Quyết định 01/2000/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định 01/2000/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2000/QĐ-BXD về việc ban hành định mức chi phí thiết kế công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2000/QĐ-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2000/Q -BXD Hà N i, ngày 03 tháng 1 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 01/2000/Q -BXD NGÀY 03 THÁNG 01 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH NNH M C CHI PHÍ THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02/03/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lí nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B . Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 04/3/1994 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph ban hành Quy ch Qu n lí u tư và xây d ng. Theo ngh c a Vi n trư ng Vi n Kinh t Xây d ng. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này " nh m c chi phí thi t k công trình xây d ng". i u 2: Quy t nh này thay th cho Quy t nh s 179/BXD-VKT ngày 17 tháng 7 năm 1995 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành giá thi t k công trình xây d ng và có hi u l c thi hành th ng nh t trong c nư c sau 15 ngày k t ngày kí. i u 3: Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n M nh Ki m ( ã ký) NNH M C CHI PHÍ THI T K CÔNG TRÌNH XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2000/Q -BXD ngày 03/01/2000 c a B trư ng B Xây d ng) Ph n 1
 2. QUY NNH CHUNG VÀ HƯ NG D N ÁP D NG 1. nh m c chi phí thi t k công trình xây d ng quy nh trong văn b n này (sau ây g i t t là nh m c chi phí thi t k ) là m c chi phí t i a thi t k công trình xây d ng. nh m c này là căn c xác nh chi phí thi t k trong t ng d toán, xét th u, tuy n ch n t ch c thi t k và kí k t h p ng thi t k công trình xây d ng trong trư ng h p ch nh th u. 2. i tư ng và ph m vi áp d ng nh m c chi phí thi t k 2.1. i tư ng áp d ng: - Công trình theo d án, ho c ti u d án, ho c d án thành ph n; - H ng m c công trình trong nh ng trư ng h p sau: + Gói th u c a d án (ti u d án, d án thành ph n) theo k ho ch u th u ư c duy t; + Ch có yêu c u thi t k h ng m c công trình; + H ng m c công trình có công năng riêng và c l p trong công trình. 2.2. Ph m vi áp d ng: Các d án u tư b ng các ngu n v n sau: - V n ngân sách nhà nư c; - V n tín d ng do nhà nư c b o lãnh; - V n tín d ng u tư phát tri n c a nhà nư c; - V n u tư phát tri n c a doanh nghi p nhà nư c, v n do doanh nghi p nhà nư c t huy ng, v n tín d ng thương m i không do nhà nư c b o lãnh. 2.3. Chi phí thi t k công trình thu c các d án u tư b ng các ngu n v n khác (không quy nh t i i m 2.2) thì do các bên giao nh n th u thi t k th a thu n trên cơ s nh m c chi phí thi t k quy nh trong văn b n này. Riêng các d án u tư b ng v n nư c ngoài (theo lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam) mà trong ó ph n vi c thi t k công trình do t ch c thi t k Vi t Nam m nh n (k c nh n th u l i t t ch c thi t k nư c ngoài) thì chi phí thi t k do các bên th a thu n theo thông l qu c t , n u theo cách tính t i văn b n này thì t i thi u không th p hơn hai l n nh m c chi phí thi t k . 3. N i dung c a nh m c chi phí thi t k 3.1. nh m c chi phí thi t k bao g m các chi phí hoàn thành toàn b công vi c và s n phNm thi t k công trình xây d ng không g m thi t k sơ b . Chi ti t v trình t , bư c công vi c và s n phNm thi t k ư c nêu t i văn b n v quy nh qu n lí ch t lư ng công trình xây d ng c a B Xây d ng và các văn b n quy nh v thi t k các công trình xây d ng chuyên ngành (giao thông, nông nghi p, lâm nghi p, th y l i;
 3. ư ng dây và tr m i n; thông tin bưu i n ...) c a các B và cơ quan ngang B có xây d ng chuyên ngành này. Khái quát v công vi c và s n phNm thi t k nói trên theo t ng cách phân chia là: a. Theo trình t thi t k thì công vi c và s n phNm thi t k , g m: - Thi t k kĩ thu t, thuy t minh, t ng d toán công trình; - Thi t k b n v thi công, d toán chi ti t; - Giám sát tác gi . b. Theo n i dung thi t k , thì công vi c và s n phNm thi t k , g m: - Thi t k công ngh (s n xu t ho c s d ng), g m: gi i pháp công ngh s n xu t (s d ng); thi t k dây chuy n s n xu t (s d ng), l p t thi t b ; thi t k h th ng kĩ thu t theo dây chuy n s n xu t như: c p nhi t, i n, hơi, thông gió, an toàn s n xu t, phòng ch ng cháy n , c h i ...; - Thi t k xây d ng công trình (thi t k ki n trúc và xây d ng), g m: gi i pháp ki n trúc; gi i pháp kĩ thu t xây d ng; thi t k bên trong công trình; thi t k bên ngoài công trình (cây xanh, sân, ư ng, v a hè ...); thi t k h th ng kĩ thu t: c p nhi t, i n, hơi, d u; c p, thoát nư c; thông gió; i u hoà không khí; chi u sáng; âm thanh; thông tin; tín hi u; phòng ch ng cháy n ... T tr ng chi phí trong nh m c chi phí thi t k th c hi n t ng ph n vi c nêu trên ư c quy nh trong ph n II c a văn b n này. Th c hi n thi t k ph n vi c nào thì ư c tính chi phí thi t k cho ph n vi c ó theo úng t tr ng quy nh. 3.2. nh m c chi phí thi t k ư c quy nh theo 5 nhóm và lo i công trình phù h p v i m c ph c t p v kĩ, mĩ thu t trong yêu c u thi t k công trình, c th : - Nhóm I: Công trình khai khoáng, luy n kim, hoá ch t, cơ khí, i n năng, v t li u xây d ng, công nghi p nh , kho xăng d u, các công trình ch bi n và hoá d u, các kho ch a ch t n và v t li u n ; - Nhóm II: Công trình c p thoát nư c, tuy n ng d n d u, ư ng dây t i i n, thông tin, chi u sáng, tín hi u, các công trình kho không thu c nhóm I; - Nhóm III: Công trình nông nghi p, th y s n, lâm nghi p, th y l i; - Nhóm IV: Công trình giao thông; - Nhóm V: Công trình nhà , khách s n; công trình văn hoá, giáo d c, y t , th d c th thao, thương nghi p, d ch v ; công trình nhà làm vi c, tr s , văn phòng; các công trình công c ng khác; Chi ti t c a t ng nhóm công trình ư c nêu trong ph n II c a văn b n này.
 4. 3.3. nh m c chi phí thi t k ư c xác nh b ng t l % c a giá tr d toán xây l p công trình (h ng m c công trình) chưa có thu giá tr gia tăng trong t ng d toán (ho c d toán) ư c duy t. 3.4. Chi phí tính trong nh m c chi phí thi t k bao g m: chi phí v t li u; ti n lương c a cán b , nhân viên thi t k và ph c v thi t k ; b o hi m xã h i, b o hi m y t ; chi phí máy móc thi t b ; chi phí qu n lí và thu nh p ch u thu tính trư c. Trư ng h p các t ch c thi t k ph i mua các b o hi m khác theo quy nh trong th c hi n công vi c c a d án mà t ch c thi t k m nhi m thì các chi phí b o hi m này ư c tính b sung vào chi phí th c hi n công vi c thi t k trong h p ng kí k t gi a bên giao th u và nh n th u công vi c thi t k này. 4. Thi t k sơ b công trình xây d ng là m t công vi c trong l p báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư c a d án. Chi phí thi t k sơ b n m ngoài nh m c chi phí thi t k quy nh trong văn b n này. Chi phí thi t k sơ b ư c tính trong nh m c chi phí l p báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư và ư c quy nh trong văn b n " nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng" c a B Xây d ng. 5. Trong nh m c chi phí thi t k chưa bao g m các chi phí th c hi n các công vi c sau - o c, ánh giá hi n tr ng công trình ph c v thi t k s a ch a, c i t o, nâng c p; - Kh o sát xây d ng ph c v thi t k ; - Thi t k ch t o thi t b ; - ưa tim, m c thi t k công trình, h ng m c công trình ra th c a; - Làm mô hình công trình, h ng m c công trình; - ThNm nh thi t k kĩ thu t, thNm nh t ng d toán công trình; - Công vi c khác.... 6. nh m c chi phí thi t k công trình s a ch a, c o t o, m r ng ư c quy nh chung như sau 6.1. V tr s nh m c: Tính b ng nh m c chi phí thi t k nhân v i h s i u ch nh (K) tương ng dư i ây: a. Thi t k công trình s a ch a, c i t o; chia ra các trư ng h p sau:
 5. - Thi t k s a ch a, c i t o không thay i k t c u ch u l c c a công trình ho c h ng m c công trình: K = 1,10. - Thi t k s a ch a, c i t o có thay i k t c u ch u l c c a công trình ho c h ng m c công trình: K = 1,20. - Thi t k s a ch a, c i t o có thay i k t c u ch u l c và móng công trình ho c h ng m c công trình: K = 1,30. b. Thi t k công trình m r ng: K = 1,00 ( ư c tính như thi t k công trình m i). 6.2. V quy mô giá tr d toán xây l p xác nh tr s nh m c: Tính theo quy mô giá tr d toán xây l p s a ch a, c i t o ho c m r ng c a công trình ho c h ng m c công trình trong t ng d toán (ho c d toán) ư c duy t. Riêng m t s công trình c thù, theo quy nh t i ph n II c a văn b n này. Khi áp d ng h s c thù thì không ư c áp d ng h s chung. 7. nh m c chi phí thi t k ư c i u ch nh gi m theo h s (K) áp d ng cho các trư ng h p thi t k công trình dư i ây (trong nh m c i u ch nh gi m không bao g m chi phí giám sát tác gi ; Chi phí giám sát tác gi trong trư ng h p này ư c xác nh theo quy nh t i i m 11.2 c a văn b n): 7.1. Thi t k m t bư c (thi t k kĩ thu t thi công) (không áp d ng cho thi t k s a ch a, c i t o, m r ng): K = 0,81; 7.2. S d ng thi t k i n hình trong m t c m công trình ho c trong m t d án: - Công trình th nh t: K = 0,36; - Công trình th hai tr i: K = 0,18; 7.3. Thi t k công trình l p l i trong m t c m công trình ho c trong m t d án: - Công trình th nh t: (không i u ch nh, theo úng nh m c) - Công trình th hai: K = 0,36; - Công trình th ba tr i: K = 0,18; 8. Xác nh chi phí thi t k công trình xây d ng 8.1. Chi phí thi t k công trình chưa có thu giá tr gia tăng ư c xác nh theo công th c t ng quát sau: Ct = Gxl . Nt . K (1) Trong ó:
 6. - Ct: Chi phí thi t k công trình ho c h ng m c công trình chưa có thu giá tr gia tăng c n tính; ơn v tính: giá tr ; - Nt: nh m c chi phí thi t k quy nh trong văn b n này; ơn v tính: %; - Gxl: Giá tr d toán xây l p chưa có thu giá tr gia tăng trong t ng d toán (ho c d toán) ư c duy t c a công trình (ho c h ng m c công trình) c n tính chi phí thi t k , ơn v tính: giá tr ; - K: H s i u ch nh nh m c chi phí thi t k (n u có). Trong các trư ng h p dư i ây thì Gxl ư c xác nh như sau: a. Khi chưa có t ng d toán (ho c d toán) ư c duy t thì t m tính Gxl b ng giá tr xây l p trong báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư ư c duy t. Gxl ư c tính chính th c khi có t ng d toán (ho c d toán) ư c duy t. b. Công trình xây d ng (xây m i ho c s a ch a, c i t o, m r ng) mà s d ng v t li u cũ do ch u tư cung c p thì Gxl ư c tính theo giá v t li u m i cùng ch ng lo i t i th i i m kí k t h p ng thi t k . Gxl ph i ư c cơ quan phê duy t thi t k kĩ thu t, t ng d toán c a d án ch p thu n. 8.2. Chi phí thi t k công trình có thu giá tr gia tăng: ư c tính như quy nh i m 8.1 và c ng v i ph n thu giá tr gia tăng tính theo thu su t quy nh hi n hành. 9. Trư ng h p c n n i suy nh m c chi phí thi t k thì áp d ng theo công th c t ng quát sau: (Nb - Na) Nt = Nb - (Gt - Gb) (2) (Ga - Gb) Trong ó: - Nt: nh m c chi phí thi t k công trình theo quy mô giá tr xây l p c n tính, ơn v tính: %; - Gt: Quy mô giá tr xây l p công trình c n tính nh m c chi phí thi t k , ơn v tính: giá tr ; - Ga: Quy mô giá tr xây l p c n trên quy mô giá tr c n tính nh m c chi phí thi t k (quy nh trong ph n II c a văn b n), ơn v tính: giá tr ; - Gb: Quy mô giá tr xây l p c n dư i quy mô giá tr c n tính nh m c chi phí thi t k (quy nh trong ph n II c a văn b n), ơn v tính: giá tr ; - Na: nh m c chi phí thi t k công trình tương ng v i Ga (quy nh trong ph n II c a văn b n), ơn v tính: %;
 7. - Nb: nh m c chi phí thi t k công trình tương ng v i Gb (quy nh trong ph n II c a văn b n), ơn v tính: %. 10. Khi tham gia u th u tuy n ch n t ch c thi t k thì t ch c này ph i l p d toán chi phí th c hi n công vi c thi t k theo n i dung và yêu c u c a h sơ m i th u. D toán này là m t trong nh ng căn c xét ch n t ch c thi t k và kí h p ng thi t k v i t ch c ư c ch n. Giá kí h p ng không ư c vư t giá xác nh theo nh m c chi phí thi t k quy nh trong văn b n này. 11. Chi phí giám sát tác gi : 11.1. T tr ng chi phí giám sát tác gi trong nh m c chi phí thi t k là 10%. 11.2. Chi phí giám sát tác gi trong các trư ng h p thi t k nói t i i m 7 ư c xác nh b ng 10% chi phí thi t k công trình tính theo nh m c chi phí thi t k quy nh t i ph n II c a văn b n này. 11.3. i v i công trình có c i m riêng như: công trình xây d ng vùng sâu, vùng xa, giao thông không thu n ti n; quy mô công trình nh , công trình ư c xây d ng trong th i gian dài ..., n u chi phí giám sát tác gi tính theo nh m c không th c hi n giám sát tác gi t i các công trình này, thì ư c l p d toán b sung chi phí giám sát tác gi trình cơ quan phê duy t thi t k kĩ thu t, t ng d toán công trình (theo quy nh i v i d án) phê duy t d toán này. 11.4. Th i gian giám sát tác gi theo quy nh là th i gian xây d ng công trình ghi trong quy t nh u tư. Trư ng h p th i gian giám sát tác gi b kéo dài so v i quy nh (không do bên thi t k gây ra) làm tăng chi phí giám sát tác gi so v i nh m c, thì bên thi t k ư c tính b sung ph n chi phí tăng thêm này (tương ng v i ph n th i gian giám sát tác gi b kéo dài) theo công th c t ng quát sau: Cd Ck = TGk (3) TGd Trong ó: - Ck: Chi phí giám sát tác gi c n tính b sung cho kho ng th i gian giám sát b kéo dài so v i quy nh, ơn v tính: giá tr ; - C : Chi phí giám sát tác gi cho th i gian giám sát theo quy nh (tính theo quy nh trong văn b n này), ơn v tính: giá tr ; - TG : Th i gian giám sát tác gi theo quy nh, ơn v tính: tháng; - TGk: Th i gian giám sát tác gi b kéo dài so v i quy nh, ơn v tính: tháng. 12. nh m c chi phí thi t k san n n các công trình: áp d ng nh m c c a công trình nhóm IV - lo i 1 i u ch nh theo h s K = 0,4.
 8. 13. Trư ng h p thi t k công trình ho c h ng m c công trình có c i m riêng bi t, n u vi c áp d ng nh m c tính chi phí thi t k công trình ho c h ng m c công trình này có i m chưa phù h p, thì ư c l p d toán chi ti t xác nh chi phí thi t k c a công trình (h ng m c công trình) và trình cơ quan phê duy t thi t k kĩ thu t, t ng d toán công trình (theo quy nh i v i d án) phê duy t d toán chi phí thi t k này. 14. i v i nh ng công trình l n, ph c t p, c p quy t nh u tư ch nh ơn v làm t ng th u thi t k công trình, thì chi phí t ng th u thi t k do các bên th a thu n trong kho ng t i a b ng 5% chi phí thi t k ph n công trình ho c h ng m c công trình do các th u ph thi t k m nh n. Chi phí t ng th u thi t k này do các th u ph chi tr , không ư c tính thêm ngoài nh m c chi phí thi t k . 15. i v i nh ng công trình chưa quy nh chi phí thi t k trong văn b n này ư c v n d ng nh m c chi phí thi t k c a công trình, h ng m c công trình tương t , trư ng h p không v n d ng ư c thì báo cáo B Xây d ng hư ng d n vi c xác nh m c chi phí thi t k cho công trình. Ph n 2 B NG M C CHI PHÍ THI T K VÀ PHÂN NHÓM (CHI TI T) CÔNG TRÌNH XÂY D NG NHÓM I - CÔNG TRÌNH CÔNG NGHI P B ng 1 VT: T l % Giá tr xây l p công Lo i công trình trình (t ng) Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 1.000 1,17 1,26 1,51 1,81 500 1,30 1,44 1,73 2,07 200 1,43 1,58 1,89 2,27 100 1,40 1,56 1,74 2,09 2,51 50 1,52 1,72 1,91 2,29 2,75 25 1,66 1,87 2,08 2,49 2,99 15 1,80 2,02 2,24 2,69 3,23 5 1,99 2,24 2,49 2,99 3,59 1 2,30 2,58 2,87 3,44 4,13 Ê 0,5 2,41 2,70 3,01 3,61 4,33 PHÂN LO I CÔNG TRÌNH NHÓM I
 9. B ng 1.1 Công trình Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 I. Công trình - Công - Công - Công trình luy n khai khoáng, trình trình khai kim. luy n kim khai thác thác than, - Công trình sàng, á, cát, qu ng l tuy n khoáng. s i, t thiên - Công trình khai sét, cao thác than, qu ng lanh. h m lò II. Công trình - Công - Công - Công trình s n hoá ch t trình s n trình s n xu t xút, Clo, axit xu t Ôxy. xu t b t các lo i, hoá ch t cơ - Công nh . b n. trình s n - Công - Công trình s n xu t săm trình s n xu t Sô a. l p xu t than - Công trình s n xe p. ho t tính. xu t Natri sunfat. - Công - Công - Công trình s n trình ch trình s n xu t ph t pho. bi n các xu t t - Công trình s n s n phNm èn. xu t h p ch t cao su - Công Crôm. khác. trình s n - Công trình luy n - Công xu t sơn, c c. trình s n m c in. - Công trình s n xu t các - Công xu t lo i hoá trình s n tinh d u. ch t tiêu xu t pin, dùng khác c quy. - Công trình s n - Công xu t PVC, PE, PP trình s n xu t b t - Công trình s n gi t. xu t túi chư m, - Công màng m ng, găng trình s n tay xu t c n cao su. - Công trình s n xu t săm l p ô tô, xe máy, xe Ny. - Công trình s n xu t hoá m phNm. - Công trình s n xu t thu c tr sâu. - Công trình s n xu t nông dư c. - Công trình s n xu t hoá dư c. - Công trình s n
 10. xu t phân bón các lo i. - Các công trình làm giàu qu ng hoá ch t. - Công trình s n xu t v t li u n công nghi p - Các công trình s n xu t các lo i hoá ch t cơ b n và nguyên li u khác III. Công - Tr m - Công - Công - Công trình s a trình cơ khí b o trình s a trình cơ ch a b o dư ng dư ng xe ch a xe ô khí ch máy bay. ô tô, xe tô, xe máy t o. - Công trình óng máy thi thi công - Xí tàu sông bi n. công xây xây d ng, nghi p s a - Nhà máy i tu d ng, xe xe máy ch a u u máy máy nông máy, toa toa xe. nông nghi p. xe. nghi p. - Tr m s a ch a u máy, toa xe. IV. Công - Công trình trình nhi t - Công trình th y i n, i n. i n năng tua bin - Công trình tr m khí. bi n áp 66, 110, 220kV. V. Công - Công - Công - Công - Công - Công trình s n trình v t li u trình ch trình s n trình s n trình s n xu t xi măng xây d ng bi n á xu t xu t ng xu t kính xây g ch gang, ng - Tr m d ng, men thép tráng nghi n áx . kính, k m, bê clinke - Công g ch p tông úc trình lát, g m s n, bê s n xu t s v tông g ch sinh, s thương ngói cách phNm. nung i n, v t li u ch u l a, s i th y tinh bông
 11. khoáng. VI. Công - Công - Công - Công - Công trình công trình trình s n trình may trình D t - nghi p nh ch bi n xu t m c công S i- lâm th dùng gia su t > Nhu m - s n. ình 1tri u D t kim - Công sp/năm công su t trình - Công > 5000 may m c trình D t - T/năm 1 t ng S i- - Công công su t Nhu m - trình Gi y 1 tri u D t kim - b t gi y sp/năm công su t công su t - Các 5000 > 10000 công T/năm T/năm trình - Công - Trung nh a trình tâm i u - Công Gi y; B t hành bay. trình gi y công - Công thu c da su t trình k và s n 10000 thu t qu n xu t các T/năm lý bay. s n phNm - Công t da. trình ch bi n lương th c, th c phNm, th y s n, u ng, thu c lá, chè, ch bi n xu t ăn máy bay VII. Công - Công - Công - Công - Công trình phân trình xăng trình trình kho trình ph i xăng d u, công d u, kho v t kho hàng v t tư, kho xăng trình b n ch a và tư r i máy d u các phân ph i nh a móc, kim lo i. ư ng l ng, ga hoá khí, hoá - Công l ng. ch t, kho trình tr m - Công trình hoá ông bơm chính d u, kho khí tài l nh, kho v n không quân, kho ch a chuy n ch a ch t n . phân xăng d u. khoáng, - Công M t s quy nh c thu c tr trình tr m th i v i công sâu. b ov trình nhóm I
 12. i n hoá 1. T tr ng chi phí trong nh m c chi phí thi t k th c hi n t ng ph n vi c thi t k theo trình t ho c n i dung thi t k như sau: a. Theo trình t thi t k : - Thi t k k thu t, thuy t minh, l p t ng d toán công trình: 50% - Thi t k b n v thi công, l p d toán chi ti t: 40% - Giám sát tác gi : 10% b. Theo n i dung thi t k : - Thi t k công ngh : 30 45% - Thi t k xây d ng công trình : 70-55% 2. Công trình khai thác than, qu ng: - nh m c chi phí thi t k trong b ng nh m c quy nh áp d ng cho thi t k khai thác than, qu ng h m lò theo lò b ng. Trư ng h p thi t k khai thác than, qu ng theo lò gi ng nghiêng ư c i u ch nh theo h s K = 1,15; Thi t k khai thác than, qu ng theo lò gi ng ng h s K = 1,3. - nh m c chi phí thi t k công trình s a ch a, c i t o i v i công trình khai thác than, qu ng l thiên ư c i u ch nh theo h s K = 3; i v i thi t k công trình khai thác than, qu ng h m lò K = 1,5. 3. nh m c chi phí thi t k công trình th y i n ư c quy nh như sau: - Trong nh m c ã bao g m chi phí thi t k các h ng m c công trình: b áp l c, nhà tr m, ư ng ng áp l c, tr m bi n áp, b i u áp, kênh x . - Trong nh m c chưa bao g m chi phí thi t k các h ng m c công trình thu c tuy n năng lư ng như: p ngăn, h ch a, p tràn, ...chi phí thi t k các h ng m c này ư c tính b sung ngoài nh m c nói trên và ư c xác nh theo nh m c chi phí thi t k quy nh cho công trình th y l i. 4. nh m c chi phí thi t k trong b ng quy nh cho tr m bi n áp 66, 110, 220kV; i v i các tr m bi n áp có i n áp khác ư c áp d ng nh m c c a tr m bi n áp 66, 110, 220kV và i u ch nh theo các h s sau: - Tr m bi n áp có c p i n áp t 6 n 35kV: K = 1,35; - Tr m bi n áp có c p i n áp 500kV: K = 1,55.
 13. 5. nh m c chi phí thi t k các công trình tr m c t, tr m t bù, tr m o m v i c p i n áp 35kV ư c áp d ng như nh m c chi phí thi t k c a tr m bi n áp có c p i n áp 6 35kV. - nh m c chi phí thi t k tr m bù có c p i n áp 500kV ư c tính như nh m c chi phí thi t k tr m bi n áp 500kV. NHÓM II - CÔNG TRÌNH C P THOÁT NƯ C, TUY N NG D N D U TUY N CÁP THÔNG TIN BƯU I N, Ư NG DÂY T I I N B ng 2 VT: T l % Giá tr xây l p công Lo i công trình trình (t ng) Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 500 0,95 0,98 1,05 1,24 200 1,05 1,22 1,34 1,47 100 1,00 1,20 1,33 1,46 1,61 50 1,10 1,32 1,47 1,62 1,78 25 1,29 1,45 1,61 1,77 1,94 15 1,40 1,58 1,75 1,93 2,12 5 1,68 1,89 2,10 2,31 2,54 1 1,87 2,10 2,33 2,57 2,83 Ê 0,5 1,96 2,20 2,45 2,69 2,97 PHÂN LO I CÔNG TRÌNH NHÓM II B ng 2.1 Công trình Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 I. Công trình C p - Công - ư ng - B nư c. - Công - Công trình thoát nư c trình khai ng d n - Công trình thu x lý nư c thác nư c nư c trình bơm nư c m t. th i, ch t khoáng. s ch. nư c s ch. - Công th i, x lý - Công - ư ng trình bơm ch bi n rác. trình khai ng c ng nư c m t. - Công trình thác nư c thoát - Công x lý nư c ng m. nư c bNn trình tr m m t. - Bãi chôn bơm nư c - ài nư c. l p ph th i. th i. - Công trình x lý nư c
 14. ng m. II. Tuy n ng d n - C a hàng - Công trình d u xăng d u. ư ng ng d n d u, d n - ư ng khí vư t ng d n sông, bi n. d u, d n - ư ng ng khí trên b . c p xăng d u tr c ti p cho máy bay. III. ư ng dây -H - Công - Công - Công trình t i i n, thông th ng trình chi u trình tín thông tin, tin, chi u sáng, công tơ. sáng. hi u giao i n chi u tín hi u - ư ng thông. sáng và tín dây hi u cho sân t i i n 6- bay. 35kV III. ư ng dây trên t i i n, thông không. - Công trình tin, chi u sáng, tín hi u và tín hi u - Công máy thông trình tin ư ng thông tin s t. h u tuy n n i h t, ư ng tr c b ng kim lo i, cáp quang, m ng i n tho i dùng th , m ng lan. M t s quy nh c th i v i công trình nhóm II 1. T tr ng chi phí trong nh m c chi phí thi t k th c hi n t ng ph n vi c thi t k theo trình t ho c n i dung thi t k như sau: a. Theo trình t thi t k : - Thi t k k thu t, thuy t minh, l p t ng d toán: 55% - Thi t k b n v thi công, d toán chi ti t: 35% - Giám sát tác gi : 10%
 15. b. Theo n i dung thi t k : - Thi t k công ngh : 30 40 % - Thi t k xây d ng công trình: 70 60% 2. Thi t k tuy n ng c p nư c, tuy n ư ng dây t i i n, ư ng dây thông tin vư t sông thì nh m c chi phí thi t k ư c i u ch nh theo h s K = 1,20. 3. Thi t k tuy n ng d n nư c s ch s d ng ng PVC thì nh m c chi phí thi t k ư c i u ch nh theo h s K = 1,10. 4. nh m c chi phí thi t k ư ng dây t i i n trên không có các c p i n áp dư i ây ư c áp d ng theo nh m c quy nh cho ư ng dây 6 35kV và i u ch nh theo các h s sau: - ư ng dây t i i n có c p i n áp 110, 220kV: K = 0,75. - ư ng dây t i i n có c p i n áp 500kV: K = 0,60. - ư ng dây t i i n c p i n áp 0,4kV dùng dây không v n xo n: K = 0,80. - ư ng dây t i i n c p i n áp 0,4kV dùng cáp v n xo n : K = 0,60. 5. nh m c chi phí thi t k ư ng dây 2 m ch, ư ng dây phân pha ôi ư c áp d ng theo nh m c quy nh cho ư ng dây t i i n trên không cùng c p i n áp và i u ch nh theo h s sau: - ư ng dây 2 m ch: K = 0,7 - ư ng dây phân pha ôi: K = 0,8. 6. nh m c chi phí thi t k h th ng công tơ ư c áp d ng nh m c chi phí thi t k c a ư ng dây 22, 35kV và i u ch nh theo h s : K = 0,4. 7. nh m c chi phí thi t k ư ng cáp ng m ư c quy nh như sau: B ng 2.2 C p i n áp Giá tr xây l p công trình (t ng) c a công trình Ê 0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 Cáp ng m c p 1,11 1,04 0,91 0,82 0,76 0,69 0,63 0,57 0,50 i n áp 6-15kv Cáp ng m c p 0,72 0,62 0,46 0,41 0,38 0,35 0,32 0,28 0,22 i n áp 22 35kV
 16. Cáp ng m c p 0,252 0,24 0,122 0.079 0,073 0,067 0.061 0,056 0,051 i n áp 110kV 8. nh m c chi phí thi t k các công trình máy thông tin bưu i n ư c quy nh như sau: tính b ng t l % giá tr xây l p và thi t b c a công trình trong t ng d toán (d toán) ư c duy t, c th như sau: B ng 2.3 Lo i công trình Giá tr xây l p và thi t b công trình (t ng) Ê 1 5 15 25 50 100 200 500 0,5 Lo i I: Các công trình 1,35 1,25 1,0 0,7 0,66 0,61 0,56 0,5 0,45 h th ng chuy n m ch các i m truy nh p thuê bao c a cáp ng và cáp quang Lo i II: Công trình 2 1,91 1,75 1,15 0,7 0,61 0,56 0,5 0,45 tr m truy n d n b ng: cáp ng, cáp quang, dây tr n, tr m u cu i, tr m xen r , tr m l p, tr m khu ch i. Lo i III: Công trình h 3,8 3,3 2,8 2,0 1,9 0,8 0,65 0,5 0,4 th ng thông tin vô tuy n g m: m ng vi ba n i t nh, ư ng tr c, m ng vô tuy n m ch vòng n i h t, m ng thông tin di ng, m ng thông tin c nh qua v tinh, m ng thông tin duyên h i, m ng thông tin sóng ng n, sóng trung. NHÓM III - CÔNG TRÌNH NÔNG NGHI P, TH Y L I B ng 3 VT: T l % Giá tr xây l p công Lo i công trình trình (t ng) Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 500 1,10 1,25 1,38
 17. 200 1,36 1,49 1,63 100 1,33 1,48 1,62 1,79 50 1,15 1,47 1,63 1,80 1,98 25 1,43 1,61 1,79 1,97 2,16 15 1,56 1,75 1,94 2,14 2,35 5 1,86 2,10 2,33 2,56 2,82 1 2,07 2,33 2,59 2,85 3,14 Ê 0,5 2,18 2,45 2,72 2,99 3,30 PHÂN LO I CÔNG TRÌNH NHÓM III B ng 3.1 Công trình Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 I. Công trình - Công - Công nông nghi p, trình khai trình th y s n, lâm hoang xây chu ng, nghi p d ng ng tr i, tr m, ru ng, khu chăn nuôi tr ng nuôi nông th y s n, lâm tr ng nghi p. r ng. II. Công trình - Công - Công trình - Công trình - p bê th y l i trình n o kênh tư i, p t; p tông các vét, phá á kênh tiêu, á ngăn lo i; c ng n mìn. kênh d n sông, dư i ê nư c, kênh - Công trình p, c ng x . ê, kè, xi ngăn m n - Các công phông, c u vùng tri u; trình trên và máng; c ng tuy nen, dư i kênh. ng b ng, c a van, - Công trình âu tàu, âu tr m bơm l y nư c u thuy n, à kênh nhánh; tri n tàu, c ng tiêu tàu. qua kênh, c ng i u ti t, tràn bên, b c nư c, d c nư c. M t s quy nh c th i v i công trình nhóm III
 18. 1.T tr ng chi phí trong nh m c chi phí thi t k th c hi n t ng ph n vi c thi t k theo trình t thi t k như sau: - Công trình u m i th y l i: + Thi t k k thu t, T ng d toán, thuy t minh : 50% + Thi t k b n v thi công, d toán chi ti t: 40% + Giám sát tác gi : 10% - H th ng kênh, các công trình trên kênh và công trình nông nghi p, th y s n, lâm nghi p + Thi t k k thu t, T ng d toán, thuy t minh: 40% + Thi t k b n v thi công, d toán chi ti t: 50% + Giám sát tác gi : 10% 2. nh m c chi phí thi t k khoan ph t x lý n n và thân công trình th y l i ư c tính như tr s nh m c quy nh cho công trình th y l i, nhưng tính theo giá tr xây l p c a ph n khoan ph t. 3. nh m c chi phí thi t k các công trình ph tr : kênh d n dòng, ê quai ngăn nư c, ... áp d ng tương ng như các công trình ã ư c quy nh và nhân v i h s i u ch nh K = 0,40. NHÓM IV - CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG B ng 4 VT: T l % Giá tr xây l p Lo i công trình công trình (t ng) Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 500 0,65 0,79 0,87 200 0,78 0,87 0,95 100 0,78 0,87 0,95 1,05 50 0,62 0,85 0,95 1,04 1,14 25 0,82 0,93 1,03 1,13 1,25 15 0,89 1,00 1,11 1,23 1,35 5 0,99 1,11 1,24 1,36 1,49 1 1,13 1,28 1,42 1,57 1,72
 19. Ê 0,5 1,19 1,34 1,49 1,64 1,81 PHÂN LO I CÔNG TRÌNH NHÓM IV B ng 4.1 Công trình Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 I. Công trình - ư ng - ư ng - ư ng - ư ng - ư ng cao ư ng giao liên xã, liên t nh l . qu c l . t c. thông liên thôn. huy n. - ư ng s t - ư ng - ư ng h - ư ng - ư ng qua vùng trong c t cánh máy lâm n ib ng b ng. ô th . bay. nghi p, trong nhà - Các nút - ư ng lăn, ư ng t m máy ho c giao thông sân máy ph c v khu công - ư ng s t bay. thi công. nghi p. qua vùng - ư ng s t trung du. qua vùng núi. - San n n - Giao c t các công gi a ư ng trình. s tv i ư ng ô tô có rào ch n II. Công trình - C u nh - C u trung -C ul n c u III. Các công - Ga như ng - H m giao - Ga khu trình giao tránh. thông. o n. thông khác - B n phà. - C ng sông - Ga trung và c ng bi n. gian. - ê ch n - Lu ng tàu sóng. sông và - Công trình bi n. ch nh tr - H th ng lu ng tàu phao tiêu bi n. báo hi u - B n phao trên sông và neo tàu bi n. bi n. - Các công M t s quy trình ch nh nh c th tr lu ng tàu i v i công sông. trình nhóm - ư ng và IV bãi ch a hàng trong các c ng sông và bi n,
 20. 1.T tr ng chi phí trong nh m c chi phí thi t k th c hi n t ng ph n vi c thi t k theo trình t thi t k : - Thi t k k thu t, thuy t minh, l p t ng d toán công trình: 60% - Thi t k b n v thi công, l p d toán chi ti t: 30% - Giám sát tác gi : 10% 2. C ng sông và c ng bi n bao g m: C u tàu, kè b , tư ng ch n, n o vét th y i n, 3. nh m c chi phí thi t k công trình c i t o, s a ch a ư ng s t, công trình c u ư c i u ch nh theo h s K = 1,5 NHÓM V - CÔNG TRÌNH DÂN D NG B ng 5 VT: T l % Giá tr xây l p Lo i công trình công trình (t ng) Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 500 1,38 1,52 200 1,34 1,49 1,63 1,80 100 1,46 1,63 1,79 197 50 1,62 1,80 1,98 2,18 25 1,58 1,77 1,97 2,17 2,38 15 1,71 1,93 2,13 2,36 2,59 5 2,05 2,31 2,57 2,82 3,10 1 2,28 2,57 2,85 3,14 3,45 0,5 2,40 2,69 2,99 3,29 3,63 Ê 0,2 2,46 2,77 3,08 3,30 3,73 PHÂN LO I CÔNG TRÌNH NHÓM V B ng 5.1 Công trình Lo i 1 Lo i 2 Lo i 3 Lo i 4 Lo i 5 1. Nhà , - Nhà t p - Nhà t p - Nhà - Nhà gia - Khách khách s n th c p 4. th ký túc nhi u căn h , ình d ng s n xá sinh nhà chung bi t th cho 4 sao, 5 viên. cư, nhà gia các i sao.
Đồng bộ tài khoản