Quyết định 01/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
77
lượt xem
19
download

Quyết định 01/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 296: 2004 "Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2004/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng

 1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé X¢Y DùNG Sè 01/2004/Q§­BXD  NGµY 11 TH¸NG 02 N¡M 2004 VÒ VIÖC BAN HµNH TI£U CHUÈN X¢Y DùNG  VIÖT NAM TCXD VN 296: 2004 “DµN GI¸O ­ C¸C Y£U CÇU VÒ AN TOµN” Bé TR¦ëNG Bé X¢Y DùNG C¨n  cø    NghÞ   ®Þnh   sè   36/2003/N§­CP   ngµy  04/04/2003   cña   ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ   chøc cña Bé X©y dùng. C¨n cø biªn b¶n sè  56/BXD­H§KHKT ngµy 10/4/2003  cña Héi   ®ång   Khoa   häc   kü   thuËt     chuyªn   ngµnh   nghiÖm   thu   tiªu   chuÈn   ''Dµn gi¸o ­ C¸c yªu cÇu vÒ an toµn '' XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Vô  trëng Vô  Khoa häc C«ng nghÖ  vµ  ViÖn   trëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc. QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1:  Ban hµnh kÌm theo quyÕt  ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn  X©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 296: 2004 ''Dµn gi¸o ­ C¸c yªu cÇu  vÒ an toµn'' §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy   ®¨ng c«ng b¸o. §iÒu 3: C¸c ¤ng: Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô trëng Vô Khoa häc  C«ng nghÖ, ViÖn trëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc vµ  Thñ  trëng  c¸c  ®¬n vÞ  cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt  ®Þnh   nµy.
 2. TCXDVN Dµn gi¸o ­ c¸c yªu cÇu vÒ an toµn Scaffolding ­ Safety Requirements (b¾t buéc ¸p dông) 1. Ph¹m vi ¸p dông  Tiªu chuÈn nµy quy  ®Þnh c¸c yªu cÇu vÒ  an toµn khi l¾p   dùng, sö  dông, b¶o tr×, th¸o dì  dµn gi¸o trong x©y dùng, söa  ch÷a, ph¸ dì nhµ vµ c«ng tr×nh. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi c¸c hÖ dµn gi¸o treo   thêng xuyªn hoÆc c¸c sµn c«ng t¸c treo tù do trong kh«ng gian. 2. Tiªu chuÈn viÖn dÉn Quy chuÈn X©y dùng ViÖt Nam, ch¬ng 17 TCVN 5308­ 1991. Quy ph¹m kü thuËt an toµn trong x©y dùng TCVN 6052­1995. Dµn gi¸o thÐp. 3. C¸c thuËt ng÷ ­ kh¸i niÖm  3.1. Bµn gi¸o chÕ  t¹o s½n: §¬n vÞ  sµn c«ng t¸c d¹ng mÆt   bµn chÕ  t¹o s½n, cã  c¸c mãc neo chÆt víi c¸c thanh ngang cña  dµn gi¸o. 3.2. Dµn gi¸o: Mét hÖ thèng kÕt cÊu t¹m thêi ®Æt trªn nÒn   v÷ng hoÆc cã  thÓ  treo hoÆc neo, tùa vµo c«ng tr×nh  ®Ó  t¹o ra  n¬i lµm viÖc cho c«ng nh©n t¹i c¸c vÞ  trÝ  cao so víi mÆt  ®Êt   hay mÆt sµn cè ®Þnh.  3.3. Dµn gi¸o trô vµ gi¸ ®ì c«ng son di ®éng: HÖ dµn gi¸o  cã   c¸c   trô   ®øng,   v¸n   sµn   vµ   gi¸   ®ì   sµn   c«ng   t¸c   cã   thÓ   di   chuyÓn trªn trô ®øng. 3.4. Dµn gi¸o dÇm c«ng son : Dµn gi¸o cã sµn c«ng t¸c ®Æt  trªn c¸c thanh dÇm c«ng son tõ  trong têng hoÆc trªn mÆt nhµ.  §Çu phÝa bªn trong ®îc neo chÆt vµo c«ng tr×nh hay kÕt cÊu. 3.5.  Dµn  gi¸o dÇm  treo:  Sµn c«ng  t¸c  ®Æt trªn  hai thanh   dÇm, ®îc treo b»ng c¸c d©y c¸p. 3.6.   Dµn   gi¸o   ch©n   vu«ng   :   Dµn   gi¸o   cã   ch©n   ®ì   lµ   c¸c   khung gç  d¹ng h×nh vu«ng, trªn  ®ì  sµn c«ng t¸c chÞu t¶i träng   nhÑ vµ trung b×nh. 3.7. Dµn gi¸o cét chèng  ®éc lËp: Dµn gi¸o  ®Æt trªn nÒn  b»ng nhiÒu khung hµng cét chèng. Lo¹i gi¸o nµy  ®øng  ®éc lËp,  kh«ng   tùa   vµo   c«ng   tr×nh   bao   gåm   c¸c   cét   ®ì,   dÇm   däc,   dÇm   ngang vµ c¸c thanh gi»ng chÐo. 3.8. Dµn gi¸o cét chèng  ®¬n: Sµn c«ng t¸c  ®Æt trªn c¸c  dÇm ngang cã   ®Çu phÝa ngoµi ®Æt trªn c¸c dÇm däc liªn kÕt víi 
 3. hµng cét hay thanh  ®øng  ®¬n. §Çu bªn trong cña dÇm ngang  ®Æt  neo vµo trong hoÆc lªn têng nhµ. 3.9. Dµn gi¸o hÖ khung ®ì kiÓu thíc thî: Dµn gi¸o gåm c¸c  khung gç hoÆc kim lo¹i ®ì  sµn c«ng t¸c.  3.10. Dµn gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son: Dµn gi¸o chÞu t¶i  träng nhÑ, sµn c«ng t¸c  ®Æt trªn c¸c dÇm c«ng son   liªn kÕt   víi c¸c thang ®éc lËp hoÆc nèi dµi. 3.11. Dµn gi¸o di ®éng ®Èy tay: Dµn gi¸o ®îc ®Æt trªn c¸c  b¸nh xe vµ chØ di chuyÓn khi ®Èy hoÆc kÐo. 3.12. Dµn gi¸o khung thÐp  èng chÕ  t¹o s½n: HÖ  c¸c khung  b»ng  èng kim lo¹i (ch©n gi¸o), l¾p r¸p víi nhau nhê  c¸c thanh   gi»ng. 3.13.  Dµn  gi¸o  kiÓu ch©n  ngùa:  Dµn  gi¸o chÞu  t¶i  träng   nhÑ hoÆc trung b×nh, gåm  c¸c ch©n mÔ ®ì sµn c«ng t¸c. 3.14. Dµn gi¸o vµ  tæ hîp dµn gi¸o thÐp  èng vµ  bé  nèi: HÖ  dµn gi¸o  ®îc cÊu t¹o tõ  c¸c thanh thÐp  èng nh thanh trô   ®øng,  c¸c thanh ngang, däc dµn gi¸o vµ  c¸c thanh gi»ng; cã  tÊm  ®ì  ch©n c¸c thanh trô vµ c¸c bé nèi ®Æc biÖt ®Ó nèi c¸c thanh trô  vµ liªn kÕt c¸c thanh kh¸c. 3.15. Dµn gi¸o treo mãc nèi tiÕp: Sµn c«ng t¸c ®îc ®Æt vµ  mãc vµo hai d©y c¸p thÐp treo song song theo ph¬ng ngang, c¸c  ®Çu d©y liªn kÕt chÆt víi c«ng tr×nh.  3.16. Dµn gi¸o treo nhiÒu ®iÓm: Dµn gi¸o ®îc ®ì bëi nhiÒu  d©y c¸p treo tõ  c¸c vËt ®ì  phÝa trªn vµ  ®îc l¾p  ®Æt, vËn hµnh  khi n©ng hoÆc h¹ sµn c«ng t¸c tíi c¸c vÞ trÝ yªu cÇu. 3.17. Dµn gi¸o treo nhiÒu tÇng: Dµn gi¸o cã  c¸c sµn c«ng  t¸c  ë  c¸c cèt cao  ®é  kh¸c nhau,  ®Æt trªn cïng mét hÖ   ®ì. HÖ   thèng nµy cã thÓ treo bëi hai hay nhiÒu ®iÓm. 3.18. D©y an toµn: D©y mÒm buéc vµo  ®ai ngang lng ngêi  hoÆc dông cô  lao  ®éng,  ®Çu gi÷  buéc vµo ®iÓm cè  ®Þnh hoÆc d©y  b¶o hé.  3.19.   D©y   b¶o   hé   (d©y   tho¸t   hiÓm,   d©y   cøu   n¹n):     D©y   th¼ng ®øng tõ  mét mãc neo cè  ®Þnh  ®éc lËp víi sµn c«ng t¸c vµ  c¸c d©y neo, dïng ®Ó treo hoÆc mãc c¸c d©y an toµn. 3.20. D©y  ®ai ngang lng: Dông cô   ®Æc biÖt  ®eo vµo ngêi,  dïng  ®Ó  treo gi÷  hoÆc tho¸t hiÓm cho c«ng nh©n khi  ®ang lµm   viÖc hoÆc ë trong vïng nguy hiÓm. 3.21. §¬n vÞ  sµn c«ng t¸c: Mét sµn c«ng t¸c nhá  nhÊt cã   thÓ ho¹t ®éng ®éc lËp hoÆc l¾p ghÐp thµnh mét sµn c«ng t¸c lín  h¬n. §¬n vÞ  sµn c«ng t¸c cã  thÓ  lµ  c¸c tÊm gç  v¸n  ®Æc biÖt,   bµn gi¸o hoÆc sµn chÕ t¹o s½n b»ng kim lo¹i.
 4. 3.22. Lan can: HÖ  thanh ch¾n  ®îc l¾p däc theo c¸c mÆt hë  vµ  phÇn cuèi cña sµn c«ng t¸c, gåm   cã  thanh trªn (tay vÞn),  thanh gi÷a vµ c¸c trô ®ì. 3.23. Mµn ch¾n an toµn: Mét tÊm mµn ch¾n ®Æt gi÷a tay vÞn   vµ   thanh   ch¾n   ch©n,   ®Ó   ng¨n   dông   cô   lao   ®éng   hoÆc   vËt   liÖu   kh«ng r¬i khái dµn gi¸o. 3.24. NÒn ®Æt gi¸o: NÒn mÆt ®Êt hoÆc nÒn sµn v÷ng cña c¸c   tÇng nhµ vµ c«ng tr×nh. 3.25. Neo: Bé  phËn liªn kÕt gi÷a dµn gi¸o víi c«ng tr×nh  hoÆc kÕt cÊu, ®Ó t¨ng cêng æn ®Þnh hai ph¬ng cho dµn gi¸o. 3.26. Neo sau: Liªn kÕt tõ  c«ng tr×nh hoÆc kÕt cÊu víi  mét thiÕt bÞ n©ng. 3.27.   Sµn   c«ng   t¸c:   Sµn   cho   c«ng   nh©n   ®øng   vµ   xÕp   vËt  liÖu t¹i c¸c vÞ  trÝ  yªu cÇu,  ®îc cÊu t¹o tõ  mét hay nhiÒu ®¬n  vÞ sµn c«ng t¸c. 3.28.  T¶i  träng  c«ng  t¸c: T¶i  träng  gåm ng êi, vËt  liÖu  vµ thiÕt bÞ trªn dµn gi¸o. 3.29.  T¶i  träng  tÝnh  to¸n lín  nhÊt:  Tæng  t¶i träng  cña   b¶n th©n dµn gi¸o, ngêi, thiÕt bÞ, dông cô, vËt liÖu vµ  c¸c  t¸c ®éng kh¸c lªn dµn gi¸o.  3.30. Thanh gi»ng: Bé phËn gi÷ cè ®Þnh cho dµn gi¸o, liªn  hÖ víi c¸c bé phËn kh¸c. 3.31. ThiÕt bÞ  n©ng: ThiÕt bÞ  dïng  ®Ó  n©ng hay h¹  mét hÖ   gi¸o   treo.   Nã   cã   thÓ   ho¹t   ®éng   b»ng   tay   hoÆc   b»ng   ®éng   c¬   (m¸y). 3.32. V¸n hoÆc sµn chÕ  t¹o s½n: MÆt ph¼ng lµm viÖc  ®îc  t¹o ra tõ  c¸c kÕt cÊu gç, kim lo¹i hoÆc vËt liÖu míi  ë  d¹ng   ®Æc hoÆc cã lç.   4. Yªu cÇu chung cho c¸c lo¹i dµn gi¸o 4.1. PhÇn chung 4.1.1. C¸c lo¹i dµn gi¸o sö  dông trong x©y dùng ph¶i  ®¶m  b¶o c¸c yªu cÇu vÒ thiÕt kÕ, cÊu t¹o, l¾p dùng, vËn hµnh, th¸o  dì ghi trong hå s¬ kü thuËt vµ hé chiÕu cña nhµ chÕ t¹o. Kh«ng  ®îc l¾p dùng, sö  dông hoÆc th¸o dì  lo¹i dµn gi¸o kh«ng ®ñ  c¸c  tµi liÖu nªu trªn. 4.1.2. C¸c bé  phËn dïng  ®Ó  l¾p  ®Æt dµn gi¸o ph¶i phï  hîp   víi hå  s¬  kü  thuËt vµ  nh÷ng qui  ®Þnh cña tiªu chuÈn nµy, b¶o  ®¶m c¸c yªu cÇu vÒ  cêng  ®é, kÝch thíc vµ  träng lîng. Dµn gi¸o  ph¶i   ®îc  thiÕt  kÕ  vµ  l¾p  dùng  ®ñ   chÞu lùc  an toµn  theo  t¶i   träng thiÕt kÕ.
 5. 4.1.3. C«ng nh©n l¾p dùng vµ th¸o dì dµn gi¸o ph¶i qua ®µo   t¹o vµ ph¶i tu©n thñ  c¸c yªu cÇu cña quy tr×nh vµ ®îc trang bÞ  ®Çy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn b¶o hé lao ®éng. 4.1.4. Kh«ng  ®îc   sö  dông dµn gi¸o trong c¸c trêng hîp  sau: a) Kh«ng  ®¸p øng  ®îc nh÷ng yªu cÇu kü  thuËt vµ   ®iÒu kiÖn   an toµn lao  ®éng qui  ®Þnh trong hå s¬  thiÕt kÕ   hoÆc trong hé  chiÕu cña nhµ chÕ t¹o;  b) Kh«ng ®óng chøc n¨ng theo tõng lo¹i c«ng viÖc; c) C¸c bé phËn cña dµn gi¸o cã biÕn d¹ng, r¹n nøt, mßn rØ  ; d)   Kho¶ng   c¸ch   tõ   mÐp   biªn   giíi   h¹n   c«ng   t¸c   cña   dµn   gi¸o, gi¸  ®ì  tíi mÐp biªn liÒn kÒ  cña ph¬ng tiÖn vËn t¶i nhá  h¬n 0,60m; e) C¸c cét hoÆc khung ch©n gi¸o  ®Æt trªn nÒn kÐm æn  ®Þnh   (nÒn   ®Êt   yÕu,   tho¸t   níc   kÐm,   lón   qu¸   giíi   h¹n   cho   phÐp   cña  thiÕt kÕ...) cã  kh¶ n¨ng trît lë  hoÆc  ®Æt trªn nh÷ng bé  phËn  hay kÕt cÊu nhµ  kh«ng  ®îc tÝnh to¸n  ®¶m b¶o chÞu lùc æn  ®Þnh  cho chÝnh bé phËn, kÕt cÊu vµ cho cét dµn gi¸o, khung ®ì. 4.1.5. Kh«ng  ®îc xÕp t¶i lªn dµn gi¸o vît qu¸ t¶i träng  rÝnh to¸n. NÕu sö dông dµn gi¸o chÕ t¹o s½n ph¶i tu©n theo chØ  dÉn cña nhµ chÕ t¹o.   4.1.6. Kh«ng cho phÐp dµn gi¸o di chuyÓn ngang hoÆc thay ®æi  kÕt cÊu hÖ dµn gi¸o  trong khi ®ang sö dông, trõ c¸c dµn gi¸o ®îc  thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó sö dông cho yªu cÇu trªn. 4.1.7. Kh«ng ®îc l¾p dùng, th¸o dì hoÆc lµm viÖc trªn dµn  gi¸o khi thêi tiÕt xÊu nh  cã  gi«ng tè, trêi tèi, ma to, giã  m¹nh tõ cÊp 5 trë lªn. 4.1.8. Dµn gi¸o vµ phô kiÖn kh«ng ®îc dïng ë nh÷ng n¬i cã  ho¸ chÊt ¨n mßn vµ  ph¶i cã  c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ  thÝch hîp cho  dµn gi¸o kh«ng bÞ huû ho¹i theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o.  4.1.10. Th¸o dì  dµn gi¸o ph¶i tiÕn hµnh theo chØ dÉn cña  thiÕt kÕ hoÆc nhµ chÕ t¹o vµ b¾t ®Çu tõ ®Ønh dµn gi¸o: C¸c   bé   phËn   vµ   liªn   kÕt   ®∙   th¸o   rêi   ph¶i   h¹   xuèng   an   toµn, kh«ng ®Ó r¬i tù do. Ph¶i duy tr× sù æn ®Þnh cña phÇn dµn  gi¸o cha th¸o dì cho ®Õn khi th¸o xong. Trong khu vùc  ®ang th¸o dì, ph¶i cã  rµo ng¨n, biÓn cÊm  ngêi vµ  ph¬ng tiÖn qua l¹i. Kh«ng th¸o dì  dµn gi¸o b»ng c¸ch  giËt ®æ.
 6. 4.1.11. Khi l¾p dùng, sö  dông hay th¸o dì  dµn gi¸o  ë gÇn   ®êng d©y t¶i ®iÖn (díi 5m, kÓ c¶  ®êng d©y h¹  thÕ) cÇn ph¶i cã  biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn vÒ ®iÖn cho c«ng nh©n vµ ph¶i ® îc sù  ®ång   ý  cña  c¬  quan  qu¶n lý   ®iÖn vµ   ®êng d©y  (ng¾t   ®iÖn  khi  dùng l¾p, líi che ch¾n...) 4.2. HÖ ®ì dµn gi¸o 4.2.1.   Ch©n   cña   c¸c   dµn   gi¸o   ph¶i   v÷ng   ch¾c   vµ   ®ñ   kh¶  n¨ng chÞu  ®îc t¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt. C¸c  ®å  vËt kh«ng   bÒn nh  thïng gç, hép c¸c­t«ng, g¹ch vôn hoÆc c¸c khèi tù  do,  kh«ng ®îc dïng lµm ch©n ®Õ ®ì gi¸o. 4.2.2.   C¸c cét  chèng,  ch©n  gi¸o hay  thanh   ®øng  cña dµn   gi¸o ph¶i b¶o  ®¶m  ®Æt th¼ng  ®øng còng nh  ®îc gi»ng, liªn kÕt  chÆt víi nÒn ®Ó chèng xoay vµ dÞch chuyÓn. 4.2.3.   Khi   dïng   d©y   thõng,   d©y   tæng   hîp   hay   c¸p   thÐp   trong c¸c c«ng viÖc cã  ho¸ chÊt ¨n mßn hay kh«ng khÝ  ¨n mßn,  cÇn ph¶i cã  biÖn ph¸p kh¾c phôc  ®Ó  chèng l¹i sù  ph¸ huû  cña   c¸c chÊt nãi trªn.  4.2.4. TÊt c¶ c¸c lo¹i d©y c¸p dïng ®Ó treo dµn gi¸o ph¶i   cã kh¶ n¨ng chÞu lùc Ýt nhÊt gÊp s¸u lÇn t¶i träng thiÕt kÕ. 4.3. C¸c yªu cÇu vÒ t¶i träng. 4.3.1. Dµn gi¸o ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc mµ kh«ng bÞ ph¸   ho¹i bëi t¶i träng b¶n th©n vµ   Ýt nhÊt bèn lÇn t¶i träng tÝnh  to¸n.  Riªng ®èi víi hÖ thèng lan can an toµn, c¸p treo vµ c¸c  cÊu kiÖn gç ®îc ¸p dông theo yªu cÇu riªng. 4.3.2. Møc t¶i träng:   C¸c t¶i träng lín nhÊt  ®îc ph©n  lo¹i nh sau:  T¶i träng nÆng: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng c«ng  t¸c 375Kg/m2 dïng cho x©y g¹ch, ®¸, cïng vËt liÖu ®Æt trªn sµn   c«ng t¸c. T¶i träng trung b×nh: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng  c«ng t¸c 250Kg/m2 dïng cho ngêi vµ v÷a x©y tr¸t.   T¶i träng nhÑ: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng c«ng  t¸c 125Kg/m2 dïng cho ngêi vµ dông cô lao ®éng.   T¶i träng  ®Æc biÖt: ¸p dông cho dµn gi¸o mang t¶i träng  ®Æc biÖt cïng vËt liÖu kÌm theo.  4.3.3. Ph©n lo¹i t¶i träng ®èi víi ®¬n vÞ sµn c«ng t¸c 4.3.3.1.Yªu cÇu vÒ  t¶i träng do ngêi: T¶i träng thiÕt kÕ  cho sµn c«ng t¸c  ®îc tÝnh to¸n trªn c¬  së  mét hay nhiÒu h¬n  mét ngêi cã  träng lîng 75 Kg vµ  25Kg dông cô  cho mçi ng êi . 
 7. Mçi  ®¬n vÞ  sµn c«ng t¸c ph¶i  ®ñ  kh¶ n¨ng  ®ì   ® îc  Ýt nhÊt mét  ngêi theo qui ®Þnh sau: a) Sµn c«ng t¸c dïng cho mét ngêi ®îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt  ®ñ kh¶ n¨ng ®ì ®îc t¶i träng 100 Kg ®Æt t¹i gi÷a sµn; b) Sµn c«ng t¸c dïng cho hai ngêi ®îc thiÕt kÕ vµ  l¾p ®Æt  ®ñ  kh¶ n¨ng  ®ì   ®îc t¶i träng lµm viÖc 200 Kg, trong  ®ã100 Kg  ®Æt c¸ch 0,45 m vÒ phÝa tr¸i vµ 100 Kg ®Æt c¸ch 0,45 m vÒ phÝa  ph¶i cña ®êng th¼ng ë gi÷a sµn c«ng t¸c. c) Sµn c«ng t¸c dïng cho ba ngêi ®îc thiÕt kÕ vµ l¾p ®Æt ®ñ  kh¶ n¨ng ®ì ®îc t¶i träng lµm viÖc 300 Kg, trong ®ã100 Kg ®Æt c¸ch  0,45 m vÒ  phÝa tr¸i, 100 Kg ®Æt ë  chÝnh gi÷a vµ  100 Kg  ®Æt c¸ch   0,45 m vÒ phÝa ph¶i cña ®êng th¼ng ë gi÷a sµn c«ng t¸c. 4.3.3.2. C¸c yªu cÇu vÒ  t¶i träng ph©n bè: mçi  ®¬n vÞ  sµn  c«ng t¸c t¹i vÞ  trÝ  thÝch hîp, ph¶i thiÕt kÕ  vµ  l¾p dùng mang   t¶i träng ph©n bè  xen kÏ  víi t¶i träng do ng êi theo 4.3.3.1.  T¶i träng ph©n bè vµ t¶i träng do ngêi kh«ng tÝnh to¸n t¸c dông  ®ång thêi mµ cÇn dïng tæ hîp h¹n chÕ tèi ®a ®Ó thiÕt kÕ sµn c«ng  t¸c phï hîp.   4.4. C¸c yªu cÇu vÒ sµn c«ng t¸c (H×nh 1­7, phô lôc B) 4.4.1. Sµn c«ng t¸c ph¶i ch¾c ch¾n, b¶o  ®¶m chÞu  ®îc t¶i  träng tÝnh to¸n. VËt liÖu ®îc lùa chän lµm sµn ph¶i cã ®ñ cêng  ®é,  ®¸p øng c¸c yªu cÇu thùc tÕ, kh«ng bÞ  ¨n mßn ho¸ häc vµ   chèng ®îc x©m thùc cña khÝ quyÓn. Chó  thÝch: C¸c v¸n vµ  sµn c«ng t¸c chÕ  t¹o s½n bao gåm   c¸c v¸n khung gç, c¸c v¸n gi¸o vµ sµn dÇm ®Þnh h×nh. 4.4.2.   Sµn   c«ng   t¸c   (trõ   khi   ®ù¬c   gi»ng   hoÆc   neo   chÆt)  ph¶i  ®ñ   ®é  dµi vît qua thanh  ®ì  ngang  ë  c¶ hai  ®Çu mét  ®o¹n  kh«ng nhá h¬n 0,15m vµ kh«ng lín h¬n 0,5m. 4.4.3. V¸n gç: a) C¸c v¸n gç  ph¶i  ®îc thiÕt kÕ  sao cho  ®é  vâng  ë  gi÷a   nhÞp   theo   t¶i   träng   tÝnh   to¸n   kh«ng   vît   qu¸   1/60   nhÞp   dµn  gi¸o. b) NhÞp lín nhÊt cña v¸n gç ®îc qui ®Þnh theo thiÕt kÕ vµ  nhµ  s¶n xuÊt trªn c¬  së  tÝnh to¸n  ®é  tin cËy  ®èi víi v¸n sµn   gç. c) V¸n gç  cÇn dïng  ë  nh÷ng n¬i cao r¸o vµ  lu th«ng kh«ng  khÝ  tèt. NÕu v¸n sö dông cßn t¬i hoÆc trong  ®iÒu kiÖn Èm  th×  viÖc tÝnh to¸n øng suÊt vµ  kiÓm tra theo 4.4.3.a) ph¶i kÓ   ®Õn   ®é Èm cña gç.  
 8. 4.4.4.   Bµn   gi¸o,   v¸n   vµ   sµn   chÕ   t¹o   s½n,   bao   gåm   c¸c   lo¹i: bµn gi¸o chÕ  t¹o s½n; v¸n chÕ  t¹o s½n; v¸n gç  cã  khung;  v¸n cã dÇm vµ sµn dÇm ®Þnh h×nh. 4.4.4.1.  Bµn  gi¸o chÕ  t¹o s½n:  ChiÒu  réng  nhá  nhÊt  cña   bµn gi¸o kh«ng nhá h¬n 0,3 m; chiÒu dµi tiªu chuÈn tõ 1,8m ®Õn  3,0 m. 4.4.4.2. ChiÒu dµi vµ  chiÒu réng cña c¸c v¸n vµ  sµn c«ng  t¸c chÕ t¹o s½n theo quy ®Þnh ë b¶ng 1.  B¶ng 1. Quy c¸ch,t¶i träng tÝnh to¸n cña v¸n vµ sµn c«ng t¸c  chÕ t¹o s½n S¶n phÈm  T¶i träng  ChiÒu dµi  ChiÒu réng  ChiÒu réng  chÕ t¹o s½n tÝnh to¸n  lín nhÊt  lín nhÊt  nhá nhÊt  (Kg) (m) (m) (m) V¸n  gç   cã  110 7,2 0,5 0,3 khung  V¸n gi¸o 220 9,6 0,5 0,3 V¸n cã dÇm 220 12,0 0,75 0,5 Sµn  dÇm  330 12,0 0,90 0,5 ®Þnh h×nh Chó thÝch: B¶ng 1 kh«ng ¸p dông ®èi víi bµn gi¸o. 4.4.5. Mçi bµn gi¸o chÕ  t¹o s½n ph¶i cã  c¸c mãc neo  ®ì   vµ cho phÐp bµn gi¸o ®Æt khíp vµo c¸c bé phËn ®ì cña gi¸o. C¸c  mãc neo b¶o ®¶m gi÷ chÆt cho bµn gi¸o kh«ng bÞ nhÊc lªn. 4.4.6. C¸c kiÓu bµn gi¸o: cã  thÓ  lµ  lo¹i  ®Æc, lo¹i thanh  hay lo¹i cã m¾t líi tho¸ng. MÆt bµn gi¸o ph¶i ®îc gi÷ chÆt víi  c¸c thanh ch¾n biªn hay c¸c thanh ngang chÐo nhau. a) §é  hë  bµn gi¸o: §é  hë  lín nhÊt gi÷a bµn gi¸o víi mçi   thanh ch¾n biªn vµ gi÷a c¸c tÊm v¸n kh«ng qu¸ 1 cm; b)   BÒ   mÆt   bµn   gi¸o:   cã   thÓ   ®Æt   thÊp   h¬n   mÆt   trªn   cña   thanh ch¾n biªn. MÆt bµn gi¸o kim lo¹i ph¶i cã  biÖn ph¸p b¶o  ®¶m chèng tr¬n trît. 4.5. Yªu cÇu vÒ lan can an toµn 4.5.1. Ph¶i l¾p  ®Æt hÖ  thèng lan can b¶o vÖ  t¹i tÊt c¶   mÆt hë  vµ  phÇn cuèi cña c¸c sµn c«ng t¸c cao h¬n 3,0 m so víi   mÆt ®Êt hoÆc sµn nhµ, trõ c¸c trêng hîp sau: a) Trong khi l¾p dùng hoÆc th¸o dì dµn gi¸o;
 9. b) Khi dµn gi¸o  ®Æt trong nhµ, t¹i  ®ã  toµn bé  diÖn tÝch   nÒn ®Æt dµn gi¸o ®îc bao têng xung quanh, kh«ng cã mÆt hë hoÆc  c¸c lç sµn thñng nh thang m¸y hay thang bé; c) Khi sö dông c¸c d©y b¶o hé vµ d©y an toµn cho ngêi ®èi  víi gi¸o dÇm treo, ghÕ ngåi treo, dµn gi¸o kiÓu thang; d) Khi sö dông c¸c kiÓu thang ®øng tù do ®ì dµn gi¸o. 4.5.2.Tay vÞn lan can ph¶i cã chiÒu cao tõ  0,9m ®Õn 1,15   m so víi mÆt sµn. 4.5.3. C¸c trô   ®ì  hÖ  lan can  ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 3,0   m. 4.5.4.   Thanh   ch¾n   ch©n   ®îc   lµm   tõ   gç   xÎ   hay   t¬ng   ®¬ng  kÝch thíc 0,025m x 0,1m,  ®Æt kÐo dµi phÝa trªn c¸ch mÆt sµn  0,04m. C¸c thanh ch¾n ch©n ph¶i ®îc l¾p cïng víi hÖ  lan can  ë  tÊt c¶ c¸c mÆt hë  vµ  phÇn cuèi dµn gi¸o t¹i nh÷ng n¬i cã  ngêi  lµm viÖc hoÆc ®i l¹i phÝa díi. 4.5.5.   Thanh   gi»ng   chÐo   nhau   cã   thÓ   dïng   thay   thÕ   cho  thanh gi÷a hÖ lan can khi giao ®iÓm hai thanh ë vÞ trÝ Ýt nhÊt  0,5m vµ kh«ng qu¸ 0,75 m  tÝnh tõ mÆt sµn c«ng t¸c. 4.5.6. Khi vËt liÖu chÊt  ®èng cao h¬n thanh ch¾n ch©n  ë  n¬i cã  ngêi lµm viÖc phÝa díi, ph¶i bè  trÝ  mµn ch¾n an toµn  gi÷a   thanh   ch¾n   ch©n   vµ   tay   vÞn.   NÕu   dïng   líi   thÐp   lµm   mµn  ch¾n, cã thÓ bá thanh ch¾n gi÷a. 4.6. Thang, lèi ®i l¹i, biÓn b¸o  4.6.1. Ph¶i t¹o lèi  ®i an toµn  ®Õn sµn c«ng t¸c cña c¸c   kiÓu dµn gi¸o theo mét trong nh÷ng c¸ch sau, trõ  khi  ®ang l¾p   dùng hoÆc th¸o dì:  Sö dông thang gç, kim lo¹i, chÊt dÎo ®îc chÕ t¹o s½n hoÆc  ¸p dông theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan; Sö   dông   c¸c   bËc   thang   liªn   kÕt   víi   ch©n   khung   gi¸o,  kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c bËc cña khung kh«ng qu¸ 0,4m, ®é   dµi cña bËc kh«ng nhá h¬n 0,25 m; Sö dông thang cã mãc hay thang kim lo¹i l¾p ghÐp víi kiÓu   dµn gi¸o ®îc thiÕt kÕ phï hîp; Cöa ra vµo trùc tiÕp tõ kÕt cÊu bªn c¹nh hoÆc tõ thiÕt bÞ  n©ng. 4.6.2.   Khi   dµn   gi¸o   cao   trªn   12   m   ph¶i   lµm   cÇu   thang   trong khoang dµn gi¸o. §é dèc cÇu thang kh«ng ®îc lín h¬n 600.  Trêng hîp dµn gi¸o cao díi 12m th×  cã  thÓ  dïng thang tùa hay  thang d©y.
 10. 4.6.3.Thang ph¶i ®îc ®Þnh vÞ ch¾c ch¾n, kh«ng lµm xª dÞch  gi¸o. Ngêi lªn xuèng thang ph¶i dïng hai tay  ®Ó  b¸m chÆt vµo  kÕt cÊu vµ kh«ng ®Ó dÇu mì hay bïn ®Êt dÝnh vµo tay, giÇy dÐp.  Kh«ng   ®îc   sö   dông   c¸c   thanh   gi»ng   xiªn   lµm   ph¬ng   tiÖn   lªn  xuèng dµn gi¸o. 4.6.4. C¸c lèi  ®i l¹i díi dµn gi¸o ph¶i cã  che ch¾n vµ  b¶o vÖ phÝa trªn ®Çu ngêi. 4.6.5. N¬i cã  ngêi hoÆc ph¬ng tiÖn qua l¹i, ph¶i cã  biÓn  b¸o hiÖu râ rµng, dïng rµo ch¾n hoÆc c¨ng d©y giíi h¹n khu vùc  dµn gi¸o. 5. Yªu cÇu ®èi víi c¸c nhãm dµn gi¸o. 5.1. Nhãm dµn gi¸o ®Æt trªn mÆt ®Êt. 5.1.1. PhÇn chung 5.1.1.1. C¸c bé  phËn cña hÖ  dµn gi¸o, bao gåm c¸c thanh  ®øng, thanh däc, thanh ngang, gi»ng, mèi nèi vµ lèi ®i l¹i, ®­ îc thiÕt kÕ chÞu t¶i träng theo 4.3.1.  5.1.1.2. C¸c cét chèng ph¶i  ®Æt trªn nÒn  ®¹t yªu cÇu vÒ  cêng ®é b¶o ®¶m chèng lón. C¸c cét ph¶i ®Æt th¼ng ®øng. 5.1.1.3.   Thanh   gi»ng   xiªn   dïng   ®Ó   chèng,   kh«ng   cho   dµn  gi¸o bÞ di chuyÓn hoÆc biÕn h×nh. 5.1.1.4.  Thanh  gi»ng  chÐo  nhau  ph¶i  ®Æt   ë  gi÷a  c¸c cét   trong vµ  ngoµi cña hÖ  gi¸o cét  ®éc lËp. C¸c mÆt hë  cuèi cña   dµn gi¸o còng ph¶i ®îc gi»ng chÐo nhau.  Thanh gi»ng chÐo nhau  chØ ®îc nèi t¹i cét. 5.1.1.5. HÖ  lan can b¶o vÖ  vµ  thanh ch¾n ch©n, l¾p  ®Æt  theo quy  ®Þnh  á  môc 4.5.1. Mµn ch¾n vµ  líi thÐp ph¶i phï  hîp  víi 4.5.6. 5.1.1.6. NhÞp lín nhÊt cho phÐp cña v¸n sµn ph¶i phï  hîp  víi 4.4.3; 4.4.4 vµ   ®ñ  kh¶ n¨ng chÞu t¶i träng t¸c dông trªn   sµn. 5.1.1.7. Cöa vµ  lèi  ®i ra, vµo dµn gi¸o l¾p  ®Æt nh   quy  ®Þnh cña ®iÒu 4.6.1.  5.1.2. Mét sè lo¹i dµn gi¸o ®Æt trªn mÆt ®Êt  5.1.2.1. Dµn gi¸o cét chèng gç (h×nh1 ­Phô lôc C). 5.1.2.1.1.   Dµn   gi¸o   cét   chèng   gç,tïy   ®iÒu   kiÖn   n¬i   ®Æt  gi¸o, cÇn bè trÝ s¸t víi  têng nhµ vµ c«ng tr×nh. 5.1.2.1.2. Dµn gi¸o cét ph¶i liªn kÕt chÆt víi nhµ  hoÆc  kÕt  cÊu.  N¬i cã  chiÒu  cao  vît qu¸  7,5 m, dµn  gi¸o  ph¶i  ®îc 
 11. gi»ng t¹i c¸c vÞ  trÝ  theo thiÕt kÕ  nhng kh«ng c¸ch nhau qu¸  7,5 m theo chiÒu ®øng vµ  chiÒu ngang. 5.1.2.1.3. T¹i chç  nèi cét, c¸c  ®Çu cét ph¶i ph¼ng vµ  cã  tiÕt diÖn  ®Òu nhau. C¸c tÊm gç  dïng  ®Ó  nèi  ®îc  ®Æt  ë  hai mÆt  s¸t liÒn kÒ  nhau, cã  chiÒu dµi kh«ng nhá  h¬n 1,2 m, cã  cïng   chiÒu   réng   vµ   tiÕt   diÖn   kh«ng   nhá   h¬n     tiÕt   diÖn   thanh   cét   chèng. NÕu tÊm  nèi b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c, ph¶i cã c êng ®é t­ ¬ng ®¬ng . 5.1.2.1.4. C¸c thanh hay dÇm ngang ph¶i  ®Æt c¹nh lín h¬n   cña tiÕt diÖn ngang theo chiÒu  ®øng vµ   ®ñ  dµi  ®Ó  vît qua c¸c  thanh däc cña c¸c hµng cét trong vµ ngoµi Ýt nhÊt lµ 0,075m vÒ  mçi phÝa. 5.1.2.1.5.   C¸c thanh  däc  ph¶i  ®ñ   dµi  ®Ó  vît  qua kho¶ng  c¸ch gi÷a hai cét. Kh«ng  ®îc nèi thanh däc trong kho¶ng hai  cét. Thanh däc  ®îc gia cè  b»ng c¸c tÊm kª liªn kÕt chÆt víi  cét chèng t¹o thµnh vËt ®ì c¸c thanh ngang. 5.1.2.1.6. Khi chuyÓn sµn c«ng t¸c tíi cao  ®é  tiÕp theo,   sµn c«ng t¸c cò ph¶i gi÷ nguyªn ®Õn khi l¾p ®Æt xong c¸c thanh  hay dÇm ngang míi ®Ó cã thÓ tiÕp nhËn sµn c«ng t¸c míi. 5.1.2.1.7. Ph¶i l¾p dùng c¸c gi»ng chÐo nhau  ®Ó  ng¨n c¶n   c¸c cét kh«ng dÞch chuyÓn theo ph¬ng song song víi mÆt nhµ,  c«ng tr×nh hoÆc bÞ cong, vâng. 5.1.2.1.8.   Ph¶i   cã   biÖn   ph¸p   phßng,   chèng   ch¸y   ®èi   víi  dµn gi¸o cét chèng gç. 5.1.2.2. Dµn gi¸o ch©n vu«ng (h×nh2­Phô lôc C). 5.1.2.2.1. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ch©n gç cña dµn gi¸o d¹ng  h×nh vu«ng kh«ng qu¸ 1,5m vµ chiÒu cao kh«ng qu¸ 1,5m. 5.1.2.2.2.   C¸c bé  phËn  kh¸c  cã  kÝch  thíc kh«ng  nhá   h¬n  qui ®Þnh trong b¶ng 2. B¶ng 2. KÝch thíc tiÕt diÖn nhá nhÊt cña c¸c bé phËn dµn gi¸o  ch©n vu«ng   Bé phËn KÝch thíc (m) C¸c dÇm ®ì hay thanh ngang  0,05 x 0,15 Ch©n ®ì  0,05 x 0,15 C¸c gi»ng gãc 0,025 x 0,15 C¸c gi»ng chÐo cña khung gi÷a 0,025 x 0,20 5.1.2.2.3. Ph¶i gia cè  t¹i c¸c gãc c¶ hai phÝa mçi ch©n  vu«ng   b»ng   c¸c   thanh   ®Öm   (gi»ng   gãc)   cã   kÝch   thíc   0,025m   x  0,15 m.
 12. 5.1.2.2.4.   C¸c ch©n  gi¸o  ®Æt c¸ch  nhau  kh«ng  qu¸ 1,5  m   ®èi víi dµn gi¸o chÞu t¶i träng trung b×nh vµ  kh«ng qu¸ 2,4 m  ®èi   víi   dµn   gi¸o   chÞu   t¶i   träng   nhÑ.   Ph¶i   bè   trÝ   c¸c   thanh   gi»ng 0,025m x 0,20m nèi tõ   ®¸y mét ch©n vu«ng  ®Õn  ®Ønh cña   ch©n vu«ng liÒn kÒ ë c¶ hai mÆt cña gi¸o.  5.1.2.2.5. C¸c ®Çu v¸n sµn ph¶i ®Æt kÐo dµi qua c¸c thanh  ®ì  cña ch©n vu«ng. Mçi tÊm v¸n  ®îc  ®Æt trªn  Ýt nhÊt ba ch©n  vu«ng. Cã thÓ sö dông v¸n chÕ t¹o s½n. 5.1.2.2.6. MÆt sµn c«ng t¸c ph¶i ngang b»ng vµ  liªn kÕt  ch¾c   ch¾n.   Kh«ng   ®îc   l¾p   dùng   qu¸   ba   tÇng   gi¸o   vµ   khi   xÕp   tÇng, ph¶i  ®Æt trùc tiÕp mét ch©n vu«ng trªn mét ch©n vu«ng  kh¸c.  5.1.2.3. Dµn gi¸o ch©n ngùa  (h×nh 3­Phô lôc C) 5.1.2.3.1 C¸c dµn gi¸o ch©n ngùa kh«ng ®Æt lªn nhau nhiÒu   h¬n hai tÇng, hoÆc kh«ng cao h¬n 3m. 5.1.2.3.2 KÝch thíc c¸c bé  phËn cÊu t¹o ch©n ngùa kh«ng  ®îc nhá h¬n quy ®Þnh ë b¶ng 3. 5.1.2.3.3. C¸c ch©n  ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,5m víi t¶i   träng võa vµ kh«ng qu¸ 2,4m víi t¶i träng nhÑ. 5.1.2.3.4.   Khi   xÕp   tÇng,   mçi   ch©n   ngùa     ph¶i   ®Æt   trùc  tiÕp lªn ch©n phÝa díi. B¶ng 3. KÝch thíc tiÕt diÖn nhá nhÊt c¸c bé phËn Ch©n ngùa Bé phËn KÝch thíc (m) C¸c dÇm hay thanh ngang 0,075 x 0,10 Ch©n ®ì 0,03 x 0,10 Gi»ng däc  c¸c ch©n ®ì 0,025 x 0,15 C¸c  gi»ng   ke   gãc   ë   ®Ønh   ch©n  0,025 x 0,20 ®ì C¸c gi»ng chÐo 0,03x 0,10 * C¸c kÝch thíc trªn ®îc tÝnh víi chiÒu dµi lín nhÊt lµ 3,0m 5.1.2.3.5.   C¸c   ch©n   ph¶i   ®îc   ®ãng   ®inh   víi   v¸n   sµn   ®Ó  chèng chuyÓn vÞ hoÆc x« ®Èy vµ mçi ch©n ph¶i ®îc gi÷ chÆt b»ng  c¸c thanh gi»ng chÐo. 5.1.2.4. dµn gi¸o vµ tæ hîp dµn gi¸o thÐp èng vµ bé nèi a­ Dµn gi¸o ®¬n  (h×nh 4­Phô lôc C) 5.1.2.4.1. Dµn gi¸o thÐp èng vµ bé nèi ®îc cÊu t¹o tõ c¸c  thanh   ®øng,   c¸c   thanh   däc   vµ     ngang   dµn   gi¸o   vµ   c¸c   thanh   gi»ng.
 13. 5.1.2.4.2. Dµn gi¸o   thÐp  èng vµ  bé  nèi chÞu t¶i träng  nhÑ   cã   c¸c   thanh   ®øng,   thanh   ngang,   thanh   däc   vµ   c¸c   thanh  gi»ng   b»ng   thÐp   èng   cã   ®êng   kÝnh   ngoµi   lµ   50mm   (®êng   kÝnh  trong lµ  47,5 mm). C¸c thanh  ®øng  ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,2   m theo chiÒu ngang vµ  3,0 m däc theo chiÒu dµi cña gi¸o. C¸c  kÕt cÊu kim lo¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng  t¬ng ®¬ng. 5.1.2.4.3.   Dµn   gi¸o   thanh   thÐp   èng   vµ   bé   nèi   chÞu   t¶i  träng   trung   b×nh   cã   c¸c   thanh   ®øng,   thanh   däc   vµ   c¸c   thanh  gi»ng b»ng thÐp  èng cã   ®êng kÝnh ngoµi 50mm (®êng kÝnh trong  lµ 47,5 mm).  Khi c¸c thanh  ®øng  ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,8m theo ph­ ¬ng ngang vµ  2,4m theo ph¬ng däc dµn gi¸o ph¶i cã  c¸c thanh  ngang b»ng thÐp èng ®êng kÝnh ngoµi 64mm (trong 60mm).  Khi c¸c thanh ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 1,0 m theo ph ­ ¬ng ngang vµ  2,4 m theo ph¬ng däc dµn gi¸o ph¶i cã  c¸c thanh  ngang b»ng thÐp  èng  ®êng kÝnh ngoµi 50mm (trong 47,5mm). C¸c  kÕt cÊu kim ko¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng  t¬ng ®¬ng. 5.1.2.4.4.   Dµn   gi¸o   thanh   thÐp   èng   vµ   bé   nèi   chÞu   t¶i  träng nÆng cã  c¸c thanh  ®øng, thanh ngang, thanh däc vµ  c¸c  thanh  gi»ng  b»ng  thÐp   èng  ®êng kÝnh  ngoµi  64mm  (trong  60mm)  víi   c¸c   thanh   ®øng   ®Æt   c¸ch   nhau   kh«ng   qu¸   1,5m   theo   ph¬ng  ngang   vµ   1,5m   theo   ph¬ng   däc   cña   dµn   gi¸o.   C¸c   kÕt   cÊu   kim  ko¹i kh¸c khi sö dông ph¶i thiÕt kÕ chÞu t¶i träng t¬ng ®¬ng. 5.1.2.4.5. C¸c thanh däc  ®îc l¾p däc theo chiÒu dµi cña  dµn gi¸o t¹i c¸c cao ®é x¸c ®Þnh. NÕu thanh trªn vµ thanh gi÷a  cña hÖ  lan can dïng thanh thÐp  èng th×  chóng  ®îc dïng ®Ó  thay  cho c¸c thanh däc. Khi di chuyÓn hÖ  lan can tíi cao  ®é  kh¸c,  cÇn bæ sung c¸c thanh däc  ®Ó  thay thÕ. C¸c thanh däc díi cïng  cÇn ®Æt s¸t víi mÆt nÒn. C¸c thanh däc ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸  1,8 m theo chiÒu ®øng tÝnh tõ ®iÓm gi÷a. 5.1.2.4.6. C¸c thanh ngang  ®Æt theo ph¬ng ngang gi÷a c¸c  thanh  ®øng vµ  g¾n chÆt víi c¸c thanh  ®øng b»ng c¸c bé  nèi n»m  trªn bé nèi thanh däc. C¸c thanh ngang ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸   1,8 m theo chiÒu ®øng tÝnh tõ  ®iÓm gi÷a.   5.1.2.4.7. ChiÒu dµi c¸c thanh ngang ph¶i vît qu¸ thanh  ®øng theo chiÒu réng cña gi¸o mét ®o¹n cÇn thiÕt, ®ñ ®Ó l¾p bé  nèi vµ   ®Ó  t¹o thµnh tay  ®ì  cho sµn gi¸o cã  t¶i träng nhÑ  vµ   võa nhng kh«ng vît qu¸ hai thanh v¸n réng 0,25 m, trõ  khi cã  thanh chèng chÐo. 5.1.2.4.8. Thanh gi»ng chÐo theo ph¬ng ngang cña gi¸o ®Æt  ë  c¸c  ®Çu håi gi¸o  Ýt nhÊt ph¶i  ® îc  ®Æt t¹i tÇng thø t  theo 
 14. ph¬ng  ®øng vµ  lÆp l¹i  ë  mçi hµng thø ba theo ph¬ng däc gi¸o.  Thanh gi»ng chÐo  ®îc nèi tõ  thanh  ®øng hay thanh däc cña mét  tÇng híng lªn víi thanh ®øng hay thanh däc cña tÇng tiÕp theo.  5.1.2.4.9. Thanh gi»ng chÐo theo ph¬ng däc gi¸o ph¶i  ®Æt  ë  hµng thanh  ®øng phÝa ngoµi cã gãc nghiªng tõ  40 0  ®Õn 500 b¾t  ®Çu tõ   ®iÓm s¸t nÒn cña thanh  ®øng  ®Çu tiªn hoÆc cuèi cïng h­ íng lªn gi÷a  ®Ønh cña dµn gi¸o. NÕu dµn gi¸o qu¸ dµi, ph¶i bè  trÝ thanh gi»ng tiÕp theo nh  ®∙ quy ®Þnh.   5.1.2.4.10. Dµn gi¸o thanh thÐp èng khi ho¹t ®éng ph¶i ®­ îc liªn kÕt chÆt víi tßng hoÆc kÕt cÊu khi cã  chiÒu cao lín  h¬n bèn lÇn kÝch thíc nhá  nhÊt ch©n gi¸o. Thanh neo  ®øng  ®Çu  tiªn vµ  thanh neo chÐo däc gi¸o ph¶i b¾t  ®Çu cïng mét  ®iÓm.   Thanh   neo   ®øng   ®îc   ®Æt   tiÕp   theo   t¹i   c¸c   vÞ   trÝ   c¸ch   nhau   kh«ng qu¸ 7,5m. Thanh neo  ®Ønh  ®Æt t¹i chç  kh«ng thÊp h¬n bèn   lÇn kÝch thíc nhá  nhÊt ch©n gi¸o tÝnh tõ   ®Ønh cña dµn gi¸o.  C¸c  thanh  neo däc   ®Æt t¹i  c¸c  ®iÓm  cuèi  vµ  c¸c  vÞ  trÝ  c¸ch   nhau kh«ng qu¸ 9,0 m, b¶o  ®¶m kh«ng cho dµn gi¸o bÞ  xoay hay  bÞ t¸ch khái têng nhµ hoÆc kÕt cÊu. 5.1.2.4.11. Khi dùng dµn gi¸o thÐp  èng cao trªn 4m ph¶i  thiÕt   kÕ   hÖ   thèng   chèng   sÐt   trõ   trêng   hîp   dµn   gi¸o   ®îc   l¾p  dùng trong ph¹m vi b¶o vÖ cña hÖ thèng chèng sÐt ®∙ cã. b­ Tæ hîp dµn gi¸o thanh thÐp èng nèi  (h×nh 5­Phô lôc C) 5.1.2.4.12. TÊt c¶ c¸c bé  phËn cña hÖ  dµn gi¸o gåm thanh  ®øng, thanh ngang, thanh däc, thanh dµn, bé  nèi  ®ai  èc, thanh   gi»ng vµ cöa ®i l¹i ph¶i ®îc tÝnh to¸n ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc mµ  kh«ng   bÞ   ph¸   ho¹i   bëi   t¶i   träng   b¶n   th©n   vµ   tèi   thiÓu   ph¶i   b»ng bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n lín nhÊt. NhÞp gi÷a c¸c thanh   ®øng vµ  thanh däc ph¶i phï  hîp víi t¶i träng yªu cÇu theo qui  ®Þnh cña nhµ chÕ t¹o ®Ó kh«ng lµm qu¸ t¶i trªn thanh ngang. 5.1.2.4.13. Khi tæ hîp dµn gi¸o thanh thÐp  èng nèi, c¸c  bé  phËn ph¶i g¾n chÆt víi c¸c thanh gi»ng chÐo  ®øng ®Ó  t¹o ra  mét khèi cè   ®Þnh. C¸c gi»ng chÐo ngang hoÆc c¸c biÖn ph¸p phï   hîp  ®îc dïng t¹o cho dµn gi¸o vu«ng gãc víi mÆt nÒn vµ t¹o ra  c¸c ®iÓm neo cøng theo chØ dÉn cña nhµ chÕ t¹o. 5.1.2.4.14.  TÊt c¶  liªn kÕt  trªn  mét tÇng  cña dµn  gi¸o   ph¶i  ®îc lµm ch¾c ch¾n tríc khi l¾p dùng mét tÇng gi¸o tiÕp  theo.   5.1.2.4.15. N¬i dÔ  bÞ  nhæ lªn, côm c¸c thanh  ®øng ph¶i  ®îc   kho¸   cïng   nhau   theo   chiÒu   ®øng   b»ng   c¸c   chèt   hoÆc   biÖn  ph¸p t¬ng ®¬ng. 5.1.2.4.16. C¸c bé phËn dµn gi¸o do c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c  nhau chÕ t¹o kh«ng ®îc l¾p vµo cïng mét hÖ gi¸o. 
 15. 5.1.2.4.17.   Khi   th¸o   dì   hÖ   dµn   gi¸o,   c¸c   bé   phËn   phÝa  trªn   mçi   thanh   neo   ph¶i   ®îc   th¸o   dì   tríc   khi   th¸o   dì   thanh  neo. 5.1.2.4.18. Tæ hîp dµn gi¸o thanh thÐp  èng nèi cã  chiÒu  cao vît qu¸ 37,5 m  ®Æt trªn ch©n  ®Õ cã  ®iÒu chØnh ph¶i do c¸c  chuyªn gia kü  thuËt thiÕt kÕ.  CÇn sao chôp l¹i b¶n vÏ  vµ c¸c  ®Æc ®iÓm kü thuËt t¹i chç phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra. 5.1.2.5. dµn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n   (h×nh 6­Phô   lôc C).  5.1.2.5.1. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khung ph¶i thÝch hîp víi  t¶i träng t¸c  ®éng. Nhµ  chÕ  t¹o ph¶i cã  chØ dÉn vÒ  t¶i träng  cho phÐp, kiÓu gi»ng vµ c¸c bé nèi.  5.1.2.5.2. C¸c ch©n khung s¸t nÒn ph¶i l¾p c¸c ch©n ®Õ cã  ®iÒu chØnh vµ ®Æt trªn c¸c tÊm ®ì chèng lón ®Ó cã thÓ chÞu ®îc  t¶i träng tèi ®a cña hÖ.  5.1.2.5.3. Khi ®Æt mét khung trªn mét khung kh¸c, ph¶i sö  dông bé  nèi t¹o cho c¸c ch©n khung th¼ng  ®øng. C¸c thanh neo  ph¶i theo quy ®Þnh ë ®iÒu 5.1.2.5.5.  5.1.2.5.4.   N¬i   dÔ   bÞ   nhæ   lªn,   c¸c   khung   ph¶i   ®îc   kho¸  chÆt víi nhau theo chiÒu  ®øng b»ng c¸c chèt hoÆc biÖn ph¸p t­ ¬ng ®¬ng. 5.1.2.5.5. Khi sö dông dµn gi¸o khung thÐp èng chÕ t¹o s½n  ph¶i tu©n theo yªu cÇu cña ®iÒu 5.1.2.4.9. 5.1.2.5.6. Khung vµ  c¸c bé  phËn do c¸c nhµ  s¶n xuÊt kh¸c  nhau chÕ  t¹o kh«ng  ®îc l¾p lÉn, trõ  c¸c bé  phËn cã  c¸c th«ng  sè t¬ng ®¬ng.  5.1.2.5.7.   Ph¶i kiÓm  tra  ®Þnh kú   khung  vµ  phô  kiÖn  cña   dµn  gi¸o  èng thÐp  chÕ  t¹o  s½n.  Nh÷ng  bé  phËn  h  háng hay  bÞ  mßn, ph¶i  ®îc thay thÕ. C«ng t¸c b¶o tr×  ph¶i  ®îc tiÕn hµnh  tríc khi sö dông. 5.1.2.6. dµn gi¸o di  ®éng®iÒu khiÓn tay  (h×nh 7,8,9­Phô   lôc C). (ThiÕt   bÞ   ®iÒu  khiÓn  b»ng  ®iÖn  kh«ng   ®Ò  cËp  trong  tiªu   chuÈn nµy). a­ ®é Cao lµm viÖc 5.1.2.6.1. ChiÒu cao cña th¸p dµn gi¸o di  ®éng khi  ®øng  ®éc   lËp   kh«ng   ®îc   lín   h¬n   bèn   lÇn   kÝch   thíc   nhá   nhÊt   ch©n  gi¸o. C¸c khung më  réng  ®îc tÝnh vµo phÇn kÝch thíc nhá  nhÊt  ch©n gi¸o. 
 16. 5.1.2.6.2. ChiÒu réng nhá  nhÊt cña sµn c«ng t¸c trªn c¸c   tÇng kh«ng  ®îc nhá  h¬n 0,5 m. NÕu dïng v¸n hay sµn ghÐp, tæng  chiÒu réng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu cÇu nªu trªn. Khe hë  gi÷a c¸c  v¸n sµn liÒn kÒ kh«ng lín h¬n 2,5 cm . 5.1.2.6.3.   C¸c   dµn   gi¸o   ph¶i   ®îc   gi»ng   chÆt   b»ng   c¸c  gi»ng ch÷  thËp, gi»ng ngang hay gi»ng xiªn; b»ng  ®Þnh vÞ  sµn  c«ng t¸c hoÆc c¸c biÖn ph¸p t¬ng tù ®Ó liªn kÕt c¸c thanh ®øng  liÒn kÒ nhau, b¶o ®¶m vu«ng gãc vµ th¼ng hµng.   5.1.2.6.4. Sµn c«ng t¸c ph¶i  ®îc  ®Þnh vÞ  chÆt, chèng  ®îc  sù chuyÓn dÞch theo c¸c ph¬ng. b­ b¸nh xe 5.1.2.6.5. C¸c b¸nh xe ®îc thiÕt kÕ ph¶i ®¶m b¶o chÞu ®îc  bèn lÇn t¶i träng tÝnh to¸n. 5.1.2.6.6. C¸c b¸nh xe ph¶i cã líp cao su hoÆc líp ®µn håi  víi vßng ®Öm cã ®êng kÝnh nhá nhÊt lµ 0,1m, trõ khi cã yªu cÇu   thiÕt kÕ ®Æc biÖt b»ng vËt liÖu kh¸c. 5.1.2.6.7. C¸c b¸nh xe ph¶i cã  vßng  ®Öm nèi vµ  bé  phËn  h∙m hoÆc kho¸  ®Ó  chèng dÞch chuyÓn vµ  chèng xoay khi dµn gi¸o   ®øng. 5.1.2.6.8.   C¸c   b¸nh   xe   ph¶i   liªn   kÕt   chÆt   víi   ch©n   dµn  gi¸o hoÆc víi bé  nèi b¶o  ®¶m c¸c b¸nh xe kh«ng bÞ  bËt ra khái  liªn kÕt trong bÊt kú trêng hîp nµo. 5.1.2.6.9.   Ph¶i   bÞ   kho¸   chÆt   c¸c   b¸nh   xe   khi   kh«ng   sö  dông . c­ Sö dông dµn gi¸o di ®éng. 5.1.2.6.10. Ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh th¸p trong khi di chuyÓn   dµn gi¸o di  ®éng. Trªn  ®êng di chuyÓn ph¶i kh«ng cã  vËt c¶n  trë. 5.1.2.6.11.   Kh«ng   cho   phÐp   ngêi,   vËt   liÖu,   dông   cô   cÇm  tay hoÆc c¸c thiÕt bÞ  kh¸c lªn sµn c«ng t¸c khi dµn gi¸o  ®ang  di chuyÓn. 5.1.2.6.12. Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt gi÷a c¸c ch©n ®Õ khi dµn  gi¸o ph¶i di chuyÓn,  Ýt nhÊt ph¶i b»ng mét nöa chiÒu cao dµn  gi¸o. C¸c khung më  réng cã  l¾p b¸nh xe  ®îc tÝnh lµ  mét phÇn  cña kho¶ng c¸ch c¸c ch©n  ®Õ  khi c¸c b¸nh xe lu«n tiÕp xóc víi  mÆt nÒn trong khi di chuyÓn.  5.1.2.7. dµn gi¸o kiÓu thang (h×nh 10,11,12­Phô lôc C). 5.1.2.7.1. C¸c thang  ®¬n hoÆc thang kÐo dµi cã  l¾p c«ng  son, thang ch÷  A, thang ch÷  A më  réng cã  thÓ   ® îc dïng  ®Ó   ®ì  c¸c v¸n hay sµn c«ng t¸c.
 17. 5.1.2.7.2. Tæng träng lîng cña c«ng nh©n, v¸n sµn, hÖ   ®ì  vµ  vËt liÖu trªn sµn c«ng t¸c kh«ng ®îc vît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu  t¶i cña  thang. 5.1.2.7.3. §é  cao lín nhÊt cña sµn c«ng t¸c  ®èi víi dµn  gi¸o kiÓu thang l¾p c«ng son kh«ng  ®îc vît qu¸ 6m tÝnh tõ  mÆt  nÒn ®Æt thang;          §é  cao lín nhÊt cña sµn c«ng t¸c  ®èi víi dµn gi¸o   kiÓu thang kh«ng l¾p c«ng son kh«ng  ®îc vît qu¸ bèn lÇn chiÒu  réng  ®Æt ch©n phÝa ngoµi cña thang trõ  khi dµn gi¸o  ®îc liªn  kÕt chÆt b»ng buéc d©y, neo hoÆc gi»ng. 5.1.2.7.4. MÆt nÒn ®ì ch©n thang ph¶i ®îc lµm s¹ch. Kh«ng  ®îc ®Ó vËt liÖu rêi hay chÊt liÖu tr¬n lµm trît ch©n thang. 5.1.2.7.5. Thang cã l¾p c«ng son: a)   Thang   l¾p   c«ng   son   dïng   víi   v¸n   gç   hay   v¸n   gç   cã   khung, chØ dïng cho mét ngêi trªn v¸n sµn. NÕu lµ  v¸n chÕ  t¹o  s½n, sö  dông kh«ng qu¸ hai ngêi trªn v¸n sµn, nhng mçi ngêi  ph¶i ®øng trªn mçi nöa nhÞp v¸n sµn. b) C¸c c«ng son ph¶i  ®îc liªn kÕt ch¾c ch¾n víi thang,  ®¶m b¶o ®¸p øng mäi yªu cÇu vÒ t¶i träng theo tiªu chuÈn nµy.  c) C¸c thang khi  ®øng ph¶i  ®Æt nghiªng kho¶ng 75 0 so víi  ph¬ng ngang. d) C¸c  ®Çu cuèi trªn vµ  díi cña thang ph¶i liªn kÕt ch¾c  ch¾n vµo kÕt cÊu ngay tõ khi l¾p dùng vµ tríc khi sö dông. e) ChiÒu réng nhá nhÊt cña sµn c«ng t¸c b»ng 0,45m nÕu lµ   v¸n gç; 0,30m nÕu lµ v¸n chÕ t¹o s½n.  f)   Mçi   c«ng   nh©n   trªn   dµn   gi¸o   kiÓu   thang   l¾p   c«ng   son   ph¶i sö dông d©y b¶o hiÓm. 5.1.2.7.5.   §èi víi  thang  ch÷  A: Sµn  c«ng  t¸c kh«ng   ®Æt   cao h¬n bËc thø hai tõ  trªn xuèng. 5.1.2.8. dµn gi¸o trô  vµ  gi¸  ®ì  c«ng son di  ®éng  (h×nh   13­Phô lôc C). 5.1.2.8.1. Gi¸ ®ì c«ng son di ®éng, gi»ng vµ c¸c phô kiÖn  ®îc chÕ  t¹o s½n b»ng c¸c tÊm kim lo¹i, thÐp gãc. Mçi gi¸  ®ì  ph¶i  ®îc  ®Þnh vÞ  b»ng hai  ®iÓm liªn kÕt ®Ó  chèng bÞ  biÕn d¹ng  hay trît. 5.1.2.8.2. ChiÒu réng cña sµn c«ng t¸c kh«ng nhá h¬n 0,45  m . 5.1.2.8.3. C¸c trô ®øng ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 2,1 m theo  tim trô; chiÒu cao trô kh«ng vît qu¸ 9,0 m vµ kh«ng ®îc ®Æt qu¸  mét gi¸ ®ì di ®éng trªn mét trô. 
 18. 5.1.2.8.4. C¸c trô ®øng ph¶i liªn kÕt chÆt víi c«ng tr×nh   b»ng c¸c gi»ng neo h×nh tam gi¸c hoÆc t¬ng ®¬ng t¹i ch©n, ®Ønh  vµ  c¸c  ®iÓm cÇn thiÕt kh¸c sao cho kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c  ®iÓm   gi»ng theo ph¬ng ®øng kh«ng vît qu¸ 3,0 m. 5.1.2.8.5. C¸c thanh trô ®îc chÕ t¹o s½n b»ng gç hoÆc kim  lo¹i. C¸c thanh trô ph¶i b¶o ®¶m cã chiÒu dµi liªn tôc vµ cïng  lo¹i phï hîp. §èi víi trô b»ng gç, kh«ng ®îc nèi ®Ó t¨ng chiÒu  dµi thanh. 5.1.2.8.6.   Khi dïng  bµn phô  cao kho¶ng   1,0m so  víi mÆt   sµn c«ng t¸c, cã  thÓ  kh«ng dïng lan can an toµn nÕu mÆt bµn   phô  l¸t kÝn, c¸c v¸n  ®îc liªn kÕt chÆt vµ  chÞu  ®îc t¶i träng  90 Kg theo mäi ph¬ng. 5.1.2.8.7. Dµn gi¸o trô, gi¸  ®ì  di  ®éng  ®îc thiÕt kÕ  víi  t¶i   träng   200   Kg   vµ   kh«ng   ®îc   qu¸   hai   ngêi   ®ång   thêi   trªn  gi¸o. 5.2. Nhãm dµn gi¸o treo 5.2.1. PhÇn chung  5.2.1.1. TÊt c¶ vËt t, cÊu kiÖn vµ  thiÕt bÞ  dïng  ®Ó  l¾p   ®Æt dµn gi¸o treo ph¶i phï  hîp víi   néi dung cña tiªu chuÈn   nµy vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thùc tÕ ®îc chÊp nhËn. 5.2.1.2 Nh÷ng n¬i cã  nh÷ng  ®iÒu kiÖn bÊt thêng nh:  ®êng  d©y  ®iÖn, vËt c¶n trë  gi¸o di chuyÓn hoÆc thiÕt bÞ  kh¸c ho¹t   ®éng gÇn dµn gi¸o treo, v.v... cÇn  ®Æt biÓn c¶nh b¸o hay hµng  rµo b¶o vÖ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho ngêi sö dông. 5.2.1.3. ChØ cho phÐp nh÷ng ngêi ®îc ®µo t¹o vÒ vËn hµnh,  sö dông vµ kiÓm tra dµn gi¸o treo ®îc ®iÒu khiÓn ho¹t ®éng dµn  gi¸o treo. Ph¶i b¶o ®¶m an toµn  chèng r¬i ng∙ víi yªu cÇu  Ýt  nhÊt lµ mét d©y treo cè ®Þnh mãc vµo ng êi hay d©y th¾t lng mçi  c«ng nh©n vµ d©y dông cô. 5.2.1.4.   ThiÕt   kÕ,   l¾p   dùng   vµ   di   chuyÓn   c¸c   dµn   gi¸o  treo, ph¶i cã sù gi¸m s¸t chÆt chÏ cña chuyªn gia kü thuËt. 5.2.1.5. C¸c tÇng gi¸o (sµn c«ng t¸c) dïng víi dµn gi¸o  treo, ph¶i phï hîp víi c¸c quy ®Þnh ë phÇn 4 vÒ sµn c«ng t¸c. 5.2.1.6. Dông cô  vµ  vËt liÖu  ®Æt trªn dµn gi¸o, ph¶i cã  biÖn ph¸p ®¶m b¶o ng¨n che kh«ng ®Ó chóng r¬i ra khái sµn c«ng  t¸c. 5.2.1.7. TÊt c¶ c¸c bé  phËn cña dµn gi¸o nh  chèt,  ®ai,  phô  kiÖn, c¸p thÐp , dÇm  ch×a vµ  liªn kÕt ph¶i  ® îc b¶o qu¶n  trong ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt, nguyªn d¹ng vµ ph¶i kiÓm tra tr­ íc mçi khi l¾p dùng vµ ®Þnh kú sau ®ã.
 19. 5.2.1.8. Dông cô chèng r¬i ng∙ vµ tho¸t hiÓm kh«ng ®îc sö  dông ®Ó ®ì ngêi vµ vËt liÖu khi lµm viÖc b×nh thêng. 5.2.1.9. Khi sö  dông dµn gi¸o hai  ®iÓm treo,  ®é  nghiªng  gi÷a hai  ®Çu sµn c«ng t¸c ph¶i giíi h¹n trong ph¹m vi 1 / 12   theo chiÒu dµi .  a­ L¾p dùng dµn gi¸o treo. 5.2.1.10. Khi sö  dông hÖ  rßng räc  ®Ó  t¨ng cêng kh¶ n¨ng  mang t¶i, hÖ thèng treo ph¶i ®îc thiÕt kÕ chÞu ®îc bèn lÇn møc  t¶i   träng   thiÕt   bÞ   n©ng,   nh©n   víi   sè   lîng   c¸c   d©y   c¸p   chñ  ®éng.   5.2.1.11.  C¸c  thanh  gi»ng  phÝa sau  (neo  sau) ph¶i   ®Æt   vu«ng gãc víi mÆt nhµ  vµ  liªn kÕt chÆt víi phÇn kÕt cÊu ch¾c  ch¾n cña nhµ.   C¸c thanh neo sau ph¶i t¬ng  ®¬ng víi d©y c¸p  treo vÒ ®é bÒn chÞu lùc. 5.2.1.12.  Ph¶i  cã  biÖn  ph¸p  gi¶m  thiÓu  sù  xoay  t¹i mÆt   b»ng c«ng t¸c hoÆc hÖ  lan can b¶o vÖ  ph¶i rµo kÝn quanh sµn   c«ng t¸c.  5.2.1.13.  Sµn  nhiÒu  tÇng  hay sµn  treo cã   b¶o hiÓm  phÝa   trªn ®Çu ngßi ph¶i bæ sung c¸c d©y ®éc lËp cã ®é bÒn t ¬ng ®¬ng  d©y c¸p treo  ®Ó  cã  thÓ   ®ì  c¸c bé  phËn dµn gi¸o nÕu hÖ  treo  chÝnh bÞ  háng. D©y bæ sung ph¶i liªn kÕt víi bé  phËn kÕt cÊu  kh¸c víi hÖ  treo chÝnh vµ   ®ñ  kh¶ n¨ng chÞu toµn bé  t¶i träng  ®îc treo. 5.2.1.14. Toµn bé  phô  kiÖn kÑp, nèi c¸c d©y  ®éc lËp liªn  kÕt víi dµn gi¸o treo ph¶i  ®îc thö  nghiÖm khi dõng vµ  gi÷    Ýt  nhÊt b»ng 125 % t¶i träng treo. 5.2.1.15.  §Ó   gi¶m kh¶  n¨ng  xuÊt hiÖn  dßng   ®iÖn  hµn mét   chiÒu truyÒn qua d©y c¸p treo khi hµn trªn gi¸o, cÇn cã  c¸c   biÖn ph¸p phßng ngõa sau: Dïng  èng c¸ch  ®iÖn bäc tõng d©y c¸p t¹i chç  treo (nh  mãc  neo gãc hay dÇm c«ng son). C¸c ®o¹n c¸p thõa vµ bÊt kú d©y ®éc  lËp bæ sung ph¶i c¸ch ly víi ®Êt. C¸p   treo   ph¶i   ®îc   bäc   c¸ch   ®iÖn   mét   ®o¹n   Ýt   nhÊt   1,2m  phÝa trªn m¸y n©ng. C¸c  ®o¹n d©y  ë  díi m¸y n©ng còng ph¶i c¸ch  ®iÖn  ®Ó  chèng   tiÕp xóc víi sµn c«ng t¸c vµ chèng nèi ®Êt. Mçi   m¸y   n©ng   ph¶i   ®îc   phñ   kÝn   mét   líp   b¶o   vÖ   b»ng   vËt  liÖu c¸ch ®iÖn. NÕu d©y nèi ®Êt bÞ ®øt, ph¶i t¾t m¸y hµn.
 20. Trong mäi trêng hîp, kh«ng  ®îc phÐp  ®Ó  d©y hµn kh«ng  ®îc  c¸ch  ®iÖn hoÆc que hµn chñ   ®éng tiÕp xóc víi dµn gi¸o hoÆc hÖ  thèng treo.   b­ ThiÕt bÞ n©ng ch¹y m¸y (m¸y n©ng). 5.2.1.16. Tèc ®é chuyÓn ®éng lín nhÊt theo ph¬ng ®øng cña  mét dµn gi¸o treo ch¹y m¸y kh«ng ®îc lín h¬n 10,5 m /phót. 5.2.1.17. TÊt c¶ m¸y n©ng  ®Òu ph¶i l¾p bé  h∙m chÝnh vµ  h∙m phô . 5.2.1.18. Mçi m¸y n©ng ph¶i cã b¶ng ®iÒu khiÓn riªng. NÕu  b¶ng  ®iÒu khiÓn kiÓu nót bÊm, th×  ¸p lùc bÊm ph¶i kh«ng  ®æi.   NÕu b¶ng ®iÒu khiÓn kiÓu cè ®Þnh, th× ph¶i ®îc ®Æt tríc chÕ ®é  khãa tù   ®éng khi  ë  vÞ  trÝ  "Ng¾t",  ®Ó  phßng ngõa tai n¹n x¶y   ra.  5.2.1.19.  Mçi m¸y n©ng ®Òu ph¶i ®îc ghi nh∙n víi c¸c néi  dung sau :  Tªn nhµ s¶n xuÊt;  T¶i träng tèi ®a; Sè chøng chØ x¸c nhËn; Nh÷ng quy ®Þnh kü thuËt cña c¸p sîi thÐp. c­ D©y dÉn vµ thiÕt bÞ ®iÖn. 5.2.1.20. TÊt c¶ c¸c d©y dÉn vµ  b¶ng  ®iÖn ph¶i tu©n theo  c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan. 5.2.1.21. D©y c¸p cÊp  ®iÖn cho thiÕt bÞ  n©ng ph¶i cã  mét  d©y riªng  ®Ó  nèi  ®Êt cho thiÕt bÞ  n©ng. Mäi ®iÓm nèi kim lo¹i  ®Òu ph¶i cã d©y tiÕp ®Êt. 5.2.1.22.  Ph¶i  cã  biÖn  ph¸p  hoÆc  l¾p thiÕt  bÞ  gi¶m  lùc   kÐo c¨ng  ®Ó  tr¸nh cho d©y c¸p bÞ  kÐo  ®øt t¹i c¸c mèi nèi c¸p   khi dµn gi¸o ho¹t  ®éng hoÆc khi di chuyÓn tõ  vÞ  trÝ  nµy sang  vÞ trÝ kh¸c.  d­ D©y ®ai ngang lng vµ d©y b¶o hé.  5.2.1.23. Mçi ngêi trªn dµn gi¸o treo hai  ®iÓm  hay  ®iÓm  ®¬n ph¶i sö dông d©y ®ai ngang lng hoÆc d©y ®eo dông cô vµ mét  d©y neo mÒm nèi víi d©y b¶o hé. D©y b¶o hé  ph¶i liªn kÕt chÆt  víi mét mãc neo cè   ®Þnh,  ®éc lËp víi hÖ   ®ì  dµn gi¸o vµ  sµn  c«ng t¸c. D©y b¶o hé vµ mãc neo  ph¶i ®ñ kh¶ n¨ng ®ì mét träng   lîng tÜnh Ýt nhÊt lµ 2500 Kg. Chó thÝch: C¸c ®êng èng cè ®Þnh vµ èng th«ng h¬i kh«ng ®îc   dïng ®Ó lµm bé phËn neo.
Đồng bộ tài khoản