Quyết Định Số: 736/2010/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nghia Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
4
download

Quyết Định Số: 736/2010/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2010/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN THUỘC TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 736/2010/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH NINH THUẬN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 736/2010/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 6 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2010/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN Y TẾ THÔN THUỘC TỈNH NINH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004; Căn cứ Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; Căn cứ Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 587/TTr-SYT ngày 30 tháng 3 năm 2010 và ý kiến trình của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1299/TTr-SNV ngày 01 tháng 6 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung khoản 1, Điều 1 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định số lượng, chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn thuộc tỉnh Ninh Thuận như sau:
  2. - Bổ sung thêm 1 nhân viên y tế thôn cho các xã khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn; - Thời gian thực hiện: kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lưu Xuân Vĩnh
Đồng bộ tài khoản