Quyết định số 96/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 96/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 96/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 96/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 96/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S XÂY D NG. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng ; Căn c Thông tư Liên t ch s 01/2004-TTLT/BXD-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 c a B Xây d ng và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn giúp y ban nhân dân qu n lý Nhà nư c ngành xây d ng t i a phương ; Căn c Quy t nh s 122/2003/Q -UB ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v chuy n giao ch c năng qu n lý Nhà nư c v nhà t S a chính- Nhà t (nay là S Tài nguyên và Môi trư ng) sang S Xây d ng ; Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i Công văn s 1795/XD-VP ngày 05 tháng 11 năm 2003 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (nay là Giám c S N i v ) t i T trình s 146/TCCQ ngày 24 tháng 11 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a S Xây d ng thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b các quy nh có liên quan trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Xây d ng, Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n và các cơ quan, ơn v liên quan có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - B Xây d ng KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Ban T ch c Thành y, - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph
 2. - Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph - Chi nhánh Kho b c Nhà nư c thành ph - Công an thành ph (PC. 13) - VPH -UB : các PVP - Các T NCTH Nguy n Văn ua - Lưu ( T/M) Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A S XÂY D NG THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 96 /2004/Q -UB ngày 12 tháng 4 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. S Xây chương ng là cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph , giúp y ban nhân dân thành ph th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v xây chương ng (dân chương ng và công nghi p), v t li u xây chương ng, nhà và công s , chương ch v công và các ho t ng xây chương ng có liên quan trên a bàn thành ph . i u 2. S Xây chương ng ch u s ch o và qu n lý tr c ti p chương a y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s ch o, hư ng chương n ki m tra v chuyên môn, nghi p v chương a B Xây chương ng. S Xây chương ng có tư cách pháp nhân, có con chương u riêng, ư c chương p kinh phí ho t ng chương ngân sách, ư c m tài kho n chương i ngân hàng và Kho b c Nhà nư c theo quy nh chương a Nhà nư c . S Xây chương ng có tên giao chương ch b ng ti ng Anh là Ho Chi Minh City Department of Construction, vi t chương t là DOC. i u 3. Giám c S Xây chương ng ch u trách nhi m trư c Chương i ng nhân dân thành ph , y ban nhân dân thành ph , B trư ng B Xây chương ng v toàn b ho t ng chương a S theo úng ch c trách, nhi m v , quy n chương n ư c quy nh trong Quy ch này. Chương 2: NHI M V VÀ QUY N H N
 3. i u 4. S Xây d ng có nhi m v như sau : 1. V pháp lu t : 1.1- Hư ng d n, tri n khai, ki m tra ánh giá và t ng h p tình hình, th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t, các ch , chính sách, các quy chuNn, tiêu chuNn, nh m c kinh t -k thu t thu c ph m vi qu n lý Nhà nư c c a S Xây d ng, m b o tính th ng nh t, hi u l c và hi u qu trong ph m vi toàn thành ph . 1.2- D th o ho c ch trì ph i h p v i các s -ngành khác d th o các văn b n quy ph m pháp lu t m i liên quan n các lĩnh v c thu c ch c năng c a S Xây d ng, trình y ban nhân dân thành ph xem xét ban hành ho c y nhi m cho Giám c S Xây d ng ký ban hành. 1.3- Ki n ngh y ban nhân dân thành ph , B Xây d ng xem xét và i u ch nh, s a i ho c bãi b các văn b n quy ph m pháp lu t v th c hi n các ch , chính sách c a ngành không còn phù h p. Trình y ban nhân dân thành ph ban hành b ơn giá xây d ng cơ b n, thông báo giá v t tư, v t li u xây d ng n chân công trình t i thành ph H Chí Minh. Trình B Xây d ng s a i, b sung ho c cho phép áp d ng nh m c kinh t -k thu t m i ho c c thù cho các công trình xây d ng thu c thNm quy n qu n lý c a thành ph . 1.4- T ch c th c hi n công tác tuyên truy n, giáo d c, ph bi n các văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý Nhà nư c c a S Xây d ng. 2. V quy ho ch, k ho ch : 2.1- Tham mưu trình y ban nhân dân thành ph v chi n lư c phát tri n ngành, các chương trình, k ho ch ho t ng dài h n và hàng năm phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t -xã h i c a Chính ph , c a y ban nhân dân thành ph và c a B Xây d ng. 2.2- xu t, tham gia thNm nh i v i các chương trình, d án u tư (k c u tư nư c ngoài) ; t ch c th c hi n theo trách nhi m ư c phân công sau khi chương trình, d án u tư ư c c p thNm quy n phê duy t. 2.3- xu t, tham gia thNm nh i v i các chương trình, tài nghiên c u khoa h c thu c ch c năng c a S Xây d ng và qu n lý ô th theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 2.4- Giúp y ban nhân dân thành ph theo dõi nh ng n i dung quy nh trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c thu c nhi m v c a S Xây d ng i v i các d án u tư xây d ng : khu dân cư, khu ô th m i ; ch nh trang ô th ; chương trình phát tri n nhà ; xây d ng nhà công v ; các d án nâng c p ô th ... Thư ng xuyên xu t i u ch nh các quy nh phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph . 3. Qu n lý v xây d ng :
 4. 3.1- Công tác c p gi y phép xây d ng : 3.1.1- T ch c vi c c p gi y phép xây d ng và hoàn công các công trình xây d ng theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph . Tham mưu và xu t cho y ban nhân dân thành ph v phân c p cho qu n-huy n trong công tác c p gi y phép xây d ng và hoàn công i v i công trình xây d ng dân d ng và công nghi p trên a bàn thành ph theo hư ng c i cách hành chính. 3.1.2- Nghiên c u và trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v ki m tra, theo dõi tình hình xây d ng ; bi n pháp ngăn ch n và x lý các trư ng h p vi ph m xây d ng ; th t c hoàn công theo quy nh c a pháp lu t. 3.1.3- T ch c hư ng d n, b i dư ng nghi p v cho các i tư ng có liên quan n công tác c p phép xây d ng và nghi p v ki m tra các vi ph m qu n lý xây d ng. T ch c ki m tra nh kỳ, ki m tra t xu t công tác c p gi y phép xây d ng và công tác ki m tra vi c th c hi n sau khi ư c c p gi y phép xây d ng trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t ; x lý theo thNm quy n ho c k p th i xu t các cơ quan có thNm quy n x lý các vi ph m xây d ng và các ơn v vi ph m trong công tác qu n lý xây d ng trên a bàn qu n-huy n. 3.2- Công tác kh o sát, thi t k và d toán công trình : 3.2.1- Tham mưu và giúp y ban nhân dân thành ph trong vi c th ng nh t qu n lý Nhà nư c công tác kh o sát, thi t k và d toán công trình xây d ng dân d ng và công nghi p trên a bàn thành ph . 3.2.2- T ch c thNm nh và phê duy t kh o sát thi t k k thu t, thi t k thi công, d toán và t ng d toán các công trình xây d ng dân d ng, công nghi p thu c các d án u tư xây d ng có ngu n v n ngân sách trên a bàn thành ph theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph . 3.2.3- T ch c thNm nh và trình y ban nhân dân thành ph phê duy t thi t k k thu t, thi t k thi công, d toán và t ng d toán các d án u tư xây d ng nhóm A theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph . 3.2.4- T ch c thNm nh và ban hành văn b n ch p thu n thi t k k thu t và xây d ng các công trình, d án có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph . 3.2.5- T ch c ki m tra nh kỳ các ơn v ư c y ban nhân dân thành ph y quy n và phân c p thNm nh thi t k k thu t, thi t k k thu t thi công, t ng d toán và d toán các công trình thu c các d án u tư xây d ng và t ng h p tình hình báo cáo nh kỳ ho c t xu t cho y ban nhân dân thành ph . 3.2.6- T ch c hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n nh ng tiêu chuNn, quy ph m, nh m c, ơn giá kh o sát, thi t k xây d ng trên a bàn thành ph . 3.3- V ch t lư ng công trình xây d ng :
 5. 3.3.1- Giúp y ban nhân dân thành ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng và công nghi p c a thành ph . Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng trên a bàn thành ph . 3.3.2- T ch c ki m tra nh kỳ, ki m tra t xu t công tác m b o ch t lư ng công trình xây d ng c a ch u tư, nhà th u xây l p, tư v n thi t k i v i các công trình do y ban nhân dân thành ph qu n lý và phân c p. Tr c ti p t ch c ki m tra ch t lư ng công trình trên a bàn thành ph khi c n thi t và theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . 3.3.3- Ki n ngh x lý và ki m tra vi c th c hi n các quy t nh x ph t các vi ph m v ch t lư ng công trình xây d ng. 3.3.4- Qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng các công trình có v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài theo phân c p c a thành ph . 3.3.5- Theo dõi, t ng h p và báo cáo tình hình qu n lý ch t lư ng công trình c a các B -Ngành, t ch c, cá nhân u tư xây d ng trên a bàn. 3.4- V gi i quy t s c công trình : 3.4.1- S Xây d ng là thành viên tham gia gi i quy t i v i công trình thu c d án u tư nhóm A trên a bàn thành ph do B Xây d ng ch trì. 3.4.2- Ch trì gi i quy t v i s tham gia c a các S chuyên ngành (n u là công trình xây d ng chuyên ngành) và các cơ quan qu n lý Nhà nư c khác có liên quan t i a phương i v i công trình xây d ng do y ban nhân dân thành ph qu n lý. 3.4.3- T ch c th c hi n vi c giám nh ch t lư ng công trình xây d ng, giám nh các s c công trình xây d ng trên a bàn thành ph theo phân c p và phân công c a y ban nhân dân thành ph . 3.4.4- S Xây d ng tham gia gi i quy t s c khi a phương có yêu c u i v i công trình nhà c a h gia ình và cá nhân và các công trình do qu n-huy n quy t nh u tư. 3.4.5- xu t c chuyên gia k thu t chuyên ngành cùng ch u tư, ơn v tư v n gi i quy t, kh c ph c h u qu s c công trình. 3.5- Công tác giám nh tư pháp v xây d ng : Tham gia t ch c giám nh tư pháp v xây d ng trên a bàn thành ph theo y quy n và quy nh c a y ban nhân dân thành ph . 3.6- Qu n lý ho t ng kinh doanh xây d ng : 3.6.1- Th c hi n c p ch ng ch hành ngh thi t k công trình i v i cá nhân là ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nư c ngoài và ngư i nư c ngoài nh cư t i Vi t Nam, ho t ng trên a bàn thành ph theo quy nh c a B Xây d ng.
 6. 3.6.2- Th c hi n c p gi y phép th u xây d ng, tư v n xây d ng cho các nhà th u nư c ngoài trúng th u xây d ng trên a bàn thành ph theo quy nh pháp lu t. 3.6.3- Hư ng d n, ph i h p v i cơ quan chuyên môn c a qu n-huy n t ch c ki m tra, xu t c p thNm quy n x lý các trư ng h p vi ph m quy nh v i u ki n, năng l c ho t ng xây d ng, tư v n u tư xây d ng i v i các cá nhân, t ch c k c các nhà th u nư c ngoài trên a bàn thành ph theo quy nh pháp lu t. 3.6.4- T ch c thu th p s li u thông tin v các t ch c ăng ký ho t ng xây d ng trên a bàn ; nghiên c u xu t phương hư ng s p x p l c lư ng s n xu t ngành xây d ng phù h p v i tình hình phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph ; th ng kê, t ng h p, ánh giá và l p báo cáo v tình hình ho t ng kinh doanh xây d ng trên a bàn thành ph . 4. Qu n lý v nhà : 4.1- Nhà thu c các thành ph n kinh t : 4.1.1- Giúp y ban nhân dân thành ph th ng nh t qu n lý Nhà nư c v nhà ; ch trì và ph i h p v i cơ quan có ch c năng liên quan n m s lư ng nhà, các thành ph n cư dân xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph các gi i pháp, chính sách tác ng phát tri n nhà , i u ch nh th trư ng nhà c a thành ph . 4.1.2- T ch c th c hi n, hư ng d n, theo dõi và ki m tra công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà cho ch s h u nhà theo y quy n và phân c p c a y ban nhân dân thành ph . 4.1.3- Giúp vi c cho y ban nhân dân thành ph theo dõi, hư ng d n và ki m tra th c hi n quy ch c p s nhà và ch nh s a s nhà trên a bàn thành ph i v i cơ quan chuyên môn c a qu n-huy n. 4.1.4- Xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph ban hành quy ch qu n lý nhà chung cư, cư xá theo quy nh c a B Xây d ng phù h p v i i u ki n c a thành ph ; t ch c tri n khai hư ng d n và ki m tra vi c t ch c th c hi n quy ch này. 4.1.5- Hư ng d n nghi p v v công tác l p s ăng ký nhà, t trên a bàn thành ph . 4.2- Qu n lý nhà thu c s h u c a Nhà nư c : 4.2.1- Tham mưu và giúp y ban nhân dân thành ph trong vi c th ng nh t qu n lý Nhà nư c v nhà thu c s h u Nhà nư c trên a bàn thành ph . 4.2.2- T ch c ki m tra vi c th c hi n các quy nh v qu n lý (s d ng và b o trì) nhà i v i các ơn v có ch c năng qu n lý nhà. 4.2.3- xu t xác l p quy n s h u nhà c a Nhà nư c ; xu t b trí s d ng nhà theo úng công năng, nhu c u c a các i tư ng và theo ch o c a y ban nhân dân thành ph ; xu t x lý i v i các trư ng h p chi m d ng, sang như ng ho c
 7. chuy n i trái phép làm th t thoát nhà theo quy nh ; xu t các bi n pháp khai thác và s d ng có hi u qu ti n thuê nhà. 4.2.4- Hư ng d n, theo dõi và ki m tra vi c th c hi n công tác bán nhà thu c s h u Nhà nư c theo quy nh hi n hành. 4.2.5- Hư ng d n, ki m tra, ánh giá và t ng h p tình hình u tư phát tri n, qu n lý, khai thác, s d ng qu nhà thu c s h u Nhà nư c và công s trên a bàn thành ph ; hư ng d n vi c th c hi n thi t k i n hình, ch b o hành, b o trì nhà công v , công s c a các cơ quan, t ch c trên a bàn thành ph . 4.2.6- Ph i h p v i S Tài chính th c hi n công tác qu n lý công s theo quy nh c a pháp lu t, t ch c thu th p thông tin thi t l p cơ s d li u v lý l ch công trình công s ph c v công tác qu n lý theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . 4.2.7- Ph i h p v i S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c th c hi n vi c i u tra, th ng kê v hi n tr ng nhà , công s , t ng h p tình hình ăng ký, chuy n d ch quy n s h u nhà và quy n qu n lý s d ng công s trên a bàn thành ph . 4.3- V chương trình phát tri n nhà : 4.3.1- Nghiên c u, xây d ng và trình y ban nhân dân thành ph chi n lư c và chính sách phát tri n nhà trên a bàn thành ph thông qua các chương trình nhà ; c bi t là nghiên c u và xu t nh ng cơ ch , chính sách huy ng v n u tư xây d ng nhà trong xã h i nh m t o ngu n nhà cho công nhân, nhà cho các i tư ng có thu nh p th p, nhà ph c v tái nh cư, ký túc xá sinh viên và phát tri n qu nhà trên a bàn thành ph . 4.3.2- L p k ho ch dài h n và hàng năm v u tư xây d ng nhà trên cơ s kh o sát nhu c u v nhà ; theo dõi, t ng h p và ki n ngh y ban nhân dân thành ph v phân b ngu n nhà cho các d án tr ng i m c a thành ph , cho các i tư ng thu nh p th p theo quy nh. 5. Qu n lý v v t li u xây d ng : 5.1- Trình y ban nhân dân thành ph các cơ ch chính sách khuy n khích, phát tri n công nghi p v t li u xây d ng. 5.2- Theo dõi, t ng h p, tình hình u tư, khai thác, s n xu t v t li u xây d ng c a các t ch c, cá nhân trên a bàn. Tham gia cùng các cơ quan, ơn v có ch c năng qu n lý ch t lư ng s n phNm v t li u xây d ng trên a bàn thành ph ; th c hi n thNm nh, ánh giá quy trình công ngh s n xu t v t li u xây d ng và ki m tra vi c ăng ký tiêu chuNn ch t lư ng v t li u xây d ng. 5.3- Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n qu n lý ch t lư ng v t li u s d ng trong các công trình xây d ng theo quy nh c a B Xây d ng. T ng h p trình c p có thNm quy n i u ch nh, b sung quy trình, quy ph m v qu n lý ch t lư ng v t li u xây d ng.
 8. 5.4- Hư ng d n, ki m tra vi c s d ng v t li u h p chuNn trong các công trình xây d ng thu c thNm quy n qu n lý c a thành ph . 6. V các chương trình, d án nâng c p ô th : 6.1- Th c hi n nhi m v trò thư ng tr c Ban Ch o nâng c p ô th do y ban nhân dân thành ph phân công và ho t ng theo quy ch c a Ban Ch o do y ban nhân dân thành ph quy nh. 6.2- Qu n lý ho t ng c a Ban Qu n lý d án Nâng c p ô th theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . 7. Qu n lý, khai thác thông tin, ng d ng ti n b khoa h c-k thu t : 7.1- Hư ng d n và t ch c th c hi n vi c qu n lý, s d ng, lưu tr h sơ tài li u kh o sát, thi t k xây d ng, h sơ hoàn công công trình xây d ng và thông tin chuyên ngành xây d ng trên a bàn thành ph theo quy nh c a pháp lu t. 7.2- Ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh , các S -Ngành liên quan th c hi n nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c-k thu t và công ngh m i trong ngành xây d ng, v t li u xây d ng ; th c hi n các tài nghiên c u khoa h c có liên quan nh m t ng bư c nâng cao ch t lư ng, hi u qu ho t ng c a ngành xây d ng, v t li u xây d ng thành ph . 7.3- Ph i h p v i cơ quan, ơn v ch c năng th c hi n và qu n lý ho t ng m ng thông tin và trang web c a S . 8. Công tác ào t o chuyên ngành : 8.1- T ch c ào t o công nhân lành ngh thu c lĩnh v c xây d ng, t trình công nhân k thu t b c 3/7 ; cán b k thu t có trình trung c p xây d ng. Nâng cao d n ch t lư ng ào t o và ch tiêu ào t o ư c y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng giao k ho ch hàng năm. 8.2- Ph i h p v i Trư ng Cán b thành ph t ch c ào t o, b i dư ng, t p hu n nghi p v v qu n lý xây d ng và nhà theo k ho ch c a S Xây d ng và theo ch o c a y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng. T ch c ào t o ph c v cho ho t ng giao d ch a c có m b o, th trư ng b t ng s n. 8.3- Nghiên c u và ph i h p v i S N i v trình y ban nhân dân thành ph tiêu chuNn i v i m t s lo i chuyên viên k thu t chuyên ngành thu c ch c năng qu n lý Nhà nư c c a S Xây d ng. 9. V tài chính : 9.1- Ph i h p v i S Tài chính và S K ho ch và u tư trình k ho ch tài chính toàn ngành, t ng n i dung công tác phù h p v i k ho ch phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph , trong ó có k ho ch tài chính cho các chương trình m c tiêu quy ho ch, k ho ch xây d ng và phát tri n ngành xây d ng trên a bàn thành ph .
 9. 9.2- Phân b và ki m tra vi c th c hi n theo úng nguyên t c ch tài chính i v i ph n k ho ch tài chính do S Xây d ng tr c ti p qu n lý và th c hi n (do y ban nhân dân thành ph giao). Trong trư ng h p c n thi t, trong ph m vi t ng m c thu chi tài chính ư c duy t, Giám c S Xây d ng có quy n i u ch nh chi ti t th c hi n nhi m v ư c giao, nhưng không ư c thay i m c tiêu k ho ch và trên cơ s có s th ng nh t v i S Tài chính và S K ho ch và u tư. 9.3- Ph i h p theo dõi, ki m tra vi c th c hi n theo úng m c tiêu chương trình ã ư c duy t i v i ph n k ho ch tài chính thu c ngành xây d ng và lĩnh v c công tác do các s -ngành, qu n-huy n qu n lý và th c hi n. 9.4- Cùng v i ngành ch c năng t ch c h ch toán, k toán, ki m tra, ánh giá vi c b o toàn v n, s d ng v n và tài s n ư c Nhà nư c giao cho S Xây d ng và các ơn v tr c thu c. 9.5- Thu và s d ng các lo i phí và l phí thu c lĩnh v c qu n lý Nhà nư c c a S Xây d ng úng quy nh c a pháp lu t. 10. Công tác t ch c b máy và cán b : 10.1- Nghiên c u và ph i h p v i S N i v xu t y ban nhân dân thành ph phương án ki n toàn t ch c b máy, s p x p b trí, luân chuy n cán b , công ch c theo hư ng c i cách hành chính và ho t ng có hi u qu . 10.2- Nghiên c u và ph i h p v i S N i v trình y ban nhân dân thành ph quy t nh thành l p, chia tách, sáp nh p, gi i th i v i các ơn v s nghi p thu c S ; c bi t là thành l p các ơn v s nghi p ho t ng d ch v công thu c ch c năng qu n lý Nhà nư c c a S Xây d ng ; xây d ng cơ ch xã h i hóa và t ch c qu n lý Nhà nư c i v i các d ch v xã h i có liên quan. 10.3- Quy ho ch và t ch c vi c th c hi n k ho ch ào t o, ào t o l i, b i dư ng (k c trong và ngoài nư c) i ngũ cán b , công ch c ; xây d ng k ho ch tuy n d ng cán b , công ch c theo úng quy nh c a B N i v , hư ng d n c a B Xây d ng và S N i v . 10.4- Th c hi n vi c b nhi m và b trí cán b theo các ch c danh, tiêu chuNn công ch c tr c thu c S theo quy nh. 10.5- Ph i h p v i S N i v trình y ban nhân dân thành ph v vi c b nhi m, mi n nhi m, i u ng, k lu t và th c hi n chính sách i v i cán b , công ch c thu c di n Thành y và y ban nhân dân thành ph qu n lý theo quy nh phân c p qu n lý cán b . 10.6- m b o th c hi n úng quy ch dân ch cơ s , phát huy năng l c, trình và nâng cao hi u qu ho t ng c a i ngũ cán b , công ch c và hi u qu qu n lý Nhà nư c c a ngành trên a bàn thành ph . 10.7- Hư ng d n, ch o, ki m tra i v i các ơn v tr c thu c S trong vi c th c hi n nhi m v ; s d ng kinh phí, tài s n ư c c p, biên ch ư c giao úng m c ích và có hi u qu .
 10. 11. V quan h i ngo i : 11.1- Tham mưu trình y ban nhân dân thành ph k ho ch h p tác qu c t , tri n khai các d án vi n tr , u tư phát tri n ngành xây d ng c a thành ph . 11.2- Tham gia àm phán, ho c ư c y ban nhân dân thành ph cho phép ho c y quy n àm phán tr c ti p và ký k t v i các t ch c, cá nhân nư c ngoài theo úng quy nh c a Lu t u tư, chính sách c a Nhà nư c v công tác xây d ng và phát tri n nhà . 11.3- T ch c, tham gia các h i ngh , h i th o qu c t thu c ngành, lĩnh v c khi ư c y ban nhân dân thành ph và B Xây d ng cho phép ho c y quy n. 11.4- Th c hi n các ho t ng i ngo i theo úng quy nh c a y ban nhân dân thành ph và hư ng d n c a S Ngo i v i v i các cơ quan chuyên môn nư c ngoài ho c t ch c qu c t thu c lĩnh v c ngh nghi p. 11.5- Là u m i quan h v i các t ch c qu c t v xây d ng, v t li u xây d ng, phát tri n nhà mà thành ph là thành viên theo s phân công c a y ban nhân dân thành ph . 11.6- Hư ng d n, cung c p thông tin, theo dõi và h tr các t ch c nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c liên quan n ngành trên a bàn thành ph theo úng quy nh c a pháp lu t. 11.7- Theo dõi và ch o th c hi n các chương trình, d án qu c t tài tr , u tư nư c ngoài cho thành ph , k c vi n tr c a Chính ph và các t ch c phi Chính ph có liên quan n ngành theo quy nh c a Nhà nư c ; qu n lý vi c m i và n i dung ho t ng c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài vào thành ph theo s y quy n c a y ban nhân dân thành ph . 11.8- xu t y ban nhân dân thành ph quy t nh vi c c oàn cán b ho c cán b do S qu n lý i nư c ngoài công tác, h c t p, tu nghi p theo quy nh. 12. V thanh tra và ki m tra, báo cáo : 12.1- Hư ng d n v chuyên môn, nghi p v x lý hành vi vi ph m qu n lý xây d ng c a các ch th cho l c lư ng qu n lý tr t t xây d ng ô th theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . 12.2- Ph i h p v i Thanh tra B Xây d ng, Thanh tra thành ph trong vi c th c hi n các chương trình, k ho ch thanh tra các d án, công trình xây d ng trên a bàn, theo phân công c a y ban nhân dân thành ph . 12.3- T ch c thanh tra, ki m tra vi c thi hành pháp lu t, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý ho c xu t c p thNm quy n x lý các vi ph m i v i các t ch c, cá nhân trong vi c th c hi n các quy nh c a Nhà nư c trong lĩnh v c qu n lý chuyên ngành ho c theo ch o c a y ban nhân dân thành ph .
 11. 12.4- Hư ng d n v chuyên môn nghi p v gi i quy t khi u n i t cáo, x lý vi ph m và thanh tra trong lĩnh v c qu n lý chuyên ngành xây d ng cho qu n-huy n và các ơn v tr c thu c S . 12.5- T ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph , B Xây d ng nh kỳ 06 tháng, c năm v tình hình qu n lý (ho c báo cáo chuyên ) các lĩnh v c thu c ph m vi nhi m v c a S Xây d ng, quy nh t i i u 4, Chương II Quy ch này. 13. Hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các T ch c d ch v công thu c các lĩnh v c qu n lý c a S ; qu n lý và ch o ho t ng i v i các T ch c s nghi p thu c S . 14. Giúp y ban nhân dân thành ph qu n lý Nhà nư c i v i các Doanh nghi p, T ch c s nghi p, T ch c kinh t t p th và kinh t tư nhân, các H i và T ch c phi Chính ph ho t ng trong các lĩnh v c thu c ch c năng qu n lý c a S theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. S Xây d ng có các quy n h n : 1. Ký gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph . 2. Quy t nh ình ch thi công các công trình vi ph m xây d ng theo thNm quy n ; ho c xu t c p thNm quy n ình ch thi công các công trình vi ph m xây d ng ; ng th i thông báo cơ quan thNm quy n x lý vi ph m theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c các l p ào t o, hu n luy n b i dư ng nghi p v v xây d ng, qu n lý xây d ng và qu n lý nhà, qu n lý th trư ng b t ng s n. 4. ư c n hành t p chí, n phNm và các tài li u chuyên ngành theo úng quy nh v xu t b n, báo chí. 5. Ra quy t nh thanh tra ho c thành l p các oàn thanh tra theo thNm quy n c a S Xây d ng. X lý ho c xu t c p thNm quy n x lý vi ph m (n u có) theo quy nh c a pháp lu t. 6. Thu h i ho c xu t thu h i ch ng ch hành ngh thi t k công trình xây d ng i v i các trư ng h p vi ph m quy nh hành ngh theo quy nh c a pháp lu t. 7. Các quy n h n khác do y ban nhân dân thành ph y quy n ho c phân công. Chương 3 T CH C B MÁY VÀ CH LÀM VI C i u 6. Nguyên t c chung : 1. S Xây d ng do m t Giám c ph trách chung ; có các Phó Giám c giúp vi c cho Giám c ph trách các lĩnh v c công tác do Giám c phân công, ch u trách
 12. nhi m trư c Giám c và liên i ch u trách nhi m v i c p trên v nhi m v ư c phân công ph trách. 2. Căn c vào ch c năng, nhi m v c a S và tình hình th c t , trong quá trình ch o i u hành ho t ng c a S , Giám c S có quy n quy t nh thành l p, gi i th , sáp nh p các phòng, ban ch c năng c a S cho phù h p v i yêu c u nhi m v trong t ng th i kỳ. 3. Giám c S ư c quy n b nhi m, bãi nhi m các ch c danh lãnh o các Phòng, Ban và các ơn v tr c thu c S , tr các ch c danh do y ban nhân dân thành ph ho c Giám c S N i v b nhi m theo phân c p qu n lý cán b c a thành ph . 4. Các ơn v tr c thu c S căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao, có trách nhi m ph i h p t ch c tri n khai th c hi n các chương trình, k ho ch công tác c a ơn v ư c Giám c S giao h ng năm. i u 7. Cơ c u t ch c b máy c a S Xây d ng : 1. Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công và y quy n, Giám c S Xây d ng sau khi trao i th ng nh t v i Giám c S N i v ch o s p x p cơ c u t ch c b máy các Phòng, Ban chuyên môn thu c S ; xác nh nhi m v , biên ch cho t ng b ph n và b nhi m, s p x p nhân s phù h p nh m b o m ho t ng qu n lý hành chính Nhà nư c v xây d ng và nhà có hi u qu thi t th c. 2. Các ơn v tr c thu c S g m : 2.1- Các ơn v s nghi p : 2.1.1- Trư ng K thu t Nghi p v xây d ng ; 2.1.2- Trung tâm Ki m nh xây d ng (chuy n i t Công ty Ki m nh Xây d ng Sài gòn) ; 2.1.3- Chi c c B n và Kh o sát xây d ng ; 2.1.4- Ban Qu n lý D án u tư xây d ng ; 2.1.5- T p chí Sàigòn u tư xây d ng. 2.2- Doanh nghi p Nhà nư c ho t ng công ích : Công ty Qu n lý và Kinh doanh nhà. 2.3- Căn c ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c phân công và y quy n, Giám c S Xây d ng sau khi trao i th ng nh t v i Giám c S N i v thành ph , ngh y ban nhân dân thành ph quy t nh b sung, i u ch nh ch c năng, nhi m v , thành l p m i ho c gi i th các ơn v tr c thu c S . 3. Giám c S Xây d ng quy t nh ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a các Phòng, Ban chuyên môn phù h p v i Quy ch này.
 13. Chương 4: M I QUAN H CÔNG TÁC i u 8. iv iH i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph : 1. S Xây d ng ch u s giám sát, có trách nhi m báo cáo, trình bày ho c cung c p tài li u c n thi t cho H i ng nhân dân thành ph ; tr l i các ch t v n, ki n ngh c a i bi u H i ng nhân dân thành ph nh ng v n có liên quan n lĩnh v c qu n lý hành chính Nhà nư c c a S Xây d ng. 2. S Xây d ng ch p hành s ch o, ch u s ki m tra, ki m soát c a y ban nhân dân thành ph i v i các ho t ng qu n lý hành chính Nhà nư c c a S ; có trách nhi m báo cáo nh kỳ, t xu t tình hình, k ho ch ho t ng c a S cho y ban nhân dân thành ph theo ch quy nh ; tham gia y các cu c h p do y ban nhân dân thành ph tri u t p. 3. S Xây d ng báo cáo, xin ch o c a y ban nhân dân thành ph gi i quy t các v n vư t quá quy n h n ư c giao và i v i nh ng v n chưa ư c các s - ngành, qu n-huy n nh t trí. 4. S Xây d ng có trách nhi m xin ý ki n c a y ban nhân dân thành ph trư c khi ki n ngh lên B Xây d ng nh ng v n thu c lĩnh v c mà y ban nhân dân thành ph chưa y quy n. 5. Trư ng h p ch o c a y ban nhân dân thành ph có nh ng i m không còn phù h p ho c trái v i quy nh hi n hành c a Nhà nư c thì S Xây d ng ch ng xu t y ban nhân dân thành ph t m ngưng th c hi n ho c s a i, b sung hay h y b theo quy nh c a pháp lu t. 6. T ng h p và l p báo cáo tình hình ho t ng c a ngành xây d ng trên a bàn thành ph cho y ban nhân dân thành ph theo nh kỳ ho c t xu t. i u 9. i v i B Xây d ng : 1. S Xây d ng ch u s ch o, hư ng d n v chuyên môn, nghi p v và báo cáo k t qu th c hi n cho B Xây d ng ; d y các cu c h p và t p hu n nghi p v do B xây d ng và các cơ quan c a B xây d ng tri u t p. 2. Trư ng h p ch o ho c hư ng d n chuyên môn nghi p v c a B Xây d ng chưa th ng nh t v i ch o c a y ban nhân dân thành ph ho c các ch o và hư ng d n c a c p trên mà S Xây d ng xét th y chưa phù h p v i tình hình th c ti n c a thành ph , S Xây d ng ph i k p th i báo cáo và xu t y ban nhân dân thành ph làm vi c v i B trư ng ho c báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. T ng h p và l p báo cáo tình hình ho t ng c a ngành xây d ng trên a bàn thành ph cho B xây d ng theo nh kỳ ho c t xu t. i u 10. i v i các B -Ngành Trung ương có liên quan :
 14. 1. S Xây d ng trưng c u và ti p nh n ý ki n óng góp c a các B -Ngành Trung ương i v i ho t ng c a S . 2. T ch c trao i thông tin có liên quan nh m nâng cao hi u qu ho t ng qu n lý Nhà nư c c a S . i u 11. i v i các S thu c kh i qu n lý ô th c a thành ph : 1. Ch ng ph i h p ch t ch v i các S thu c kh i qu n lý ô th nh m có s th ng nh t cao và h tr l n nhau trong th c hi n ch c năng, nhi m v c a m i S . 2. Ch ng t ch c trao i thông tin có liên quan nh m th ng nh t s li u, d li u và s d ng có hi u qu trong ho t ng chuyên môn c a m i S . i u 12. i v i các S -Ngành khác c a thành ph : 1. Các văn b n mang tính pháp quy do S Xây d ng d th o trình y ban nhân dân thành ph ban hành u ph i g i n S Tư pháp góp ý, thNm nh theo úng quy nh v ban hành văn b n quy ph m pháp lu t. 2. i v i các v n vư ng m c có liên quan n các s -ngành khác, khi báo cáo y ban nhân dân thành ph ph i có ý ki n c a các s -ngành ó b ng văn b n. N u sau 10 (mư i) ngày làm vi c, s -ngành khác nh n ư c văn b n h i tham kh o ý ki n c a S Xây d ng mà không có văn b n tr l i thì coi như ng ý v i ki n ngh c a S Xây d ng trình y ban nhân dân thành ph . 3. S Xây d ng ch ng trao i n m thông tin có liên quan v i các s -ngành khác b sung vào ngu n tài li u, cơ s d li u c a S . i u 13. i v i y ban nhân dân qu n-huy n : 1. Ph i h p, hư ng d n, ki m tra và ôn c y ban nhân dân qu n-huy n th c hi n các n i dung qu n lý Nhà nư c thu c ch c năng c a S Xây d ng ph trách nh m giúp y ban nhân dân qu n-huy n th c hi n t t ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình trong vi c qu n lý ngành, ng th i, xu t c p có thNm quy n x lý hành vi vi ph m pháp lu t k p th i khi phát hi n các vi ph m qu n lý. 2. T ch c t p hu n, ào t o v chuyên môn nghi p v ; ki m tra, ôn c th c hi n chuyên môn i v i các cơ quan, ơn v có ch c năng xây d ng và nhà c a các qu n- huy n. 3. Xây d ng quy nh, hư ng d n và ôn c th c hi n ch báo cáo nh kỳ ho c t xu t tình hình ho t ng c a ngành xây d ng trên a bàn c a qu n-huy n i v i cơ quan, ơn v chuyên môn c a qu n-huy n. i u 14. i v i các t ch c ng và oàn th c a thành ph : 1. i v i các Ban c a Thành y, S Xây d ng có m i quan h tr c ti p thông qua ó ti p nh n nh ng nh hư ng lãnh o, ch o c a Thành y.
 15. 2. Ch ng ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph và các t ch c oàn th trong quá trình th c hi n nhi m v c a S Xây d ng. T o i u ki n cho y ban M t tr n T qu c thành ph và các oàn th tham gia ý ki n v i S Xây d ng trong vi c t ch c th c hi n ch chính sách có liên quan n ngành. 3. i v i nh ng v n vư ng m c có liên quan, Giám c S Xây d ng trao i ý ki n lãnh o các oàn th (b ng văn b n) trư c khi trình y ban nhân dân thành ph . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 15. Giám c S Xây d ng có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy ch này, t ng h p và báo cáo nh kỳ ho c t xu t theo yêu c u c a y ban nhân dân thành ph , c a B Xây d ng v tình hình ho t ng c a S Xây d ng, tình hình các m t công tác thu c ch c năng qu n lý Nhà nư c c a S trên a bàn thành ph . i u 16. Trong quá trình th c hi n Quy ch này, n u có khó khăn, vư ng m c ho c có nh ng i m không còn phù h p v i quy nh c a Nhà nư c, Giám c S Xây d ng có trách nhi m k p th i báo cáo xu t y ban nhân dân thành ph (thông qua S N i v ) xem xét, i u ch nh b sung, s a i Quy ch này cho phù h p./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản