Quyết định số 69/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 69/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 69/2004/QĐ-UB về ban hành Tiêu chuẩn Xã Văn hóa năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 69/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 69/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH TIÊU CHU N XÃ VĂN HÓA NĂM 2004 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Xét ngh c a S Văn hóa và Thông tin- cơ quan Thư ng tr c Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” thành ph t i T trình s 525/TTr-SVHTT ngày 15 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn Xã Văn hóa năm 2004. i u 2. Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các huy n, các xã và các thành viên Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Ban Tư tư ng-Văn hóa Thành y - Ban VHXH-H ND thành ph - y ban M t tr n T qu c TP - Các oàn th thành ph - BC TD K XD S Văn hóa xã Nguy n Thành Tài - Báo , ài - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH - T VX - Lưu (VX/T) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH
  2. ****** ******** TIÊU CHU N XÃ VĂN HÓA NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 69/2004/Q -UB ngày 25/3/2004 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) I. TIÊU CHU N C TH : 1. Hoàn thành các ch tiêu pháp l nh v kinh t -xã h i ư c Huy n phân b . 2. Có 80 % p c a Xã ư c công nh n là p Văn hóa (s p còn l i ph i t tiêu chuNn p xu t s c). 3. 100% H dân ăng ký xây d ng Gia ình Văn hóa, trong ó ít nh t 85% H t danh hi u Gia ình Văn hóa. 4. Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng Văn hóa” Xã Văn hóa ph i có chương trình công tác và t ch c giao ban nh kỳ v i các Ban ch nhi m p Văn hóa, ơn v Văn hóa, Công s Văn minh - S ch p - An toàn. 5. V n ng 80% các cơ quan, ơn v óng trên a bàn Xã ăng ký xây d ng ơn v Văn hóa, trong ó có ít nh t 60% ơn v ư c xét công nh n, 100% công s t chuNn Công s văn minh- s ch p - an toàn. 6. Các t ch c trong h th ng chính tr c a Xã : ng b , M t tr n T qu c, các oàn th t chuNn trong s ch v ng m nh và xu t s c . 7. Th c hi n t t công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân tích c c tham gia t t Ch th 27-CT/TW v th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang và l h i; th c hi n t t Tr t t k cương - N p s ng văn minh ô th ; th c hi n c i cách hành chính; chương trình m c tiêu “3 gi m”; Xã ư c công nh n là Xã ã gi m t i ph m và t n n xã h i, cơ b n không còn ngư i nghi n ma túy trên a bàn (so sánh v i năm trư c), t ch c t t công tác phòng cháy ch a cháy, không x y ra tình tr ng cháy, n trên a bàn. 8. Th c hi n t t các cu c v n ng, các phong trào t thi n xã h i, n ơn áp nghĩa, chương trình an sinh xã h i do Thành ph và Huy n phát ng; không tái nghèo, không còn nhà rách nát, t ng bư c gi m nghèo theo tiêu chí m i c a Thành ph ;
  3. ư ng ph văn minh tr t t , c nh quan s ch p, không còn tình tr ng ng nư c và rác trên a bàn, th c hi n t t v sinh môi trư ng. 9. Các tiêu chí v thi t ch văn hóa : - Có Nhà Văn hóa Xã t ch c các ho t ng văn hóa – th thao ph c v nhân dân trong Xã; trong ó có Phòng Truy n th ng Xã trưng bày hình nh, hi n v t truy n th ng c a Xã; thư ng xuyên t ch c sinh ho t chuyên và gi i thi u truy n th ng c a Xã cho nhân dân, nh t là cho thanh thi u niên a phương. - Có ít nh t m t i văn ngh , m t i th thao (t ch c giao lưu bi u di n thi u trong nh ng d p l t t) và có ít nh t 06 câu l c b i nhóm sinh ho t thư ng xuyên. Các i văn ngh và th thao tham d thư ng xuyên các cu c thi và có t gi i trong các h i thi c p Huy n. - Có t sách trên 1.000 quy n trong ó ph i có sách pháp lu t (t ch c luân chuy n sách và b sung sách m i ph c v công chúng). II. QUY NNH V XÉT CÔNG NH N XÃ VĂN HÓA : 1. N u vi ph m m t trong các tiêu chuNn trên, s không ư c công nh n Xã Văn hóa. 2. Danh hi u Xã Văn hóa ư c Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” Thành ph xem xét công nh n hàng năm, trên cơ s ngh c a Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” Huy n sau khi ã t ch c ki m tra Xã th c hi n các tiêu chuNn trên. 3. Hàng năm Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” Thành ph s nghiên c u i u ch nh, b sung tiêu chuNn này cho phù h p v i tình hình m i, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh.- Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản