Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
260
lượt xem
3
download

Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế lưu chuyển xuất bản phẩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/1998/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  é   B V¨n  o¸ T h « n g  tin s è  01/1998/Q§­B V H T T h n g µ y 30 th¸ng 7 n¨ m  1998 B a n  h µ n h  q u y  ch Õ lu  c hi Ó u  xu Ê t b ¶ n  p h È m B é  tr ng B é  v¨n ho¸ th«ng tin ë ­ C¨n  LuËt  Êt b¶n  µy    cø  xu   ng 7/7/1993  µ  v NghÞ   nh  è  ®Þ s 79/CP  µy  ng 6/11/1993 cña  Ýnh  ñ    Ch ph Quy  nh    Õtthi µnh  Ët xuÊtb¶n. ®Þ chiti    h Lu     ­ C¨n  NghÞ   nh    cø  ®Þ 81/CP  µy  ng 8/11/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ vÒ  chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  é   B V¨n  ho¸ Th«ng   tin.   ­X Ðt    Þ  ña    ®Ò ngh c «ng  ôc  ëng  ôc  Êt b¶n. C tr C Xu   quy Õt  Þ nh   ® §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ  u  Óu  Êt ch l chi xu   b¶n  È m.  ph B¶n quy  Õ   îc ban  µnh  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ch ®   h c hi l   15  k t  ký. Quy   nh   Ò   ép u  Óu  ¹  iÓ m     ®Þ vn l chi t i® 9.2 Th«ng   sè  TT­XB   µy  t 38  ng 7/5/1994  ña  é   c B V¨n  ho¸ Th«ng    íng  Én  ùc  Ön  tinh d th hi NghÞ   nh   ®Þ 79/CP  ngµy  6/11/1993 kh«ng  cßn  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  hi l   t   quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùc. ®Þ n c hi l §i Ò u  2. C¸c «ng: Ch¸nh    V¨n phßng  é,  ôc  ëng  ôc  Êt  BC tr C xu b¶n,   Gi¸m  c    Ön  èc    ®è thvi Qu gia,Gi¸m  c    ë  ®è c¸cS V¨n    ho¸ Th«ng    tin,Gi¸m  c    ®è c¸c nhµ  Êt b¶n  µ    ¬  xu   v c¸c c quan,tæ    chøc  (bao  å m   c¬  g c¶  quan  ícngoµivµ    n    tæ chøc  èc  Õ  ng  ¹  Öt nam)  ã  ¹t®éng  Êt b¶n, innhËp  Èu  Êt qu t ®ã ti Vi   c ho   xu      kh xu   b¶n  È m       µnh  Þu  ph ®Ó ph¸th ch tr¸chnhiÖ m    µnh  Õt ®Þnh  µy.   thi h quy   n
  2. 2 q u y  ch Õ  lu  c hi Ó u  xu Ê t b ¶ n  p h È m (Ban  µnh  h theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 01/1998/Q§/BVHTT ngµy  th¸ng7  30    n¨m 1998  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n    ho¸ Th«ng  tin) C h ¬ n g  I  Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. Lu  Óu  Êt  chi xu b¶n  È m   µ thùc  Ön  ph l  hi chøc  n¨ng qu¶n  ý l  Nhµ   íc®èi víi ¹t®éng  Êtb¶n,in,ph¸thµnh  µ u  ÷xuÊtb¶n  È m. n       ho xu        v l gi     ph Nhµ   Êt b¶n,c¬  xu     quan,tæ    chøc (bao  å m   c¸c c¬  g c¶    quan  ícngoµivµ  n    tæ  chøc  èc  Õ  ng  ¹  Öt Nam)  îc phÐp  Êt b¶n  qu t ®ã tiVi   ®  xu   hoÆc   Ëp  Èu  nh kh xuÊtb¶n  È m       µnh,c¬  ë    u     ph ®Ó ph¸th   s in®Ò ph¶inép u  Óu    l chi theo quy  nh     ®Þ t¹  Òu  LuËt  Êt b¶n, §iÒu  NghÞ   nh  i§i 21  xu     13  ®Þ 79/CP  µy  ng 6/11/1993  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  Ët xuÊt b¶n  µ  ÷ng  ®Þ chiti     Lu     v nh quy  nh  ¹ ®Þ ti   quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 2. Côc  Êt  xu b¶n  Þu  ch tr¸ch nhiÖm   íc Bé     tr   V¨n  ho¸ Th«ng    tin thùc hiÖn  Öc  Ën u  Óu  µ  Óm     Þp  êinh÷ng    vi nh l chi v ki trak th   quy  nh  i  íi ®Þ ®è v   viÖc u  Óu  µ  éidung    Êtb¶n  È m   l chi v n   c¸cxu   ph trong c¶  íc.  n Së  V¨n    ho¸ Th«ng    Þu  tinch tr¸chnhiÖm   ícUBND     tr   tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  ùc hiÖn  Öc  Ën u  Óu  µ  Óm    éidung  Êtb¶n    ¬ th   vi nh l chi v ki tran   xu   phÈ m  u  Óu  éc ®Þa  ¬ng  l chi thu   ph qu¶n  ý. l Th  Ön  èc    Þu  vi Qu giach tr¸chnhiÖ m  ícBé    tr   V¨n    ho¸ Th«ng    Öc  Ën  tinvi nh l chiÓu   u  ÷l©u  µixuÊtb¶n  È m   µ  chøc  ôc  ô  ¹n  c. u  ®Ó l gi   d     ph v tæ  ph v b ®ä C h ¬ n g  II n é p  v µ  n h Ë n  lu  c hi Ó u A­ N é p  lu  c hi Ó u §i Ò u 3. C¸c  ¬  c quan, tæ    chøc  ãi t¹  iÒu  quy  Õ   µy  ã  n  i ® 1  ch n c tr¸ch  nhiÖ m  ép u  Óu  Êtb¶n  È m   n l chi xu   ph theo quy  nh  ô  Ó      ®Þ c th nh sau: 1­  èi víinhµ  Êt b¶n  µ    chøc  îc phÐp  Êt b¶n, Ýt  Êt    §   xu   v c¸c tæ  ®  xu     nh 7 ngµy  íckhiph¸thµnh  Êt b¶n  È m   tr       xu   ph ph¶inép u  Óu  b¶n    l chi 3  cho  ôc  Êt  C Xu b¶n    é   ­ B V¨n  ho¸    ­ Th«ng    b¶n  tin,4  cho    Ön  èc    ÷ng  Êt b¶n  Th vi Qu gia (nh xu   phÈ m     íi ind   300 b¶n  chØ  ép  b¶n). n 1  C¸c  µ  Êt  nh xu b¶n  a   ¬ng, c¸c tæ  ®Þ ph     chøc, c¸c c¬      quan  µ   íc cña  Nh n   ®Þa   ¬ng  îc phÐp  Êt b¶n  µi viÖc  ép  ph ®  xu   ngo   n cho  ôc  Êt b¶n    é     C xu   ­ B V¨n ho¸ Th«ng      Ön  èc    tin.Th vi Qu gia cßn ph¶i nép    cho  ë   S V¨n  ho¸ Th«ng      tin2 b¶n.
  3. 3 2­ §èivíi   ¬  ë    ña        c s inc Trung  ng  µ  a  ¬ng  c¸c ¬ v ®Þ ph trong thêih¹n 2  µy        ng kÓ   õkhiinxong  t      ph¶inép  b¶n    1  cho  ôc  Êt  C Xu b¶n    é  ­ B V¨n  ãa  h Th«ng      tin,1 b¶n sao  cho  ë  S V¨n    ho¸ Th«ng    ¬iin. tinn   3­ §èivíi ¬        quan  Ëp  Èu  Êt b¶n  È m       µnh  íi è îng tõ c nh kh xu   ph ®Ó ph¸th v  l    s 100  b¶n  ëlªnÝt  Êt 7  µy  íckhiph¸thµnh  tr     nh   ng tr       ph¶inép u  Óu  b¶n      l chi 1  cho Côc  Êt  xu b¶n  Bé   ­  V¨n ho¸ Th«ng    b¶n  tin,1  cho  ë   S V¨n  ho¸ Th«ng    ¬i tinn   nhËp  Èu  Êtb¶n  È m. kh xu   ph 4­ TÊt  xuÊtb¶n  È m   ép u  Óu    c¶    ph n l chi cho  ôc  Êtb¶n  u   ép  ¹ trô C xu   ®Ò n t     i së  ña  ôc  Êtb¶n  è  §êng  µnh,Qu Ën  µn  Õ m,  µ   éi. c C xu   s 10  Th   Ho Ki HN §i Ò u 4.  Êt  Xu b¶n  È m   ép u  Óu  ph n l chi ph¶i®ãng  Êu  u  Óu”:tê   d “l chi    khail chiÓu   u  ph¶i cã  Êu  ña  ¬   d c c quan  µ  ÷  ý  ña  êi cã  Èm   Òn  v ch k c ng   th quy theo m É u     quy  nh  ®Þ cho  õng ®èi t ng ph¶inép u  Óu  µ  Êtb¶n,c¬  ë  t    î     l chi (nh xu    s in,c¬  ë  Ëp  Èu).   s nh kh §i Ò u  5. Nhµ   Êt  xu b¶n, tæ    chøc, c¬    quan  ép  Êt  n xu b¶n  È m  u  ph l chiÓu  ã  c tr¸chnhiÖ m:   1­ Nép u  Óu    l chi theo quy  nh  ¹ §iÒu  quy  Õ   µy.   ®Þ t  i 3  ch n 2­ Ghi ®ñ   ÷ng      nh th«ng    tintrong têkhail chiÓu.     u  3­ Sau    ép u  Óu  khin l chi ph¶il 1  ê khail chiÓu  ã    Ën  ña  ¬   u  t    u  c x¸c nh cc quan  Ën u  Óu    µm    cho  Öc  Óm      ¬  nh l chi ®Ó l c¨n cø  vi ki trakhic quan  chøc  n¨ng  yªu cÇu.   B­ N h Ë n  lu  c hi Ó u §i Ò u    êinhËn u  Óu  ña  ôc  Êtb¶n,Së  ho¸ Th«ng    6. Ng   l chi c C xu     V¨n    tin, Th  Ön  èc    ã  vi Qu gia c tr¸chnhiÖ m     â  µy, giê,th¸ng,n¨m,  µ  ý  µo  ê   ghi r ng       v k v t  khail chiÓu    ã  y    Õu  èsau:  u  khic ®Ç ®ñ y t  1­ Sè îng nép     l  ®ñ theo quy  nh  ¹ §iÒu  quy  Õ   µy.   ®Þ t  i 3  ch n 2­ XuÊt    b¶n  È m     y    ÷ng  ph ghi®Ç ®ñ nh th«ng    tinsau  y: ®© a­ §èivíi      s¸ch: B×a    1: Tªn        t¸cgi¶;tªn s¸ch;tªn nhµ  Êt b¶n     xu   hoÆc   chøc  îc phÐp  tæ  ®  xuÊtb¶n.   Trang    1: Tªn        t¸cgi¶;tªn s¸ch;ngêi dÞch, ngêi hiÖu  nh  Õu  µ s¸ch         ®Ý (n l     dÞch);sè    thø  ù cña  Çn  i t  l t¸  b¶n; tªn nhµ  Êt b¶n; tæ     xu     chøc  îc phÐp  Êt ®  xu   b¶n;n¨m  Êtb¶n.   xu   §èivíixuÊt b¶n  È m  u  µnh  éibé       ph lh n   ph¶ighirâ:“L hµnh  éibé”.§èi       u  n      víi  s¸ch dÞch,trang 2: Tªn         nguyªn b¶n,tªnt¸cgi¶,tªnnhµ  Êt b¶n  ícngoµi,          xu   n    n¨m  Êtb¶n. xu   N Õ u   Þch  õ  d t ng«n  ÷  ng kh¸c  íing«n  ÷  v  ng nguyªn b¶n ph¶i ghi râ        tªn ng«n  ÷  ,    µ  Êtb¶n,n¨m  Êtb¶n. ng ®ã tªnnh xu     xu  
  4. 4 Trang  èis¸ch:Tªn  êichÞu  cu     ng   tr¸chnhiÖm   Êt b¶n,biªntËp  éidung,   xu       n    biªntËp  ü  Ët,biªntËp  ü   Ët,tr×nh bµy  ×a. minh  ¹,söa    k thu     m thu     b  ho   b¶n    è  in,s l ng    è  Êp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Êt b¶n  î in,s ch nh ® k k ho xu   hoÆc   è  Êy  Ðp  Êt s gi ph xu   b¶n;c¬  ë    Õ     s in,ch b¶n;ngµy      inxong;ngµy  ép u  Óu.   n l chi B×a      4: Gi¸ b¸n  Î(®èixuÊt b¶n  È m   l      ph kinh doanh);m∙  è  ©n  ¹   ã      s ph lo i c ; thÓ  íthiÖu t¸cgi¶,t¸cphÈ m,  µ  Êtb¶n. gi   i       nh xu   b­  èi víic¸c xuÊt b¶n  È m   ê rêi  §       ph t  : Tªn        Êt b¶n  È m,    t¸cgi¶;tªn xu   ph tªn nhµ  Êt b¶n  xu   hoÆc   chøc  îc phÐp  Êt b¶n, sè îng    ¬i in,sè  Êp  tæ  ®  xu     l in,n     ch nhËn  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊtb¶n  ® k k ho     hoÆc   è  Êy phÐp  Êtb¶n,gi¸b¸n lÎ s gi   xu        . c­ §èivíixuÊt b¶n  È m   µ b¨ng  m          ph l  © thanh,®Ü a   m     © thanh,b¨ng  ×nh,   h   ®Ü a   ×nh      h ghitrªnnh∙n b¨ng,®Ü a;      Tªn  Êt b¶n  È m,    µ  Êt b¶n,tªn xu   ph tªnnh xu      ch¬ng  ×nh gèc;ngêichÞu  tr       tr¸chnhiÖ m   Êt b¶n,ngêibiªntËp  ¬ng  ×nh,   xu        ch tr   sè  Êp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch xuÊt b¶n,sè îng in,ngµy    ch nh ® k k ho       l    inxong,ngµy  ép    n l chiÓu,gi¸b¸n lÎ m∙  è  ©n  ¹ . u          s ph , lo i §i Ò u    êinhËn  Êtb¶n  È m  u  Óu    µo    µ      7. Ng   xu   ph l chi ph¶iv sæ v giao cho chuyªn viªnchÞu     tr¸chnhiÖ m  c    Óm      ®ä ®Ó ki trangay  trongngµy  Ën.   nh C h ¬ n g  III  ki Ó m  tra v µ  x ö  l ý vi p h ¹ m A. Ki Ó m  tra lu  c hi Ó u §i Ò u    êinhËn u  Óu  ña  ôc  Êt b¶n,Së  ho¸ Th«ng    8. Ng   l chi c C xu     V¨n    tin c¸c tØnh  µnh  è  ùc thuéc    th ph tr   trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm   Óm     Êt b¶n    ki tra xu   phÈ m  u  Óu  l chi theo quy  nh    ®Þ sau: 1­  èi chiÕu    µi® îc phÐp  Êt b¶n  §  ®Ò t     xu   hoÆc   Ëp  Èu  ng  íi®Ò   nh kh ®ó v  tµi®∙  îc chÊp  Ën   ®  nh hoÆc   chøc  îc phÐp  Êt  tæ  ®  xu b¶n. KiÓ m     ÷ng    tra nh th«ng    tinquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  quy  Õ   µy. ®Þ t  i 2  6  ch n 2­ Khi ph¸thiÖn  Êt b¶n  È m         xu   ph ghikh«ng  y    ÷ng  ®Ç ®ñ nh th«ng      tinquy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  quy  Õ   µy  ã  t i 2  6  ch n c tr¸chnhiÖ m:   a­ Tr¶  ¹ ®¬n  Þ  ã  Êt b¶n  È m         l  i v c xu   ph ®Ó bæ sung  i víi Êt b¶n  È m   ®è     xu   ph inthiÕu:Tªn      Ó  ngêidÞch),gi¸b¸n lÎ     t¸cgi¶(k c¶         . b­ LËp    danh  s¸ch vµ  c¸o Côc  ëng, Gi¸m  c  ë     b¸o    tr   ®è S V¨n    ho¸ Th«ng    tin ®Ó   ö  ýtheo  x l  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®èi víixuÊt b¶n  È m   lu         ph kh«ng      ghi:Tªn nhµ  Êt b¶n,tªn®¬n  Þ  îcphÐp  Êt b¶n  è  Êy phÐp  Êtb¶n,tªnngêi xu      v®  xu   s gi   xu        chÞu  tr¸chnhiÖ m   Êt b¶n, ngêi biªntËp,sè  Êp  Ën  ¨ng  ý  Õ   ¹ch,   xu          ch nh ® k k ho   sè îng in,n¬iin. l     
  5. 5 §i Ò u    ôc  ëng  ôc  Êt b¶n,Gi¸m  c  ë   ho¸  9. C tr C xu     ®è S V¨n  Th«ng    ã  tinc quyÒn: 1­ Yªu  Çu  ¹m  õng    µnh  i víic¸c xuÊt b¶n  È m   ãit¹ ®iÓ m     c t ng ph¸th ®è         ph n  i   b kho¶n  §iÒu  quy  Õ   µy  µ  2  8  ch n v b¸o    é   c¸o B V¨n    ho¸ th«ng    tin.V¨n b¶n  ña  c Së V¨n    ho¸ Th«ng        é  tinb¸o c¸o B V¨n    ho¸ Th«ng    ng  öiCôc  Êtb¶n. tin®å g   xu   2­  Ëp    L biªn b¶n  µ  v chuyÓn  giao cho thanh    trachuyªn  µnh    ö  ý ng ®Ó x l   theo quy  nh  Ön  µnh  i víinhµ  Êt b¶n, tæ  ®Þ hi h ®è     xu     chøc  îcphÐp  Êt b¶n  ®  xu   viph¹m  Ët xuÊtb¶n  µ        Lu     v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ët.   h  thih lu    B­ Ki Ó m  tra n é i d u n g  v µ  c h Ê t lî ng k ü  thu Ë t in x u Ê t b ¶ n  p h È m   lu  c hi Ó u §i Ò u    Öc  Óm    éidung  µ  ö  ýxuÊtb¶n  È m  u  Óu  ¹  10. Vi ki tran   v x l    ph l chi t i Côc  Êtb¶n  îcquy  nh    xu   ®  ®Þ nh sau: 1­ §èivíi      chuyªn viªnkiÓm     tra. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  Êt b¶n  È m   th   7  k t  nh xu   ph ph¶i ghi nhËn     xÐt theo  É u   m quy  nh  µ  ®Þ v b¸o  c¸o  ôc  ëng  ôc  Êt b¶n  ö  ýc¸c tr ng  C tr C xu   x l    ê hîp  Êt b¶n  È m   xu   ph kh«ng  ng  éi dung  ¨ng  ý  ®ó n  ® k trong kÕ   ¹ch  Êt b¶n    ho xu   hoÆc   n    Ðp  Êt b¶n, sai®èi  îng  ôc  ô, tr×nh  µy  ×a  ®¬ xin ph xu      t ph v   b b s¸ch  µ v h×nh  ¶nh minh  ¹  ho kh«ng  ï hîp  íinéi dung  ph   v    hoÆc     ¹m  Òu  LuËt vi ph §i 22    xuÊtb¶n.   2­ §èivíi ôc  ëng  ôc  Êtb¶n.      C tr C xu   a­ Yªu  Çu  ¬  c c quan, tæ    chøc  ã  Êt b¶n  È m   c xu   ph kh«ng  ng  éi dung  ®ó n  ®¨ng  ý  k trong kÕ   ¹ch  Êt b¶n    ho xu   hoÆc   n    Ðp  Êt b¶n, sai®èi t ng ®¬ xin ph xu        î   phôc  ô,tr×nh bµy  ×a  v    b s¸ch vµ  ×nh   h ¶nh  minh  ¹ kh«ng  ïhîp víi éidung  ho   ph         n t¹m  õng    µnh      ×nh,®ång  êith«ng  víi ¬  ng ph¸th ®Ó gi¶itr   th   b¸o    quan  ñ  c ch qu¶n  cña  µ  Êt b¶n, c¬  ë    chøc  Ëp  Èu  ã  Êt  nh xu     s in,tæ  nh kh c xu b¶n  È m   ãi t¹ ph n  i   ®iÓ m   µy. N Õ u   éi dung  n  n  kh«ng    ¹m   iÒu  vi ph ® 22   Ët  Êt  Lu xu b¶n  µ    v gi¶i tr×nh cña  n  Þ  ï hîp víiquy  nh  ña    ®¬ v ph       ®Þ c ph¸p  Ëtth×  ã  Ó  ng      lu   c th ®å ý ®Ó xuÊtb¶n  È m   îcph¸thµnh.   ph ®    b­ Yªu  Çu  ¬    c c quan,tæ    chøc  ép  Êt b¶n  È m  u  Óu  ã  Êu  Öu  n xu   ph l chi c d hi vi ph¹m  Òu  LuËt  Êt b¶n  ¹m  õng    §i 22  xu   t ng ph¸thµnh  µ    v b¸o  c¸o  é   B V¨n    ho¸ Th«ng      ö  ýtheo quy  nh  ña  tin®Ó x l     ®Þ c ph¸p luËt.   3­  êng  îp  é   Tr h B V¨n  ho¸  Th«ng    Çn  Èm   nh  éi dung  Êt b¶n  tinc th ®Þ n  xu   phÈ m.  ôc  Êt b¶n  ã  C xu   c tr¸chnhiÖ m     Êt ®Ó   é   ëng  quyÕt  nh     ®Ò xu   B tr ra  ®Þ thµnh  Ëp  éi ®ång  Èm  nh: cung  Êp   Öu cho    µnh    lH  th ®Þ   c tli   c¸c th viªntrong Héi    ®ång  b¸o c¸o qu¸  ×nh  Êt  tr xu b¶n  èn cu s¸ch;chuÈn  Þ     iÒu  Ön  Çn     b c¸c ® ki c thiÕtcho  éi ®ång    H  xem   Ðt vµ  ã    Õn  x   c ý ki b»ng    v¨n b¶n  ×nh Héi ®ång  tr     c¸ch   gi¶iquyÕt  µ    v møc     ö  ý;cïng  íic¬  ®é x l   v   quan  chøc  n¨ng theo  âi ®«n  c  d  ®è viÖc  ùc hiÖn    Õt ®Þnh  ö  ýcña  é  th   c¸cquy   x l  B V¨n    ho¸ Th«ng  tin.
  6. 6 §i Ò u    Öc  Óm    éidung  µ  ö  ýxuÊtb¶n  È m  u  Óu  ¹  11. Vi ki tran   v x l    ph l chi t i Së  V¨n    ho¸ Th«ng   ® îcquy  nh    tin    ®Þ nh sau: N Õ u     Ön  Êt b¶n  È m     ¹m  ph¸thi xu   ph viph quy  nh  ¹  ®iÒu  quy  Õ   ®Þ ti  10  ch nµy  ×  th gi¸m  c  ë   ®è S V¨n  ho¸ Th«ng    tinb¸o  Uû   c¸o  ban  ©n  ©n    ö  ý nh d ®Ó x l   theo  Èm   th quyÒn quy  nh   ¹  iÒu  LuËt  Êt  ®Þ t i® 34  Xu b¶n  µ  iÒu  NghÞ   v® 27  ®Þnh  79/CP  µy  ng 6/11/1993.H×nh    thøc xö  ý:  l 1­  ¹m  nh  T ®× chØ  ph¸thµnh    Êt b¶n  È m   ña    µ  Êt b¶n    c¸c xu   ph c c¸c nh xu   thuéc ®Þa  ¬ng    ph hoÆc   ®Þa  ¬ng  do  ph cho  Ðp  Êt b¶n  µ  c¸o Bé    ph xu   v b¸o    V¨n ho¸ Th«ng      tin.B¸o    öiBé  c¸o g   V¨n    ho¸ Th«ng    ng  öiCôc  Êtb¶n. tin®å g   xu   2­  ¹m  nh  T ®× chØ     ®èivíic¸c tr ng  îp  in (       ê h cßn    Õp),t¹m  õng    in ti   ng ph¸t hµnh  Êt b¶n  È m   ña    µ  Êt b¶n  xu   ph c c¸c nh xu   Trung  ng  ¬ hoÆc   Êt b¶n  È m   xu   ph cña    µ  Êt b¶n  a   ¬ng  c¸c nh xu   ®Þ ph kh¸c in vµ    µnh  ¹  a   ¬ng  × nh.     ph¸th ti ®Þ ph m   Ngay  sau    ¹m  nh  khit ®× chØ    ¹m  õng    µnh  in,t ng ph¸th ph¶ib¸o    é     c¸o B V¨n    ho¸ Th«ng    tin.B¸o    öiBé  c¸o g   V¨n    ho¸ Th«ng    ng  öiCôc  Êtb¶n. tin®å g   xu   §i Ò u    ôc  Êtb¶n,Së  ho¸ Th«ng    ã  Ó  chøc  ¹ng ­ 12. C xu     V¨n    tinc th tæ  m l íi éng      c  Óm    Êtb¶n  È m  u  Óu    ùc hiÖn  Ö m  ô   c t¸cviªn®ä ki traxu   ph l chi ®Ó th   nhi v qu¶n  ýnéidung  l    theo quy  nh  ña  Ët xuÊtb¶n.   ®Þ c Lu     Céng      c  Óm     éi dung  Êt b¶n  È m   îc hëng  ïlao t¸cviªn ®ä ki tra n   xu   ph ®  th     theo  îp ®ång  ý  Õt  íicôc  Êt b¶n  h  k k v  xu   hoÆc   ë   S V¨n    ho¸ Th«ng   tin.Kinh  Ý  ph ®Ó     chicho  êi ®äc  Óm     éi dung  Êt b¶n  È m   îc lÊy tõ kinh phÝ  ng   ki tran   xu   ph ®        sù nghiÖp  ña  ôc  Êt b¶n  cC xu   hoÆc   ë   S V¨n   ho¸ Th«ng    ôc  Êt b¶n, Së  tin.C xu     V¨n    ho¸ Th«ng    cø  µo  nh  tinc¨n  v ®Þ møc   ¹  Òu  quy  Õ   µy    ý  îp  ti §i 13  ch n ®Ó k h ®ång  íicéng      Óm     éidung  i  íitõng  Êt b¶n  È m   ô  Ó. v  t¸cviªnki tran   ®è v   xu   ph c th   C¸n  é  ôc  Êt b¶n  b C xu   hoÆc   ë  S V¨n    ho¸ Th«ng    Õu  tinn tham    c u  Óu  gia ®ä l chi ngoµi giê  µnh  Ýnh  òng  îc hëng  ïlao   céng      Óm     éi   h ch c ®  th   nh t¸cviªn ki tra n   dung  Êtb¶n  È m. xu   ph §i Ò u 13. Chuyªn    Óm     Êt  viªn ki tra xu b¶n  È m   c  ph ®ä theo møc     ®é quy  nh  ®Þ cho  õng lo¹ xuÊtb¶n  È m   ô  Ó    t    i   ph c th nh sau: 1­ S¸ch    äc    v¨n h (trongvµ  µiníc)80    ngo     trang khæ   x    µy    13  19/ng 2­ S¸ch    KHXH   Ýnh  Þ,t©m  ý, (Ch tr   l  VHXH)  trangkhæ   x  50    13  19/ngµy. 3­ S¸ch    Khoa  äc  ü  Ët70  h k thu   trang khæ     13x19/ngµy  4­ S¸ch    nghiªncøu  ýluËn  trangkhæ     l  50    13x19/ngµy 5­ S¸ch    tham  kh¶o  KHXH   cho  HS,  60  SV  trang khæ     13x19/ngµy. 6­ S¸ch  õ®iÓn  trangkhæ     t  30    13x19/ngµy 7­ S¸ch thiÕu nhi (bao gå m  c¶  tranh chuyÖn) 120  trang khæ   13x19/ngµy. §i Ò u 14. ôc  Êt   C xu b¶n, c¸c Së       V¨n  ho¸ Th«ng    ã  tinc tr¸ch nhiÖ m     kiÓm     Êt l ng  ü  Ët in,nh»m   ¶m   tra ch  î k thu     ® b¶o  s¶n  È m   t chÊt l ng  ü    ph ®¹    î k thuËtintheo tiªuchuÈn        quy  nh. ®Þ Trêng  îp  Êt b¶n  È m   ã  Òu  çivîtqu¸  h xu   ph c nhi l     quy  nh  îc phÐp  × ®Þ ®  th   Côc  Êt  Xu b¶n,Së    V¨n    ho¸ Th«ng      tinc¸ctØnh  µnh  è    Çu  ¬  th ph yªu c c quan,tæ   chøc  ã  Êtb¶n  È m     c xu   ph ®ã kh«ng    µnh  µ      é  ph¸th v b¸o c¸o B V¨n    ho¸ Th«ng  tin.
