Quyết định số 86/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
1
download

Quyết định số 86/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 86/2004/QĐ-UB về sửa đổi Quyết định số 2451/QĐ-UB-KT ngày 16 tháng 5 năm 1997 của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 86/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 86/2004/Q -UB TP. H Chí Minh , ngày 09 tháng 4 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V S A I QUY T NNH S 2451/Q -UB-KT NGÀY 16 THÁNG 5 NĂM 1997 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c s 532/TC Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p Nhà nư c ư c Qu c h i thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p Nhà nư c và Ngh nh s 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v s a i và b sung m t s i u c a Ngh nh s 50/CP; Theo Công văn s 5822/GTVT-TCCB ngày 10 tháng 12 năm 2003 c a B Giao thông V n t i v t ch c ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b ; Xét ngh c a S Giao thông Công chánh t i Công văn s 57/GT-TCCB ngày 01 tháng 3 năm 2004 v i tên và c p v n u tư t ngân sách cho 03 Tr m ăng ki m cơ gi i ư ng b ; báo cáo và xu t c a S Tài chính t i Văn b n ngày 06 tháng 02 năm 2004 và S K ho ch và u tư t i Văn b n s 52/KH T-KD ngày 08 tháng 3 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Nay i tên và s a i ngu n hình thành v n u tư ban u c a Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b theo Quy t nh s 2451/Q -UB-KT ngày 16 tháng 5 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph như sau : 1.1. i tên Tr m ăng ki m phương ti n cơ gi i ư ng b (g i t t là Tr m 50-03S) thành Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-03S. 1.2. V ngu n v n u tư ban u : “T ng ngu n v n u tư ban u c a Tr m 50- 03S ư c hình thành t ngu n v n t có ư c tham gia liên k t gi a Công ty Cơ khí ôtô Sàigòn (Doanh nghi p Nhà nư c ư c thành l p theo Quy t nh s 155/Q -UB ngày 03 tháng 12 năm 1992 c a y ban nhân dân thành ph ) và B n xe Mi n ông (doanh nghi p Nhà nư c ư c thành l p theo Quy t nh s 40/Q -UB ngày 26 tháng 01 năm 1993 c a y ban nhân dân thành ph ) là 2.500.000.000 VN ng”. Nay s a i l i là :
  2. “V n u tư ban u c a Trung tâm là 3.000.000.000 (ba t ) ng do ngân sách thành ph c p”. i u 2. Giám c Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-03S có trách nhi m : 2.1. T ch c, s p x p l i ho t ng c a Trung tâm có hi u qu , m b o hoàn thành nhi m v công ích do Nhà nư c giao. 2.2. ăng ký v i cơ quan ã c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, kh c l i con d u và ăng báo theo quy nh hi n hành. i u 3. Các n i dung khác c a Quy t nh s 2451/Q -UB-KT ngày 16 tháng 5 năm 1997 c a y ban nhân dân thành ph gi nguyên không thay i. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c S Giao thông công chánh, Chi c c Trư ng Chi c c Tài chính Doanh nghi p, Giám c Trung tâm ăng ki m xe cơ gi i 50-03S ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 - TTUB : CT, PCT/TT, T PH - VPH -UB : PVP/KT, T KT. CH TNCH - T TM, T - Lưu (TM-HL) PHÓ CH TNCH Nguy n Văn ua
Đồng bộ tài khoản