Quyết định số 70/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
5
download

Quyết định số 70/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 70/2004/QĐ-UB về ban hành Tiêu chuẩn Phường-Thị trấn Văn hóa năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 70/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 70/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2004 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH TIÊU CHU N PHƯ NG-THN TR N VĂN HÓA NĂM 2004 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Xét ngh c a S Văn hóa và Thông tin-cơ quan Thư ng tr c Ban ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” thành ph t i T trình s 525/TTr-SVHTT ngày 15 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Tiêu chuNn phư ng- th tr nVăn hóa năm 2004 ( n i dung ính kèm ). i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Th trư ng các S -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, các phư ng-th tr n và các thành viên Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : KT. CH TNCH UBND THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph - Ban Tư tư ng-Văn hóa Thành y - Ban VHXH-H ND thành ph - y ban M t tr n T qu c TP - Các oàn th thành ph - BC TD K XD S Văn hóa xã Nguy n Thành Tài - Báo , ài - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH - T VX - Lưu (VX/T) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ********
  2. ****** TIÊU CHU N PHƯ NG VĂN HÓA-THN TR N VĂN HÓA NĂM 2004 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 70/2004/Q -UB ngày 25/3/2004 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph ) I. TIÊU CHU N C TH : 1. Hoàn thành các ch tiêu pháp l nh v kinh t -xã h i ư c qu n-huy n phân b . 2. Có 80% Khu ph c a phư ng-th tr n ư c công nh n là Khu ph Văn hóa (s khu ph còn l i ph i t tiêu chuNn xu t s c). 3. 100% h dân ăng ký xây d ng Gia ình Văn hóa, trong ó ít nh t 85% H t danh hi u Gia ình Văn hóa. 4. Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” Phư ng – Th tr n văn hóa ph i có chương trình công tác tháng, qúy, 6 tháng và năm, t ch c giao ban nh kỳ v i các Ban ch nhi m Khu ph Văn hóa, ơn v Văn hóa, Công s Văn minh-S ch p -An toàn. 5. V n ng 80% các cơ quan, ơn v óng trên a bàn phư ng-th tr n ăng ký xây d ng ơn v văn hóa, trong ó có ít nh t 60% ơn v ư c xét công nh n, 100% công s t tiêu chuNn Công s Văn minh– S ch p– An toàn. 6. Các t ch c trong h th ng chính tr c a Phư ng – Th tr n: ng b , M t tr n T qu c, các oàn th t tiêu chuNn trong s ch v ng m nh và xu t s c. 7. Th c hi n t t công tác tuyên truy n,v n ng nhân dân tích c c tham gia t t Ch th 27-CT/TW v th c hi n n p s ng văn minh trong vi c cư i, vi c tang và l h i ; th c hi n t t Tr t t k cương-N p s ng văn minh ô th ; th c hi n c i cách hành chính; chương trình m c tiêu “3 gi m” ; Phư ng- Th tr n ư c công nh n là phư ng-th tr n ã gi m t i ph m và t n n xã h i, cơ b n không còn ngư i nghi n ma túy trên a bàn (so sánh v i năm trư c), t ch c t t công tác phòng cháy ch a cháy, không x y ra tình tr ng cháy, n trên a bàn. 8. Th c hi n t t các cu c v n ng, các phong trào t thi n xã h i, n ơn áp nghĩa, chương trình an sinh xã h i do thành ph và qu n-huy n phát ng; không tái nghèo, không còn nhà rách nát ; t ng bư c gi m nghèo theo tiêu chí m i c a thành ph ; ư ng ph văn minh tr t t , c nh quan s ch p; không còn tình tr ng ng nư c và rác trên a bàn, th c hi n t t v sinh môi trư ng. 9. Các tiêu chí v thi t ch văn hóa : 9.1. Có Nhà Văn hóa phư ng-th tr n (ho c a i m sinh ho t có qui mô phù h p) t ch c các ho t ng văn hóa – th thao ph c v nhân dân trong Phư ng – Th tr n, trong ó có Phòng Truy n th ng trưng bày hình nh, hi n v t truy n th ng c a Phư ng – Th tr n; Có t ch c sinh ho t chuyên và gi i thi u truy n th ng c a Phư ng – Th tr n cho nhân dân bi t, nh t là cho thanh-thi u niên a phương. 9.2. Có ít nh t m t i văn ngh , m t i th thao (t ch c giao lưu bi u di n thi u trong nh ng d p l t t) và có ít nh t 06 câu l c b i nhóm sinh ho t thư ng xuyên.
  3. Các i văn ngh và th thao tham d thư ng xuyên các cu c thi và có t gi i trong các h i thi c p Qu n. 9.3. Có t sách trên 1.000 quy n trong ó ph i có sách pháp lu t (t ch c luân chuy n sách và b sung sách m i ph c v công chúng). II. V XÉT CÔNG NH N PHƯ NG-THN TR N VĂN HÓA : 1. N u vi ph m m t trong các tiêu chuNn trên, s không ư c công nh n là Phư ng – Th tr n Văn hóa. 2. Danh hi u Phư ng –Th tr n Văn hóa ư c Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” Thành ph xem xét công nh n hàng năm, trên cơ s ngh c a Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” Qu n sau khi ã t ch c ki m tra Phư ng –Th tr n th c hi n các tiêu chuNn trên. 3. Hàng năm Ban Ch o “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” Thành ph s nghiên c u i u ch nh s a, b sung tiêu chuNn này cho phù h p v i tình hình m i, trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản