Quyết Định Số: 905/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Quyết Định Số: 905/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------Số: 905/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM VÀ THAY ĐỔI ỦY VIÊN KIÊM NHIỆM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết Định Số: 905/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 905/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM VÀ THAY ĐỔI ỦY VIÊN KIÊM NHIỆM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Ngân hàng Chính sách xã hội tại văn bản số 31/NHCS-HĐQT ngày 07 tháng 5 năm 2010; Tờ trình số 1616/TTr-BNV, ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Bổ nhiệm bà Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam, kiêm nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội, thay ông Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đã chuyển công tác khác. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ:
  2. KTTH, ĐMDN, HC, Cổng TTĐT, Nguyễn Sinh Hùng VPBCS (3); - Lưu: VT, TCCV.
Đồng bộ tài khoản