Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P9)

Chia sẻ: Tae_in Tae_in | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
128
lượt xem
59
download

Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P9)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyển 1_nội dung quản lý hành chính (p9)', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyển 1_Nội dung quản lý hành chính (P9)

 1. 3.10.C¶i c¸ch hµnh chÝnh g¾n liÒn víi n©ng cao   chÊt lîng ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh nhµ   níc, t¨ng niÒm tin cña c«ng d©n ®èi víi nhµ níc.   §©y lµ mét trong nh÷ng c¸ch tiÕp cËn mµ c¸c nhµ  qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc cÇn quan t©m ®Ó tõng bíc  cã   thÓ   ¸p   dông   c¸c   tiªu   chuÈn   qu¶n   lý   chÊt   lîng  theo tiªu chuÈn ISO 9001­2000. S¶n phÈm cña ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ  níc lµ hµng  ho¸  vµ dÞch  vô. Tuy  nhiªn,  kh¸i  niÖm  chÊt lîng trong khu vùc c«ng, trong ho¹t ®éng qu¶n  lý hµnh chÝnh nhµ níc thêng kh«ng ®îc chó ý. ChÊt lîng trong khu vùc c«ng thêng rÊt khã l­ îng ho¸, x¸c ®Þnh. ®Æc biÖt c¸c lo¹i dÞch vô mang  tÝnh hµnh chÝnh. DÞch vô hµnh chÝnh mang tÝnh ph¸p  lý cao nhng l¹i lµ mang tÝnh  “bÊt b×nh ®¼ng".    ChÊt lîng ho¹t ®éng cung cÊp dÞch vô c«ng cña  c¸c  c¬ quan  hµnh  chÝnh  nhµ níc g¾n  liÒn víi  c«ng  d©n, c¸c tæ chøc mµ hä cung cÊp dÞch vô hay c«ng  d©n vµ c¸c tæ chøc lµ ngêi sö dông c¸c lo¹i dÞch vô  ®ã. C¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc ®∙ ®îc §¶ng vµ Nhµ n­ íc ta quan t©m. NhiÒu nghÞ quyÕt cña §¶ng vµ Nhµ níc  vÒ   c¶i  c¸ch   hµnh   chÝnh   ®∙  ®îc  ban   hµnh.   NhiÒu   ho¹t  ®éng c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ níc tËp trung trªn  ba lÜnh vùc chñ yÕu mµ NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban chÊp  hµnh Trung  ¬ng lÇn thø 8 ( Kho¸ VII)   ®∙ ®îc ChÝnh  phñ chØ ®¹o triÓn khai. C«ng cuéc ®æi míi vµ c¶i c¸ch  nÒn hµnh chÝnh nhµ níc ®∙ t¹o ra nh÷ng bíc thay ®æi  c¨n b¶n trong ®êi sèng chÝnh trÞ ­ kinh tÕ ­ v¨n ho¸­ 
 2. x∙ héi ë níc ta. NhiÒu h¹n chÕ, ¸ch t¾c cña thêi kú  kinh tÕ tËp trung,  quan liÖn bao cÊp ®∙ bÞ xo¸ bá.  §éng   lùc   cho   sù   ph¸t   triÓn,   sù   nghiÖp   c«ng   nghiÖp  ho¸,   hiÖn   ®¹i   ho¸   ®Ó   ®a   níc   ta   trë   thµnh   níc   c«ng  nghiÖp ®∙ ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. NghÞ quyÕt 38/CP cña ChÝnh phñ ngµy 4/5/1994, tËp  trung vµo kh©u ®ét ph¸ khÈu lµ c¶i c¸ch thñ tôc hµnh  chÝnh ®∙ t¹o ra ®îc nh÷ng bíc chuyÓn rÊt c¨n b¶n trªn  nhiÒu lÜnh vùc ; t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn. Sù cè  g¾ng rÊt lín cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp liªn quan ®Õn thï  tôc hµnh chÝnh lµ rÊt lín,   nhng kÕt qu¶ cha ®¹t nh nh©n   d©n   mong  muèn.  B¸o   c¸o  cña   Thñ  tíng  chÝnh  phñ  t¹i kú häp lÇn thø 8 Quèc héi kho¸ X ®∙ kh«ng vui khi  ph¶i   th«ng   b¸o   r»ng:   tiÕn   tr×nh   c¶i   c¸ch   nÒn   hµnh  chÝnh nhµ níc chËm, kh«ng ®¹t nh chóng ta mong muèn.  HiÖu lùc, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ níc cha  t¬ng xøng víi nh÷ng g× mµ Nhµ níc ®∙ bá ra cho c¶i  c¸ch nÒn hµnh chÝnh 1/.  QuyÕt  ®Þnh  207/2000/Q§­TTg  cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ  triÓn kh¸i NghÞ quyÕt Héi nghÞ Ban ChÊp hµnh Trung ­ ¬ng lÇn thø 7 (kho¸ VIII) nhÊn m¹nh tËp trung vµo 6  néi dung c¬ b¶n cña c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ  níc   trong   giai   ®o¹n     tíi   vµ   kÕ   ho¹ch   8   ®iÓm   triÓn  khai c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc trong n¨m 2001 còng  ®∙ ®îc ChÝnh phñ th«ng qua.  Mét thùc tÕ ®Æt ra cÇn quan t©m lµ t¹i sao c¶i  c¸ch   nÒn   hµnh   chÝnh   ®îc   nãi   nhiÒu   ë   c¸c   cÊp,   c¸c  ngµnh tõ trung ¬ng ®Õn c¬ së (ë x∙, ngêi d©n còng nãi  1  T¹i kú häp nµy, nhiÒu ®¹i biÓu Quèc héi còng ®∙ chÊt vÊn Bé trëng, trëng ban Tæ chøc c¸n  bé ChÝnh phñ vÒ hiÖu qu¶ cña c¸c dù ¸n c¶i c¸ch hµnh chÝnh. 
 3. vÒ c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc) nhng kÕt qu¶ cña c¶i  c¸ch cha nh chóng ta mong muèn. Héi th¶o vÒ c¶i c¸ch  hµnh   chÝnh   t¹i   Häc  viÖn   Hµnh   chÝnh   Quèc  gia   víi  sù  tham gia cña nhiÒu nhµ c¶i c¸ch, nhiÒu nhµ nghiªn cøu  còng chØ ra sù chËm cña c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh  2 /.   B¸o   c¸o   chÝnh   trÞ   tr×nh   §¹i   héi   §¶ng   toµn   quèc  lÇn thø IX còng ®∙ ®¸nh gi¸ “c¶i c¸ch hµnh chÝnh tiÕn  hµnh   chËm,   thiÕu   kiªn   quyÕt,   hiÖu   qu¶   thÊp”.   Trong  khi ®ã niÒm tin cña nh©n d©n ®èi víi c«ng cuéc c¶i  c¸ch hµnh chÝnh cha thùc sù ®îc cñng cè. NhiÒu sù c¶i  c¸ch ®∙ ®îc ®Ò ra, nhng trªn thùc tÕ thiÕu c¬ së ®Ó  cho nh©n d©n tin. NhiÒu hiÖn tîng xÊu tõ ngay trong  bé m¸y hµnh chÝnh nhµ níc ®ang lµm cho niÒm tin cña  nh©n d©n ®èi víi nhµ níc gi¶m.  X∙   héi   cµng   ph¸t   triÓn,   nhu   cÇu   con   ngêi   cµng   lín vµ ham muèn cña con ngêi cµng t¨ng. C¶i c¸ch nÒn   hµnh chÝnh nhµ níc ë c¸c níc còng nh  ë ViÖt Nam gÆp   kh¸ nhiÒu khã kh¨n khi mµ niÒm tin cña nh©n d©n vµ sù   cam kÕt cña chÝnh phñ vÒ c¶i c¸ch cha hoµ quyÖn vµo   nhau. NhiÒu ho¹t ®éng c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh nhµ níc  chØ mang ý nghÜa h×nh thøc h¬n lµ néi dung. ë níc ta,  c¶i  c¸ch  bé m¸y hµnh  chÝnh  nhµ  níc mét  trong  nh÷ng  néi dung lín cña tiÕn tr×nh c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh   nhµ níc. S¸p nhËp 8 bé cßn ba bé ®îc d luËn trong vµ  ngoµi níc ®¸nh gi¸ lµ mét bíc ®i t¸o b¹o. §ã kh«ng   chØ lµ sù gi¶m bít ®îc 5 quan chøc lµ bé trëng, mµ  trªn thùc tÕ ®∙ gãp phÇn lµm cho ho¹t ®éng qu¶n lý  hµnh chÝnh nhµ níc tèt h¬n. Tuy nhiªn, néi dung bªn   2  Häc viªn Hµnh chÝnh Quèc gia ®∙ tæ chøc héi th¶o víi ®Çu ®Ò."gi¶i ph¸p thøc ®Èy c¶i c¸ch  hµnh chÝnh . NhiÒu b¸o c¸o khoa häc ®∙ ®îc tr×nh bµy, trong ®ã nhiÒu ý kiÕn còng ®Ò cËp ®Õn  sù chËm trÔ cña c«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n (Xem tµi liÖu Héi  th¶o)
 4. trong cña sù s¸t nhËp nµy vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn  tiÕp tôc c¶i c¸ch. QuyÕt ®Þnh 207/2000/Q§­TTg ®∙ chØ   ra nh÷ng néi dung cÇn lµm bªn trong ®ã 3/.    C¶i c¸ch thñ tôc hµnh chÝnh ®îc ®¸nh gi¸ lµ kh©u  ®ét ph¸ khÈu. Thùc tÕ c¶i c¸ch thñ tôc ®∙ gi¶i t¸n ®­ îc kh¸ nhiÒu “b«ng ke” trªn con ®êng ®i ®Õn mét nÒn  hµnh   chÝnh   hiÖu   lùc,   hiÖu   qu¶.   Tuy   nhiªn,   thñ   tôc  hµnh chÝnh vÉn lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña tiÕn tr×nh c¶i  c¸ch hµnh chÝnh. Sù phiÒn hµ trong thñ tôc hµnh chÝnh  vÉn   tån  t¹i   ë  nhiÒu   n¬i,   nhiÒu   lóc,  díi  nhiÒu   h×nh  thøc   kh¸c   nhau.   NhiÒu   ®Þa  ph¬ng,   ®Æc   biÖt  lµ   Tp  Hå  ChÝ Minh,  rÊt quan t©m ®Õn m« h×nh “mét cöa” vµ cã  lóc ngêi ta nãi ®Õn m« h×nh “mét cöa­ mét dÊu”. M«  h×nh “mét cöa” ®îc nhiÒu níc ®Ò cËp ®Õn vµ coi ®©y lµ  mét trong nh÷ng ®iÒu mµ c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh cÇn  híng ®Õn. Nhng hiÓu thÕ nµo lµ “mét cöa” trªn ph¬ng  diÖn nhµ níc phôc vô nh©n d©n, coi nh©n d©n lµ kh¸ch  hµng cña m×nh th× cã thÓ kh«ng gièng nhau. NhiÒu nhµ  c¶i c¸ch ë Thµnh phè  Hå ChÝ Minh quan niÖm c¶i c¸ch  theo m« h×nh “mét cöa” lµ sù tËp trung tÊt c¶ c¸c c¬  quan   hµnh   chÝnh   nhµ  níc  cÊp   quËn,   huyÖn   vÒ  t¹i  mét  ®Þa ®iÓm vµ c«ng d©n chØ cÇn ®Õn ®ã sÏ ®îc gi¶i quyÕt  mäi yªu cÇu c«ng viÖc. Mét phong trµo kh¸ rÇm ré lµ  di chuyÓn tÊt c¶ c¸c phßng ban, vÒ khu hµnh chÝnh tËp  trung (UBND quËn, huyÖn) Kh«ng thÓ phñ nhËn nh÷ng kÕt  qu¶ bíc ®Çu cña m« h×nh nµy vµ nhiÒu  ®Þa ph¬ng ®Õn  Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó häc tËp kinh nghiÖm. 3  QuyÕt ®Þnh 207/2000/Q§­TTg ngµy 13... ®∙ chØ ra 6 néi dung cÇn tiÕn hµnh c¶i c¸ch trong  n¨m 2001, trong ®ã chñ yÕu tËpp trung vµo hoµn thiÖn bªn trong cña tõng c¬ quan nhµ níc cã  ý nghÜa quan träng.Mét sè néi dung, ®¸ng lÏ cÇn ph¶i lµm khoa häc s¸t nhËp c¸c bé vµ ph¶i  lµm c¸ch ®©y 10 n¨m.
 5. Sù thiÕu lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi nÒn hµnh  chÝnh nhµ níc còng xuÊt ph¸t tõ viÖc thiÕu sù cam kÕt  vµ thùc hiÖn ®óng cam kÕt cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ  níc  ®èi   víi  x∙  héi.   NhiÒu   níc  trong   tiÕn   tr×nh   c¶i  c¸ch hµnh chÝnh ®∙ tËp trung nhiÒu vµo viÖc thiÕt lËp  mèi quan hÖ lßng tin ®ã. Níc Anh lµ mét trong nh÷ng  quèc gia ®∙ c¶i c¸ch nÒn hµnh chÝnh b»ng m« h×nh gäi  lµ HiÕn ch¬ng kh¸ch hµng. ¸p dông m« h×nh nµy ®∙ ®em  l¹i   hiÖu   qu¶  trong   thiÕt   lËp   niÒm  tin   cña  c«ng   d©n  ®èi   víi   nhµ   níc   vµ   ®ã   còng   lµ   biÖn   ph¸p   ®Ó   c¸c   c¬  quan nhµ níc thùc hÞªn díi sù gi¸m s¸t cña c«ng d©n  nhiÖm vô phôc vô mµ hä ®∙ cam kÕt. NhiÒu níc hiÖn nay  coi m« h×nh lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc nh»m  b¶o ®¶m niÒm tin cña nh©n d©n ®èi víi c¸c c¬ quan nhµ  níc; lµ c«ng cô ®Ó nh©n d©n cã thÓ kiÓm tra, gi¸m s¸t  c¸c c¬ quan nhµ níc. X©y dùng c¸c nguyªn  t¾c c¬ b¶n   ho¹t ®éng cung  cÊp dÞch vô c«ng tõ c¸c c¬ quan nhµ níc dùa trªn chÊt  lîng cÇn quan t©m  ChÊt lîng cña c¸c dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng  ­ c«ng d©n lµ néi dung cÇn quan t©m nhÊt . ChÊt lîng  ph¶i ®îc x©y dùng nh»m ®¸p øng ®ßi hái ngµy cµng cao  cña c«ng d©n  vµ kh¶ n¨ng ®æi míi. MÆt kh¸c, tæ chøc  nhµ níc cÇn ph¶i cam kÕt thùc hiÖn ®îc nh÷ng g× ®a  ra. NÕu cam kÕt chÊt lîng kh«ng ®îc t«n träng, sù mÊt  dÇn niÒm tin sÏ ®em l¹i nhiÒu hËu qu¶ tiªu cùc kh¸c.  ChÊt lîng kh«ng chØ cña c¸c quyÕt ®Þnh mµ chÊt lîng  nãi chung cña c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­ íc lµ vÊn ®Ò cÇn ®îc quan t©m khi x©y dng “ hiÕn ch­ ¬ng phôc vô”.
 6. X©y dùng “hiÕn ch¬ng phôc vô” cÇn ph¶i ®Þnh híng  kh¸ch hµng ­ c«ng d©n: tøc ph¶i lÊy c«ng d©n lµm t©m  cho viÖc v¹ch ra c¸c chÊt lîng dÞch vô ®îc cung cÊp.  §Þnh   híng   kh¸ch   hµng,   ®Þnh   híng   c«ng   d©n   chø   kh«ng  ph¶i   v×   néi   t¹i   cña   c¸c   c¬   quan   qu¶n   lý   nhµ   níc.  Kh«ng ph¶i  ®Ó ®¬n gi¶n sù ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan  cung   cÊp   dÞch   vô   c«ng   mµ   hoÆc   h¹   thÊp   tiªu   chuÈn,  hoÆc kh«ng ®a ra quy ®Þnh cô thÓ. XÐt trªn mét nghÜa  nµo ®ã, m« h×nh mét cöa lµ sù ®¬n gi¶n ho¸ ho¹t ®éng  cña nhµ níc vµ ®iÒu ®ã dÔ h¬n lµ hoµn thÞªn chÝnh bªn  trong  chÊt   lîng  cña   tõng   bé  phËn.   Nh©n   d©n  chê   ®îi  vÉn lµ nh÷ng g× bªn trong cña tõng bé phËn cÊu thµnh  c¸c c¬ quan nhµ níc.   ­ TÝnh linh ho¹t. M«i trêng ho¹t ®éng cña c¸c tæ  chøc   nhµ   níc   lu«n  vËn   ®éng   vµ  thay   ®æi;  nhng  kh«ng  ph¶i v× thÕ mµ t¹o ra c¬ héi cho c¸c c¬ quan nhµ níc  thiÕu  sù   cam  kÕt   cña  m×nh.   NhiÓu   trêng  hîp   khi  xem  xÐt c¸c sai lÖch xÈy ra, c¸c c¬ quan nhµ níc thêng  dùa vµo lý do do ®iÒu kiÖn bªn ngoµi thay ®æi, nhng  l¹i Ýt xem xÐt khÝa c¹nh tÝch cùc ®Ó gi¶i quyÕt c¸c  khã kh¨n cña m×nh. CÇn lµm râ tÝnh linh ho¹t vµ sù nç  lùc cña c¸c tæ chøc nhµ níc khi cung cÊp dÞch vô cho  kh¸ch hµng ­ c«ng d©n . ­ Th«ng tin ph¶n håi tõ c«ng d©n ®îc thu lîm nh  thÕ nµo vµ chuyÓn ®Õn cho c¸c c¬ quan nhµ níc theo c¬  chÕ nµo. Trong kh¸ nhiÒu níc, ngêi ta nãi ®Õn th«ng  tin ph¶n håi (hßm th  gãp ý, ®êng d©y nãng   hay mét  d¹ng t¬ng tù) nhng khã cã thÕ biÕt  ®îc th«ng tin nµy  ®îc tiÕp nhËn vµ xö lý ra sao. Sù r¬i vµo im lÆng ®∙  trë thµnh kh«ng ph¶i kh«ng phæ biÕn. Trong “ hiÕn ch­
 7. ¬ng phôc vô” cÇn c«ng khai c¬ chÕ tiÕp nhËn vµ xö lý  th«ng tin ph¶n håi tõ c«ng d©n. ­ C¬ chÕ ®Ó söa ®æi nh÷ng sai lÖch do viÖc cung  cÊp dÞch vô kh«ng nh ®∙ ®îc cam kÕt hay c¬ chÕ thëng  ­ ph¹t. Kh«ng chØ ph¹t d©n mµ cßn ph¶i ph¹t c¶ c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc. Tríc nay, Ýt ai nãi ®Õn c¬  quan hµnh chÝnh nhµ níc bÞ ph¹t do phôc vô nh©n d©n  kh«ng   nh  ®∙   cam   kÕt.   Tõ   “xin   lçi”;   “xin   vui   lßng  th«ng c¶m”,...); trong khi ®ã nÕu nh©n d©n vi ph¹m,  cã   thÓ   bÞ   nhiÒu   h×nh   thøc   xö   lý.   Mét   toµ   ¸n   hµnh  chÝnh   kh«ng   hiÖu   lùc,   sÏ   kh«ng   lµm   cho   “hiÕn   ch¬ng  phôc vô” cã gi¸ trÞ. ­ M« t¶ vµ gi¶i thÝch c¸ch thøc tiÕn hµnh cung  cÊp dÞch vô mét c¸ch tèt nhÊt. DÞch vô mét cöa nh ®∙  nªu trªn cã ph¶i lµ sù tèi  u hay chØ lµ mét sù s¾p  xÕp mang tÝnh c¬ häc. C«ng d©n cÇn ®îc c«ng khai biÕt  c¸ch thøc xö lý ®ã. Hay nãi kh¸c ®i quy trfnh thñ tôc  ®Ó   tiÕn   hµnh   cung   cÊp   dÞch   vô   c«ng   ph¶i   ®îc   c«nmg  khai. ­ “HiÕn ch¬ng phôc vô” kh«ng ph¶i lµ sù cam kÕt  cña c¸c tæ chøc nhµ níc víi nhau mµ lµ sù cam kÕt víi  kh¸ch hµng ­ c«ng d©n. ChÝnh v× vËy, kh«ng nªn quan  niÖm “hiÕn ch¬ng phôc vô” nh lµ mét b¶n cam kÕt trong  néi bé c¬ quan nhµ níc mµ lµ sù cam kÕt (tù cam kÕt)  cña tæ chøc nhµ níc víi kh¸ch hµng ­ c«ng d©n . §iÒu  nµy ®ßi hái ng«n ng÷ cña sù cam kÕt nµy ph¶i râ rµng,  dÔ hiÓu vµ ai còng cã thÓ tiÕp cËn ®îc. Ng«n ng÷ cã  thÓ   gióp   cho   kh¸ch   hµng   ­   c«ng   d©n   tù   m×nh   cã   thÓ  ®¸nh gi¸ ®îc tiªu chuÈn dÞch vô ®îc cung cÊp vµ nh÷ng  g× hä cã thÓ ®ßi hái, yªu cÇu tæ chøc nhµ níc ph¶i  ®¸p øng.
 8. ­ Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®îc x∙ héi quan t©m lµ  tæ chøc nhµ níc lµm g× mét c¸ch tho¶ ®¸ng khi hä cung  cÊp dÞch vô kh«ng hiÖu qu¶, kh«ng ®óng nh  hä ®∙ cam  kÕt. CÇn cã mét c¬ chÕ vÒ viÖc “®Òn bï” sù yÕu kÐm do  chÝnh  c¬ quan nhµ níc g©y ra cho kh¸ch  hµng ­ c«ng  d©n. §iÒu nµy sÏ ®Æt tæ chøc nhµ níc tr¸ch nhiÖm cao  h¬n vµ t¹o cho c«ng d©n cã ®iÒu kiÖn tin tëng tæ chøc  nhµ níc h¬n. ­   “HiÕn  ch¬ng  phôc   vô”   cÇn   ph¶i   ®îc   ®iÒu  chØnh  cho phï hîp víi sù thay ®æi cña m«i trêng trong ®ã  nÒn hµnh chÝnh phôc vô c«ng d©n cña m×nh. §ã lµ c¸ch  thøc ®Ó tæ chøc nhµ níc thêng xuyªn ph¶i xem xÐt l¹i  m×nh; xem xÐt vµ ®¸nh gi¸ l¹i nhu cÇu cña kh¸ch hµng  vµ c¶i tiÕn tèt h¬n dÞch vô ®îc cung cÊp vµ ®ã còng  lµ c¸ch lµm cho c«ng d©n tin tëng h¬n ë nhµ níc. Thùc  tÕ cña nhiÒu níc còng nh ë níc ta, nhiÒu m« h×nh cung  cÊp dÞch vô c«ng tån t¹i nhiÒu thËp kû trong c¸c v¨n  b¶n qu¶n lý nhµ níc kh«ng ®îc thay ®æi vµ ®iÒu ®ã lµm  cho c«ng d©n c¶m thÊy kh«ng hµi lßng víi dÞch vô nhµ  níc   cung   cÊp   cho   m×nh.   Thêng   xuyªn   hoµn   thiÖn   ho¹t  ®éng   cung   cÊp   dÞch   vô   c«ng   lµ   ®ßi   hái   quan   träng  trong m« h×nh “hiÕn ch¬ng phôc vô”. ­ Trong xu thÕ chung hÞªn nay, t¹o ra ®îc niÒm  tin cho c«ng chóng ®èi víi khu vùc c«ng lµ mét trong  nh÷ng chñ ®Ò ®îc tranh lô©n trªn nhiÒu diÔn ®µn vÒ  c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc. NhiÒu níc ®∙ vµ ®ang cè  g¾ng ®Ó x©y dùng mét niÒm tin cña c«ng chóng ®èi víi  c«ng vô. C«ng d©n hy väng, mong muèn c«ng chøc ph¶i  phôc vô lîi Ých c«ng mét c¸ch c«ng b»ng, kh«ng thiªn  vÞ. C«ng chøc ph¶i biÕt qu¶n lý nguån lùc c«ng mét  c¸ch cã hiÖu qu¶. Cung cÊp dÞch vô c«ng mét c¸ch c«ng 
 9. b»ng, tin cËy ®îc coi nh lµ linh hån cña niÒm tin cña  c«ng d©n vµo nÒn hµnh chÝnh nhµ níc vµ ®ã còng lµ  ®iÒu kiÖn cÇn vµ ®ñ ®Ó t¹o ra m«i trêng lµnh m¹nh cho  ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh vµ t¹o niÒm tin ®Ó nÒn  kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x∙ héi chñ nghÜa cña  chóng ta vËn hµnh tèt vµ qua ®ã gãp phÇn t¨ng trëng  vµ ph¸t triÓn  kinh tÕ.  ­ M« h×nh “hiÕn ch¬ng phôc vô” phôc vô c«ng d©n  chÝ cã thÓ vËn hµnh tèt vµ cã hiÖu qu¶ nÕu chóng ta  cã mét nÒn c«ng vô t«n träng nh÷ng gi¸ trÞ cèt lâi  cña nã. NiÒm tin cña c«ng chóng víi khu vùc nhµ níc,  nÒn hµnh chÝnh nhµ níc chØ cã thÓ cã ®îc nÕu nh ho¹t  ®éng thùc thi c«ng vô ph¶i quan t©m nh÷ng gi¸ trÞ cèt  lâi cña nã trªn c¬ së lîi Ých c«ng. Mäi quyÕt ®Þnh  cung cÊp dÞch vô c«ng cho x∙ héi nÕu kh«ng dùa trªn  lîi Ých vµ phôc vô lîi Ých c«ng mét c¸ch c«ng b»ng,  trung thùc, kh«ng thiªn vÞ th× kh«ng thÓ cã ®îc mét  nÒn hµnh chÝnh c«ng cã hiÖu lùc vµ do ®ã sÏ kh«ng cã  hiÖu qu¶. ChØ khi nµo mét nÒn hµnh chÝnh cã hiÖu lùc  vµ ®îc x∙ héi chÊp nhËn do nã ®¸p øng lîi Ých c«ng  mét c¸ch cao nhÊt, c«ng b»ng th× míi cã ®îc nÒn hµnh  chÝnh hiÖu qu¶. ­ NhiÒu níc trªn thÕ giíi khi x©y dùng vµ c¶i  c¸ch nÒn c«ng vô thêng quan t©m ®Õn mét sè gi¸ trÞ  cèt lâi sau: 1.V« t 2.§óng ph¸p luËt. 3.Trung thùc. 4.C«ng khai, râ rµng, trong s¹ch 5.HiÖu qu¶
 10. 6.B×nh ®¼ng 7.Cã tr¸ch nhiÖm 8.C«ng b»ng ­ NiÒm tin cña c«ng d©n ®èi víi tæ chøc nhµ níc,  ®èi víi nÒn hµnh chÝnh ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn  g¾n liÒn víi viÖc hoµn thiÖn ho¹t ®éng cung cÊp dÞch  vô c«ng cña c¸c tæ chøc nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm. §©y  lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mang tÝnh chÊt lÞch sö,  kÕ thõa vµ liªn tôc.  Mét nÒn hµnh chÝnh mÊt ®i niÒm  tin cña c«ng d©n ®èi víi hä còng chÝnh lµ lóc ®¹o ®øc  cña c«ng chøc cã nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®îc xem xÐt.   N¹n  tham «. tham nh÷ng ®ang xÈy ra ë nhiÒu n¬i trªn thÕ  giíi trong ®ã cã ViÖt Nam vµ ®ang trë thµnh quèc n¹n  th× còng chÝnh lµ lóc nh©n d©n mÊt ®i niÒm tin vµo  nhµ níc vµ c¸c tæ chøc nhµ níc. C«ng d©n kh«ng thÓ  gi¶i thÝch vµ hiÓu ®îc t¹i sao, tiÒn thuÕ cña hä ®ãng  vµo cho nhµ níc l¹i bÞ mét nhãm ngêi xÊu trong bé m¸y  sö   dông   cho   lîi   Ých   riªng   cña   hä   hay   nhãm   lîi   Ých  riªng do hä ®øng ®Çu; t¹i sao nhiÒu c«ng chøc l¹i cã  c¸ch   thu   nhËp   lín   nh  vËy;   mét   tæng   thèng   lªn   cÇn  quyÒn cha ®îc hai n¨m ®∙ cã tµi kho¶n hµng triÖu ®«la  Mü sÏ lµ mét dÊu hái vÒ niÒm tin cña c«ng d©n ®èi víi  nhµ níc. Cuéc ®Êu tranh ch«ng tham nh÷ng vµ x©ydùng  mét nÒn c«ng vô cã ®¹o ®øc lµ mét trong nh÷ng  cuéc  ®Êu tranh khã kh¨n nhÊt hiÖn nay trong tiÕn tr×nh c¶i  c¸ch.  4. Nh÷ng khã kh¨n cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ  níc theo híng chÊt lîng.  
 11. C¶i c¸ch hµnh chÝnh ®∙ trë thµnh thuËt ng÷ ®îc  sö   dông   phæ   biÕn   trªn   nhiÒu   ph¬ng   tiÖn   th«ng   tin  ®¹i chóng trong vµ ngoµi níc. Nhng   nhiÒu   ngêi   ®a   ra   nhËn   xÐt:   "c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh  lµ  mét c«ng  viÖc  sao khã  vËy". B¸o  c¸o cña  Thñ tíng chÝnh phñ t¹i kú häp thø 6, còng nh t¹i kú  häp   thø   8   (Quèc   héi   Kho¸   X)   viÕt   “c¶i   c¸ch   hµnh  chÝnh   cã   tiÕn   bé   vÒ   ®æi   míi   thÓ   chÕ,   nhng   chËm  chuyÓn biÕn vÒ bé m¸y vµ con ngêi” 4/. C«ng cuéc c¶i c¸ch hµnh chÝnh nhµ níc cã lÞch  sö kh¸ dµi vµ trong h¬n 12 n¨m ®æi míi, ®Æc biÖt tõ  sau NghÞ quyÕt Trung  ¬ng 8 (Kho¸ VII) chóng ta ®∙  rÊt  quan  t©m ®Õn  c¶i c¸ch.  Ba néi  dung  chÝnh  cña  c«ng cuéc c¶i c¸ch: c¶i c¸ch thÓ chÕ, c¶i c¸ch c¬  cÊu tæ chøc bé m¸y, c¶i c¸ch con ngêi ®∙ ®îc nhiÒu  cÊp, nhiÒu ngµnh quan t©m. Vµ gÇn ®©y thªm lÜnh vùc  thø  t  lµ tµi  chÝnh  c«ng  (hay tµi  chÝnh  nhµ níc).  Chóng ta còng ®∙ x¸c ®Þnh ®îc kh©u ®ét ph¸ cña c¶i  c¸ch   hµnh   chÝnh   lµ   c¶i   c¸ch   thñ   tôc   hµnh   chÝnh  (trªn b¶y lÜnh vùc mµ NghÞ quyÕt 38/CP ®∙ nªu ra).  Chóng ta ®∙ lµm ®îc kh¸ nhiÒu viÖc, nhng rÊt nhiÒu  vÊn ®Ò cña c«ng cuéc c¶i c¸ch cÇn quan t©m. VÝ dô  t¹i  sao c¶i  c¸ch  ®∙ tiÕn  hµnh mµ  “hµnh  chÝnh  vÉn  hµnh   d©n   lµ   chÝnh”;   “mét   cöa   nhng   nhiÒu   kho¸”;  “cµng tinh gi¶m, cµng ph×ng to ra”; “tham «, tham  nhòng cã xu híng ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ sè lîng  4  B¸o c¸o cña Thñ tíng chÝnh phñ t¹i kú häp thø 8 (Quèc héi kho¸ X) môc 2.3 trong phÇn “  Nh÷ng mÆt cha thùc hÞªn tèt NghÞ quyÕt cña quèc héi vÒ nhiÖm vô n¨m 2000” ®∙ ®¸nh gi¸ t×nh  h×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh víi ®Çu ®Ò trªn. Mét sè nÐt c¬ b¶n cÇn quan t©m: hÖ thèng thÓ chÕ  cßn thiÕu ®ång bé cha b¶o ®¶m nhÊt quan vÒ chÝnh s¸ch,....... Ph¸p luËt, chÝnh s¸ch ban  hµnh kh«ng ®îc chÊp hµnh nghiªm chØnh ngay c¶ trong bé m¸y hµnh chÝnh; c¬ cÊu  tæ chøc cña  bé m¸y hµnh chÝnh cßn cång kÒnh,.... ViÖc tuyÓn dông, chuyÓn ng¹ch, båi dìng ®îc chó ý ®a  vµo quy cò, song cha t¹o ®îc chuyÓn biÕn râ nÐt trong viÖc n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc c«ng  t¸c vµ lµm trong s¹ch ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc.
 12. ngêi tham  gia trong  ®ã  cã c¶ quan  chøc  cÊp cao”;  “tÖ n¹n x∙ héi cã xu híng gia t¨ng”; t×nh tr¹ng lµm   viÖc t¾c tr¸ch, tuú tiÖn, thiÕu ý thøc kû luËt hµnh   chÝnh   cïng   víi   tÖ   quan   liªu,   tham   nhòng  trong   bé   m¸y nhµ níc kÓ c¶ trong bé m¸y b¶o vÖ ph¸p luËt,   cha ®îc ng¨n chÆn kÞp thêi, ®ang lµ trë lùc lín,   ng¨n   c¶n   ph¸p   luËt,  chÝnh   s¸ch   ®i   vµo   cuéc   sèng,   k×m h∙m viÖc ph¸t huy tiÒm n¨ng cña d©n, lµm xãi   mßn lßng tin cña nh©n d©n ®èi víi §¶ng vµ Nhµ níc “  5 /.            C¶i c¸ch hµnh chÝnh lµ mét vÊn ®Ò khã. Khã cña  nã n»m ngay bªn trong cña thuËt ng÷ “c¶i c¸ch hµnh  chÝnh”. §©y lµ mét côm tõ cã thÓ nãi rÊt ®a d¹ng  trong   c¸ch   hiÓu.   B¶n   th©n   thuËt   ng÷  “hµnh   chÝnh”  ®ang vµ tiÕp tôc lµ chñ ®Ò tranh luËn s«i næi cña  c¸c diÔn ®µn. Thô©t ng÷ “c¶i c¸ch” còng xÈy ra t¬ng  tù 6/. Tïy theo tõng c¸ch tiÕp cËn mµ c¸c quèc gia  ®∙ ®a ra c¸c chiÕn lîc c¶i c¸ch kh«ng gièng nhau c¶  vÒ h×nh thøc lÉn néi dung. Khã   kh¨n   cña   c¶i   c¸ch   hµnh   chÝnh   cã   thÓ   ®îc  gi¶i thÝch trªn c¬ së nghiªn cøu vµ hiÓu râ h¬n nÒn  hµnh chÝnh nhµ níc víi c¸c tæ chøc cña nã vµ m«i  trêng mµ  trong  ®ã nã ®ang  vËn hµnh  còng  nh  nh÷ng  môc tiªu, môc ®Ých mµ nÒn hµnh chÝnh ®Æt ra. §iÒu  nµy cã thÓ mang tÝnh kinh ®iÓn, nhng ®ã cÇn ®îc xem  5  §o¹n nghiªng nµy ®îc trÝch tõ b¸o c¸o cña chÝnh phñ tríc Quèc héi t¹i kú häp lÇn thø 8  (Kho¸ X). 6   Mét sè t¹i liÖu trong vµ ngoµi níc ®∙ ®ang cè g¾ng ®Þnh nghÜa thô©t ng÷ hµnh chÝnh. Nhng  còng kh«ng Ýt ngêi còng ®ang nghiªn cøu ®Ó cã sù t¬ng ®ång gi÷a hµnh chÝnh vµ qu¶n lý  (Administration ­ Management). Mét sè t¸c gi¶ cña c¸c níc thuéc tæ chøc hîp t¸c vµ ph¸t  triÓn kinh tÕ OECD ®∙ cã g¾ng ®Ó ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm nh thay ®æi, ®æi míi, chuyÓn ®æi,  c¸ch m¹ng vµ c¶i c¸ch. Tuy nhiªn, sù ph©n biÖt vÒ néi dung cña c¸c thô©t ng÷ ®ã cha râ  rµng. §æi míi (Innovation) vµ c¶i c¸ch (Reform) cã sù kh¸c nhau nh÷ng g× còng ®ang tranh  luËn.      
 13. nh  lµ gèc rÔ ®Ó gi¶i thÝch t¹i sao c¶i c¸ch hµnh  chÝnh l¹i khã. Tæ   chøc   bé   m¸y   hµnh   chÝnh   nhµ   níc   nãi   riªng  còng nh mét tæ chøc nãi chung ®Òu quan t©m ®Õn hai  khÝa c¹nh cña tæ chøc: c¬ cÊu tæ chøc vµ quy tr×nh   lµm viÖc trong tæ chøc ®ã. Khi bµn vÒ c¬ cÊu tæ chøc, ngêi ta liªn tëng  ®Õn   vÊn   ®Ò   thø   bËc   cña   tæ   chøc   ­   tøc   nghiªn   cøu  ph©n ®Þnh c¸c tÇng nÊc mang tÝnh quyÒn lùc cña tæ  chøc. §iÒu nµy trong tæ chøc hµnh chÝnh nhiÒu ngêi  suy nghÜ ®Õn c¬ cÊu thø bËc mµ Max Weber ®∙ nªu ra  trong   c¸c   nguyªn   t¾c   hµnh   chÝnh.  Vµ   ngêi   ta   quan  t©m ®Õn thÓ chÕ hµnh chÝnh. C¶i c¸ch c¬ cÊu tæ chøc  còng chÝnh lµ c¶i c¸ch sù ph©n chia quyÒn lùc gi÷a  c¸c tÇng nÊc víi nhau. C¶i c¸ch nµy mang tÝnh chÝnh  trÞ   nhiÒu   h¬n   lµ   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô.   NhiÒu   tæ  chøc, tÇng nÊc kh«ng muèn mÊt ®i quyÒn cña m×nh vµ  do ®ã kh«ng muèn thay ®æi vµ còng kh«ng muèn chuyÓn  cho khu vùc t nh©n. Xu híng gi¶m quy m« bé m¸y víi  ph¬ng ch©m nhá h¬n nhng tèt h¬n ®îc ñng hé ë mét  giai ®äan nµo ®ã. Nhng h×nh nh khã cã thÓ gi¶m quy  m« do nhiÒu nguyªn nh©n, nªn c¸c nhµ c¶i c¸ch l¹i  chuyÓn sang chän quy m« hîp lý. C¸ch tiÕp cËn nµy  ®îc sù ñng hé h¬n v× tÝnh hîp lý, nhng rÊt khã m«  t¶, c©n ®ong the nµo lµ hîp lý.  Ngêi ta   nãi ®Õn gi¶m quy m« th«ng qua chuyÓn  mét sè viÖc sang cho khu vùc t nh©n. Nhng thùc tÕ,  c¸c tæ chøc nhµ níc vÉn thÝch ®Ó m×nh lµm h¬n lµ  chuyÓn   giao.   Sù   “thÝch”   ë   ®©y   mang   ý   nghÜa   thùc  tiÔn vµ lý thuyÕt vÒ lîi Ých. ThuËt ng÷ dÔ lµm, khã 
 14. bá (hay chuyÓn cho t nh©n) ph¶n ¶nh sù kh«ng thÝch  ®ã.   Lùa   chän   m«   h×nh   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   tæ   chøc   hµnh  chÝnh   nhµ   níc   ®ang   lµ   chñ   ®Ò   quan   t©m   cña   nhiÒu  chiÕn lîc c¶i c¸ch hµnh chÝnh ë c¸c níc. NhiÒu níc  ®∙ thö nghiÖm c¸c m« h×nh vµ mçi mét m« h×nh ®Òu  kh«ng ®em l¹i ®Çy ®ñ nh÷ng g× hä muèn. C¸c nhµ c¶i  c¸ch  l¹i  t×m ®Õn  m« h×nh  kh¸c.  M« h×nh  thÞ trêng  víi   xu   híng   tËp   trung   vµo   hiÖu   qu¶   vµ   ho¹t   ®éng  trªn  c¬ së  kinh doanh  còng  ®∙ ®îc  thö nghiÖm.   M«  h×nh gi¶ thÞ trêng (quasi market) víi t duy thÞ tr­ êng trong tæ chøc ho¹t ®éng nhng cung cÊp theo c¬  chÕ hµng ho¸ c«ng v× lîi Ých chung; m« h×nh hîp lý  hay m« h×nh ®Þnh híng dÞch vô c«ng. Tuy nhiªn, cã  thÓ kÕt luËn r»ng kh«ng cã m« h×nh nµo lµ hîp lý  tuyÖt   ®èi.   NhiÒu   nhµ   c¶i   c¸ch   thêng   cho   r»ng   cÇn  chuyÓn   m« h×nh  cña khu  vùc t  vµo trong  ho¹t  ®éng  cña khu vùc c«ng v× c¸c m« h×nh ®ã thµnh c«ng ë khu  vùc t. Nhng ®iÒu kh«ng nhËn thøc ®óng lµ nÒn t¶ng  ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc hµnh chÝnh c«ng kh¸c víi  c¸c tæ chøc t. §iÒu mµ c¸c tæ chøc t kh«ng cã hoÆc  kh«ng quan t©m lµ tæ chøc hµnh chÝnh ho¹t ®éng theo  nguyªn t¾c lîi Ých c«ng (tËp thÓ); ho¹t ®éng trªn  c¬   së   quyÒn   c«ng   d©n   vµ   ph¶i   b¶o   ®¶m   tÝnh   b×nh  ®¼ng.  NhiÒu   níc   t  duy   vÒ   h×nh   thøc   hîp   ®ång   trong  ho¹t   ®éng   cña   tæ   chøc   hµnh   chÝnh.   Hîp   ®ång   trong  khu vùc t nh©n lµ c«ng cô ®Ó hai bªn cïng thùc hÞªn  trªn c¬ së b¶o ®¶m lîi Ých riªng. Hîp ®ång còng ®îc  nãi   ®Õn   trong   khu   vùc   c«ng,   tæ   chøc   hµnh   chÝnh. 
 15. NhiÒu lo¹i hîp ®ång ®îc sö dông  7/ nh: tho¶ thuËn  khung;   tho¶   thô©n   vÒ   ng©n   s¸ch   vµ   kiÓm   so¸t   chi  tiªu; hîp ®ång qu¶n lý; tho¶ thô©n mua ­ cung cÊp;  tho¶ thuËn tµi trî vµ cung cÊp; tho¶ thuËn liªn c¬  quan   hay   ®èi   t¸c;   tho¶   thô©n   dÞch   vô   kh¸ch   hµng;  HiÕn ch¬ng kh¸ch hµng; tho¶ thô©n vÒ c«ng khai thñ  tôc  hµnh  chÝnh;  tho¶  íc tËp  thÓ; hîp  ®ång  ra bªn  ngoµi (t nh©n, NGO,...); hîp ®ång néi bé; hîp ®ång  cung cÊp dÞch vô (t nh©n s¶n xuÊt, nhµ níc mua l¹i  vµ cung cÊp); hîp ®ång qu¶n lý (nhµ níc cã thÓ thuª  t  nh©n qu¶n lý); hîp ®ång thuª mua; ®Æc quyÒn díi  h×nh thøc nhµ níc cho hëng mét sè u ®∙i ®Ó cung cÊp  dÞch vô (franchising); hîp t¸c liªn doanh trªn c¬  së   thÞ   trêng;   x©y   dùng,   khai   th¸c   vµ   chuyÓn   giao  (BOT)­   víi   sù  u   ®∙i   cña   nhµ   níc;   x©y   dùng,   khai  th¸c vµ së h÷u (BOO) ­ cã sù u ®∙i cña nhµ níc     Nhng c¸c bªn tham gia hîp ®ång víi c¸c tæ chøc  hµnh   chÝnh   quan   niÖm   tÝnh   ph¸p   lý   cña   hîp   ®ång  kh«ng  nh  trong  hîp ®ång  t  nh©n.  Trõ  mét vµi  lo¹i  hîp ®ång mang tÝnh kinh tÕ vµ bªn ngoµi, cßn ®a sè  c¸c  lo¹i  hîp ®ång  ®Òu mang  tÝnh  hîp ®ång  quan  hÖ  (relational contracts). H×nh thøc hîp ®ång chØ gióp  ®Ó lµm râ h¬n c¸c mèi quan hÖ vµ c¸c môc tiªu, môc  ®Ých cïng ®i ®Õn. NÕu thiÕu ®iÒu nµy, h×nh thøc hîp  ®ång kh«ng cã hiÖu qu¶. Còng kh«ng dÔ dµng ¸p dông  h×nh thøc nµy trong ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc hµnh  chÝnh.      Bé m¸y hµnh chÝnh hay tæ chøc hµnh chÝnh lu«n  bÞ phª ph¸n lµ tæ chøc hµnh chÝnh, quan liªu. §iÒu  7  NhiÒu níc ¸p dông c¸c h×nh thøc m« h×nh hîp ®ång. Møc ®é thµnh c«ng cña lo¹i h×nh nµy phô  thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè. 
 16. ®ã n»m  ngay trong c¸ch thøc ho¹t ®éng cña chÝnh bé  m¸y. Hä cho r»ng cÇn ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n míi thÓ  hiÖn uy quyÒn cña m×nh. Tæ chøc hµnh chÝnh ban hµnh  nhiÒu v¨n b¶n ®Õn møc “chÝnh hä còng kh«ng hiÓu vµ  biÓt hÕt c¸c lo¹i v¨n b¶n ®ã”. Ngêi ta kh«ng muèn  mÊt ®i uy quyÒn ®ã. Vµ ngay c¶ viÖc chÝnh phñ b∙i  bá vµ yªu cÇu b∙i bá hµng lo¹t thñ tôc hµnh chÝnh  còng ®ang bÞ kh«ng Ýt c¬ quan hµnh chÝnh cha ®ång  t×nh vµ mét sè ngêi ®∙ ®Æt c©u hái: t¹i sao tæ chøc  t«i l¹i mÊt ®i quyÒn qu¶n lý ®ã; Nhµ níc ®Þnh bu«ng  láng hay bá qu¶n lý trªn lÜnh vùc ®ã hay sao. MÆc  dÇu quyÒn ®ã kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ g× cho x∙ héi.  Ngêi ta muèn ®îc quyÒn kiÓm so¸t­ vÝ dô “vÊn ®Ò cÊp  giÊy   chøng   nhËn   an   toµn   thùc   phÈm”,   nhng   ngêi   ta  l¹i kh«ng thÓ biÕt c¸ch ®Ó lµm thÕ nµo qu¶n lý ®îc  vÊn   ®Ò   nµy   vµ   khi   xÈy   ra   sù   viÖc,   hä   chÞu   tr¸ch  nhiÖm qu¶n lý ®Õn ®©u. NÕu cÊp ®Ó mµ cÊp­ theo t«i  kh«ng   nªn   cÊp   v×   chØ   thªm   phiÒn   hµ.   Nãi   nh  vËy,  kh«ng cã nghÜa lµ kh«ng ñng hé viÖc kiÓm so¸t ­ cÇn  ®Èy m¹nh h¬n n÷a, nhng c¸c nhµ qu¶n lý lÜnh vùc nµy  ®∙ lµm g× ®Ó cã thÓ kiÓm so¸t ®îc. CÊp giÊy kh«ng  cã  nghÜa  lµ kiÓm  so¸t.  HËu kiÓm  ph¶i  kÕt hîp  víi  tiÒn kiÓm. B¶n   chÊt   th  l¹i,   quan   liªu   cña   bé   m¸y   hµnh  chÝnh dÉn ®Õn t×nh tr¹ng lµ c¸c tæ chøc hµnh chÝnh  thêng t×m c¸ch b¶o vÖ ngêi cña tæ chøc m×nh h¬n lµ  b¶o vÖ kh¸ch hµng. Ngêi ta kh«ng muèn bÞ phª b×nh  vÒ   tÝnh   quan   liªu,   cöa   quyÒn   cña   nÒn   hµnh   chÝnh.  Khi gÆp ph¶i sai lÇm, tæ chøc hµnh chÝnh thêng mong  muèn  “xö   lý   néi   bé”  ®Ó   tù   b¶o   vÖ   m×nh   h¬n   lµ   ®a 
 17. c«ng chøc ra toµ ¸n, dï ®ã lµ toµ ¸n hµnh chÝnh.  Thùc tÕ cña c¶i c¸ch hµnh chÝnh trªn thÕ giíi còng  nh  ë ViÖt nam ®∙ chØ ra sù nguy h¹i khi ngêi d©n  kh«ng biÕt hµnh chÝnh xö hµnh chÝnh nh thÕ nµo. Sù  ra ®êi cña toµ ¸n hµnh chÝnh ë mét sè níc còng nh ë  ViÖt Nam ®∙ ®em l¹i cho ngêi d©n nhiÒu hy väng. Nh­ ng kh«ng dÔ dµng thay ®æi (c¶i c¸ch) c¸ch thøc xem  xÐt khuyÕn ®iÓm, vi ph¹m kÓ c¶ ph¸p luËt cña c«ng  chøc.   Thuyªn   chuyÓn   c«ng   t¸c   tõ   n¬i   nµy   sang   n¬i  kh¸c,   tõ   lÜnh   vùc   nµy   sang   lÜnh   vùc   kh¸c   lµ   mét  c«ng cô nh»m gióp cho c«ng chøc cã ®iÒu kiÖn tiÕp  cËn réng h¬n th«ng tin. Nhng trªn thùc tÕ, kh«ng Ýt  n¬i ®∙ sö dông nã nh lµ mét “c«ng cô” ®Ó b¶o vÖ lÉn  nhau.             Quy tr×nh lµm viÖc trong tæ chøc lµ mét vÊn ®Ò  rÊt quan träng, song tiÕn tr×nh c¶i c¸ch ë c¸ch níc  còng nh  thùc tÕ ë ViÖt Nam cha quan t©m ®óng møc.  Nguyªn   nh©n   chÝnh   lµ   c¶i   c¸ch   lÜnh   vùc   nµy   tËp  trung   nhiÒu   h¬n   vÒ   nh÷ng   g×   ngêi   c«ng   chøc   lµm  trong tæ chøc ; hä quan hÖ víi nhau, giao tiÕp, øng  xö víi nhau; hîp t¸c víi nhau vµ víi kh¸ch hµng nh  thÕ   nµo;   hä   gi¶i   quyÕt   c¸c   m©u   thuÉn   ph¸t   sinh  trong tæ chøc theo c¸ch thøc nµo. Thay ®æi hay c¶i c¸ch quy tr×nh lµm viÖc cã thÓ  t¸c  ®éng  trùc tiÕp  ®Õn  tõng c¸  nh©n c«ng  chøc  vµ  mÆc   dï   ®©y   lµ   cèt   lâi   cña   viÖc   hoµn   thiÖn   c«ng  viÖc,   nhng   l¹i   lµ   khã   kh¨n   nhÊt   v×   nã   bÞ   chÝnh  nh÷ng   ngêi   “bÞ   t¸c   ®éng­   c«ng   chøc”   kh«ng   ñng   hé  chÝnh sù thay ®æi nÕu nh  lîi Ých cóa chÝnh hä cã  thÓ bÞ va ch¹m. Trªn thùc tÕ, thay ®æi hay c¶i c¸ch 
 18. quy  tr×nh  lµm viÖc  cña  tæ chøc  ®ßi hái  ngêi c«ng  chøc nhiÒu h¬n lµ c¸i hä muèn. Mét cöa­ trë thµnh  nhiÒu kho¸ còng lµ ®iÒu mµ c«ng chøc kh«ng muèn mÊt  ®i   nh÷ng   g×   hä   cã   thÓ   cã.   C«ng   khai   ho¸   thñ   tôc  hµnh chÝnh ­ c«ng khai nh÷ng g× hä ph¶i lµm ®Ó xøng  ®¸ng lµ c«ng béc cña d©n, hä kh«ng muèn. C¶i c¸ch hµnh chÝnh mµ c¸c níc còng nh  ë ViÖt  Nam ®ang tiÕn hµnh thêng quan t©m cha ®óng møc ®Õn  thay ®æi ph¬ng ph¸p lµm viÖc cña c«ng chøc trong bé  m¸y.  C¸c  níc còng  nh  chóng  ta nãi  nhiÒu  ®Õn tÝnh  hiÖu lùc (tøc kÕt qu¶ thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh hµnh  chÝnh)   vµ   hiÖu   qu¶   (tÝnh   kinh   tÕ,   tiÕt   kiÖm,   mèi  quan hÖ gi÷a chi phÝ vµ kÕt qu¶) nhng l¹i Ýt quan  t©m ®Õn tõng ho¹t ®éng cô thÓ cña c«ng chøc kÓ c¶  c«ng chøc cao cÊp. Khoa häc chÝnh s¸ch, quyÕt ®Þnh  ®∙ chØ ra nh÷ng yÕu tè cÇn quan t©m quan t©m khi ra  quyÕt ®Þnh, nhng nÕu khu vùc t hä ®∙ ¸p dông thµnh  c«ng , b¶o ®¶m cho c¸c quyÕt ®Þnh mang tÝnh kh¶ thi  cao, th× trong khu vùc c«ng ngêi ta l¹i Ýt quan t©m  ®Õn tÝnh kh¶ thi ®ã. CÇn cã mét quyÕt ®Þnh ®îc ®a  ra h¬n lµ mét quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc, hiÖu qu¶. Ph­ ¬ng ph¸p lµm viÖc theo thãi quen, theo nh÷ng ®êng  mßn  cò vµ kh«ng  ®Æt  vµo trong  bèi  c¶nh  ®ang thay  ®æi nªn kh«ng thÓ hiÖu qu¶. Sau gÇn 15 n¨m ®æi míi  vµ c¶i c¸ch hµnh chÝnh, thuËt ng÷  “ xin­ cho”  vÉn  cha bÞ ®Èy ra khái cung c¸ch lµm viÖc cña c¸c c¬  quan nhµ níc. TÝnh tr× trÖ, b¶o thñ víi c¸ch thøc  lµm viÖc tríc ®©y vÉn nÆng nÒ, h¬n c¶ hßn ®¸ t¶ng. 
 19. M« h×nh lµm viÖc cña tæ chøc hµnh chÝnh thêng  quan t©m ®Õn c¶ hai h×nh thøc mµ c¸c nhµ khoa häc  qu¶n lý ®∙ nªu ra ra chuyªn m«n ho¸ vµ phèi hîp.  Tuy   nhiªn,   ph¬ng   ph¸p   lµm   viÖc   theo   d©y   chuyÒn  (tÝnh theo hµng lèi) ®∙ kh¸ nÆng nÒ trong tæ chøc  hµnh chÝnh. Mçi ngêi mét viÖc vµ khi kÕt thóc mét  ngµy lµm viÖc tøc ®∙ hoµn thµnh c«ng vÞªc; Ýt quan  t©m chung ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng. Do ®ã, chÊt lîng,  hiÖu  qu¶  cuèi cïng  kh«ng  ph¶i  lµ môc  tiªu cña  tæ  chøc hµnh chÝnh. Vµ nÕu nh cã khã kh¨n, thiÕu ngêi  chÞu tr¸ch nhiÖm víi sù yÕu kÐm ®ã.  NÕu kh«ng thay  ®æi  ph¬ng  ph¸p  lµm vÞªc  nµy,  ch¾c khã  cã thÓ  c¶i  c¸ch. NhiÒu níc ®∙ nghÜ ®Õn ¸p dông tiªu chuÈn qu¶n  lý chÊt lîng ISO.9001­2000 (tríc ®©y lµ ISO 9000)  vµo trong quy tr×nh lµm viÖc hµnh chÝnh. §©y kh«ng  ph¶i lµ ý tëng míi, nhng ®∙ ®Õn lóc cÇn suy nghÜ  ®Õn tÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n trong c¶  quy  tr×nh   lµm   viÖc   cña   tæ   chøc   m×nh;   tr¸ch  nhiÖm   ®èi víi kÕt qu¶, s¶n phÈm cuèi cïng cña tæ chøc t¸c   ®éng ®Õn x∙ héi. Sù tr× trÖ, b¶o thñ ®∙ kh«ng cho  phÐp nhiÒu níc ¸p dông m« h×nh ISO 9001­2000. Tæ   chøc   hµnh   chÝnh   lµ   mét   tæ   chøc   ho¹t   ®éng  trªn nguyªn t¾c v× lîi Ých chung, lîi Ých c«ng. §©y  lµ   mét   kh¸i   niÖm   rÊt   phøc   t¹p.  B¶n   th©n   lîi   Ých  c«ng còng lµ mét kh¸i niªm ®a nghÜa. Khi c¶i c¸ch  nÒn hµnh chÝnh, c¶i c¸ch ho¹t ®éng cña bé m¸y hµnh  chÝnh,   ®iÒu nhiÒu  quan  t©m  lµ tiªu  chÝ g× ®Ó  x¸c  ®Þnh ®ã lµ v× lîi Ých c«ng. X∙ héi cµng ph¸t triÓn,  møc ®é xung ®ét vÒ lîi Ých c¸ nh©n, tËp thÓ cµng cã  ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn v× tÝnh ®a d¹ng cña nhu cÇu, 
 20. ham muèn. C«ng d©n mong muèn nhiÒu h¬n tõ nhµ níc  v× nhµ níc sö dông tiÒn thuÕ cña hä. C«ng d©n muèn  gi¸ trÞ ®ång tiÒn cña hä cao h¬n khi ®a cho nhµ níc  sö dông. B¶n th©n c«ng chøc vµ tæ chøc hµnh chÝnh  còng kh«ng lo¹i trõ cã nh÷ng lîi Ých riªng cña hä.  V×  lîi Ých  c«ng ®∙  bÞ chÝnh  c«ng  chøc ®ång  nghÜa  víi lîi Ých cña tæ chøc hµnh chÝnh nªn sù thay ®æi  bÞ c¶n trë.  Lîi Ých riªng cña tæ chøc hµnh chÝnh, c«ng chøc  vµ c«ng vô ph¶i ®îc lång ghÐp vµo trong lîi Ých x∙  héi,  lîi  Ých chung.  Nhng ®iÒu  g× lµm  thíc  ®o gi¸  trÞ  cña sù  lång ghÐp  nµy.  §©y còng  lµ ®iÒu  kh«ng  thèng nhÊt gi÷a c¸c níc. GÝa trÞ cña c«ng vô trong  tiÕn tr×nh c¶i c¸ch ph¶i v¬n ®Õn lµ g×. C¸c   nhµ  c¶i c¸ch vÉn cßn lóng tóng vµ ®ã còng lµm cho c¶i  c¸ch khã ®i ®Õn ®Ých. Mét sè níc cho r»ng, cÇn c¶i  c¸ch c«ng vô theo híng cña c¸c tiªu chÝ: v« t, tu©n  thñ   ph¸p   luËt;   trung   thùc;   minh   b¹ch,   c«ng   khai;  hiÖu   qu¶;   c«ng   b»ng;   thÝch   øng   vµ   cuèi   cïng   b×nh  ®¼ng. Nhng c«ng chøc vµ tæ chøc bé m¸y hµnh chÝnh  suy nghÜ nh  thÕ nµo vÒ c¸c tiªu chÝ trªn vµ nh÷ng  tiªu  chÝ  kh¸c n÷a.  Hä (c«ng  chøc)    thêng  nãi ®Õn  c¸c tiªu chÝ, nhng kh«ng muèn cô thÓ ®Ó sö dông nã  lµm thíc ®o m×nh.  Mét sù c«ng khai vÒ thñ tôc hµnh chÝnh díi h×nh  thøc   hiÕn   ch¬ng   kh¸ch   hµng   (Client   Charter)   ®îc  nhiÒu níc ¸p dông vµ cho ®©y lµ mét sù cam kÕt cña  tæ chøc hµnh chÝnh ®èi víi c«ng d©n vµ ®ã còng lµ  c¸ch thøc ®Ó chØ râ lîi Ých c«ng ®îc quan t©m hay  kh«ng. Nhng còng kh«ng Ýt quèc gia l¹i kh«ng muèn 
Đồng bộ tài khoản