Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P1)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

1
283
lượt xem
183
download

Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P1)

 1. Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ  Tæng côc Tiªu chuÈn §o lêng ChÊt lîng tµi liÖu tham kh¶o vÒ NỘI DUNG QuẢN LÝ HÀNH CHÍNH
 2. PhÇn I.  Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc Ch¬ng I
 3. Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc vµ nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n  cña ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc 1. Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ mét d¹ng qu¶n  lý ®Æc biÖt. 1.1. Mét sè vÊn  ®Ò vÒ nhµ níc vµ qu¶n lý nhµ   níc  Nhµ   níc   lµ   mét   s¶n   phÈm   cña   nh÷ng   m©u   thuÉn  giai cÊp kh«ng thÓ ®iÒu hoµ ®îc vµ lµ mét s¶n phÈm  lÞch sö cña x∙ héi cã giai cÊp. Nhµ níc Céng hoµ  XHCN ViÖt nam ra ®êi lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan cña  qu¸ tr×nh c¸ch m¹ng ViÖt nam. Quan ®iÓm xuyªn suèt  thêi kú x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt níc lµ x©y dùng  Nhµ níc cña d©n, do d©n vµ v× d©n; mäi quyÒn lùc  thuéc vÒ nh©n d©n vµ quyÒn l∙nh ®¹o thuéc vÒ §¶ng  Céng s¶n ViÖt nam.  Trong lÞch sö ph¸t triÓn cña x∙ héi loµi ngêi,  cã nhiÒu quan ®iÓm, häc thuyÕt kh¸c nhau vÒ Nhµ n­ íc.   Nhµ níc theo chñ nghÜa M¸c­ ¡nghen vµ V. I.  Lªnin lµ s¶n phÈm cña ®Êu tranh giai cÊp vµ lµ c«ng  cô ®Ó ®Êu tranh vµ thèng trÞ x∙ héi. Trªn c¬ së nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ Nhµ n­ íc vµ quyÒn lùc Nhµ níc, vÊn ®Ò tæ chøc bé m¸y nhµ  níc nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña nhµ níc  còng rÊt kh¸c nhau gi÷a c¸c níc vµ kh¸c nhau tõng  thêi kú. Tæ chøc bé m¸y nhµ níc vµ sù ph©n c«ng thùc thi c¸c  lo¹i quyÒn lùc  nhµ níc. M« h×nh chung cña c¸c níc  lµ: quyÒn lùc nhµ níc  ®îc ph©n chia thµnh ba nhãm  quyÒn lùc (xem s¬ ®å h×nh 1).
 4. ViÖc   thùc   thi   ba  QuyÒn lËp  QuyÒn T­ ph¸p  quyÒn   ®ã,   tuy   thô«c  ph¸p  vµo tõng ®iÒu kiÖn cô  QuyÒn lùc nhµ n­íc  thÓ   cã   thÓ   theo   c¸c  m«   h×nh   kh¸c   nhau.  QuyÒn hµnh  ph¸p  Trong   ®iÒu   kiÖn   cô  H×nh 1: quyÒn lùc nhµ n­íc vµ ph©n chia c¸c  nhãm quyÒn lùc  thÓ   cña   ViÖt   Nam,  quyÒn lùc nhµ níc lµ thèng nhÊt, tËp trung, kh«ng  ph©n chia nhng cã sù ph©n c«ng phèi hîp thùc thi ba  nhãm quyÒn lùc nhµ níc. Quèc héi lµ c¬ quan quyÒn  lùc   nhµ   níc   cao   nhÊt   vµ   Quèc   héi   lµ   c¬   quan   duy  nhÊt  cã quyÒn  lËp  hiÕn  vµ lËp ph¸p;  chÝnh  phñ  vµ  chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng  c¸c cÊp  lµ hÖ thèng  c¸c  c¬  quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p; hÖ thèng toµ ¸n nh©n  d©n   vµ   ViÖn   kiÓm   s¸t   nh©n   d©n   lµ   c¸c   c¬   quan   t  ph¸p.1/ Qu¶n   lý   nhµ   níc   lµ   ho¹t   ®éng   thùc   thi   quyÒn  lùc nhµ níc cña c¸c c¬ quan quyÒn lùc nhµ níc hay  c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc.  Qu¶n lý nhµ níc còng lµ mét d¹ng cña qu¶n lý  nãi chung. Qu¶n lý (management) lµ sù t¸c ®éng mét  c¸ch cã tæ chøc cña chñ thÓ (nhµ qu¶n lý, chñ thÓ  qu¶n   lý)     vµo   mét   ®èi   tîng   nhÊt   ®Þnh   nh»m   ®iÒu  chØnh   c¸c   c¸c   hµnh   vi,   ho¹t   ®éng     cña   con   ngêi,  nhãm con ngêi vµ tæ chøc (®èi tîng qu¶n lý) ®Ó duy  tr×   tÝnh   æn   ®Þnh   vµ   ph¸t   triÓn   cña   tæ   chøc   theo  theo nh÷ng môc tiªu ®∙ ®Ò ra.  Nhng qu¶n lý nhµ níc lµ sù qu¶n lý cña mét chñ  thÓ ®Æc biÖt­ cã quyÒn lùc c«ng, quyÒn lùc nhµ níc  do chÝnh c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc thùc hiÖn nh»m  1 HiÕn ph¸p níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 1992
 5. b¶o ®¶m cho quèc gia ph¸t triÓn theo nh÷ng ®Þnh h­ íng chÝnh trÞ ®∙ v¹ch ra.  Qu¶n   lý nhµ  níc  g¾n  liÒn  víi  quyÒn  lùc  c«ng,  quyÒn lùc nhµ níc. Qu¶n lý nhµ níc lµ sù ho¹t ®éng  cã   tæ   chøc   vµ   b»ng   quyÒn   lùc   nhµ   níc   cña   c¸c   c¬  quan   thuéc   bé   m¸y   Nhµ   níc   (c«ng   quyÒn   )   ®Ó   ®iÒu  chØnh c¸c qu¸ tr×nh x∙ héi, hµnh vi cña c«ng d©n vµ  mäi tæ chøc x∙ héi ( chÝnh trÞ , kinh tÕ...) nh»m  gi÷ g×n trËt tù x∙ héi (thÓ chÕ chÝnh trÞ) vµ sù  ph¸t triÓn x∙ héi theo môc tiªu ®∙ ®Þnh (s¬ ®å h×nh  2). Qu¶n  lý  C¸c c¬ quan   lËp ph¸p  nhµ  C«ng d©n, c¸c  níc  tæ chøc nhµ n­ C¬ quan  C¸c c¬ quan íc, c¸c tæ  chøc x∙  Môc tiªu cña  ®îc  nhµ n­íc   T­ ph¸p  nhµ n­íc  héi,..... (®èi  t­îng bÞ qu¶n  thùc  lý) hiÖn  C¸c c¬ quan  hµnh ph¸p  bëi  H×nh  2: Qu¶n lý  nhµ n­íc ­ chñ thÓ qu¶n lý vµ ®èi t­îng   qu¶n lý  hÖ  thèng  cña c¸c c¬ quan thùc thi ba lo¹i quyÒn lùc nhµ níc  ®∙ nªu trªn : hµnh ph¸p, lËp ph¸p vµ t ph¸p vµ ®iÒu  nµy thÓ hiÖn theo nguyªn t¾c ®∙ ®îc C¬ng lÜnh cña  §¶ng vµ HiÕn ph¸p 1992 nªu ra lµ: §¶ng l∙nh ®¹o,   nh©n d©n lµm chñ vµ Nhµ níc qu¶n lý. Trong ®iÒu kiÖn thÓ chÕ chÝnh trÞ ViÖt Nam, c¸c  tæ   chøc   chÝnh   trÞ   x∙   héi   ®ãng   vai   trß   rÊt   quan  träng trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc. Sù tham gia  cña   c¸c   tæ   chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi   (MÆt   trËn   Tæ  quèc ViÖt Nam vµ c¸c thµnh viªn cña mÆt trËn) kh«ng 
 6. chØ   víi   t  c¸ch   lµ   mét   chñ   thÓ   x∙   héi   mµ   cßn   lµ  nh÷ng chñ thÓ ®¹i diÖn cho nh©n d©n. Trong xu híng  d©n chñ x∙ héi chñ nghÜa, sù tham gia cña c«ng d©n  trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc ®îc nhµ níc khuyÕn  khÝch, hç trî, b¶o vÖ.      1.2  Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ bé phËn cÊu   thµnh cña qu¶n lý nhµ níc  §©y  lµ  mét  ph¹m  trï  cÇn  ®îc  hiÓu  ®óng.  Trong  nhiÒu trêng hîp, nhiÒu ngêi thêng ®ång nhÊt qu¶n lý  hµnh chÝnh nhµ níc víi qu¶n lý nhµ níc. Còng cã ý  kiÕn cho r»ng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ qu¶n lý  nhµ níc theo nghÜa hÑp.  C¶ hai c¸ch t  duy ®ã ®Òu  cha chÝnh x¸c.  Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc lµ mét bé phËn cÊu  thµnh qu¶n lý nhµ níc. Qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc  ®îc ®Þnh nghÜa mét c¸ch ®¬n gi¶n nh  sau:  qu¶n lý    hµnh chÝnh nhµ n   íc lµ ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n   íc cña     hÖ   thèng   c¸c   c¬   quan   thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p.  NhiÒu  níc qu¶n lý hµnh chÝnh  nhµ níc ®îc hiÓu lµ  chÊp hµnh (executive). Tõ ®Þnh nghÜa trªn, qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc  (cã thÓ nãi hµnh chÝnh nhµ níc) lµ ho¹t ®éng qu¶n  lý   cña   hÖ   thèng   c¸c   c¬   quan   thùc   thi   quyÒn   hµnh  ph¸p. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña quèc gia,  hÖ thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p ®îc  x¸c ®Þnh trong v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. HÖ thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p  bao gåm: hÖ thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh  ph¸p   trung  ¬ng   vµ   hÖ   thèng   c¸c   c¬   quan   thùc   thi  quyÒn   hµnh   ph¸p   ë   ®Þa   ph¬ng.   Sù   kh¸c   nhau   trong 
 7. c¸ch quan niÖm hÖ thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn  hµnh ph¸p ë cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. Trong thÓ chÕ nhµ níc ®¬n nhÊt, quyÒn lËp ph¸p  tËp trung ë c¬ quan lËp ph¸p trung ¬ng. T¹i c¸c cÊp  cña   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   kh«ng   cã   hÖ   thèng   lËp  ph¸p   (trõ   nhµ   níc   liªn   bang).   §ång   thêi   hÖ   thèng  c¸c c¬ quan t  ph¸p lµ hÖ thèng ®éc lËp, kh«ng phô  thuéc   vµo   cÊp   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng.   Do   ®ã,   hÖ  thèng c¸c c¬ quan hµnh ph¸p ®îc x¸c ®Þnh bao gåm:  hÖ  thèng  c¸c c¬ quan  ®¹i  diÖn cña  céng  ®ång nh©n  d©n ë ®Þa ph¬ng (Héi ®ång) vµ c¸c c¬ quan chÊp hµnh  cña Héi ®ång.  Trong   ®iÒu   kiÖn   thÓ   chÕ   nhµ   níc   ViÖt   Nam,  thuËt ng÷ hµnh chÝnh hÑp h¬n so víi thuËt ng÷ hµnh  ph¸p (chÊp hµnh). Theo HiÕn ph¸p, LuËt tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n  vµ Uû Ban Nh©n d©n tõ tríc ®Õn nay ­ LuËt tæ chøc  Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû Ban Nh©n d©n 2003, cã sù  ph©n biÖt gi÷a hÖ thèng thùc thi quyÒn hµnh ph¸p vµ  hµnh chÝnh.  "Héi ®ång nh©n d©n lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ níc ë  ®Þa ph¬ng, ®¹i diÖn cho ý chÝ, nguyÖn väng vµ quyÒn   lµm chñ cña nh©n d©n, do nh©n d©n ®Þa ph¬ng bÇu ra,   chÞu tr¸ch nhiÖm tríc nh©n d©n ®Þa ph¬ng vµ c¬ quan   nhµ níc cÊp trªn". Trong khi ®ã, Uû ban nh©n d©n do  Héi ®ång nh©n d©n bÇu, lµ c¬ quan chÊp hµnh cña Héi  ®ång nh©n d©n, c¬ quan hµnh chÝnh nhµ n     íc ë ®Þa ph   ­ ¬ng, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång nh©n d©n cïng  cÊp vµ c¬ quan nhµ níc cÊp trªn.
 8. Uû ban nh©n d©n chÞu tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh HiÕn  ph¸p,   luËt,   c¸c   v¨n   b¶n   cña   c¬   quan   nhµ   níc   cÊp  trªn vµ nghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp  nh»m   b¶o   ®¶m   thùc   hiÖn   chñ   tr¬ng,   biÖn   ph¸p   ph¸t  triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi, cñng cè quèc phßng, an ninh  vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch kh¸c trªn ®Þa bµn. Uû ban nh©n d©n thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ  níc ë ®Þa ph¬ng, gãp phÇn b¶o ®¶m sù chØ ®¹o, qu¶n  lý  thèng  nhÊt trong  bé  m¸y hµnh  chÝnh  nhµ níc  tõ  trung ¬ng tíi c¬ së2/. Lµ c¬ quan quyÒn lùc nhµ níc ë ®Þa ph¬ng, nhng  Héi ®ång Nh©n d©n kh«ng cã quyÒn h¹n lËp ph¸p, mµ  chØ c¨n cø vµo HiÕn ph¸p, luËt vµ c¸c v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt cña c¬ quan nhµ níc cÊp trªn ®Ó ®a  ra  c¸c nghÞ  quyÕt  cô thÓ  triÓn  khai c¸c  lo¹i  v¨n  b¶n  quy ph¹m  ph¸p  luËt  ®ã phï hîp  víi ®Þa  ph¬ng.  HiÕn   ph¸p,   LuËt   tæ   chøc   chÝnh   phñ   còng   x¸c   ®Þnh  c¸ch thøc ®èi víi chÝnh phñ. Theo HiÕn ph¸p, LuËt  tæ chøc chÝnh phñ, chÝnh phñ lµ c¬ quan chÊp hµnh  cña   c¬   quan   quyÒn   lùc   nhµ   níc   cao   nhÊt   vµ   lµ  c¬    quan hµnh chÝnh nhµ n   íc cao nhÊt  . ChÝnh sù quy ®Þnh  ®ã lµm cho kh¸i niÖm hµnh chÝnh nhµ níc ë níc ta cã  nghÜa   hÑp   h¬n   so   víi   c¸c   níc   kh¸c   khi   gäi   hµnh  chÝnh lµ chÊp hµnh  ( xem s¬ ®å h×nh 3).   2. C¸c yÕu tè cÊu thµnh ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh  chÝnh nhµ níc  Ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc cña c¸c c¬ quan hµnh  chÝnh nhµ níc ®îc tiÕn hµnh dùa trªn bèn nhãm yÕu  tè c¬ b¶n: 2   LuËt tæ chøc Héi ®ång Nh©n d©n vµ Uû Ban Nh©n d©n n¨m 2003.
 9. ­ ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc; ­ HÖ thèng c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc  t¹o nªn bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc ; ­ §éi ngò nh÷ng ngêi lµm viÖc trong c¸c c¬ quan  hµnh chÝnh nhµ níc; ­   Nguån   tµi   chÝnh   cÇn   thiÕt   b¶o   ®¶m   cho   c¸c  ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc ®îc thùc hiÖn.  C¬ quan quyÒn lùc nhµ n­íc cao nhÊt  (Quèc héi) Thùc thi quyÒn lùc nhµ  n­íc  Thùc thi quyÒn lËp  Thùc thi quyÒn hµnh  ph¸p (Quèc héi) Thùc thi quyÒn t­ ph¸p  ph¸p (toµ ¸n, VKS) C¬ quan quyÒn lùc nhµ  HÖ thèng c¬ quan hµnh  n­íc ë ®Þa ph­¬ng  chÝnh nhµ n­íc  (H§ND) C¬ quan hµnh chÝnh  nhµ n­íc trung ­¬ng  C¬ quan hµnh chÝnh  nhµ n­íc  ë ®Þa ph­ ¬ng  H×nh 3: HÖ thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn  lùc / hµnh chÝnh  2.1  ThÓ chÕ Hµnh chÝnh nhµ níc  Ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc nh ®∙ nªu  trªn lµ lo¹i ho¹t ®éng thùc thi quyÒn hµnh ph¸p. Do  ®ã,  c¸c c¬  quan hµnh  chÝnh  nhµ  níc ho¹t  ®éng  dùa  trªn nh÷ng nguyªn t¾c do ph¸p luËt quy ®Þnh. Nghiªn  cøu nh÷ng quy ®Þnh mang tÝnh ph¸p luËt cña nhµ níc  ®Ò ra cho c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ho¹t ®éng lµ nh»m  b¶o ®¶m hiÓu ®óng sù ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh 
 10. chÝnh,   ®ång   thêi   còng   lµ   c¸ch   thøc   ®Ó   thay   ®æi  nh÷ng quy ®Þnh cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh khi nh÷ng quy ®Þnh ®ã kh«ng cßn phï  hîp víi tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ. ThÓ   chÕ   trong   ý   nghÜa   chung   nhÊt    "   lµ   hÖ   thèng   c¸c   quy   ®Þnh   do   nhµ   níc   x¸c   lËp   trong   hÖ  thèng v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc vµ ®îc nhµ níc  sö dông ®Ó ®iÒu chØnh vµ t¹o ra c¸c hµnh vi vµ mèi   quan hÖ gi÷a nhµ níc víi c«ng d©n, c¸c tæ chøc nh»m   thiÕt lËp trËt tù kû c¬ng x∙ héi”. Theo c¸ch ®Þnh nghÜa nµy, nhiÒu ngêi ®ång nhÊt  thÓ chÕ víi hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc.  Tuy nhiªn, khi nãi ®Õn thÓ chÕ  kh«ng chØ hÖ thèng  ph¸p   luËt   mµ   ph¶i   g¾n   liÒn   víi   c¬   quan   thùc   thi  ph¸p  luËt  ®ã. HÖ  thèng  ph¸p luËt  lµ nÒn  t¶ng  cña  thÓ chÕ, nhng c¬ quan thùc thi ph¸p luËt míi lµ chñ  thÓ cña thÓ chÕ. ThÓ chÕ víi c¸ch tiÕp cËn trªn ®îc  ®Þnh nghÜa: "thÓ chÕ bao gåm  toµn bé c¸c c¬ quan   nhµ níc víi hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc  ®îc c¸c c¬ quan nhµ níc sö dông ®Ó ®iÒu chØnh vµ   t¹o ra c¸c hµnh vi, c¸c mèi quan hÖ gi÷a nhµ níc  víi c«ng d©n, c¸c tæ chøc nh»m thiÕt lËp trËt tù kû   c¬ng x∙ héi theo môc tiªu nhµ níc ®Ò ra.  Trong tæ chøc nhµ níc, viÖc ph©n chia hay ph©n  c«ng   phèi   hîp   thùc   thi   c¸c   quyÒn   lËp   ph¸p,   quyÒn  hµnh ph¸p vµ quyÒn t ph¸p ®∙ t¹o ra hÖ thèng c¸c c¬  quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p vµ ®îc gäi chung lµ  c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc. §Ó thùc hiÖn quyÒn hµnh ph¸p, hÖ thèng c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc vµ c¸c quy t¾c, quy chÕ vËn  hµnh   cña   c¸c   c¬   quan   nµy   t¹o   thµnh   thÓ   chÕ   hµnh 
 11. chÝnh nhµ níc. Nh  vËy, xÐt trªn tæng thÓ, thÓ chÕ  nhµ níc bao trïm toµn bé c¸c lo¹i thÓ chÕ ho¹t ®éng  cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc; trong khi ®ã thÓ  chÕ hµnh chÝnh chØ bao gåm c¸c lo¹i thÓ chÕ cña c¸c  c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc.         Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan thuéc hÖ thèng hµnh  chÝnh   nhµ   níc   nh»m   thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p,   lµ  ho¹t ®éng tæ chøc ®êi sèng x∙ héi trªn c¬ së luËt  vµ nh»m thùc hiÖn luËt. ChÝnh nh÷ng ho¹t ®éng nµy  cña   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   mµ   nh÷ng   môc  tiªu  cña  quèc gia  ®îc  ghi nhËn  trong  c¸c v¨n  b¶n  quy   ph¹m   ph¸p   luËt   còng   nh  trong   c¸c   chÝnh   s¸ch,  chiÕn lîc vÜ m« cña nhµ níc trë thµnh c¸c s¶n phÈm  cô thÓ cña quèc gia. NÕu thiÕu sù ho¹t ®éng cña c¸c  c¬ quan hµnh ph¸p, mäi quy ®Þnh cña nhµ níc kh«ng  thÓ biÕn thµnh hiÖn thùc.  HÖ  thèng   c¸c  c¬ quan   hµnh  chÝnh  nhµ  níc  ®ãng  vai  trß rÊt  quan  träng  trong  qu¶n lý  nhµ níc,  lµ  mét bé phËn lín nhÊt trong c¬ cÊu nhµ níc, ®¶m nhËn  nh÷ng   chøc   n¨ng   thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p   ®Ó   qu¶n  lý, ®iÒu hµnh mäi lÜnh vùc trong ®êi sèng x∙ héi,  trùc tiÕp tæ chøc thùc hiÖn ®êng lèi chÝnh s¸ch cña  §¶ng vµ thùc thi quyÒn lùc cña nh©n d©n.  HÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc lµ mét  hÖ thèng tæ chøc vµ ®Þnh chÕ cã chøc n¨ng thùc thi  quyÒn hµnh ph¸p, tøc lµ qu¶n lý c«ng viÖc hµng ngµy  cña nhµ níc. G¾n liÒn víi hÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh  chÝnh nhµ níc lµ mét thÓ chÕ ®îc cÊu thµnh tõ nh÷ng  yÕu   tè   nh»m   ®¶m   b¶o   thùc   thi   c¸c   ho¹t   ®éng   hµnh  chÝnh nhµ níc mét c¸ch thèng nhÊt.
 12. ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc lµ bé phËn cña thÓ  chÕ nhµ níc vµ lµ mét hÖ thèng gåm luËt, c¸c v¨n  b¶n ph¸p quy díi luËt t¹o khu«n khæ ph¸p lý cho c¸c  c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc,   thùc   hiÖn   chøc   n¨ng  qu¶n   lý,   ®iÒu   hµnh   mäi   lÜnh   vùc   cña   ®êi   sèng   x∙  héi, còng nh cho mäi tæ chøc vµ c¸ nh©n sèng vµ lµm  viÖc theo ph¸p luËt. MÆt kh¸c, lµ c¸c quy ®Þnh c¸c  mèi quan hÖ trong ho¹t ®éng kinh tÕ còng nh c¸c mèi  quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan vµ néi bé bªn trong cña  c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc. ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc  lµ toµn bé c¸c yÕu  tè cÊu thµnh hµnh chÝnh nhµ níc ®Ó hµnh chÝnh nhµ   níc ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc mét c¸ch hiÖu qu¶,   ®¹t ®îc môc tiªu cña quèc gia. ThÓ chÕ hµnh chÝnh   nhµ níc bao gåm: c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc vµ  ph¸p luËt quy ®Þnh c¸ch thøc c¸c c¬ quan qu¶n lý   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   thùc   thi   c¸c   ho¹t   ®éng   qu¶n   lýnhµ níc.3/       ThÓ chÕ hµnh chÝnh nhµ níc ®îc cÊu thµnh tõ c¸c  yÕu tè: ­   HÖ thèng c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc tõ  trung ¬ng ®Õn c¬ së. ­   HÖ thèng c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt cña nhµ níc  ®iÒu   chØnh   sù   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   trªn  mäi   ph¬ng   diÖn,   ®¶m   b¶o   x∙   héi   ph¸t   triÓn   æn  ®Þnh,   an   toµn,   bÒn   v÷ng.   §ã   lµ   thÓ   chÕ   qu¶n   lý  hµnh   chÝnh   nhµ   níc   trªn   c¸c   lÜnh   vùc   (   thÓ   chÕ  kinh tÕ, thÓ chÕ v¨n ho¸,...) . 3 Xem s¸ch ®· dÉn.
 13. ­     HÖ   thèng   c¸c   v¨n   b¶n   ph¸p   luËt   quy   ®Þnh  nhiÖm  vô,  quyÒn  h¹n,  thÈm quyÒn  cña  c¸c c¬  quan  thuéc bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc tõ Trung  ¬ng ®Õn  tËn c¬ së bao gåm: ChÝnh phñ, thñ tíng ChÝnh phñ,  c¸c bé, c¸c c¬ quan thuéc ChÝnh phñ; chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng c¸c cÊp còng nh c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ  níc ®îc thµnh lËp theo luËt ®Þnh. ­  HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh chÕ ®é c«ng vô  vµ c¸c quy chÕ c«ng chøc.  ­  HÖ thèng c¸c chÕ ®Þnh vÒ tµi ph¸n hµnh chÝnh  nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng tranh chÊp hµnh chÝnh gi÷a  c«ng d©n víi nÒn hµnh chÝnh th«ng qua khiÕu kiÖn  vÒ sù vi ph¹m ph¸p luËt cña c¸c c¬ quan qu¶n lý  hµnh chÝnh nhµ níc ®èi víi c«ng d©n, ®èi víi c¸c  tæ chøc x∙ héi. ­   HÖ   thèng   c¸c   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   nh»m   gi¶i  quyÕt   c¸c   quan   hÖ   gi÷a   nhµ   níc   víi   c«ng   d©n   vµ  víi   c¸c   tæ   chøc   x∙   héi.   §ã   lµ   hÖ   thèng   c¸c   thñ  tôc phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i c«ng khai, râ rµng, cô  thÓ, dÔ hiÓu, dÔ tiÕp cËn. Nghiªn cøu thÓ chÕ hµnh chÝnh ®Ó hiÓu c¸ch thøc  ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ níc theo  nh÷ng  tr×nh  tù  thñ tôc  mµ ph¸p  luËt ®∙  quy ®Þnh.  Nghiªn cøu thÓ chÕ hµnh chÝnh ®Ó hiÓu tÝnh ph¸p lý  cña nh÷ng ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc mµ  c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   tiÕn   hµnh.   Nghiªn  cøu thÓ chÕ hµnh chÝnh còng lµ c¸ch thøc ®Ó hiÓu c¬  cÊu tæ chøc bé m¸y cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh còng  nh  c¸c   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô   cña   c¸c   c¬   quan   hµnh  chÝnh nhµ níc.
 14. ThÓ chÕ hµnh chÝnh x¸c lËp nh÷ng c¬ chÕ ®Ó x¸c  ®Þnh  c¸ch  thøc  qu¶n lý  nh©n sù  trong  c¸c c¬ quan  hµnh chÝnh nhµ níc. ThÓ chÕ hµnh chÝnh còng x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c mèi  quan hÖ gi÷a c¸c c¬ quan hµnh chÝnh (chñ thÓ qu¶n  lý)   víi   tæ   chøc,   c«ng   d©n   (c¸c   ®èi   tîng   bÞ   qu¶n  lý).      ThÓ chÕ hµnh chÝnh cã mét néi dung rÊt c¬ b¶n   lµ quy ®Þnh thñ tôc hµnh chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt c¸c   mèi quan hÖ gi÷a nhµ níc (hµnh chÝnh) víi c¸c tæ   chøc vµ c«ng d©n. §©y còng lµ ®iÒu c¬ b¶n nhÊt khi  ¸p   dông   c¸c   tiªu   chuÈn   ISO   9001­2000   cã   thÓ   chÞu  t¸c ®éng rÊt lín. B¶n  chÊt   cña  thñ  tôc  hµnh  chÝnh  chÝnh  lµ  quy  ®Þnh   c¸ch   thøc   (c¸c   bíc)   ®Ó   gi¶i   quyÕt   nh÷ng   ®ßi  hái cña c«ng d©n, tæ chøc tõ phÝa c¸c c¬ quan nhµ  níc.       Mçi mét ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc cña c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc còng nh ho¹t ®éng cung cÊp  dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng d©n còng nh  ho¹t  ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®Òu ®îc tiÕn hµnh  theo nh÷ng quy tr×nh nhÊt ®Þnh. Ph¸p luËt ho¸ nh÷ng quy ®Þnh ®ã vµ ®ßi hái c¸c  nhµ  qu¶n  lý ph¶i  tu©n thñ  nh÷ng  quy ®Þnh  ®ã.  NÕu  kh«ng ph¸p luËt ho¸ nh÷ng quy ®Þnh ®ã, mçi mét c¬  quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   vµ   mçi   mét   c¸n   bé,   c«ng  chøc cã thÓ thùc thi c¸c c«ng viÖc ®ã theo nh÷ng "ý  muèn chñ quan riªng". §Ò ra quy tr×nh thñ tôc hµnh  chÝnh vµ chÊp hµnh theo c¸c quy ®Þnh ®ã lµ mét ®ßi  hái tÊt yÕu cña ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­
 15. íc vµ ®ã lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó cã thÓ ¸p dông ISO  9001­2000. Mçi mét cÊp hµnh chÝnh ®Òu cã rÊt nhiÒu c«ng viÖc  ph¶i lµm ®Ó phôc vô nh©n d©n. Vµ mçi quy tr×nh ®ã  ph¶i ®îc c«ng khai cho d©n biÕt (xem mét sè thñ tôc  hµnh   chÝnh   ë   b¶ng   1)   vµ   c¸n   bé,   c«ng   chøc   ph¶i  nghiªm chØnh thùc hiÖn. B¶ng 1: Mét sè quy tr×nh ®îc thÓ chÕ ho¸ t¹i cÊp   chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¬ së.   STT C¸c lo¹i thñ tôc Ghi  chó 1. X¸c nhËn s¬ yÕu lý lÞch 2. Chøng thùc ch÷ ký tr«ng giao dÞch d©n sù 3. Chøng thùc tõ chèi di s¶n 4. §¨ng ký t¹m v¾ng 5. Chøng thùc di chóc 6. C¸c lo¹i chøng thùc theo ph©n cÊp cña N§  75 7. §¨ng ký khai tö 8. §¨ng ký khai tö qu¸ h¹n 9. §¨ng ký l¹i khai tö 10. CÊp giÊy b¸o tö 11. §¨ng ký kÕt h«n. 12. §¨ng ký kÕt h«n l¹i 13. X¸c nhËn t×nh tr¹ng h«n nh©n 14. §¨ng ký hé tÞch 15. §¨ng ký l¹i hé tÞch 16. §¨ng ký khai sinh 17. §¨ng ký khai sinh qóa h¹n 18. §¨ng ký khai sinh l¹i 19. §¨ng ký nhËn con nu«i 20. §¨ng ký tõ bá con nu«i
 16. 21. §¨ng ký nhËn con 22. §¨ng ký viÖc con nhËn cha mÑ 23. CÊp b¶n sao hé tÞch 24. §¨ng ký c¶i chÝnh hé tÞch 25. §¨ng ký gi¸m hé. 26. §¨ng ký chÊm døt gi¸m hé. 27. T¸ch hé khÈu 28. §¨ng ký t¹m tró 29. X¸c ®Þnh nh©n sù/ lý lÞch t ph¸p 30. ChuyÓn hé khÈu 31. NhËp khÈu míi sinh 32. ChuyÓn ®Õn 33. Di chuyÓn lý lÞch qu©n nh©n dù bÞ 34. X¸c nhËn hå s¬ xin giÊy chøng nhËn QSDD 35. X¸c nhËn hå s¬ xin chuyÓn ®æi quyÒn SDD 36. X¸c nhËn hå s¬ xin nhîng quyÒn SDD 37. X¸c nhËn hé thuéc diÖn chÝnh s¸ch u ®∙i 38. X¸c nhËn hé nghÌo 39. X¸c nhËn hå s¬ xin trî cÊp x∙ héi/ chÊt  ®éc/ tai n¹n/ tµn tËt  40. X¸c nhËn thÕ chÊp vay vèn 41. X¸c   nhËn   ®¬n   xin   trî   cÊp   ®ét   xuÊt   gia  ®×nh chÝnh s¸ch  42. X¸c nhËn ®¬n xin thay ®æi d©n téc 43. X¸c nhËn ®¬n xin phÐp x©y dùng nhµ 44. TrÝch lôc b¶n ®å ®Þa chÝnh 45. X¸c   nhËn   ®¬n   ®Ò   nghÞ   trî   cÊp   tuÊt   cho  gia ®×nh chÝnh s¸ch  46. X¸c nhËn ®Ò nghÞ cÊp l¹i, ®æi thΠth¬ng  binh/ gia ®×nh liÖt sü  47. X¸c nhËn ®¬n xin b»ng Tæ quèc ghi c«ng  48. X¸c nhËn chÕ ®é thê cóng liÖt sü 49. X¸c nhËn ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng 50. X¸c nhËn hå s¬ mua b¸n, chuyÓn nhîng nhµ  ë 51. X¸c nhËn sang tªn hîp ®ång mua nhµ
 17. 52. X¸c nhËn ®Ò nghÞ chia t¸ch hîp ®ång thuª  nhµ 53. X¸c nhËn ®Þa chØ, hé khÈu, hoµn c¶nh gia  ®×nh  54. §¨ng ký thÕ chÊp 55. §¨ng ký nghÜa vô qu©n sù 56. LËp quü phßng chèng b∙o lôt 57. Qu¶n lý lao ®éng c«ng Ých 58. Chøng thùc uû quyÒn lÜnh l¬ng,b¶o hiÓm Nguån: thu thËp trªn trang Hanoiportal vÒ c¸c thñ   tôc hµnh chÝnh ë Hµ néi     2.2 HÖ thèng c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc Ho¹t   ®éng   thùc   thi   quyÒn   hµnh   ph¸p   ®îc   tiÕn  hµnh bëi mét tËp hîp cña rÊt nhiÒu c¬ quan thuéc hÖ  thèng c¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p. C¸c c¬  quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p t¹o nªn mét hÖ thèng,  liªn   kÕt,   phô   thuéc   lÉn   nhau   trong   viÖc   thùc   thi  quyÒn lùc nhµ níc.  C¸c c¬ quan thùc thi quyÒn hµnh ph¸p nh ®∙ nªu  trªn s¬ ®å h×nh 3, bao gåm hai nhãm c¬ quan: c¸c c¬  quan quyÒn nhµ níc ë ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ quan hµnh  chÝnh nhµ níc. C¸c c¬ quan quyÒn lùc nhµ níc ë ®Þa ph¬ng trong  hÖ   thèng   v¨n   b¶n   quy   ph¹m   ph¸p   luËt   ViÖt   Nam   gäi  chung ®ã lµ Héi ®ång Nh©n d©n. Theo  HiÕn ph¸p 1992  vµ   1992   söa   ®æi,   Héi   ®ång   Nh©n   d©n   cã   chøc  n¨ng:”C¨n   cø   vµo   HiÕn   ph¸p,   luËt,   v¨n   b¶n   cña   c¬  quan   Nhµ   níc   cÊp   trªn,   Héi   ®ång   nh©n   d©n   ra   nghÞ  quyÕt   vÒ   c¸c   biÖn   ph¸p   b¶o   ®¶m   thi   hµnh   nghiªm  chØnh   HiÕn   ph¸p   vµ   ph¸p   luËt   ë   ®Þa   ph¬ng;   vÒ   kÕ  ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi vµ ng©n s¸ch; vÒ 
 18. quèc   phßng,   an   ninh   ë   ®Þa   ph¬ng;   vÒ   biÖn   ph¸p   æn  ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n, hoµn thµnh  mäi nhiÖm vô cÊp trªn giao cho, lµm trßn nghÜa vô  ®èi víi c¶ níc” 4/.  HÖ   thèng   c¸c   c¬   quan   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   ®îc  ph¸p luËt quy ®Þnh bao gåm: ­ ChÝnh phñ ­   C¬ quan chÊp hµnh cña c¬ quan  quyÒn lùc nhµ níc cao nhÊt vµ lµ c¬ quan hµnh chÝnh  nhµ níc cao nhÊt. NÕu víi c¸ch quy ®Þnh ®ã, c¶ hai  yÕu tè kÕt hîp chÆt chÏ: chÊp hµnh (hµnh ph¸p) vµ  hµnh chÝnh. ­ Uû Ban Nh©n d©n ba cÊp “ tØnh, huyÖn vµ x∙”. Mçi mét cÊp hµnh chÝnh ®Òu cã c¬ cÊu tæ chøc cô  thÓ cña cÊp ®ã. C¬ cÊu tæ chøc cña tõng cÊp còng do  ph¸p luËt quy ®Þnh. a)   ChÝnh phñ vµ c¸c c¬   quan hµnh chÝnh nhµ   níc trung ¬ng:  Theo HiÕn ph¸p, LuËt tæ chøc chÝnh phñ (2001),  ChÝnh  phñ  bao gåm  c¸c Bé,  c¬ quan  ngang  Bé. Quèc  héi quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc b∙i bá c¸c Bé vµ c¸c  c¬  quan ngang  Bé  theo ®Ò  nghÞ cña  Thñ tíng  ChÝnh  phñ. Sè lîng Phã thñ tíng, Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan  ngang Bé do Quèc héi quyÕt ®Þnh. Phã thñ tíng, bé  trëng do Thñ tíng chÝnh phñ ®Ò nghÞ vµ quèc héi bá  phiÕu phª chuÈn. T¹i kú häp thø   nhÊt, Quèc héi Kho¸ XI ®∙ phª  chuÈn c¬ cÊu tæ chøc cña ChÝnh phñ nhiÖm kú 2002 –  4   §i u 119 vµ 120 cña H i n ph¸p 1992.  Ò Õ
 19. 2007 bao gåm 26 Bé vµ c¬ quan ngang bé (s¬ ®å h×nh   vÏ 4) Chøc n¨ng cña bé vµ nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña  Bé trëng vµ thñ trëng c¬ quan ngang bé ®îc quy ®Þnh  trong LuËt tæ chøc chÝnh phñ vµ ®îc ChÝnh phñ quy  ®Þnh   cô   thÓ   th«ng   qua   c¸c   nghÞ   ®Þnh.   NghÞ   ®Þnh  86/2002/N§­CP,   quy   ®Þnh   chung   nhÊt   chøc   n¨ng   cña  bé, c¬ quan ngang bé (díi ®©y gäi chung lµ bé). Bé  lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ, thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n  lý   nhµ   níc   ®èi   víi   ngµnh   hoÆc   lÜnh   vùc   c«ng   t¸c  trong ph¹m vi c¶ níc; qu¶n lý nhµ níc c¸c dÞch vô  c«ng thuéc ngµnh, lÜnh vùc; thùc hiÖn ®¹i diÖn chñ  së h÷u phÇn vèn cña nhµ níc t¹i doanh nghiÖp cã vèn  nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt NhiÖm vô, quyÒn h¹n bé trëng ®îc x¸c ®Þnh trªn  nguyªn t¾c ph©n c«ng ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ níc trªn  tõng lÜnh vùc cô thÓ gi÷a c¸c bé vµ c¬ quan ngang  bé. Chi tiÕt ho¸ c¸c néi dung ph©n c«ng qu¶n lý nhµ  níc gi÷a  c¸c bé  ®îc quy  ®Þnh trong  nghÞ  ®Þnh  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé, c¬ quan ngang bé  trong tõng nhiÖm kú cña chÝnh phñ.  
 20. ChÝnh  phñ  Thñ t­íng; Phã thñ t­íng; Bé tr­ ëng Bé Quèc phßng  Bé GTVT Bé KH ­ CN V¨n Phßng CP Bé C«ng An Bé X©y Dùng  Bé Y tÕ Ng©n Hµng NN Bé Ngo¹i Giao Bé Thuû S¶n Bé Néi Vô ** Ub D©n téc ** Bé T­ Ph¸p Bé VH ­ TT Bé B­u ChÝnh­ VT UB TDTT **** Bé Tµi ChÝnh Bé GD&§T Bé Tµi nguyªn &  UB DSGD&TE  **** m«i tr­êng **** Bé KÕ ho¹ch vµ  Bé NN&PTNT Bé L§TB&XH Thanh Tra NN §Çu t­ Bé Th­¬ng M¹i Bé C«ng nghiÖp **: §æi tªn ****: míi  thµnh lËp  H×nh4: C¬ cÊu tæ chøc chÝnh phñ ViÖt Nam nhiÖm kú 2002­ 2007 NghÞ ®Þnh 86/2002/N§­CP quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn  h¹n cña Bé vµ bé trëng cô thÓ trªn c¸c lÜnh vùc:  • VÒ ph¸p luËt • VÒ chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch • VÒ hîp t¸c quèc tÕ • VÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh • VÒ thùc hiÖn ®¹i diÖn chñ së h÷u phÇn vèn cña  nhµ níc t¹i doanh nghiÖp cã vèn nhµ níc • VÒ qu¶n lý nhµ níc c¸c tæ chøc thùc hiÖn dÞch  vô c«ng thuéc ngµnh, lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc  cña bé • VÒ qu¶n lý nhµ níc c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ  vµ kinh tÕ t nh©n
Đồng bộ tài khoản