intTypePromotion=1

Quyết định thanh lý hợp đồng lao động

Chia sẻ: Dam Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

2
2.466
lượt xem
174
download

Quyết định thanh lý hợp đồng lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Form BHXH - Quyết định thanh lý hợp đồng lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định thanh lý hợp đồng lao động

  1. CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ABC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------o0o------- -----------o0o----------- Số: 24 /QĐ - TLHĐLĐ Hà nội, ngày 28 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC V/v : Thanh lý hợp đồng lao động CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC - Căn cứ chức năng, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc Công ty ABC; - Căn cứ Bộ luật lao động, các văn bản hướng dẫn sử dụng lao động do Nhà nước ban hành và Quy chế lao động tiền lương của Công ty; - Xét đơn xin thanh lý hợp đồng lao động của Ông Nguyễn Văn A. QUYẾT ĐỊNH Điều I : Thanh lý hợp đồng lao động với Ông: Nguyễn Văn A - Chức vụ : Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính - Trình độ/Chuyên môn: Cử nhân Kinh tế lao động - Kể từ ngày : 28/12/2006 Điều II: Ông Nguyễn Văn A có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, dụng cụ làm việc đã được Công ty cấp trong thời gian làm việc cho Phó Phòng Tổ chức – Hành chính và thanh quyết toán các khoản công nợ với các Phòng ban chức năng liên quan. Điều III: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Tổ chức – Hành chính, các phòng ban chức năng có liên quan và ông Nguyễn Văn A chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC Nơi nhận: - Như điều III (để thực hiện), - Lưu VP.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2