Quyết định số 67/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Quyết định số 67/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 67/2004/QĐ-UB về điều chỉnh mức trợ cấp sinh hoạt phí đối với đối tượng là trẻ em được nuôi dưỡng tại các Trung tâm xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 67/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 67/2004/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V I U CH NH M C TR C P SINH HO T PHÍ IV I I TƯ NG LÀ TR EM Ư C NUÔI DƯ NG T I CÁC TRUNG TÂM XÃ H I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Căn c Ngh quy t s 43/2003/NQ-H ngày 25 tháng 7 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI v nhi m v kinh t -xã h i và thu-chi ngân sách 6 tháng cu i năm 2003 ; Xét ngh c a Liên S Lao ng-Thương binh và Xã h i và S Tài chính t i T trình s 702/L TBXH ngày 09 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. i u ch nh m c tr c p sinh ho t phí i v i các i tư ng là tr em ư c nuôi dư ng t p trung t i các Trung tâm xã h i như sau : Tăng m c tr c p sinh ho t phí nuôi dư ng cho i tư ng tr em t i Trung tâm nuôi dư ng b o tr ngư i già tàn t t Chánh Phú Hòa, Trung tâm Giáo d c d y ngh thanh thi u niên thành ph và Làng thi u niên Th c thu c S Lao ng-Thương binh và Xã h i qu n lý, t 150.000 ng/ngư i/tháng lên 180.000 ng/ngư i/tháng. i u 2. Th i gian th c hi n m c tr c p sinh ho t phí nêu t i i u 1 ư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2004. i u 3. S Lao ng-Thương binh và Xã h i ch trì ph i h p v i S Tài chính hư ng d n thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giám c S Tài chính, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH
  2. Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Các Ban c a H i ng nhân dân thành ph - y ban Dân s -Gia ình và Tr em - Kho b c Nhà nư c thành ph - VPH -UB : CPVP, T VX, TM - Lưu (VX/ ) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản