Quyết định 01/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
102
lượt xem
3
download

Quyết định 01/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu Gia đình văn hoá, Làng văn hoá, Khu phố văn hoá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2002/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a B é  tr n g  B é  V¨n h o¸ ­ T h « n g  tin  è  01/2002/Q§­B V H T T  n g µ y  02  ë S th¸ng  n¨ m  2002 V Ò  vi Ö c b a n  h µ n h   u y  c h Õ   1  Q c«n g  n h Ë n  d a n h  hi Ö u  Gia ® × n h  v¨n h o¸, µ n g    L v¨n  ã a,  h K h u  p h è  v¨n h o¸ B é   ë ng B é   tr V¨n ho¸­ Th«ng tin   ­C¨n  LuËt ban  µnh      cø    h v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtngµy     12/11/1996: ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 81/CP  µy  ng 8/11/1993 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng:nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é  c B V¨n    ho¸ ­Th«ng  tin: ­X Ðt    Þ  ña  ôc  ëng  ôc    ®Ò ngh c C tr C V¨n     ho¸ ­Th«ng    ¬  ë. tinc s Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   ch c«ng  Ën  nh danh  Öu  hi Gia  nh      µng      ®× v¨n ho¸,L v¨n ho¸,Khu  è      ph v¨n ho¸. §i Ò u    2: Quy  Õ   ch c«ng  Ën  nh danh  Öu  hi Gia  nh      µng    ®× v¨n ho¸,L v¨n ho¸,Khu  è        ph v¨n ho¸ ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau    ®Þ n c hi l   15 ngµy  Ó   õngµy  ý. k t  k §i Ò u 3:  C¸c «ng  µ) Chñ   Þch  û   (b   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng, Ch¸nh  ¬  V¨n phßng  é,  ôc  ëng  ôc  BC tr C V¨n      ho¸ ­ Th«ng  tinc¬  ë, Gi¸m  c    ë     s  ®è c¸c S V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ñ  ëng    n  Þ  éc tin,Th tr c¸c ®¬ v thu   Bé  V¨n ho¸    ­ Th«ng    µ    ¬  tinv c¸c c quan, tæ    chøc, c¸ nh©n  ã  ªnquan  Þu     c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ ch c«n g  n h Ë n  d a n h  hi Ö u  Gia ® × n h  v¨n h o¸,  L µ n g  v¨n h ã a, K h u  p h è  v¨n h o¸ Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 01/2002/Q§­BVHTT   ngµy  th¸ng1  02    n¨m  2002  ña  é  ëng  é  c B tr B V¨n    ho¸­Th«ng tin C h ¬ n g  I n h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. 1.Quy  Õ   µy    ch n quy  nh  ®Þ danh  Öu,tiªuchuÈn,thñ tôcc«ng  Ën    hi         nh Gia ®×nh      µng      v¨n ho¸,L v¨n ho¸,Khu  è      ph v¨n ho¸ cho      nh, lµng,khu  è  c¸cgia ®×     ph cã  Òu  µnh  Ých  nhi th t trong "Cuéc  Ën  ng  µn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng    v ®é To d ® kx d ®êi sèng          v¨n ho¸ ë khu  ©n  ". d c 2­ C¸c    nh, lµng,khu  è  ã  Òu  µnh  Ých    gia ®×     ph c nhi th t quy  nh  ¹ kho¶n  ®Þ ti   1  Òu  µy  §i n bao  å m: g a­ C¸c    nh  ÖtNam   ang    gia®× Vi   ® sinhsèng  ¹ ViÖtNam:   t  i   b­ Lµng,th«n,Êp, b¶n,bu«n,sãc.. gäichung  µlµng;               . l  c­Khu  è,khèiphè,tæ  ©n  è,khu  Ëp  Ó..  äichung  µkhu  è.   ph      d ph   t th .   g l  ph §i Ò u 2. 1­ Danh  Öu    hi Gia  nh      µng      ®× v¨n ho¸,L v¨n ho¸,Khu  è      ã  cÊp  ph v¨n ho¸ c 2  c«ng  Ën: nh a­ Gia  nh  ®× v¨n ho¸,Lµng    v¨n ho¸,Khu  è    ph v¨n ho¸  Uû   do  ban  ©n  nh d©n  Ön, quËn,thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh  huy     x∙, th ph tr     c«ng  Ën; nh b­ Gia  nh  ®× v¨n ho¸,Lµng    v¨n ho¸,Khu  è    ph v¨n ho¸  Uû   do  ban  ©n  nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ c«ng  Ën. nh 2­  é   B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tinQuy Õt  nh  ®Þ khen  ëng  i  íinh÷ng  µng  th ®è v   L v¨n ho¸,Khu  è    ph v¨n  ho¸  Êt s ¾c  îc Uû   xu   ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng    Þ.     ¬ ®Ò ngh §i Ò u    Öc  3. Vi c«ng  Ën  nh danh  Öu  hi Gia  nh      µng      ®× v¨n ho¸,L v¨n ho¸, Khu  è  ho¸,viÖc  ph v¨n    khen  ëng  Lµng  ho¸,Khu  è  ho¸ xuÊt s ¾c  th   v¨n    ph v¨n      ph¶i®¶m     b¶o  nguyªn t¾c    c«ng  khai, ©n  ñ,®óng    Èn.  d ch   tiªuchu
  3. 3 C h ¬ n g  II Tiªu c h u È n, th ñ t ô c c « n g  n h Ë n  d a n h  hi Ö u Gia ® × n h  v¨n h o¸, µ n g  v¨n h o¸, h u  p h è  v¨n h o¸ k h e n  thë n g   L  K L µ n g  v¨n h o¸, h u  p h è  v¨n h o¸   K x u Ê t s ¾ c M ô c  1 Tiªu c h u È n, th ñ  ô c  n g   h Ë n  da n h  hi Ö u   t c« n Gia ® × n h  v¨n h o¸ §i Ò u      Èn  4. Tiªuchu c«ng  Ën  ®×nh    nh Gia  v¨n ho¸: 1­ Gia  nh  m     µ  Ën,tiÕn bé,khoÎm¹nh  µ  ¹nh  óc:   ®× Ê no,ho thu        vh ph a­ Gia  nh  ã    ®× c kinh tÕ    nh, hoµ  Ën  ã  û  ¬ng  Ò   Õp, kh«ng    æn ®Þ   thu c k c nn   cã  êim ¾ c     Ö  ¹n    éi; ng   c¸ct n x∙h b­  ùc  Ön  Õ p   èng  minh, gi÷ g×n  Çn  Th hi N s v¨n     thu phong  ü   ôc,kh«ng  mt  sö  ông      È m   éc lo¹ cÊ m  u  µnh; d v¨n ho¸ ph thu   i   lh c­TrÎem   ang       ® ®é tuæi®i  äc  u   îc®Õ n   êng,®¹tchuÈn    h ®Ò ®   tr    phæ   Ëp  c gi¸odôc  Óu häc  ëlªn;   ti   tr   d­ C¸c  µnh      th viªntrong gia ®×nh     ch¨m    ÌnluyÖn  lor   søc  Î,gi÷g×n  Ö   kho     v sinhvµ    phßng  Önh. b 2­ Thùc  Ön  ètnghÜa  ô    hi t   v c«ng  ©n: d a­ C¸c  µnh    th viªntrong gia ®×nh  ùc hiÖn  èt® êng  èi chñ  ¬ng  ña     th   t  l,   tr c §¶ng,chÝnh    s¸ch,ph¸p luËtcña  µ   íc;      Nh n b­ Gi÷  ×n  ninh,chÝnh  Þ,trËttù,an  µn    éi,vÖ     g an    tr       to x∙h   sinh m«i  êng    tr vµ  Õp  èng      ¬ic«ng  éng; n s v¨n ho¸ n   c c­ Tham  gia b¶o  Ö,  v t«n  ¹o c¸c    Ých  Þch  ö  v¨n  t  di t l s ­  ho¸, danh      lam th¾ng c¶nh  ña  a  ¬ng. c ®Þ ph 3­ Thùc  Ön  Õ   ¹ch ho¸ gia®×nh:   hi k ho       a­  çi  M cÆp   î chång  v  sinh con    kh«ng    ¹m  Ýnh  viph ch s¸ch kÕ   ¹ch      ho ho¸ gia®×nh;   b­ Cã   Õ   ¹ch ph¸ttr ÓnkinhtÕ,lµm  Çu  Ýnh  ¸ng;   k ho     i      gi ch ® c­Cã   Õ   ¹ch tiªudïng hîp lý, ÕtkiÖm.   k ho            ti 4­ §oµn  Õt ¬ng  î   kt tr trong céng  ng  ©n  :   ®å d c a­  µn  Õt  íicéng  ng  ©n  ,t ng  î óp    §o k v   ®å d c  ¬ tr  gi ®ì nhau trong lao ®éng     s¶n  Êt,khikhã  xu     kh¨n,ho¹n n¹n;     b­ Tham     µ      èi    giaho gi¶i m quan  Ö   Êt ®ång  c¸c hb  trong ®Þa  µn  ©n  ;   bd c c­ Tham       ¹t®éng    éitõ thiÖn    gia c¸c ho   x∙h     nh»m   ©y  ùng  a  µn  ©n   xd ®Þ b d c    nh, v÷ng  ¹nh;vËn  ng      nh  æn ®Þ   m   ®é c¸cgia®× kh¸ccïng tham      gia.
  4. 4 §i Ò u    ®×nh      Uû   5. Gia  v¨n ho¸ do  ban  ©n  ©n  Ön, quËn,thÞ    nh d huy     x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh  ph tr     c«ng  Ën: nh 1­ V Ò     Èn:   tiªuchu a­ §Æt      Èn    c¸ctiªuchu quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy; ®Þ t  i 4  ch n b­ Cã   õ 3    t   n¨m  ªntôc trëlªn, îcBan  Ën  ng  éc  Ën  ng  µn  li           ® v ®é "Cu v ®é To d©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i  èng  ho¸    ® kxd ®ê s v¨n  ë khu  ©n  " x∙,phêng, thÞ  Ên d c      tr   b×nh  Ðt lµGia  nh    x    ®× v¨n ho¸; 2­ Hå   ¬    Þ  å m   ã:   s ®Ò ngh g c a­ C«ng      Þ  ña  û     v¨n ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên; nh d x∙,ph   tr b­ B¸o    µnh  Ých  n¨m  ªntôc cña    c¸o th t 3  li     Gia  nh      ã    Ën  ®× v¨n ho¸,c x¸c nh cña  û   U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên; nh d x∙,ph   tr c­ Biªn b¶n  äp  Ðt  µ    Þ   ña      h x v ®Ò ngh c Ban  Ën  ng  éc  Ën  ng  v ®é "Cu v ®é Toµn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng        d ® kxd ®ê   v¨n ho¸ ë khu  ©n  " x∙,phêng, thÞ  d c      trÊn. 3­ C¨n  ®Ò   Þ   ña  û   cø  ngh c U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên,Phßng  nh d x∙,ph   tr   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖm   èihîp víi ¬    ph       quan    ua    c Thi® ­ Khen  ëng  th cïng cÊp  Óm    ¸nh    µ    Þ  û     ki tra, ® gi¸v ®Ò ngh U ban  ©n  ©n  Ön, quËn,thÞ  nh d huy     x∙,thµnh  è  ùcthuéc tØnh  Ðt quyÕt ®Þnh    ph tr     x    c«ng  Ën  nh Gia  nh    ®× v¨n ho¸. §i Ò u    ®×nh      Uû   6. Gia  v¨n ho¸ do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ c«ng  Ën: nh 1­ V Ò     Èn:   tiªuchu a­ §¹tc¸ctiªuchuÈn        quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy; ®Þ t  i 4  ch n b­  ã   õ 5  C t   n¨m  ªntôc trëlªn® îc Uû   li           ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ  nh d huy qu   x∙,thµnh  è  ùcthuéc tØnh    ph tr     c«ng  Ën  µGia  nh    nh l   ®× v¨n ho¸; 2­ Hå   ¬    Þ  å m   ã:   s ®Ò ngh g c a­ C«ng v¨n    ®Ò nghÞ   ña  û   c U ban  ©n   ©n   nh d huyÖn,  Ën,  Þ    qu th x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh; ph tr     b­ B¸o    µnh  Ých  n¨m  ªntôc cña    c¸o th t 5  li     Gia  nh      ã    Ën  ®× v¨n ho¸,c x¸c nh cña  û   U ban  ©n  ©n  Ön, quËn,thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh; nh d huy     x∙th ph tr     c­ Biªn b¶n  äp  Ðt thi®ua  ña  éi ®ång    ua  Ön, quËn, thÞ        h x   c H  thi® huy     x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh. ph tr     3­ C¨n  ®Ò   Þ  ña  û   cø  ngh c U ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  nh d huy     x∙,th phè  ùc thuéc  tr   tØnh, Së     V¨n  ho¸    ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖm   èi hîp  íic¬    ph   v  quan    ua    Thi ® ­ Khen  ëng  ïng cÊp  Óm     ¸nh    µ    Þ  û     th c  ki tra,® gi¸v ®Ò ngh U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Õt  nh    ph tr     ¬ quy ®Þ c«ng  Ën    nh Gia ®×nh    v¨n ho¸. M ô c  2 Tiªu c h u È n, th ñ  ô c  n g   h Ë n  L µ n g  v¨n h o¸ t c« n
  5. 5 §i Ò u      Èn  7. Tiªuchu chung  c«ng  Ën  nh danh  Öu  µng    hi L v¨n ho¸: 1­ Cã   i sèng    ®ê   kinh tÕ    nh  µ  õng bícph¸ttr Ón:   æn ®Þ v t      i a­  ã   õ 80%   é    nh  ëlªncã  i  èng  C t  h gia ®× tr     ®ê s kinh tÕ    nh;  Òu    æn ®Þ nhi hé    nh  Çu,díi   é    nh  Ìo,kh«ng  ã  é    nh  i; gia®× gi     h gia®× ngh   5% c h gia®× ®ã b­ Cã   õ 80%   é    nh  ëlªncã  µ  ãihoÆc   µ  Òn  ÷ng  Êp    t  h gia ®× tr     nh ng   nh b v c 1,2,3  i víi     ®è     khu  ùc  ng  v ®å b»ng  µ  Ën  «  Þ. v c ® th 2­ Cã   i sèng        Çn  µnh m¹nh,phong  ó:   ®ê   v¨n ho¸ tinhth l     ph a­  ã     ÕtchÕ   C c¸c thi   v¨n ho¸,gi¸o dôc, y  Õ  ï hîp,cã  i        t ph     ®é v¨n  nghÖ   quÇn  óng;tæ  ch   chøc sinh ho¹tv¨n ho¸,thÓ         thao vuich¬igi¶i Ýth ng           ê xuyªn; tr b­ Thùc  Ön  ètN Õ p   èng      hi t   s v¨n minh  trong viÖc  íi viÖc    c  , tang,lÔ  éivµ    h  sinh ho¹tcéng  ng; kh«ng  ã  Ö  ¹n    éi;kh«ng  µng  ÷  µ  ö  ông       ®å   c t n x∙h   t ch v s d v¨n ho¸ phÈ m   éc lo¹ cÊ m  u  µnh;   thu   i   lh c­Cã   õ80%   è  é    nh  ëlªn® îcc«ng  Ën  µGia  nh      t  s h gia®× tr       nh l   ®× v¨n ho¸. 3­ Cã     m«i  êng  tr c¶nh  quan  ¹ch ®Ñ p: s  a­ §êng    giao th«ng,® êng  µng  ã m   ¹ch sÏ,cã  Òu  ©y      l x s     nhi c xanh  µ  õng  vt bíc® îcn©ng  Êp;    c b­ Cã   õ 80%   é    t  h Gia  nh  ëlªn® îcsö  ông  ícs¹ch vµ  ã  µ  ¾ m,  ®× tr       d n    c nh t hè  Ý  îp vÖ   x h   sinh; c­ T«n  ¹ovµ    t   b¶o  Ö       Ých  Þch sö        v c¸cdit l   ­ v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh  ë  a  ¬ng. ®Þ ph 4­ Thùc  Ön  êng  èi ña    hi ® l  c §¶ng,chÝnh    s¸ch,ph¸p luËtcña  µ   íc:      Nh n a­  ùc  Ön  èt® êng  èi  ñ  ¬ng  ña  Th hi t   l, ch tr c §¶ng, chÝnh    s¸ch,ph¸p  Ët   lu   cña  µ   íc; Nh n b­ §¶m     b¶o  ninh,chÝnh  Þ,trËttù an  µn    éi;thùc hiÖn  ètQuy   an    tr       to x∙h     t  chÕ   ©n  ñ    ¬  ë;x©y  ùng  µ  ùc hiÖn  d ch ë c s   d v th   Quy  c,H ¬ng  ctheo  í  í  ChØ   Þ  th 24/1998/CT­ TTg  µy  ng 19/6/1998 cña  ñ íng ChÝnh  ñ;   Th t   ph c­C¸c  chøc  oµn  Ó  ¹t®éng  ã  Öu    tæ  ® th ho   c hi qu¶; d­ TrÎem   ang       ® ®é tuæi®i  äc  u   îc®Õ n   êng,®¹tchuÈn    h ®Ò ®   tr    phæ   Ëp  c gi¸odôc  Óu häc  ëlªn;   ti   tr   ®­  ã   C phong  µo ®Ò n   n  ¸p  tr   ¬ ® nghÜa  µ  ¹t®éng  õ thiÖn  ã  Öu  v ho   t  c hi qu¶. §i Ò u 8. Lµng  ho¸  Uû   v¨n  do  ban  ©n  ©n   nh d huyÖn,  Ën,  Þ    qu th x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh  ph tr     c«ng  Ën: nh 1­ V Ò     Èn:   tiªuchu a­ §¹tc¸ctiªuchuÈn        quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy; ®Þ t  i 7  ch n b­ Cã   õ 3    t   n¨m  ªntôc trëlªn® îcBan  Ën  ng  éc  Ën  ng  µn  li           v ®é "Cu v ®é To d©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i  èng  ho¸    ® kxd ®ê s v¨n  ë khu  ©n  " x∙,phêng, thÞ  Ên d c      tr   b×nh  Ðt lµLµng    x    v¨n ho¸; c­§îcUû       ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên ®Ò   Þ  û   nh d x∙,ph   tr   ngh U ban  ©n  ©n   nh d huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh      x∙,th ph tr     c«ng  Ën  µLµng    nh l   v¨n ho¸;
  6. 6 2­ Hå   ¬    Þ  å m   ã:   s ®Ò ngh g c a­ C«ng      Þ  ña  û     v¨n ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên; nh d x∙,ph   tr b­ B¸o    µnh  Ých  n¨m  ªntôctrëlªncña  µng      ã    Ën    c¸o th t 3  li         L v¨n ho¸ c x¸cnh cña  û   U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên; nh d x∙,ph   tr c­ Biªn b¶n  äp  Ðt    ua  ña      h x thi® c Ban  Ën  ng  éc  Ën  ng  µn  v ®é "Cu v ®é To d©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng        ® kxd ®ê   v¨n ho¸ ë khu  ©n  " x∙, êng,thÞ  Ên. d c    ph   tr 3­ C¨n  ®Ò   Þ   ña  û   cø  ngh c U ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên,Phßng  nh d x∙,ph   tr   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖm   èihîp víi ¬    ph       quan    ua    c Thi® ­ Khen  ëng  th cïng cÊp  Óm    ¸nh    µ      ki tra,® gi¸v ®Ò nghiUû     ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ  nh d huy     x∙,thµnh  è  ùcthuéc tØnh  Ðt quyÕt ®Þnh    ph tr     x    c«ng  Ën  µng    nh L v¨n ho¸. §i Ò u  9. Lµng  ho¸  Uû   v¨n  do  ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ c«ng  Ën: nh 1­ V Ò     Èn:   tiªuchu a­ §¹tc¸ctiªuchuÈn        quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy; ®Þ t  i 7  ch n b­  ã   õ 5  C t   n¨m  ªntôc trëlªn® îc Uû   li           ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ  nh d huy qu   x∙,thµnh  è  ùcthuéc tØnh    ph tr     c«ng  Ën  µLµng    nh l   v¨n ho¸; c­  îc Uû   §  ban  ©n   ©n   nh d huyÖn,  Ën,  Þ    µnh  è  ùc thuéc  qu th x∙,th ph tr   tØnh    ®Ò nghÞ   û   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ c«ng  Ën  µLµng   ho¸. nh l   v¨n   2­ Hå   ¬    Þ  å m   ã:   s ®Ò ngh g c a­ C«ng v¨n    ®Ò nghÞ   ña  û   c U ban  ©n   ©n   nh d huyÖn,  Ën,  Þ    qu th x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh; ph tr     b­ B¸o  thµnh  Ých  n¨m  ªntôc ® îc c«ng  Ën  µ Lµng  ho¸  ã  c¸o  t 5  li       nh l  v¨n  c x¸c nhËn  ña  û     c U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  ùc thuéc  nh d huy qu   x∙,th ph tr   tØnh; c­ Biªnb¶n  äp  Ðt thi®ua  ña  û       h x   c U ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    nh d huy     x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh. ph tr     3­ C¨n  ®Ò   Þ  ña  û   cø  ngh c U ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  nh d huy     x∙,th phè  ùcthuéc  tr   tØnh, Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    èihîp  íiHéi ®ång    ua    tinph   v     Thi ® ­ Khen  ëng  ïng  Êp  chøc  Óm     ¸nh    Ðt  än  µ    Þ   û   th c c tæ  ki tra,® gi¸,x ch v ®Ò ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Ðt  Õt  nh  ¬ x quy ®Þ c«ng  nhËn  µng    L v¨n ho¸. §i Ò u      Èn  10. Tiªuchu c«ng  Ën  nh danh  Öu  µng          hi L v¨n ho¸ ë c¸c tØnh  miÒn  ói: n 1­ Cã   i sèng    ®ê   kinh tÕ    nh  µ  õng bícph¸ttr Ón:   æn ®Þ v t      i a­ §∙ ®Þnh     canh,®Þnh  ;cã  õ 60%   è  é    nh  ëlªncã  i sèng    c  t  s h gia ®× tr     ®ê   kinhtÕ    nh, sè  é    nh  Ìo díi   æn ®Þ   h gia®× ngh     15%,  kh«ng  ã  é    nh  i; c h gia®× ®ã b­  ã   õ 60%   è  é    nh  ëlªncã  µ    îc x©y  C t  s h gia ®× tr     nh ë ®   hoÆc   µm  Òn   lb v÷ng. 2­ Cã   i sèng        Çn  µnh m¹nh,phong  ó:   ®ê   v¨n ho¸ tinhth l     ph
  7. 7 a­  ã   ô  iÓ m   C t® sinh  ¹t v¨n  ho   ho¸  thÓ   ­  thao, cã  i    ®é v¨n  nghÖ   Çn   qu chóng  duy  ×® îcc¸csinh ho¹tv¨n ho¸ ­thÓ  tr                thao truyÒn  èng  ña  ©n  éc;   th cd t b­ Tæ     chøc  Öc  íi viÖc  vi c   , tang,lÔ  éitheo  Õ p   èng      ïhîp víi   h  N s v¨n ho¸ ph       phong  ôc,tËp  t   qu¸n d©n  éc;   t c­  Kh«ng  ã  Ö  ¹n    éi,kh«ng  ång,bu«n  c t n x∙ h   tr   b¸n, vµ  ö  ông  èc    sd thu phiÖn, ma   ý;kh«ng  µng  ÷ vµ  ö  ông    tu   t tr   s d v¨n ho¸  È m   éc  ¹  Ê m  u  ph thu lo ic l hµnh; d­ Cã   õ60%   è  é    nh  ëlªn® îcc«ng  Ën  µGia  nh      t  s h gia®× tr       nh l   ®× v¨n ho¸. 3­ Cã     m«i  êng  tr c¶nh  quan  ¹ch ®Ñ p: s  a­ §êng  µng,ngâ  ã m  ¬isinhho¹tc«ng  éng  ¹ch sÏ;   l   x n     c s  b­  ã   õ 60%   è  é  ®×nh  ë lªn ® îc sö  ông  íc s¹ch  µ  ã  µ  C t  s h gia  tr       d n  v c nh t¾ m,  è  Ý  îp vÖ   h x h   sinh. 4­ Thùc  Ön  êng  èi ña    hi ® l  c §¶ng,chÝnh    s¸ch ph¸p luËtcña  µ   íc:      Nh n a­  ùc  Ön  èt® êng  èi  ñ  ¬ng  ña  Th hi t   l, ch tr c §¶ng, chÝnh    s¸ch,ph¸p  Ët   lu   cña  µ   íc; Nh n b­ §¶m  b¶o  ninh  Ýnh  Þ,trËttù an  µn    éi;thùc hiÖn  ètQuy   an  ch tr       to x∙h     t  chÕ   ©n  ñ    ¬  ë;x©y  ùng  µ  ùc hiÖn  d ch ë c s   d v th   Quy  c,H ¬ng  c theo  í  í  chØ  Þ  th 24/1998/CT­ TTg  µy  ng 19/6/1998 cña  ñ íng ChÝnh  ñ;   Th t   ph c­C¸c  chøc  oµn  Ó  ¹t®éng  ã  Öu    tæ  ® th ho   c hi qu¶; d­ TrÎem   ang       ® ®é tuæi®i  äc  u   îc®Õ n   êng;®¹tchuÈn    h ®Ò ®   tr    phæ   Ëp  c gi¸odôc  Óu häc.   ti   §i Ò u    11. C«ng  Ën  µng          nh L v¨n ho¸ ë c¸ctØnh  Òn  ói: mi n 1­ TiªuchuÈn    ông     ¸p d quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy; ®Þ t  i 10  ch n 2­  å   ¬  µ  ñ  ôc ®Ò   Þ   û   H s v th t   ngh U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    nh d huy qu   x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh  ph tr     c«ng  Ën    ông  nh ¸p d quy  nh  ¹ ®iÓ m     kho¶n  ®Þ ti   b, c  1,kho¶n  vµ    2  kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy; 3  8  ch n 3­  å   ¬  µ  ñ  ôc ®Ò   Þ   û   H s v th t   ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ c«ng  Ën    ông  nh ¸p d quy  nh  ¹  iÓ m       ®Þ ti ® b, c,kho¶n    1, kho¶n  2  µ  v kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   µy. 3  9  ch n M ô c  3 Tiªu c h u È n, th ñ  ô c  n g   h Ë n  da n h  hi Ö u   h u  p h è  v¨n h o¸ t c« n k §i Ò u      Èn  12. Tiªuchu c«ng  Ën  nh danh  Öu  hi Khu  è    ph v¨n ho¸: 1­ Cã   i sèng    ®ê   kinh tÕ    nh  µ  õng bícph¸ttr Ón:   æn ®Þ v t      i a­  ã   õ 90%   é    nh  ëlªncã  i  èng  C t  h gia ®× tr     ®ê s kinh tÕ    nh;  Òu    æn ®Þ nhi hé    nh  Çu,díi   é    nh  Ìo,kh«ng  ã  é    nh  i; gia®× gi     h gia®× ngh   5% c h gia®× ®ã b­ Cã   õ90%   é    nh  ëlªncã  µ    îcx©y  Òn  ÷ng.   t  h gia®× tr     nh ë ®   b v 2­ Cã   i sèng        Çn  µnh m¹nh,phong  ó;   ®ê   v¨n ho¸ tinhth l     ph
  8. 8 a­ Cã     ÕtchÕ         ôc,y  Õ;cã  iÓ m     c¸cthi   v¨n ho¸,gi¸od   t   ® sinh ho¹tv¨n ho¸ vui        ch¬igi¶i Ý;cã  ¹t®éng      Ó        ho   tr v¨n ho¸,th thao th ng    ê xuyªn; b­  ùc  Ön  ètN Õ p   èng  Th hi t   s v¨n minh trong  Öc  íi  Öc  vi c , vi tang,lÔ  éi;  h  kh«ng  ã  Ö  ¹n    éi;kh«ng  µng  ÷vµ  ö  ông  c t n x∙ h   t tr   s d v¨n ho¸  Ç m   éc  ¹  ph thu lo i cÊ m  u  µnh; lh c­Cã   õ90%   é    nh  ëlªn® îcc«ng  Ën  µGia  nh      t  h gia®× tr       nh l   ®× v¨n ho¸. 3­ Cã     m«i  êng  tr c¶nh  quan  ¹ch ®Ñ p: s  a­  êng  § giao th«ng  îc tr¶inhùa  ®   hoÆc   t«ng  bª  ho¸;cã  Ö   èng  n    h th ®Ì chiÕu s¸ng;® êng  è,n¬isinh ho¹tc«ng  éng  ¹ch ®Ñ p;  ùc hiÖn  ètNghÞ     ph        c s  th   t  ®Þnh  è  s 36/2001/N§­   µy  CP ng 10/7/2001  ña  Ýnh  ñ  Ò   Ëttù,an  µn  c Ch ph v tr     to giao th«ng  «  Þ;   ® th   Cã   õ 100%   é    nh  ëlªn® îc sö  ông  íc s¹ch,vÖ   Þnh    b­  t   h gia ®× tr       d n   s m«i tr ng  îc®¶m   ê ®  b¶o; c­ T«n  ¹ovµ    t   b¶o  Ö       Ých  Þch sö        v c¸cdit l   ­ v¨n ho¸,danh  lam  ¾ng  th c¶nh  ë  a  ¬ng. ®Þ ph 4­ Thùc  Ön  êng  èi ña    hi ® l  c §¶ng,chÝnh    s¸ch,ph¸p luËtcña  µ   íc:      Nh n a­  ùc  Ön  èt® êng  èi  ñ  ¬ng  ña  Th hi t   l, ch tr c §¶ng, chÝnh    s¸ch,ph¸p  Ët   lu   cña  µ   íc; Nh n b­ §¶m     b¶o  ninh chÝnh  Þ,trËttù an  µn    éi;thùc hiÖn  ètN Õ p   an    tr       to x∙h     t  sèng    v¨n minh  «  Þ  µ  ® th v Quy  Õ   ©n  ñ    ¬  ë; ch d ch ë c s c­C¸c  chøc  oµn  Ó  ¹t®éng  ã  Öu    tæ  ® th ho   c hi qu¶; d­ TrÎem   ang       ® ®é tuæi®i  äc  u   îc®Õ n   êng;®¹tchuÈn    h ®Ò ®   tr    phæ   Ëp  c gi¸odôc    trung häc  ¬  ë  ëlªn;   c s tr   ®­  ã   C phong  µo ®Ò n   n  ¸p  tr   ¬ ® nghÜa  µ  ¹t®éng  õ thiÖn  ã  Öu  v ho   t  c hi qu¶. §i Ò u 13. Khu  è  ho¸  Uû     ph v¨n  do  ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ  nh d huy qu   x∙,thµnh  è  ùcthuéc tØnh    ph tr     c«ng  Ën: nh 1­ V Ò     Èn:   tiªuchu a­ §¹tc¸ctiªuchuÈn        quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy: ®Þ t  i 12  ch n b­  ã   õ 3  C t   n¨m  ªntôc trëlªn® îc Ban  Ën  ng  ôc  Ën  ng  µn  li           v ®é "C v ®é To d©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng        ® kxd ®ê   v¨n ho¸ ë khu  ©n  " phêng,thÞ  Ên b×nh  d c    tr   xÐt Khu  è      ph v¨n ho¸; c­ §îc Uû       ban  ©n  ©n  êng, thÞ  Ên    Þ   û   nh d ph   tr ®Ò ngh U ban  ©n  ©n   nh d huyÖn, quËn,thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh      x∙,th ph tr     c«ng  Ën  nh Khu  è    ph v¨n ho¸. 2­ Hå   ¬    Þ  å m   ã:   s ®Ò ngh g c a­ C«ng      Þ  ña  û     v¨n ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  êng,thÞ  Ên; nh d ph   tr b­ B¸o    µnh  Ých  n¨m  ªntôc ® îcb×nh  Ðt lµKhu  è      ã    c¸o th t 3  li       x    ph v¨n ho¸ c x¸cnhËn  ña  û     c U ban  ©n  ©n  êng,thÞ  Ên. nh d ph   tr c­ Biªn b¶n  äp  Ðt    ua  ña      h x thi® c Ban  Ën  ng  éc  Ën  ng  µn  v ®é "Cu v ®é To d©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i sèng        ® kxd ®ê   v¨n ho¸ ë khu  ©n  " phêng,thÞ  Ên; d c    tr
  9. 9 3­ C¨n  ®Ò   Þ  ña  û     cø  ngh c U ban  ©n  ©n  êng, thÞ  Ên,Phßng    nh d ph   tr   V¨n ho¸ ­Th«ng    ã     tinc tr¸chnhiÖ m  èihîp víi ¬    ph       quan    ua   c Thi® ­Khen  ëng  ïng th c  cÊp  Óm     ¸nh    µ    Þ  û   ki tra,® gi¸v ®Ò ngh U ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    nh d huy     x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh  Ðt quyÕt ®Þnh  ph tr     x    c«ng  Ën  nh Khu  è    ph v¨n ho¸. §i Ò u 14. Khu  è  ph v¨n ho¸  Uû   do  ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ c«ng  Ën: nh 1­ V Ò     Èn:   tiªuchu a­ §¹tc¸ctiªuchuÈn        quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy; ®Þ t  i 12  ch n b­  ã   õ 5  C t   n¨m  ªntôc trëlªn® îc Uû   li           ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ  nh d huy qu   x∙,thµnh  è  ùcthuéc tØnh    ph tr     c«ng  Ën  nh Khu  è    ph v¨n ho¸; c­  îc Uû   §  ban  ©n   ©n   nh d huyÖn,  Ën,  Þ    µnh  è  ùc thuéc  qu th x∙,th ph tr   tØnh    Þ  û   ®Ò ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ c«ng  nhËn Khu  è    ph v¨n ho¸. 2­ Hå   ¬    Þ  å m   ã:   s ®Ò ngh g c a­ C«ng v¨n    ®Ò nghÞ   ña  û   c U ban  ©n   ©n   nh d huyÖn,  Ën,  Þ    qu th x∙, thµnh  è  ùcthuéc tØnh; ph tr     b­ B¸o    µnh  Ých  n¨m  ªntôc ® îcc«ng  Ën    c¸o th t 5  li       nh Khu  è      ã  ph v¨n ho¸,c x¸c nhËn  ña  û     c U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  ùc thuéc  nh d huy qu   x∙,th ph tr   tØnh; c­ Biªnb¶n  äp  Ðt thi®ua  ña  éi ®ång    ua        h x   c H  Thi® ­ Khen  ëng  Ön, th huy   quËn,thÞ    µnh  è  ùcthuéc tØnh.   x∙,th ph tr     3­ C¨n  ®Ò   Þ  ña  û   cø  ngh c U ban  ©n  ©n  Ön, quËn, thÞ    µnh  nh d huy     x∙,th phè  ùcthuéc  tr   tØnh, Së     V¨n      ho¸ ­ Th«ng    èihîp  íiHéi ®ång    ua    tinph   v     Thi ® ­ Khen  ëng  ïng  Êp  chøc  Óm     ¸nh    Ðt  än  µ    Þ   û   th c c tæ  ki tra,® gi¸x ch v ®Ò ngh U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  Ðt  Õt  nh  ¬ x quy ®Þ c«ng  nhËn Khu  è    ph v¨n ho¸. M ô c  4 K h e n  thë n g  L µ n g  v¨n h o¸, h u  p h è  v¨n h o¸ x u Ê t  ¾ c  K s §i Ò u    é   ho¸­Th«ng    15. B V¨n    tintÆng b»ng khen  µng        L v¨n ho¸,Khu phè      Êts ¾c: v¨n ho¸ xu   1­ V Ò     Èn:   tiªuchu a­ Lµng      tc¸c tiªuchuÈn    v¨n ho¸ ®¹       quy  nh  ¹  Òu  vµ  µng      ®Þ ti §i 7  L v¨n ho¸ khu  ùc  Òn  ói ®¹t c¸c tiªuchuÈn  v mi n        quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 10; Khu  è  ho¸ ph v¨n    ®¹ttiªuchuÈn     quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   µy; ®Þ t  i 12  ch n b­ Cã   õ5    t   n¨m  ªntôctrëlªn® îcUû   li           ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng    ¬ c«ng  Ën  µLµng      nh l   v¨n ho¸,Khu  è    ph v¨n ho¸; 2­ Hå   ¬    Þ  å m   ã:   s ®Ò ngh g c a­ C«ng      Þ  ña  û     v¨n ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng; ¬
  10. 10 b­ B¸o    µnh  Ých  n¨m  ªntôc ® îcc«ng  Ën  µLµng          c¸o th t 5  li       nh l   v¨n ho¸,Khu phè v¨n ho¸  ã    Ën  ña  û   c x¸c nh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng; ¬ c­ Biªn b¶n  äp  Ðt    ua  ña  éi ®ång    ua        h x thi® c H  Thi ® ­ Khen  ëng  th tØnh,   thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng. ph tr     ¬ 3­ C¨n  ®Ò   Þ   ña  û   cø  ngh c U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     Trung  ng,Côc  ¬  V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ¬  ë  éc Bé  tinc s thu   V¨n     ho¸ ­ Th«ng    µ  éi tinv H   ®ång    ua    Thi ® ­ Khen  ëng  é   th B V¨n      ho¸ ­ Th«ng    ã  tinc tr¸chnhiÖ m   Óm       ki tra x¸cnhËn  µnh  Ých,xÐt chän  n  Þ    Óu  µ  µm  ê tr×nh ®Ò   Þ  é    th t    ®¬ v tiªubi v l t     ngh B tr ng  é  ë B V¨n   ­Th«ng    ho¸    tinQuy Õt  nh  ®Þ tÆng b»ng khen. C h ¬ n g  III §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    µng  16. H n¨m, viÖc  Ðt vµ    x   c«ng  Ën  nh Gia  nh      µng  ®× v¨n ho¸,L v¨n ho¸,Khu  è        Êp  µ  Öc     ph v¨n ho¸ c¸c c v vi khen  ëng  µng      th L v¨n ho∙,Khu  è  ph v¨n ho¸ xuÊts ¾c  îctæ       ®   chøc  lÇn  µo  ý  1  v qu IV. §i Ò u 17. 1­ Gia  nh  ho¸,Lµng  ho¸,Khu  è  ho¸  îc Uû   ®× v¨n    v¨n    ph v¨n  ®   ban  ©n  nh d ©n  huyÖn,  Ën,  Þ    µnh  è  ùc thuéc  qu th x∙,th ph tr   tØnh c«ng  Ën  îc trao nh ®    Quy Õt  nh  ®Þ c«ng  Ën,kÌm  nh   theo giÊy c«ng  Ën;     nh 2­ Gia  nh  ho¸,Lµng  ho¸,Khu  è  ho¸ ® îc Uû   ®× v¨n    v¨n    ph v¨n      ban  ©n   Nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ c«ng  Ën  îctrao Quy Õt  nh   nh ®     ®Þ c«ng  Ën,kÌm  nh   theo b»ng    c«ng  Ën. nh 3­  µng  ho¸,Khu  è  ho¸ xuÊt s ¾c  îc Bé   L v¨n    ph v¨n      ®   V¨n      ho¸ ­ Th«ng    tin tÆng b»ng khen  îctraoQuy Õt  nh, kÌm  ®    ®Þ   theo b»ng    khen. §i Ò u 18. B»ng  éng  Ën  c nh danh  Öu  hi Gia  nh  ®× v¨n ho¸,Lµng      v¨n ho¸,Khu  è    ph v¨n  ho¸  Ìm  k theo  Quy Õt  nh   ®Þ c«ng  Ën  ña  û   nh c U ban  ©n   nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  îcintheo  É u   èng  Êt trong   ph tr     ¬ ®    m th nh     toµn  èc. qu §i Ò u    19. C¨n  vµo  iÒu  Ön  ô  Ó, tõng  a   ¬ng  ëng  Òn cø  ® ki c th   ®Þ ph th ti   hoÆc  tÆng  µ u  Ö m   qu l ni cho      nh, lµng,khu  è  t danh  Öu    c¸c gia ®×     ph ®¹   hi v¨n ho¸. §i Ò u    ®×nh, lµng,khu  è  ∙  îcc«ng  Ën  µGia  nh    20. Gia      ph ® ®   nh l   ®× v¨n ho¸,Lµng        v¨n ho¸,Khu  è      Õu    ¹m  ét  ph v¨n ho¸ n viph m trong nh÷ng    quy  nh    ®Þ ë Quy  Õ   µy  Ïkh«ng  îcxÐt c«ng  Ën  Õp ë  tsau  ch n s   ®   nh ti   ®î   hoÆc   Êp  c cao  ¬n. h §i Ò u    21. Quy  Õ   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. ch n c hi l   15  k t  k

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản