Quyết Định Số: 536/QĐ-BXD

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
41
lượt xem
2
download

Quyết Định Số: 536/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 536/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 536/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng và Giám đốc Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình khung đào tạo bồi dưỡng Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng. Điều 2. Giao Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức soạn thảo đề cương chi tiết giảng dạy theo Chương trình khung đã được phê duyệt; tổ chức các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch, đạt hiệu quả. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3;
  2. - Thanh tra Chính phủ; - Lưu VP, TCCB, HVCBXD, TTrXD. Nguyễn Hồng Quân CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG THANH TRA VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 1. Mục đích: Trang bị một số kiến thức cơ bản của pháp luật về thanh tra chuyên ngành xây dựng, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực thừa hành công vụ, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn hoá và bổ nhiệm “Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng” cho học viên là các cán bộ, công chức làm công tác thanh tra xây dựng. 2. Yêu cầu: Sau khi học xong chương trình, học viên nắm bắt một cách có hệ thống và cơ bản về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thanh tra nói chung và công tác thanh tra trong ngành xây dựng nói riêng. II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN HỌC: 1. Đối tượng: Các cán bộ, công chức hiện đang làm công tác thanh tra xây dựng tại quận huyện, phường, xã, thị trấn đối với 2 địa phương là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Thời gian học: 224 ( 28ngày), bao gồm: - Phần thanh tra cơ bản: 112 tiết (14 ngày) - Phần thanh tra chuyên ngành xây dựng: 112 tiết (14 ngày).
  3. 3. Chứng chỉ khóa học: Học viên sau khi hoàn thành khóa học đủ điều kiện theo quy định được Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ “Thanh tra viên chuyên ngành xây dựng”. III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC: 1. PHẦN THANH TRA CƠ BẢN: Trao đổi, giải Tổng số đáp thắc mắc, TT Chuyên đề Giảng tiết xử lý tình huống 1. Pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa 04 03 01 2. Một số vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước 04 03 01 3. Soạn thảo văn bản trong công tác thanh tra 08 04 04 4. Pháp luật về thanh tra (24 tiết) bao gồm: 4.1. Tổng quan pháp luật về thanh tra 04 03 01 4.2. Trình tự, thủ tục, phương pháp tiến 8 07 01 hành một cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành 4.3. Hệ thống tổ chức thanh tra nhà nước 04 03 01 4.4. Tiêu chuẩn thanh tra viên, quyền và 04 03 01 nghĩa vụ của thanh tra viên 4.5. Đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử 04 03 01 của cán bộ thanh tra 5. Pháp luật về khiếu nại, tố cáo (20 tiết) bao gồm: 5.1. Tổng quan pháp luật về khiếu nại, tố 04 03 01 cáo 5.2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại 08 07 01 tố cáo 5.3. Báo cáo thực tế về giải quyết khiếu 04 03 01
  4. nại tố cáo ở xã phường, quận huyện 5.4. Thanh tra trách nhiệm giải quyết 04 03 01 khiếu nại tố cáo của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thuộc cấp huyện, cấp xã 6. Pháp luật về phòng chống tham nhũng (24 tiết) bao gồm: 6.1. Tổng quan pháp luật về phòng chống 04 03 01 tham nhũng 6.2. Vấn đề công khai, minh bạch trong 08 07 01 hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị 6.3. Các biện pháp ngăn chặn, phòng 08 07 01 ngừa, xử lý và trách nhiệm phòng chống tham nhũng. 6.4. Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp. 04 03 01 7 Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (12 tiết) bao gồm: 7.1. Tổng quan pháp luật về thực hành tiết 04 03 01 kiệm, chống lãng phí 7.2. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 04 03 01 trong sử dụng vốn ngân sách nhà nước, đầu tư xây dựng, mua sắm công 7.3. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 04 03 01 trong sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp 8 Đi thực tế 08 08 9 Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra 08 08 Tổng số: 112 90 22 2. PHẦN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG: Tổng số Giảng Trao đổi, giải TT Chuyên đề tiết đáp thắc mắc,
  5. xử lý tình huống 1 Quản lý nhà nước về xây dựng và tổ chức, 08 06 02 hoạt động của Thanh tra xây dựng 2 Phương pháp thanh tra dự án đầu tư xây 16 12 04 dựng công trình 3 Phương pháp thanh tra về quy hoạch xây 08 06 02 dựng và phát triển đô thị 4 Phương pháp thanh tra về quản lý và sử 08 06 02 dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 5 Phương pháp thanh tra hoạt động kinh 08 06 02 doanh bất động sản và quản lý, phát triển nhà ở 6 Phương pháp thanh tra về quản lý chi phí 08 06 02 đầu tư xây dựng công trình 7 Phương pháp thanh tra tài chính trong xây 08 06 02 dựng 8 Phương pháp thanh tra về quản lý, sử 08 06 02 dụng và khai thác vật liệu xây dựng và thanh tra các hoạt động khác 9 Xử phạt vi phạm hành chính của trong 12 08 04 lĩnh vực xây dựng 10 Đi thực tế 08 08 11 Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra 08 08 12 Viết tiểu luận khóa học 12 12 Tổng cộng: 112 90 22
Đồng bộ tài khoản