Quyết định số 71 /2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
39
lượt xem
6
download

Quyết định số 71 /2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 71 /2004/QĐ-UB về tổ chức lại bộ máy, biên chế của Nhà Thiếu nhi quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 71 /2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 71/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2004 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V T CH C L I B MÁY, BIÊN CH C A NHÀ THI U NHI QU N-HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy nh s 223/Q -TW ngày 20 tháng 12 năm 1986 c a Ban Ch p hành trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh v t ch c và ho t ng c a Nhà Thi u nhi ; Thông tư Liên B s 24/TT-LB ngày 26 tháng 3 năm 1994 c a B Tài chính-B Văn hóa Thông tin-Trung ương oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh quy nh v ch c p phát, qu n lý tài chính i v i Nhà Thi u nhi và Hư ng d n liên t ch s 15-HDLT-BTCTW-TƯ TNCSHCM ngày 29 tháng 11 năm 2002 c a Ban T ch c Trung ương và Ban Bí thư Trung ương oàn hư ng d n v ch c năng, nhi m v , t ch c b máy, biên ch c a Nhà Thi u nhi các a phương ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (nay là Giám c S N i v ) t i T trình s 66/TCCQ ngày 04 tháng 6 năm 2003 ; QUY T NH i u 1. Giao Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n ch o t ch c l i b máy, biên ch c a Nhà Thi u nhi qu n-huy n theo úng Hư ng d n liên t ch s 15-HDLT-BTCTW- TƯ TNCSHCM ngày 29 tháng 11 năm 2002 c a Ban T ch c Trung ương và Ban Bí thư Trung ương oàn hư ng d n v ch c năng, nhi m v , t ch c b máy, biên ch c a Nhà Thi u nhi các a phương; và hư ng d n c a Ban T ch c Thành y, Thành oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b quy t nh s 09/2000/Q - UB-VX ngày 15 tháng 2 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh t ch c ho t ng c a Nhà Thi u nhi qu n-huy n. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Giám c Nhà Thi u nhi qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH T CH - Thư ng tr c H ND thành ph PHÓ CH T CH
  2. - TTUB : CT, các PCT - Văn phòng TU và các Ban c a TU - Thành oàn TNCSHCM - Công an thành ph - S KH& T, S TC, S VHTT - Kho b c Nhà nư c TP - VPH -UB : CVP, PVP/VX - T VX - Lưu (VX- Nh) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản