Quyết định số 82/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
4
download

Quyết định số 82/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 82/2004/QĐ-UB về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 82/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 82/2004/QĐ-UB TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2004 QUY T Đ NH V PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T -XÃ H I QU N 12, THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t nh s 532/TTg ngày 12 tháng 7 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t Quy ho ch t ng th kinh t - xã h i thành ph H Chí Minh th i kỳ 1996 - 2010 ; Căn c Quy t nh s 123/1998/Q -TTg ngày 10 tháng 7 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t i u ch nh quy ho ch chung thành ph H Chí Minh n năm 2010 ; Căn c Ch th s 32/1998/CT-TTg ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v công tác quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i th i kỳ n năm 2010; Căn c Quy t nh s 1946/Q -UB-KT ngày 05 tháng 4 năm 1999 c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph v t ch c tri n khai án i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th kinh t -xã h i ngày 23 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph ; Căn c Quy t nh s 78/Q -UB-QL T ngày 06 tháng 01 năm 1999 c a y ban nhân dân thành ph v phê duy t quy ho ch chung qu n 12, thành ph H Chí Minh n năm 2020 ; Theo ngh c a Thư ng tr c Ban ch o H u quy ho ch t i T trình s 01/VKT- HQH ngày 07 tháng 01 năm 2004 và Công văn s 02/VKT-HQH ngày 07 tháng 01 năm 2004 ; QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i qu n 12, thành ph H Chí Minh n năm 2010 v i nh ng n i dung nh hư ng chính sau : 1. V trí, ch c năng : Qu n 12 là qu n ven ô, là c a ngõ phía Tây B c thành ph , có v trí a lý, giao thông thu n l i c ư ng b và ư ng th y; là mét trong nh ng hành lang phát tri n công nghi p - d ch v . Ngoài ra, qu n 12 còn là mét trung tâm công ngh ph n m m l n v i s ra i và phát tri n Công viên ph n m m Quang Trung; là a bàn dân cư k t h p v i d ch v du l ch c nh quan sinh thái. Cơ c u kinh t -xã h i c a qu n phát tri n theo hư ng công nghi p-d ch v -nông nghi p. 2. M c tiêu phát tri n chung : M c tiêu phát tri n c a qu n là : Ny m nh t c tăng trư ng kinh t trên cơ s khai thác t t nh t l i th c a qu n ven ô ; th c hi n chuy n d ch cơ c u kinh t theo
  2. hư ng công nghi p - d ch v - nông nghi p ; nâng cao trình h c v n, ào t o ngh cho lao ng nông nghi p nh m áp ng yêu c u phát tri n kinh t -xã h i ; u tư phát tri n ng b cơ s h t ng k thu t và xã h i áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i ; b o m an ninh, chính tr , tr t t an toàn xã h i, lành m nh hóa môi trư ng s ng. 3. M c tiêu c th và các ch tiêu ch y u : 3.1- Dân s và lao ng : 3.1.1- Giai o n 2003-2005 : T l tăng dân s t nhiên t 1,41%/năm, t l tăng cơ h c t 6,17%/năm. Giai o n 2006-2010 : T l tăng dân s t nhiên t 1,35%/năm, t l tăng cơ h c t 3,98%/năm. 3.1.2- Gi m t l lao ng chưa có vi c làm t 6,2% năm 2002 xu ng còn 6% năm 2005 và còn 4% năm 2010. Tăng t l lao ng ang làm vi c trong tu i t 70% năm 2002 lên 71,9% năm 2005 và 73,8% năm 2010. 3.2- Phát tri n kinh t : 3.2.1- T c tăng trư ng : + Giai o n 2003-2005 : T c tăng trư ng c a khu v c II (công nghi p và xây d ng) tăng bình quân 14,1%/năm ; khu v c III (các ngành thương m i - d ch v ) tăng bình quân 18,2%/năm ; khu v c I (các ngành nông, lâm, th y s n) gi m bình quân 1,7%/năm. + Giai o n 2006-2010 : Khu v c II tăng bình quân 15,8%/năm ; khu v c III bình quân tăng 20,4%/năm ; khu v c I tăng bình quân 0,5%/năm. 3.2.2- Cơ c u kinh t : T tr ng khu v c II t 84,1% năm 2005 và 81,8% năm 2010. T tr ng khu v c III t 15,0% năm 2005 và 17,7% năm 2010. T tr ng khu v c I t 0,9% năm 2005 và 0,5% năm 2010. + Ngành nông nghi p : Phát tri n nông nghi p theo hư ng chuy n i cơ c u cây tr ng, v t nuôi có hi u qu kinh t cao. Phát tri n nông nghi p sinh thái g n v i lo i hình du l ch nhà vư n. Phát tri n m t s nông s n phNm ch y u như : Hoa ki ng các lo i, cây ăn trái, gia c m, bò s a, cá gi ng, v t nuôi c s n,… V tr ng tr t : Di n tích cây ăn trái t 580 ha năm 2005 và 690ha năm 2010. Hoa ki ng và cây hương li u n nh 400 ha n năm 2010. V chăn nuôi : n năm 2010, àn bò s a t 5.000 con ; àn heo t 12.000 con. V th y s n : Cá gi ng, cá ki ng n năm 2010 t 6 tri u con. Phát tri n m nh nuôi tôm càng xanh trong vùng vư n ven sông r ch và ng ru ng trũng. Gi m lao ng trong nông nghi p trên cơ s phát tri n các ngành công nghi p và thương m i - d ch v , c bi t phát tri n lo i hình du l ch sinh thái mà tr ng tâm là nhà vư n nh m t o vi c làm cho lao ng nông nghi p. T nay n năm 2005, xây d ng khu nông nghi p công ngh cao ng Ti n v i di n tích 28,28 ha, t ng v n u tư kho ng 64 t ng. + Ngành công nghi p : Ph n u t c tăng bình quân giá tr s n xu t t 14,1%/năm giai o n 2003-2005 và 15,8%/năm giai o n 2006-2010. n năm 2005, lao ng làm vi c trong ngành
  3. công nghi p chi m 49,1% lao ng làm vi c trong các ngành kinh t . n năm 2010, lao ng làm vi c trong ngành công nghi p chi m 52,1% lao ng làm vi c trong các ngành kinh t . Ưu tiên cho các ngành công nghi p không gây ô nhi m môi trư ng như : Ch bi n th c phNm (bia các lo i, nư c gi i khát) ; d t, may ; giày da ; s n xu t s n phNm t kim lo i (tôn tráng k m, t m l p) và nh ng doanh nghi p ư c trang b h th ng x lý môi trư ng h u hi u. Cơ c u kinh t các ngành công nghi p chính : - Công nghi p s n xu t th c phNm, u ng t 70,3% vào năm 2005 và 72% vào năm 2010 ; - Công nghi p d t t 4,8% năm 2005 và 4,3% năm 2010 ; - Công nghi p may t 9,5% năm 2005 và 9,2% năm 2010 ; - S n xu t va li, túi xách, giày t 5% năm 2005 và 4,9% năm 2010 ; - S n xu t s n phNm kim lo i t 5,2% năm 2005 và 5,5% năm 2010. Huy ng m i ngu n v n thu c các thành ph n kinh t trong nư c và nư c ngoài, chú tr ng ngu n v n các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh. ào t o nh ng ngành ngh thích h p cho i ngũ lao ng có trình h c v n th p ư c chuy n t ngành nông nghi p sang ; nâng cao trình h c v n cho i ngũ lao ng ư c tuy n d ng vào các doanh nghi p có th ư c ào t o chuyên sâu phù h p. + Thương m i-d ch v -du l ch : Ph n u t c tăng bình quân giá tr s n xu t t 18,2%/năm giai o n 2003-2005 và 20,4%/năm giai o n 2006-2010. Ph n u t c tăng bình quân t ng m c hàng hóa bán ra t 25%/năm giai o n 2003-2005 và 35%/năm giai o n 2006-2010. Phát tri n thương nghi p, xu t-nh p khNu, tài chính-tín d ng, v n t i hàng hóa và hành khách, vui chơi, gi i trí, nhà cho thuê. Cơ c u kinh t khu v c d ch v : T tr ng ngành thương m i t 56% năm 2005, trong ó t tr ng bán buôn t 81,6%, bán l t 18,4%. Năm 2010 t 43,2%, trong ó t tr ng bán buôn t 80,5%, bán l t 19,5%. T tr ng các ngành d ch v khác t 44% năm 2005 và 57,8% năm 2010. Trong ó, t tr ng các ngành d ch v ch y u : Kinh doanh tài s n và tư v n t 25,5% năm 2005 và 40,5% năm 2010 ; d ch v ăn u ng t 10,2% năm 2005 và 7,5% năm 2010 ; d ch v du l ch t 1,5% năm 2005 và 2,5% năm 2010. Công viên ph n m m Quang Trung thu hút u tư trên 500 t ng và t trên 4.000 ngư i làm vi c vào năm 2005 và có trên 10.000 ngư i làm vi c vào năm 2010. Phát tri n m ng lư i ch , siêu th , trung tâm thương m i g m 18 ch , 2 siêu th , 9 trung tâm thương m i. Trong ó s a ch a, nâng c p 3 ch hi n h u, xây d ng m i 15 ch , xây d ng m i 2 siêu th , 9 trung tâm thương m i. Gi i t a 5 ch g m : Ch C u, ch Tân Hưng, ch Bàu Nai, ch t m Trung M Tây, ch t m Ngã Tư Ga. nh hư ng phát tri n d ch v thương m i g n v i vi c phát tri n các tr c ư ng chính và b h u sông Sài Gòn. Phát tri n mô hình du l ch sinh thái, làng ngh , hoa ki ng, cây cá c nh t i b h u sông Sài Gòn và phát tri n d ch v thương m i, tài chính tín d ng, bưu chính vi n thông, công ngh thông tin trên các tr c l chính ư ng Xuyên á, ư ng Trư ng Chinh. 3.3- Các lĩnh v c xã h i : 3.3.1- Giáo d c :
  4. - H m m non : T ng bư c nâng cao t l tr em trong tu i n trư ng trên cơ s áp ng nhu c u v cơ s v t ch t như trư ng, l p, phương ti n h c t p,… Ph n u n năm 2005 tr em trong tu i m u giáo n trư ng t 98% và t 100% vào năm 2010. - H ph thông : + C p ti u h c : n năm 2005, t m c chuNn qu c gia v s h c sinh bình quân/l p là 35 h c sinh/l p và di n tích bình quân/h c sinh t 6 n 8 m2/h c sinh. + C p trung h c cơ s : n năm 2005, t m c chuNn qu c gia v s h c sinh bình quân/l p là 45 h c sinh/l p và di n tích bình quân/h c sinh t 10 n 12 m2/h c sinh. + C p trung h c ph thông : n năm 2005, t m c chuNn qu c gia v s h c sinh bình quân/l p là 45 h c sinh/l p và di n tích bình quân/h c sinh t 10 n 12 m2/h c sinh. 3.3.2- Y t : T nay n năm 2005, xây d ng trung tâm y t qu n ; xây d ng m i m t b nh vi n 100 giư ng ; xây d ng m i phư ng m t tr m y t . Ph n u t 4 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2005 và 5,5 bác sĩ/10.000 dân vào năm 2010. Th c hi n các chương trình phòng, ch ng d ch b nh ; chương trình chăm sóc s c kh e bà m , tr em và k ho ch hóa gia ình ; chương trình phòng ch ng HIV/AIDS. B o m 100% tr em dư i 01 tu i ư c tiêm ch ng y 6 lo i vacxin ; 100% tr em dư i 5 tu i u ng vaccin phòng b i li t. Th c hi n chương trình ch¨m sãc s c kh e tr em nh m gi m t l tr em t vong dư i 01 tu i và gi m t l suy dinh dư ng tr em dư i 5 tu i. Ny m nh xã h i hóa v y t , khuy n khích các thành ph n kinh t m phòng khám, nhà h sinh, b nh vi n áp ng nhu c u khám, ch a b nh cho nhân dân. 3.3.3- Văn hóa, th thao : a) Văn hóa : Phát tri n gia ình văn hóa, ph n u n năm 2010 có 80-90% h t tiêu chuNn gia ình văn hóa. T nay n năm 2005, xây d ng m i mét trung tâm văn hóa khu công nghi p Tân Th i Hi p và khu dân cư phư ng Hi p Thành v i di n tích t 5 n 7 ha ; xây d ng hai c m văn hóa liên phư ng Th nh L c (di n tích 4.700m2) và phư ng Tân Th i Nh t (di n tích 3 ha) ; xây d ng mét thư vi n qu n, m r ng và xây d ng nhi u phòng c sách các phư ng ; xây d ng phòng chi u phim v i qui mô kho ng 200 gh trong trung tâm văn hóa c a qu n. Thông qua ho t ng văn hóa, tuyên truy n, v n ng nhân dân trong qu n th c hi n ư ng l i, chính sách c a ng, s ng và làm vi c theo pháp lu t ; xây d ng n p s ng văn minh lành m nh; tích c c phòng, ch ng t n n xã h i. b) Th thao : Phát tri n r ng kh p phong trào th d c-th thao cho m i ngư i, trư c tiên c n t p trung cho thanh-thi u niên, h c sinh, sinh viên. ào t o và b i dư ng i ngũ cán b , hu n luy n viên th d c th thao, áp ng nhu c u phát tri n các lo i hình th d c-th thao trong qu n. Ph n u t l t p luy n th d c-th thao thư ng xuyên t 20% vào năm 2005 và 50% vào năm 2010. Trong giai o n 2003-2005 s u tư nâng c p các sân bóng á hi n có g m : Sân Cây S p, sân Tân Th i Nh t, sân Tân Th i Hi p, sân Hi p Thành, sân Trư ng Quân s , sân H i ch Quang Trung, sân Th nh L c ; xây d ng trung tâm
  5. th thao c a qu n t i phư ng Hi p Thành ; phát tri n câu l c b th d c-th thao liên phư ng t i Th nh Xuân v i nhà thi u a môn ; phát tri n các sân t p th d c dư ng sinh ; xây d ng h th ng sân chơi g m sân bóng á mini, bóng chuy n, bóng bàn, c u lông,… phù h p v i quy mô c a t ng trư ng, t ng phư ng. 3.4- Phát tri n cơ s h t ng ô th : 3.4.1- Giao thông : T p trung u tư xây d ng m i và nâng c p các tuy n ư ng do qu n, phư ng qu n lý t tiêu chuNn quy nh v ch t lư ng ư ng bé và l gi i. Ph n u n năm 2010, s km ư ng trên km2 t h s t 5 n 6 ; s km ư ng/1.000 dân t h s 1,2 và di n tích t giao thông trên di n tích t t nhiên t 18-20% ; m ng lư i giao thông trên a bàn qu n có tæng chi u dài là 420 km. m b o nhu c u v n chuy n hàng hóa và hành khách v i qui mô l n, tránh tình tr ng t c ngh n giao thông. M r ng các Qu c l 22, 1A, các T nh l , Hương l . Nâng c p các tuy n ư ng liên phư ng thành ư ng nh a. M r ng và nh a hóa các tuy n ư ng n i b c a các phư ng. 3.4.2- C p nư c : T nay n năm 2005, ti p t c c i t o, nâng c p và phát tri n m i h th ng c p nư c toàn qu n. B o m n năm 2010, nư c sinh ho t cho dân cư và nư c cho s n xu t-kinh doanh trên a bàn qu n. Trong ó, có các khu dân cư t p trung m i phát tri n và các khu công nghi p trên a bàn qu n : i v i các khu dân cư t p trung và các phư ng trung tâm qu n, 100% h gia ình ư c s d ng nư c sinh ho t ã qua x lý ; i v i các khu v c xa trung tâm và dân cư phân b rãi rác ư c s d ng nư c gi ng khoan úng tiêu chuNn và trang b h th ng l c nư c gia ình. Xây d ng h th ng c p nư c t nhà máy nư c n các khu v c trung tâm và các khu dân cư t p trung. 