  7. 7 C h ¬ n g  IV L u  gi ÷ x u Ê t b ¶ n  p h È m  lu  c hi Ò u §i Ò u    ôc  Êt b¶n,Th  Ön  èc    ë  ho¸ Th«ng      15. C xu     vi Qu gia,S V¨n    tinc¸c tØnh,thµnh  è  chøc    ph tæ  kho u  Óu   u  ÷xuÊtb¶n  È m. l chi ®Ó l gi     ph Kho u  ÷ xuÊt b¶n  È m   l gi     ph ph¶i cã    c¸n  é    b ®Ó b¶o  qu¶n, gi÷ g×n  Êt    xu   b¶n  È m   ôc  ô  ph ph v cho  c«ng    t¸cqu¶n  ýcña  µ   ícvÒ   ¹t®éng  Êt b¶n. l  Nh n   ho   xu     Ng êi gi÷ kho     ph¶i cã      sæ theo  âi xuÊt b¶n  È m   Ëp  µo  d    ph nh v kho; ph©n  ¹     lo i, xÕp  Êt b¶n  È m  u  Òu  xu   ph l chi theo  õng  n  Þ  Êt b¶n, n¨m  Êt b¶n    t ®¬ v xu     xu   ®Ó dÔ  khaith¸ckhicã    Çu.       yªu c ­ Kho u  Óu    l chi ph¶icã  éiquy    n  quy  nh  ô  Ó  Öc  ®Þ c th vi b¶o  ¶m   toµn, ® an    viÖc  ö  ông  µiliÖu trong kho  µ  ùc hiÖn  Õ     Óm     nh  kú  ña  sd t      v th   ch ®é ki tra®Þ  c c¬ quan qu¶n  ýxuÊtb¶n  È m  u  Óu. l    ph l chi XuÊt  b¶n  È m  u  Óu  îcb¶o  ph l chi ®   qu¶n  n¨m  ¹  3  tikho u  Óu.Sau  êi l chi   th   gian ®ã   ôc  Êtb¶n,Së    C xu     VHTT       é  b¸o c¸o B V¨n    ho¸ Th«ng      tin®Ó thanh  ý. l Ph¬ng  thøc thanh  ýdo  é    l   B V¨n    ho¸ th«ng    Õt ®Þnh. tinquy   §i Ò u    16. Trong  êih¹n  th¸ngkÓ   õngµy  Ën  Êtb¶n  È m     th   1    t  nh xu   ph ®Ó kiÓm     trachuyªn viªnkiÓm        tragiao  µn  é  Êt b¶n  È m   ∙  Ën  to b xu   ph ® nh cho    c¸n bé u  Óu. l chi C h ¬ n g  V  §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    17. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. ch n c hi l   15  k t  k Quy   nh   Ò   ép u  Óu  ¹  iÓ m   ®Þ vn l chi t i® 9.2 Th«ng   sè  t 38TT­   µy  XB ng 7/5/1994  ña  é   c B V¨n  ho¸ Th«ng    íng  Én  ùc  Ön  tinh d th hi NghÞ   nh   ®Þ 79/CP  ngµy 6/11/1993 kh«ng    cßn  Öu  ùckÓ   õngµy  hi l   t   quy  Õ   µy  ã  Öu  ùc. ch n c hi l §i Ò u    18. Trong    ×nh thùc hiÖn  ã  ×  íng  ¾ c   qu¸ tr     cgv m hoÆc   Çn    c bæ sung,söa  æi  × Côc  ëng  ôc  Êt b¶n,Gi¸m  c    Ön  èc      ® th   tr C Xu     ®è th vi Qu gia,Gi¸m  ®èc    ë  c¸cS V¨n   ho¸ Th«ng      tinc¸ctØnh,thµnh  è  µ    i t ng cã  ªnquan    ph v c¸c®è  î   li   b¸o c¸o kÞp  êi®Ó   é     th   B V¨n    ho¸ Th«ng    tinxem  Ðt gi¶i x     Õt. quy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản