Quyết Định Số: 611/QĐ-BXD

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
4
download

Quyết Định Số: 611/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ ĐỖ THỊ HAI CƯ NGỤ TẠI SỐ 6 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 2, THỊ XÃ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 611/QĐ-BXD

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 611/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA BÀ ĐỖ THỊ HAI CƯ NGỤ TẠI SỐ 6 NGUYỄN HUỆ, PHƯỜNG 2, THỊ XÃ VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 32/2001/QH10 ngày 25/12/2001 của Quốc hội; Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02/12/1998 và Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung số 26/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội; Luật Khiếu nại, tố cáo sửa đổi, bổ sung số 58/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về nhà đất do Nhà nước quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991; Căn cứ Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01/7/1991; Xét đơn của bà Đỗ Thị Hai, khiếu nại Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Căn cứ hồ sơ: Căn nhà số 4 Lê Thái Tổ, phường 2, thị xã Vĩnh Long nguyên thuộc sở hữu của ông Võ Văn Phụng được xây dựng làm khách sạn Cửu Long. Ngày 24/11/1979, Uỷ ban nhân dân tỉnh Cửu Long ban hành Quyết định số 1871/QĐ.UB.79 về việc mua lại khách sạn Cửu Long giao cho Công ty khách sạn cửu Long quản lý, kinh doanh và thành lập Hội đồng định giá trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để đưa vào vốn kinh doanh của Công ty khách sạn ăn uống Cửu Long. Ngày 01/03/1980, Hội đồng định giá thuộc Công ty khách sạn, ăn uống tỉnh Cửu Long
  2. họp giải quyết việc trưng mua khách sạn Cửu Long, xác định khách sạn Cửu Long là 6.125 đồng, gia đình ông Phụng đề nghị tính thêm tiền trang bị, tiện nghi trong khách sạn. Ngày 06/05/1985, Uỷ ban nhân dân thị xã Vĩnh Long họp giải quyết việc mua lại khách sạn Cửu Long với giá là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), ông Phụng thay mặt gia đình đồng ý và xin nhận một lần bằng tiền mặt. Bà Đỗ Thị Hai có đơn đòi lại căn nhà số 4 đường Lê Thái Tổ, phường 2. Ngày 17/04/2009 Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 1641/QĐ- UBND bác đơn của bà Hai. Bà Hai tiếp tục khiếu nại đến Bộ Xây dựng. Qua nghiên cứu hồ sơ Bộ Xây dựng nhận thấy : Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long bác đơn của bà Hai là có cơ sở pháp luật, bởi lẽ : căn nhà số 4 Lê Thái Tổ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, đã được Nhà nước trưng mua và bố trí sử dụng. Căn cứ Điều 1, Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội thì "Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại nhà đất mà Nhà nước đã quản lý và bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách nhà đất và chính sách cải tạo Xã hội Chủ nghĩa trước ngày 01/07/1991". Vì vậy, việc bà Hai đòi lại căn nhà trên là không thể giải quyết được. Từ những lý lẽ trên; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Công nhận Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 05/10/2005 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hai trú tại số 6 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điều 2: Đây là quyết định cuối cùng giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hai xin lại căn nhà số 4 Lê Thái Tổ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điều 3: Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và bà Đỗ Thị Hai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3.
  3. - Bộ trưởng (để báo cáo) - VP Chính phủ; - Thanh tra Chính phủ; Nguyễn Trần Nam - Lưu : VP Bộ, TTr Bộ, hồ sơ(Hg).
Đồng bộ tài khoản