Quyết định 0028/2005/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định 0028/2005/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0028/2005/QĐ-BTM về việc uỷ quyền phê duyệt thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0028/2005/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 0028/2005/Q -BTM Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2005 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 0028/2005/Q -BTM NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2005 V VI C U QUY N PHÊ DUY T THANH LÝ MÁY MÓC, THI T BN , PHƯƠNG TI N V N CHUY N, V T TƯ, NGUYÊN LI U C A DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Ngh nh s 29/2004/N -CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Căn c Ngh nh s 24/2000/N -CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; Sau khi ã trao i v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ban qu n lý Khu Công nghi p, Khu Ch xu t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. U quy n cho U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Ban qu n lý Khu Công nghi p, Khu Ch xu t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Cơ quan ư c u quy n) phê duy t thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a doanh nghi p liên doanh, doanh nghi p 100% v n nư c ngoài k c doanh nghi p ch xu t, các bên h p doanh theo h p ng h p tác kinh doanh thu c ph m vi qu n lý c a Cơ quan ư c u quy n. i u 2. Vi c phê duy t thanh lý ư c th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 c a B Thương m i hư ng d n vi c thanh lý máy móc, thi t b , phương ti n v n chuy n, v t tư, nguyên li u c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các cơ quan nêu t i i u 1, Chánh Văn phòng B , V trư ng V K ho ch và u tư, Th trư ng các ơn v thu c cơ quan B và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Lê Danh Vĩnh
  2. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản