Quyết Định Số: 776/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 776/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 776/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 776/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP NHÓM ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ CHỐNG THAM NHŨNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Quyết định số 950/2009/QĐ-CTN ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 3260/VPCP-KNTN ngày 17/5/2010 của Văn phòng Chính phủ; Xét đề nghị của Thanh tra Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Nhóm đánh giá việc thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là Nhóm đánh giá), gồm: 1. Ông Trần Đức Lượng, Phó Tổng thanh tra Chính phủ, Trưởng nhóm đánh giá; 2. Ông Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng nhóm đánh giá; 3. Ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ, Phó Trưởng nhóm đánh giá;
  2. 4. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Tổng hợp – Quan hệ quốc tế Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng, thành viên; 5. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý các dự án hợp tác phát triển Thanh tra Chính phủ, thành viên; 6. Ông Hoàng Công Huấn, kiểm sát viên cao cấp, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng (Vụ 1B) Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thành viên; 7. Bà Trịnh Như Hoa, Trưởng phòng Hợp tác đa phương Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên; 8. Bà Nguyễn Thị Quế Thu, Phó trưởng phòng Pháp luật quốc tế và Điều ước quốc tế Vụ Pháp chế Bộ Công an, thành viên; 9. Ông Đỗ Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Tổng hợp – Lễ tân Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên; 10. Ông Phan Duy Thảo, chuyên viên Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao, thành viên; 11. Bà Phạm Thị Thu Hương, chuyên viên Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao, thành viên; 12. Ông Phạm Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Theo dõi khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Văn phòng Chính phủ, thành viên; 13. Ông Lê Văn Minh, chuyên viên vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính Bộ Tư pháp, thành viên; 14. Bà Nguyễn Thị Hương Giang, thanh tra viên Phòng Tổng hợp – Lễ tân Vụ Hợp tác quốc tế Thanh tra Chính phủ, thành viên. Điều 2. Nhóm đánh giá có nhiệm vụ thực hiện các nghĩa vụ và yêu cầu về công tác đánh giá theo các Nghị quyết của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước; có quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin và hỗ trợ các hoạt động của Nhóm đánh giá khi cần thiết.
  3. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý và tổ chức hoạt động của Nhóm đánh giá, thường xuyên và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về hoạt động của Nhóm đánh giá để xin ý kiến chỉ đạo. Điều 3. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động đối ngoại của Nhóm đánh giá và thực hiện mọi thủ tục ngoại giao theo yêu cầu của Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước. Điều 4. Kinh phí phục vụ hoạt động của Nhóm đánh giá do ngân sách nhà nước đảm bảo và được giao hàng năm cho Thanh tra Chính phủ. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này. TUQ. THỦ TƯỚNG TỔNG THANH TRA Nơi nhận: - Như Điều 5; - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Chủ tịch nước; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Văn Truyền - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - VP BCĐ TW về PCTN; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng TW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UB Giám sát tài chính Quốc gia;
  4. - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KNTN (3).
Đồng bộ tài khoản