Quyết định số 76/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Quyết định số 76/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 76/2004/QĐ-UB về cho phép Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố tiếp nhận bàn giao dự án do Tổ chức Marrie Stopes International (MSI) tài trợ do Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 76/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 76/2004/Q -UB TP. H Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2004 QUY T NH V CHO PHÉP Y BAN DÂN S , GIA ÌNH VÀ TR EM THÀNH PH TI P NH N BÀN GIAO D ÁN DO T CH C MARRIE STOPES INTERNATIONAL (MSI) TÀI TR . CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 72/2001/Q -UB ngày 29 tháng 8 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph H Chí Minh ; Căn c Th a thu n d án s JFS 1429 ngày 31 tháng 7 năm 1998 gi a T ch c Marrie Stopes International Vi t Nam và y ban Dân s -K ho ch hóa gia ình thành ph (nay là y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph H Chí Minh) v chăm sóc s c kh e sinh s n - k ho ch hóa gia ình d a vào c ng ng t i thành ph H Chí Minh ; Xét ngh c a Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph H Chí Minh t i Công văn s 90/UBDSGDTE ngày 08 tháng 3 năm 2004 ; QUY T NH: i u 1. Nay cho phép y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph ư c ti p nh n bàn giao d án "S c kh e sinh s n - k ho ch hóa gia ình d a vào c ng ng t i thành ph H Chí Minh" do T ch c Marrie Stopes International (MSI) tài tr thông qua MSI t i Vi t Nam. i u 2. y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph có trách nhi m ph i h p v i MSI Vi t Nam và các cơ quan liên quan th c hi n các th t c bàn giao ti p nh n d án theo quy nh hi n hành ; ng th i ti p t c qu n lý các ho t ng, tài chính, cơ s v t ch t, trang thi t b c a d án ph c v cho công tác chăm sóc s c kh e sinh s n và d ch v k ho ch hóa gia ình c a thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ch nhi m y ban Dân s , Gia ình và Tr em thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Y t , Giám c S Tài chính và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./.
  2. KT. CH T CH UBND THÀNH PH Ni nh n: PHÓ CH T CH - Như i u 3 - UB DS G & TE - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H ND thành ph - Thư ng tr c UBND thành ph - Liên hi p các T ch c h u ngh TP Nguy n Thành Tài - Công an thành ph (PC13, PA25) - Ngân hàng Nhà nư c TP - VPH -UB : PVP/VX, KT - T VX, N - Lưu (VX-LC)
Đồng bộ tài khoản