Quyết định 01/2001/QĐ-BGDĐDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định 01/2001/QĐ-BGDĐDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2001/QĐ-BGDĐDT về việc thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng đối với hình thức vừa học vừa làm (hệ tại chức cũ) thuộc phương thức giáo dục không thường xuyên do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2001/QĐ-BGDĐDT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T O NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2001/Q -BGD T Hà N i, ngày 29 tháng 1 năm 2001 QUY T NNH C A B GIÁO D C VÀ ÀO T O S 01/2001/Q -BGD& T NGÀY 29 THÁNG 01 NĂM 2001 V VI C THI TUY N SINH VÀO CÁC TRƯ NG I H C, CAO NG I V I HÌNH TH C V A H C, V A LÀM (H T I CH C CŨ) THU C PHƯƠNG TH C GIÁO D C KHÔNG CHÍNH QUY B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c vào Ngh nh s 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngng B ; Căn c Ngh nh s 29/CP ngày 30/3/1994 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T ngày 23/2/1999 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành Quy ch tuy n sinh vào các trư ng i h c, Cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy và Quy t nh s 20/2000/Q -BGD& T ngày 8/6/2000 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch Tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy; Theo ngh c a các ông V trư ng V i h c, V trư ng V Giáo d c thư ng xuyên; QUY T NNH i u 1. Quy t nh này quy nh vi c thi tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng i v i hình th c v a h c, v a làm (h t i ch c cũ) thu c phương th c giáo d c không chính quy. Vi c tuy n sinh i v i hình th c h c t xa và t h c có hư ng d n quy nh t i các văn b n khác c a B Giáo d c và ào t o. i u 2. Các trư ng i h c, cao ng khi tuy n sinh vào i h c, cao ng theo hình th c v a h c, v a làm, th c hi n theo các quy nh sau: 1. Áp d ng y các quy nh t i các i u 2, 3, 5, kho n 1 và kho n 3 i u 7, các i u 9, 10, 11, 12, 13, 14, kho n 1 và kho n 3 i u 15, các i u 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 c a Quy ch tuy n sinh vào các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p h chính quy ban hành theo Quy t nh s 05/1999/Q -BGD& T ngày 23/2/1999 và ã ư c s a
  2. i và b sung theo Quy t nh s 20/2000/Q -BGD& T ngày 8/6/2000 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o (sau ây g i t t là Quy ch 05). 2. Kỳ thi tuy n sinh a) Hàng năm, các trư ng i h c, cao ng có ch tiêu tuy n sinh theo hình th c v a h c, v a làm, t ch c kỳ thi tuy n thí sinh vào ào t o theo hình th c v a h c v a làm c a trư ng. Hi u trư ng các trư ng ch u trách nhi m t ch c th c hi n c b n khâu chính trong công tác tuy n sinh: ra thi, t ch c kỳ thi, ch m thi và ch m l i, xét tuy n và tri u t p thí sinh trúng tuy n theo úng các quy nh c a Quy ch 05. b) Tháng 11 hàng năm, U ban nhân dân các t nh và thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các B , ngành c n g i B Giáo d c và ào t o và các trư ng i h c, cao ng văn b n nêu rõ yêu c u ào t o theo hình th c v a h c v a làm cho năm k ti p (v s lư ng, i tư ng tuy n sinh, trình và ngành ngh ào t o, ngu n kinh phí và a i m t l p). Căn c ch tiêu tuy n sinh theo hình th c v a h c v a làm ư c giao, căn c kh năng ào t o và các i u ki n b o m ch t lư ng, Hi u trư ng trư ng i h c, cao ng quy t nh ch tiêu tuy n sinh cho t ng a phương, B , Ngành. c) Các l p ào t o v a h c v a làm ch y u t t i trư ng i h c, cao ng. Vi c m l pt im ts a phương ch t ra i v i nh ng vùng có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn và có sĩ s m l p. Nơi t l p t i a phương ph i là cơ s ào t o b o m môi trư ng sư ph m; có i u ki n t ch c th c hành, thí nghi m theo yêu c u môn h c; có h c li u và phương ti n ph c v gi ng d y, h c t p trình i h c, cao ng; có cán b có kinh nghi m trong công tác qu n lý ào t o. Các trư ng i h c, cao ng giao ch tiêu ào t o theo hình th c v a h c v a làm m nhi m toàn b công tác tuy n sinh, t ch c gi ng d y và h c t p, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p. Cơ s ào t o - nơi t l p t i a phương ch h tr công tác qu n lý sinh viên, khi trư ng yêu c u. 3. i u ki n d thi Ngoài các quy nh t i i u 4 c a Quy ch 05, m i thi sinh d thí tuy n sinh theo hình th c v a h c v a làm ph i ư c U ban nhân dân xã, phư ng ho c Th trư ng cơ quan, ơn v xác nh n ã có th i gian làm vi c ho c ph c v t i a phương ho c t i cơ quan, ơn v t 12 tháng tr lên tính n ngày d thi. 4. Các i tư ng ư c xét vào h c th ng theo hình th c v a h c, v a làm. a) Anh hùng lao ng, anh hùng l c lư ng vũ trang, chi n sĩ thi ua toàn qu c, ã có b ng t t nghi p trung h c ph thông ho c tương ương. b) Ngư i ã d thi và trúng tuy n vào các trư ng i h c, cao ng (chính quy ho c không chính quy), nhưng ngay năm ó có l nh i u ng i nghĩa v quân s ho c i
  3. thanh niên xung phong t p trung nay ã hoàn thành nghĩa v , ư c ph c viên, xu t ngũ mà chưa ư c nh n vào h c m t trư ng l p nào, ư c t c p trung oàn trong quân i ho c T ng i thanh niên xung phong gi i thi u, n u có các i u ki n và tiêu chuNn v s c kho , có y các gi y t h p l và chưa quá 5 năm k t ngày d thi i h c, cao ng thì ư c xem xét nh n vào h c t i trư ng trư c ây ã d thi, mà không ph i thi l i, n u quá 5 năm ph i d thi tuy n sinh. c) V n ng viên ã có b ng t t nghi p trung h c ph thông ho c tương ương ư c tuy n th ng vào: - Các trư ng i h c Th d c th thao n u thu c m t trong các di n: là thành viên i tuy n qu c gia ã tham gia thi u trong các gi i qu c t ; vô ch (Huy chương vàng) các gi i vô ch h ng nh t qu c gia; là v n ng viên c p ki n tư ng qu c gia. - Các trư ng Cao ng Th d c th thao n u thu c m t trong các di n: t gi i nhì, gi i ba (Huy chương b c, Huy chương ng) trong các gi i vô ch hàng nh t qu c gia; vô ch (Huy chương vàng) H i kho Phù ng toàn qu c, là v n ng viên c p 1 qu c gia. V n ng viên c p 1 qu c gia, n u d thi vào các trư ng i h c Th d c th thao ư c mi n thi môn năng khi u và ư c hư ng i m 10 môn năng khi u ó. Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên i v i các thành viên i tuy n qu c gia ã tham gia thi u qu c t và nh ng v n ng viên ã t huy chương ho c ã ư c phong ng c p th d c th thao là không quá 4 năm tính n ngày thi vào các trư ng i h c Th d c th thao và Cao ng th d c th thao. d) H c sinh năng khi u ngh thu t ã có b ng t t nghi p trung h c ph thông và tương ương ho c h trung c p các trư ng năng khi u ngh thu t t gi i chính th c trong các cu c thi ngh thu t chuyên nghi p chính th c toàn qu c ho c qu c t v ca, múa, nh c ư c tuy n th ng vào h c các ngành tương ng trình i h c, cao ng các trư ng ngh thu t (n u nhà trư ng có ào t o môn ó. Th i h n ư c tính hư ng ưu tiên không quá 4 năm k t ngày t gi i thư ng ho c huy chương n ngày thi vào i h c, cao ng. ) Nh ng ngư i ã có b ng t t nghi p i h c cao ng có nguy n v ng h c i h c, cao ng theo hình th c v a h c v a làm t i ngành cùng nhóm ngành ho c cùng kh i thi tuy n sinh v i ngành ã h c, ư c xét tuy n th ng vào h c i h c ho c cao ng theo hình th c v a h c v a làm. 5. H sơ và th t c ăng ký d thi, chuy n nh n gi y báo d thi. a) Ch m nh t là 3 tháng trư c ngày thi, các trư ng i h c, cao ng có trách nhi m tr c ti p thông báo công khai t i trư ng và t i a phương có ch tiêu tuy n sinh v a h c v a l m k ho ch tuy n sinh theo hình th c v a h c v a làm, bao g m: ch tiêu tuy n sinh c a t ng ngành, môn thi, kh i thi và ngày thi. Hi u trư ng (ho c Ch t ch H i ng tuy n sinh) giao cho Phòng ào t o ho c Khoa T i ch c, ho c Ban Thư ký t ch c nh n h sơ ăng ký d thi, l phí ăng ký d thi và trư c ngày thi 1 tháng tr c ti p g i gi y báo d thi cho thí sinh, ng th i thông
  4. báo cho thí sinh b sung nh ng gi y t c n thi t. Sau khi n p h sơ ăng ký d thi, n u có s thay i v gia ình ho c b n thân, thí sinh có trách nhi m b sung và thông báo k p th i cho trư ng trư c ngày thi và khi n d thi n p y gi y t b sung h p pháp. Sau ngày thi các trư ng không nh n các gi y t b sung. b) Thí sinh d thi vào trư ng nào thì n p h sơ ăng ký d thi và l phí ăng ký d thi cho trư ng ó. i v i l p t t i trư ng thí sinh n p 1 b h sơ ăng ký d thi, i v i l p t t i a phương thí sinh n p 2 b h sơ ăng ký d thi (1 b gi t i H i ng tuy n sinh trư ng, 1 b lưu t i sơ s t l p). H sơ ăng ký d thi theo m u quy nh c a B Giáo d c và ào t o. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 2241/GD- T ngày 8/8/1994 c a B trư ng B giáo d c và ào t o v vi c ban hành Quy ch Tuy n sinh vào h ào t o t i ch c trong các trư ng i h c, cao ng. Các văn b n trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Giáo d c, V trư ng V i h c, V trư ng V Giáo d c thư ng xuyên, V trư ng các v có liên quan, Giám c các i h c Qu c gia, Giám c các i h c Thái Nguyên, à N ng, Hu , Hi u trư ng các trư ng i h c, cao ng, Giám c các S Giáo d c và ào t o ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Minh Hi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản