Quyết định 01/2002/QĐ-BKHCNMT

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định 01/2002/QĐ-BKHCNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2002/QĐ-BKHCNMT về việc ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Phòng thí nghiệm trọng điểm do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2002/QĐ-BKHCNMT

  1. B KHOA H C, CÔNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NGH VÀ MÔI TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2002/Q -BKHCNMT Hà N i, ngày 31 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG S 2002/Q -BKHCNMT NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY CH T M TH I V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG THÍ NGHI M TR NG I M B TRƯ NG B KHOA H C, CÔNG NGH VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 c a Chính ph quy nh v ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng; Căn c Quy t nh s 850/Q -TTg, ngày 07 tháng 9 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án "Xây d ng các Phòng thí nghi m tr ng i m"; Xét ngh c a các Ông/Bà V trư ng V K ho ch, V Qu n lý KH&CN Công nghi p, V Qu n lý KH&CN Nông nghi p, V Qu n lý Khoa h c xã h i và T nhiên; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch t m th i v t ch c và ho t ng c a Phòng thí nghi p tr ng i m". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Các Ông/Bà V trư ng V K ho ch, V Qu n lý KH&CN công nghi p, V Qu n lý KH&CN Nông nghi p, V Qu n lý Khoa h c xã h i và T nhiên, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Th trư ng các Cơ quan ch trì Phòng thí nghi m tr ng i m, các thành viên H i ng Phòng thí nghi m tr ng i m, các Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m và các B , ngành có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Chu Tu n Nh ( ã ký) QUY CH
  2. T M TH I V T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG THÍ NGHI M TR NG I M (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2002/Q -BKHCNMT ngày 31 tháng 01 năm 2002 c a B trư ng B Khoa h c,Công ngh và Môi trư ng) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng i u ch nh Quy ch này quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Phòng thí nghi m tr ng i m; t ch c và ho t ng, u tư cho Phòng thí nghi m tr ng i m. i u 2. Ph m vi áp d ng. Quy ch này ư c áp d ng cho các Phòng thí nghi m tr ng i m c a Nhà nư c quy nh t i Quy t nh s 580/Q -TTg ngày 07 tháng 9 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t " án xây d ng các Phòng thí nghi m tr ng i m". i u 3. M c tiêu ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m 1. Góp ph n nâng cao ti m l c khoa h c và công ngh (sau ây vi t t t là KH&CN) phù h p v i m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. 2. B o m vi c nâng cao ch t lư ng các công trình nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , gi i quy t ư c nh ng v n c t lõi nh t c a lĩnh v c KH&CN có liên quan; ch t lư ng các công trình nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh ph i t trình các nư c trong khu v c ho c qu c t . 3. Nâng cao hi u qu u tư cho phát tri n KH&CN, thu hút cán b KH&CN trong và ngoài nư c. i u 4. Cơ quan ch trì Phòng thí nghi m tr ng i m. Cơ quan ch trì xây d ng Phòng thí nghi m tr ng i m tr c thu c các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i t t là B ch qu n) ư c B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy t nh công nh n trúng tuy n qua tuy n ch n g i là cơ quan ch trì Phòng thí nghi m tr ng i m (sau ây g i t t là Cơ quan ch trì). Chương 2 CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A PHÒNG THÍ NGHI M TR NG I M i u 5. Ch c năng c a Phòng thí nghi m tr ng i m 1. Nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh .
  3. 2. Tham gia ào t o cán b KH&CN thông qua vi c th c hi n các nhi m v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh thu c lĩnh v c ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m. 3. Giám nh các k t qu phân tích, thí nghi m, ki m nghi m có liên quan. i u 6. Nhi m v và quy n h n c a Phòng thí nghi m tr ng i m 1. Nhi m v c a Phòng thí nghi m tr ng i m. a. Xây d ng và th c hi n k ho ch ho t ng 5 năm và hàng năm c a Phòng thí nghi m tr ng i m t ng h p vào k ho ch c a Cơ quan ch trì trình B ch qu n và g i các cơ quan có thNm quy n khác c a Nhà nư c theo quy nh hi n hành. b. Xây d ng n i quy, quy nh c th cho ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m phù h p v i Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m. c. nh kỳ 6 tháng 1 l n th c hi n báo cáo v i Cơ quan ch trì, B ch qu n và các cơ quan có thNm quy n khác c a Nhà nư c v k t qu th c hi n nhi m v KH&CN ư c giao và tình hình ho t ng chung c a Phòng thí nghi m tr ng i m. d. ăng ký ho t ng KH&CN theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. . Hoàn thành các nhi m v KH&CN ư c giao ho c ư c hình thành do trúng tuy n qua tuy n tr n. e. Qu n lý tài s n, duy trì, phát tri n và s d ng có hi u qu các ngu n l c ư c giao theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. Quy n h n c a Phòng thí nghi m tr ng i m: a. Ký k t các h p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , ào t o cán b KH&CN, d ch v KH&CN, các h p ng kinh t khác v i các t ch c, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong nư c và ngoài nư c v các lãnh v c KH&CN có liên quan th c hi n ch c năng, nhi m v c a Phòng thí nghi m tr ng i m. b. Tham gia tuy n ch n ư c ch trì th c hi n các nhi m v KH&CN c a Nhà nư c, c a B , ngành và a phương có liên quan. c. Tr c ti p ti n hành h p tác KH&CN v i các t ch c qu c t , các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài phù h p v i quy nh hi n hành c a pháp lu t, k c vi c ti p nh n tài tr c a các t ch c, cá nhân này. Chương 3 T CH C VÀ HO T NG C A PHÒNG THÍ NGHI M TR NG I M i u 7. T ch c c a Phòng thí nghi m tr ng i m
  4. 1. Phòng thí nghi m tr ng i m là m t ơn v nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh có tư cách pháp nhân, có tài kho n và con d u riêng, tr c thu c và ch u s ch o c a Cơ quan ch trì v m t hành chính, ư c c l p trong vi c t ch c các ho t ng KH&CN. 2. Phòng thí nghi m tr ng i m do B trư ng B ch qu n quy t nh thành l p sau khi B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy t nh công nh n trúng tuy n qua tuy n ch n. 3. T ch c b máy và biên ch c a Phòng thí nghi m tr ng i m do B trư ng B ch qu n quy t nh trên cơ s ngh c a Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m và Th trư ng Cơ quan ch trì nhưng ph i b o m b máy g n nh , phù h p v i ch c năng nhi m v c a Phòng thí nghi m tr ng i m và c di m c a Cơ quan ch trì. i u 8. H i ng Phòng thí nghi m tr ng i m 1. Cơ quan lãnh o cao nh t c a Phòng thí nghi m tr ng i m là H i ng Phòng thí nghi m tr ng i m (sau ây g i t t là H i ng). 2. H i ng do B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy t nh thành l p theo nhi m kỳ 5 năm trên cơ s tham kh o ý ki n b ng văn b n c a Th trư ng Cơ quan ch trì và B trư ng B ch qu n c a các cá nhân ư c c là thành viên H i ng. 3. Trong trư ng h p vì m t lý do nào ó, thành viên H i ng không th hoàn thành ư c nhi m v ho c vi ph m nghiêm tr ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m và quy nh v phương th c làm vi c c a H i ng thì s b mi n nhi m trư c khi k t thúc nhi m kỳ và s b nhi m ngư i khác thay th theo ngh c a H i ng. 4. H i ng g m t 9 n 11 thành viên. Thành viên c a H i ng bao g m các cán b KH&CN thu c cơ quan ch trì ho c ngoài Cơ quan ch trì, am hi u sâu v lĩnh v c nghiên c u chuyên môn có liên quan c a Phòng thí nghi m tr ng i m. Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng ư c B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng quy t nh công nh n trên cơ s k t qu b u c a H i ng. 5. S thành viên c a H i ng thu c biên ch c a Phòng thí nghi m tr ng i m và Cơ quan ch trì không quá m t ph n ba t ng s thành viên H i ng. 6. Phương th c làm vi c c a H i ng và ch ph c p cho các thành viên H i ng ư c th c hi n theo m t quy nh riêng. 7. H i ng giúp B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch o các ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m. H i ng có các nhi m v sau ây: a. Xác nh phương hư ng và phê duy t k ho ch ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m. b. Giám sát, ánh giá các k t qu ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m và s i u hành c a Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m.
  5. c. xu t vi c b nhi m và mi n nhi m Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m. d. B u Ch t ch và các Phó Ch t ch H i ng. . Xem xét và thNm nh nhu c u kinh phí cho ho t ng KH&CN c a Phòng thí nghi m tr ng i m do Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m xu t b trí vào k ho ch c a Cơ quan ch trì trình B ch qu n và g i các cơ quan có thNm quy n khác c a Nhà nư c theo quy nh hi n hành. i u 9. Ban Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m 1. Ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m do m t Giám c i u hành và m t s Phó Giám c giúp vi c. 2. Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m là m t cán b khoa h c và công ngh thu c Cơ quan ch trì, am hi u sâu v lĩnh v c nghiên c u chuyên môn c a Phòng thí nghi m tr ng i m, có uy tín, năng l c t ch c và qu n lý các ho t ng KH&CN. 3. Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m do B trư ng B ch qu n b nhi m và mi n nhi m theo nhi m kỳ 5 năm trên cơ s xu t c a H i ng, Th trư ng Cơ quan ch trì và sau khi có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m ch u trách nhi m trư c H i ng, Th trư ng Cơ quan ch trì, B trư ng B ch qu n và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v m i ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m. 4. Các Phó Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m do B trư ng B ch qu n b nhi m và mi n nhi m theo nhi m kỳ 5 năm trên cơ s ngh c a Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m. Sau khi các Phó Giám c ư c b nhi m ho c mi n nhi m, B trư ng B ch qu n thông báo b ng văn b n cho B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. Các Phó Giám c có th là cán b khoa h c ngoài Cơ quan ch trì, do Giám c ngh và ư c B trư ng B ch qu n c a nhân s có liên quan ng ý b ng văn b n. 5. Trong trư ng h p vì m t lý do nào ó, Giám c và các Phó Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m không th hoàn thành ư c nhi m v ho c vi ph m nghiêm tr ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m thì s b mi n nhi m trư c khi k t thúc nhi m kỳ và s b nhi m ngư i khác thay th . i u 10. Cán b c a Phòng thí nghi m tr ng i m Cán b c a Phòng thí nghi m tr ng i m bao g m: 1. Cán b KH&CN làm vi c thư ng xuyên ư c Giám c tuy n ch n phù h p v i m c tiêu ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m, bao g m: a. Cán b KH&CN và k thu t viên trong biên ch Nhà nư c, s lư ng do B trư ng B ch qu n quy t nh. b. Cán b KH&CN làm vi c theo h p ng lao ng.
  6. 2. Cán b KH&CN làm vi c không thư ng xuyên, bao g m cán b KH&CN làm vi c theo h p ng nghiên c u ho c k ho ch h p tác nghiên c u. S cán b KH&CN này ph i chi m ít nh t m t ph n ba t ng s cán b làm vi c t i Phòng thí nghi m tr ng i m. i u 11. Ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m Phòng thí nghi m tr ng i m ư c ho t ng theo phương th c m theo các quy nh t i Kho n 4, Kho n 5, i u 8; Kho n 4, i u 9; Kho n 2, i u 10 c a Quy ch này và các quy nh sau ây: 1. Cán b KH&CN thu c m i thành ph n kinh t trong nư c và cán b KH&CN là ngư i nư c ngoài có th n Phòng thí nghi m tr ng i m th c hi n công trình nghiên c u m t cách c l p ho c cùng h p tác nghiên c u v lĩnh v c KH&CN có liên quan phù h p v i phương hư ng và k ho ch ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m do H i ng xác nh và theo h p ng ký k t ho c văn b n th a thu n v i Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m. a. Cán b KH&CN ư c m i làm c ng tác viên c a Phòng thí nghi m tr ng i m thì không ph i tr chi phí cho ho t ng nghiên c u. b. Cán b KH&CN không ư c m i làm công tác viên c a Phòng thí nghi m tr ng i m ph i thanh toán các chi phí theo quy nh c th c a Phòng thí nghi m tr ng i m. c. i v i các trư ng h p khai thác, s d ng Phòng thí nghi m tr ng i m theo h p ng ho c th a thu n v i Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m, vi c thanh toán các chi phí cho ho t ng nghiên c u ư c th c hi n theo phương th c t nguy n ho c theo quy nh c th c a Phòng thí nghi m tr ng i m. 2. Trong quá trình nghiên c u, các cán b KH&CN ph i n p báo cáo cho Phòng thí nghi m tr ng i m v công vi c ã ti n hành, k c các bài báo có liên quan ã ư c công b trên các t p chí trong nư c và nư c ngoài và lưu gi các s li u trong h sơ c a Phòng thí nghi m tr ng i m. 3. K t qu nghiên c u c a các i tư ng khai thác, s d ng Phòng thí nghi m tr ng i m quy nh t i Kho n 1 c a i u này thu c quy n s h u c a ngư i u tư cho các nhi m v KH&CN theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 4. Vi c b o h quy n s h u công nghi p và quy n tác gi i v i k t qu nghiên c u th c hi n t i Phòng thí nghi m tr ng i m ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 5. Khi công b k t qu nghiên c u, ph i ghi rõ tên Phòng thí nghi m tr ng i m nơi nhi m v KH&CN ư c th c hi n và tên Cơ quan ch trì c a cán b KH&CN có liên quan. 6. Khuy n khích các t ch c và cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia ho t ng, h p tác và tài tr cho Phòng thí nghi m tr ng i m dư i m i hình th c.
  7. Chương 4 U TƯ CHO PHÒNG THÍ NGHI M TR NG I M i u 12. Ngu n v n u tư cho Phòng thí nghi m tr ng i m V n u tư cho Phòng thí nghi m tr ng i m ư c hình thành t các ngu n sau ây: 1. V n ngân sách nhà nư c: chi thư ng xuyên cho s nghi p khoa h c, công ngh và môi trư ng, s nghi p giáo d c ào t o, chi cho u tư phát tri n, v n vay và vi n tr c a Chính ph nư c ngoài và các t ch c qu c t liên Chính ph . 2. Các ngu n v n khác: h p ng, h p tác, tài tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c. i u 13. N i dung chi cho Phòng thí nghi m tr ng i m Kinh phí cho ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m dùng chi cho các n i dung sau: 1. Chi u tư phát tri n cho vi c xây d ng cơ s v t ch t c a Phòng thí nghi m tr ng i m theo d án ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Chi cho ho t ng thư ng xuyên c a Phòng thí nghi m tr ng i m, bao g m: a. Chi cho lương và ho t ng b máy; b. Chi cho vi c th c hi n nhi m v KH&CN ư c c p có thNm quy n giao tr c ti p hàng năm, qua tuy n ch n, qua Qu phát tri n KH&CN ho c qua H p ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh . c. Chi cho s a ch a, duy tu b o dư ng và mua s m b sung máy móc, trang thi t b , v t tư hoá ch t, tiêu th năng lư ng; d. Chi cho các ho t ng thông tin KH&CN, h p tác qu c t v KH&CN, ào t o và b i dư ng cán b KH&CN. 3. Chi khác. Chương 5 KI M TRA, ÁNH GIÁ, KHEN THƯ NG VÀ X PH T i u 14. Ki m tra nh kỳ hàng năm, B ch qu n ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n khác c a Nhà nư c t ch c ki m tra k t qu ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m. i u 15. ánh giá
  8. nh kỳ 2 l n vào gi a nhi m kỳ và cu i nhi m kỳ 5 năm, B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì ph i h p v i các cơ quan có thNm quy n khác c a Nhà nư c t ch c ánh giá k t qu và hi u qu ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m. Vi c ánh giá k t qu và hi u qu ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m ư c th c hi n theo m t quy nh riêng. i u 16. Khen thư ng và x lý vi ph m Vi c khen thư ng và x lý vi ph m ư c ti n hành như sau: 1. Trong quá trình ho t ng, t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m Quy ch này và các Quy nh có liên quan khác thì tuỳ theo tính ch t và m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Sau m i l n ánh giá, n u ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m có hi u qu , B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B ch qu n s xem xét ti p t c u tư cho Phòng thí nghi m tr ng i m. Trong trư ng h p ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m không có hi u qu . B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng và B ch qu n s xem xét l i ch c nămg, nhi m v c a Phòng thí nghi m tr ng i m, nămg l c i u hành c a Ban Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m có gi i pháp x lý phù h p. 3. Sau 2 l n ánh giá liên ti p, n u ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m v n không có hi u qu , B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, B ch qu n và các cơ quan có thNm quy n khác c a Nhà nư c s có gi i pháp ho c thay Ban Giám c, ho c gi i th Phòng thí nghi m tr ng i m và i u chuy n trang thi t b cho các phòng thí nghi m khác. Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 17. Quy ch này là cơ s các Cơ quan ch trì Phòng thí nghi m tr ng i m ban hành n i quy, quy nh ph c v cho vi c qu n lý ho t ng c a Phòng thí nghi m tr ng i m thu c các lĩnh v c c th . Trong quá trình th c hi n, n u c n s a i, b sung, các B ch qu n, Cơ quan ch trì, H i ng và Giám c Phòng thí nghi m tr ng i m c n ph n nh k p th i v B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng nghiên c u gi i quy t. i u 18. Quy ch này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 19. Giám c các Phòng thí nghi m tr ng i m, các H i ng Phòng thí nghi m tr ng i m, Th trư ng Cơ quan ch trì, các B ch qu n Phòng thí nghi m tr ng i m và Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m th c hi n Quy ch này.
Đồng bộ tài khoản