3.4.3- Thoát nư c và v sinh ô th : T nay n năm 2010, t p trung u tư n o vét các kinh r ch trên a bàn qu n, k t h p c ng c nâng c p hoàn ch nh h th ng kè sông Sài Gòn và m t s kinh r ch chính, c ng c nâng c p hoàn ch nh h th ng b bao ven sông r ch ph c v th y l i, ch ng úng ng p và ch ng ô nhi m môi trư ng. Hoàn thi n h th ng thu gom rác th i và các gi i pháp ng b ki m tra và h n ch ô nhi m môi trư ng trên a bàn qu n và vùng lân c n c a các a phương b n. n năm 2005, gi i quy t d t i m tình tr ng ng p úng, ng các khu v c trung tâm ; hình thành các tr m x lý nư c th i. n năm 2010, có h th ng thoát nư c m t và nư c bNn hoàn ch nh. 3.4.4- C p i n : Ph n u phát tri n m ng lư i i n theo hư ng hi n i hóa, xây d ng các tr m cung c p i n, tr m bi n th , c i t o m ng lư i i n h th , m b o an toàn, m quan, phù h p v i ki n trúc ô th và giao thông trên a bàn qu n. n năm 2005, l p t m i 16 tuy n cáp ng m, 38,65 km ư ng dây trên không; c i t o 120 tr m bi n áp v i t ng công su t 180.240 KVA. n năm 2010, m b o s truy n t i an toàn cho các ư ng dây cao th , c bi t là tuy n 500 KV khu v c. 3.4.5- Thông tin liên l c : Ti p t c hoàn thi n và nâng cao ch t lư ng các nghi p v truy n thông hi n có, phát tri n các nghi p v m i ; nâng c p t ng ài i n t thành t ng ài a d ch v ; s tr m i n tho i là 7 tr m, s máy thuê bao là 35.000 máy, m t i n tho i là 13 máy/100 dân vào năm 2005 ; bán kính ph c v c a bưu c c là 1,9 km/bưu c c vào năm 2005 ;
  6. 1,6 km/bưu c c và kho ng 10% dân s trên a bàn qu n s d ng internet vào năm 2010. n năm 2010, phát tri n m ng lư i, chuy n d n t cáp treo qua cáp ng m: L p t 90 km cáp ng m, 998 km cáp treo các lo i ; xây d ng bưu i n trung tâm c a qu n (c p 2) ; l p t thêm các i m i n tho i công c ng dùng th . 3.4.6- Nhà : Tri n khai các chương trình xây d ng nhà cho ngư i có thu nh p th p, nhà cho công nhân các khu công nghi p t p trung. Các khu dân cư phát tri n m i ph i m b o yêu c u ng b v quy ho ch ki n trúc và các d ch v công c ng. Trong giai o n 2003-2005, b trí dân cư xen cài bên c nh các khu công nghi p. n năm 2005, xây d ng khu dân cư t i phư ng ông Hưng Thu n v i di n tích 65 ha, dân s kho ng 12.000 ngư i ; xây d ng khu nhà chung cư Tân Th i Hi p di n tích 30 ha, dân s 8.000 ngư i ; xây d ng khu nhà Tân Th i Nh t dân s kho ng 20.000 ngư i ; xây d ng khu dân cư xen cài khu công nghi p Hi p Thành di n tích 60 ha, dân s kho ng 13.000 ngư i ; xây d ng m i khu nhà vư n Th nh L c, An Phú ông dân s kho ng 1.400 ngư i ; ch nh trang ô th phư ng ông Hưng Thu n, khu dân cư phư ng Trung M Tây. n năm 2010, xây d ng khu dân cư Tân Chánh Hi p di n tích 60 ha, dân s 9.000 ngư i ; c i t o và ch nh trang khu dân cư xen cài Trung M Tây di n tích 23 ha, dân s 9.000 ngư i ; xây d ng khu quy ho ch nhà vư n Th nh L c - An Phú ông dân s 20.000 ngư i ; ti p t c ch nh trang ô th phư ng ông Hưng Thu n, khu v c ngã tư An Sương. 3.4.7- B o v môi trư ng : Qu n ph i h p ch t ch v i các cơ quan ch c năng c a thành ph xây d ng k ho ch theo dõi, qu n lý t t và có các gi i pháp x lý nghiêm ng t t t c các ngu n ch t th i t s n xu t-kinh doanh và sinh ho t nh m b o m môi trư ng s ng lành m nh và b o v s c kh e c a nhân dân ; tăng cư ng giám sát, ki m soát giao thông ư ng b gi m ô nhi m v b i, ti ng n, n ng các ch t c h i trong không khí ; h n ch t i a vi c th i ch t bNn ra sông r ch. 4. Các gi i pháp và chính sách th c hi n m c tiêu quy ho ch : Qu n c n ph i h p ch t ch v i Vi n Kinh t , S Quy ho ch-Ki n trúc, Vi n Quy ho ch, S K ho ch và u tư, S Tài chính và các s -ngành thành ph có liên quan xây d ng các gi i pháp và bi n pháp c th , nh m th c hi n thành công các m c tiêu ra cho t ng giai o n trong án quy ho ch kinh t -xã h i và quy ho ch chung c a qu n ư c phê duy t. 4.1- Nh ng i m c n chú ý khi th c hi n quy ho ch : 4.1.1- C n ti n hành xây d ng k ho ch th c thi th ng nh t, ng b và có hi u qu trên cơ s k t h p c hai án : Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i qu n n năm 2010 và quy ho ch chung c a qu n n năm 2020 ã ư c phê duy t. 4.1.2- C n tính toán k d a trên các ngu n l c mang tính kh thi, c bi t chú ý y u t b trí m t b ng h p lý, m b o quy ho ch có giá tr cao, n nh, ít thay i. 4.1.3- Công khai hóa quy ho ch chi ti t ã hoàn t t và ã ư c phê duy t, thông báo r ng rãi cho nhân dân trong qu n và các nhà u tư bi t th c hi n. 4.1.4- Xác nh hi n tr ng nhà c a, v t ki n trúc t i th i i m quy ho ch làm cơ s n bù, gi i t a. Tăng cư ng vi c ki m tra, qu n lý xây d ng trên a bàn, kiên quy t
  7. x lý các trư ng h p xây d ng không phép, tránh hình thành các khu nhà l p x p trên a bàn qu n ho c gây ph c t p cho vi c n bù gi i t a sau này. 4.2- y ban nhân dân qu n có trách nhi m ph i h p v i các s -ngành có liên quan t p trung hoàn ch nh và trình y ban nhân dân thành ph danh m c các chương trình u tư, các d án phát tri n kinh t -xã h i theo th t ưu tiên nh m th c hi n có hi u qu quy ho ch t ng th kinh t -xã h i và quy ho ch chung (m t b ng xây d ng) c a qu n ã ư c phê duy t và d a vào danh m c các chương trình, d án ã ư c lu n ch ng theo th t ưu tiên này l p k ho ch phát tri n kinh t -xã h i 5 năm và t ng năm c a qu n. Trong quá trình th c hi n quy ho ch ph i c p nh t tình hình, n u phát sinh nh ng v n không phù h p, c n s m trình y ban nhân dân thành ph xem xét có quy t nh i u ch nh k p th i. i u 2. y ban nhân dân qu n có k ho ch ki m tra, theo dõi vi c th c hi n quy ho ch m t cách ch t ch . Các s -ngành thành ph có trách nhi m ph i h p, h tr y ban nhân dân qu n trong quá trình th c hi n nh m m b o s th ng nh t gi a quy ho ch t ng th phát tri n kinh t -xã h i và quy ho ch chung c a qu n v i quy ho ch t ng th kinh t -xã h i và quy ho ch chung c a thành ph . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 12 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: CH T CH - Như đi u 4 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ban ch đ o “Quy ho ch t ng th phát tri n Kinh t -Xã h i c a thành ph th i kỳ 1996-2010” Lê Thanh H i - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các Đòan th thành ph - Văn phòng Thành y và các Ban Thành y - Các Ban H i đ ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân các qu n-huy n - VPHĐ-UB : các PVP - Các T NCTH - Lưu (TH/ĐH)
Đồng bộ tài khoản