Quyết định số 75 /2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
3
download

Quyết định số 75 /2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 75 /2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch các vị trí cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 1 giai đoạn 2004 - 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 75 /2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 75/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2004 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T QUY HO CH CÁC V TRÍ C NG CHÍNH TR VÀ QU NG CÁO NGOÀI TR I TRÊN A BÀN QU N 1 GIAI O N 2004 - 2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Pháp l nh Qu ng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001 ; Căn c Ngh nh s 24/2003/N -CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Qu ng cáo ; Căn c Quy t nh s 108/2002/Q -UB ngày 25 tháng 9 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ban hành Quy nh v ho t ng qu ng cáo trên a bàn thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 1 t i Công văn s 41/QH-UB ngày 23/4/2003 và s 1846/CV-UB ngày 18/11/2003 ; ý ki n c a S Văn hóa và Thông tin t i các Công văn s 2118/CV-SVHTT ngày 06/10/2003 và s 493/CV-SVHTT ngày 10/3/2004 v quy ho ch qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 1 giai o n 2004 - 2005 ; QUY T NH i u 1. Phê duy t quy ho ch các v trí c ng chính tr và qu ng cáo ngoài tr i trên a bàn qu n 1 giai o n 2004 - 2005 (n i dung chi ti t kèm theo). i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông Công chánh, Ch t ch y ban nhân dân qu n 1 và các t ch c, cá nhân ho t ng qu ng cáo ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. UBND THÀNH PH - Như i u 3 - Thư ng tr c Thành y KT. CH T CH - TT/H ND.TP, TT/UBND.TP PHÓ CH T CH - Ban TTVH/TU, Ban VHXH-H ND/TP - UBND các qu n-huy n - H i Qu ng cáo thành ph - Báo, ài thành ph - VPH -UB : PVP/VX, T, T VX, T
  2. - Lưu (VX/T) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản