Quyết định 01/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
99
lượt xem
15
download

Quyết định 01/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của Tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. NGAN HANG NTIA NUOC CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VII-T NAM vrE'r NAM DQc l$p - Tg clo- H4rrh phric 56 : 0I/2008/QD-NHNN Hq noL ngdy 09 thring Al ndm 2008 QUYET DINH Ban hirnh Quy ttinh vii viQcm6'vl ch6m drfttho4t ttQngchi nh6nh, vin phdngdai diQncfraTd ch&ctin dgng phi ngffnhing THONG DOC ruCNX HA,NG NHA I{I-TOC Cdn cir Lu4t Ngin hdngNhd nu6c Vi0t Nam niim 1997va Lr-r6t sua doi, bOsungmQts6 diAucua Luat Ngan hdngNhd nuoc ViQtNam nim 2003; Cdn cri Lug,(pact6 chirc tin dpng nim 1997vd I.,u4t sua ddi, bd sungmQt rO Aieucua Lupt Cac tOchirctfn dlrngndrn2004; Cdn cu l,u6t DoanhnghiQp nim 2005; CEncir Nehi dinh s6 52/2003ND-CPngd.y19/5120A3 Chfnhphu quy cua dinh chuc ndng, nhigm vq, quy€n h4n vi ccr c6u td chuc cua Ngdn hdng Nhd nuocViQtNam; Cdn cfr Nehi dinh sd 1612001iND-CP ngey A2l520Al cua Chinh phu v€ tO chtc vi hopt, dQng cria cdng ty cho thu€ Ai chinh vir Nghi diqh sd 65/2005ND-CP ngdy TgtSiZOOS Chfnli phn quy dlnh v€ viqc sua d5i, bo iua sungrrrrqtsd di6u cria Nehi dinh s6 16/20}lA{D-CP ngay 02l5l20Al cua Chinh phu v€ td chitc vd ho?t d$ng cua cdng ty cho thu€ tdrichinh; Cdn cir Nehi dinh sd 7912O02Ai.D-CP A4,10i2A02 Chfnhphri v€ ngdy cira t6 chircvd ho4td$ng ciracdngty tdi chinh; Theo d0 nghi cua Vp trutrng Vp c6c Ngin hang vi tO chr?c dpng phi tin ngdnhirng, QUYET D!NH: Di6u 1. Ilan hinh kdm theo Quy6t dinh ndy Quy dinli vA vi6c mo vd ch6m "fo chi?ctin d-gng phi ngdn drrt ho4t dQngchi nhdnh,vdn phong dai dien cua hdng. Diiln 2. Quy6t dlnh nay co hi$u lUc thi hinh sau l5 ngdy ke tft ngdy ddng C6ng bdo vd thay rh6 Quy6t dinh s6 24i2a8iQD-Nllhr-i{ ngey 07l0ll2AA3 cua
 2. Di6u 3. ChanhVdn phong,VU truong V;r cac Ngan hang r i t0 chuc tirt dUngphi ngdn hdng, Thu trr"rcrng clon vi co liCIn c6c quan ihLri-rcf"iganiring Ntia nudc ViQt Narn, Gi6rnddc Ngdn hpngl'{ha nu6'cChi niihnhtinir, iirirnir.phii irr,r'c thugc Trr:ng uffng,"Chirtich HQi ddng qr-riin va cdc thinh vr*'ii Iiii de,ngr1"r:in tri -l tri, TrucrngBan ki6m sodtvh c6c tlidnh viCIn Ban kiiur siiat vi ing (iiatn .Joc (Giam dOc)cdc T6 chirc tin dgng phi ngAnhing csi tracirnhi*rn tiii hanhQi"ryet dinh ndy./. f - Il^ r!t()t{(; IX)f' ,j'_-" Noinhpu pucrndxc Edb- - Nhu di€u 3; - Barr l6nh ci4oNHNN; - Vdn phdng Chinh phtr (2 bin); rr{ftr f ,,, - BQ.TUph6p (d6 ki6m tra); ,/ - Ki€rn to6n Nhi nu6'c; I _./ - Luu VP. PC. CNIi. L-.''' Urt-g{'l -*%, ix" I"I{ANh{ih'tr{ TUAN
 3. NGriNuAxc ixgA xrrcrc ceNGnoA xn ngt cutt NCUia Vrpr NAM VIET hIAM D$c l$p - Tg'do - H4nh phtic QUY DINT{ VGvi$cm6'virch6mdri'thoatdQng nhf nh,v5n phdng diQn chi clgi cfa Td chri'ctin dgng phi ngin hhng (Ban hdnh theo Quy1tdinh sd 01i2008/QD-NHN^| ngotyA9 thdng 0 ! ndm 2A08 cua Thongdoc Ngan hdng trihd nu'oc) Chu"ong I QUVDINI{ CHUNG Di6u l. D6i tugng vh phqrnvi cliduchinh Quy rJfnhliry di6u chinh viQcmO vir chirn dut hoqt dQngchi nh6nh,vdn dAngtai Viqt Nam. phongclaidi$n cua T6 chrictin dgng phi ngdnhing hoqlt Di6u 2. Giei thich tir ngir Trong Quy clinhnay,nhfrngtu ngrrdu6i day dugc hi€u nhu sau: l. T'6 chuc tin dpng phi ng0nhang ld c6ng ty tAi chinh, cdng ty cht-rthuC tdi chfnh vd cic t6 chirc tin dqng phi ngan hdrng khac theo quy dlnh cua Ng6n hdngNhlr nudc Vi$t Natn.. 2. Chi nh6nhcira'16 chirc tin dpng phi ngdn hing ld dsn vi phv thuQc, c
 4. . b) Quy dinh ,rAdam bao an tohn tron$ Biaodich, kho qui' -r'iiCi€uchr-iyi;r tiAn,clulnljiou'luu gi& chringt*, y6u rA,-t pt ung ctthy,chi.,.;i ch,iv ii6i vc-ri chi "d nh6nhtheo quy dinh.ctraph6p lupt hi0n hanh; c) Quy dinh v6 kiOmtra, ki0m so6tnOitrQcua chi nliir,lr; d) Quy dinh v€ quan 1f riii ro trong lropt dQngt4iichi nlrarrit" d) Quy cllnhchd dQquin ly Tdi sfrnNcy- Tai sAnCE5 vtii chi rrhaiili; dfri e) Quy dinh vd rnd hinh td chric, chirc ir6ng, nhi0rn vu I'i rrhaiirvi hoql cl$ngctra chi nh6nh,vA OlAukign, ti0u chu6ndOi vdi Gi6rn ii',r-:,Phd i,irarrrdi.rc, lSnh
 5. e) Ve sd lugng chi nhdnh: Sd lugng chi nhrinh cluoc mo' tfnh theo c6ns thric sau: C- Co n: 50 ti tl6ng Trong do: * n li sd chi nhinh dugc mcr (bao gOm ca s6 chi nhdnh d6 mo), chi tinh s6 nguydn; * C la sOv0n c1i€u hiQnco (don vi tinh ry cl6ng); lQ * ld.rnricridi vdi loai hintr T6;hu'c tin dpngphi 9o nhap.{r.nh.dqi ngdn hdng tdi fhi€u.phhi c5.theo quy
 6. dai diQnhiQnco, ddng thdi khangdinh co du rJi6u kien tiieo iir.iydirh dii rrrcrch, nhinh hofc vfln phongdai diQntheoquy dinh tpi DiCu 4 cua fJiry,Jln]in]y; 2. Ydn bAn uy quyOn cfraChu tich l{$i ddng quirnrri (riii i,iri iruong lictp uyi quyen); " 3. NShi quy0t vir biOnb6n hgp F{0i rl$ng qudn tri v* '''ii,*.. oir nh6nh mi hoacvdn phongdai diqn; 4. De 6n mo chi nhfnh hoflcvdn pirongc14i di0n,trcrrgrid niir rD liiii cau ho4t dQng;dU ki6n td chr?c m6y; r:Qidung,phgrn vi va.i
 7. Di0u 7. Phdng giao dich ViQc mo phong giao dfch cria T6 ch*c tin dpng phi ng6n hdng phdi trrdn thu c6c quy dinh sau: 1.-Pirdnggiao dich chi dugc mr: tpi tirih, thinh ph6 noi dflt trp so chinh hoflc chi nh6nhcira T6 chri'ctin dgng phi ngdnhing; 2. C6 quy dinh cU th6 vA noi dung hoat dgng, chirc n5.ng,nhiQmvg vir ph6nc6p 16 rdng ddi vtri phdng giao d!ch; 3. ViQc cho ph6p duy tri tdn qui vd dinh muc tOn qu! thu"Qc thdm quy$n quytitdinh ciraHQi d6ng quAnt{, T6ng Gi6m d6c (Giam ddc) TO chiic tin dung phi ng6n hirng, tr6n c
 8. Di0u 9. ChArndut ho4t ilQngcila chi nhdnh, vdu phdng d4i eli$n i. Trucmg hqp bi NgdnhbngNhi nudc Vipt Nam thu l:6i r.'iin chfipthr-r$n ban md chi nh5:nh, phdngdA.i vdn tiiEnc1u1, tai khoanI Drrlr,S rlinh (lrr" ,finh na,y, l.lg.in hing Nhd nu6'cViQt Nam s€ cOngbe)li do vd quy ilinli triulr t:"r.thr-r erhd.r-n tuc rlfit hoptdQng cirachi nh6nh, vdn phongd4i clignv},t-riicYtnhiOrn cir: tk;n i'i ci"r cua lien quan. 2. Truong hqq t.f nguy€nxin rlongcua r;hi nhiinh.vi.n phorige1-;i difn qu"i,'
 9. 3. Quy6t ctinhchdm dut ho4t dOngchi nh6nh,vdn phong dai diEn ctra T'6 chirg tfn dpng phi ng0n hang phai duqc gui tdi Ngdn heng Nh"dnu6c viQt Nam Nhd nudc Chi nhdnh tinh, thanh pnO tr,,tc ttt,r6" Trung ucrngnoi :* \g:" ld"p T0 chuc tin dungphi ngdn hdng dat tru so chinh vd ncrid6t chi nh6nh hogc vdn phong dai dipn; dOngthoi phAi ni6m yet cOngkhai tai tru sOchi nh6nhho{c vdn phong dai dign chdm dirt hoat dOng; ddng b6o Trung uqng hopc ctia phucrng trong (b"a) lienti€pl5 (mucri ngdy o3 so tim) ffi6; ilfr, ;ffi a#noatdOng. 4.f6 chrigtin dgng phi ngdnhangco chi nh6nhho{c vdn phdrng di€n d4i chdm drit hogt cl0ngcO tiacn nhIgm giel quy€t c6c nghTa cho c6c chu ng vd vu giai quyi5tcitctdn t4i khdc c6 li€n qu*n *r.b quy dinh cua phrip luflt. MOvirch6m ho?t dri,t *0"#fii,inunn, v5nphdng diQn nu,6c d+i & ngoiri ciia Td chric tin dung phi ngAn hang Di6u I1. Di6u kiQn mO chi nhdnh, v5n phdng il4i diQni| nud'cngohi D€ m
 10. d) C6c vdn bin chirngminh dirn b6o c6c ciiAukic;nqtn' ttiiilt tpi Di*u l1 Quy dinh ndy; nghi NgAnhing Nhir nudc Vi$t h{arncti ;" l
 11. 2. Trong thoi han tOi da l0 (muoi) ngay ldm viQct
 12. uong c6 1i ki€n blng v[n binl'A nhu oAuhoirt dQngngAnhang qri dia b;n, chap thupn ho{c kh6ng chdp thu$n viQc TO chric tin ch:rrg phi.*gDn irang rntr chi nh6nh,vdn phong dAi di€n t4i dia bdn. Truring hgp kir0ng cb6.ir thuiin phai n€u iir l;i do. 'Frtxrg phi 2. Noi T'6chric tfn tfu;ng ngdnhdngclpttrq so'chinli: tlitli han t0i daAT OAy) ngiy.lAm vi€c kd tir ngey nhqnduo.cd0 nghi.c[r*]igiii-rtidniq Nh;\ nudc ViQt Nam v€ vi€c T6 chilc tin dung phi ng$n hing d€ ir.*hin.r
 13. Phu luc rO csUc rix uqxc ceNG HoA xA ngr cnu xc;Hia \/rETNAM pnrxcAniHAxc DQclap - 1'udo - H4nhphuc .........., ngiry thang nim NAxc K{.Mo PHoNGGIAo DICH Kinh gui:"NgdnhdngNhd nudc Chi nhdnhtinh, thdnhph5 ... (noi I'0 ch'Jrc dling phi ng6n hdngmo phong giao d!ch) tin T€n Td chrlc tin d1rng ngAnhAng: piri | , uray pneprnoara ^ n.A i dongso: Dfa c1i0m s0 chinh: tru r , /. +. I v o n o l e u Ie : Eai dipn ph6p nhdn: - Clhricvu: Ngucridugc u1z quy6ndai diQnphhpnhAn: - ClhucvrJ: TOnchi nh6nhTO chirc tin dung phi ng6nhang ng$n hlrng: Dia di6m chi nhdnh: f{gud'i dai diQn: - Chrlrcvu: Ding ky mo phong giao dlch nhu sau: 1- TOnphonggiao dlch . 2- Quydt dinh mo phong giao djch s6: l. ngdy / I cira Cht ticli li0i ddng quAntri (ho[c cria ngud'idugr-: quy€n). uy 3- Dia di6rnphdnggiao dfch: 4- Nguoi d4i diQn: - Cirrirc vu: 5- NQi dung hopfrl$ng: TO chuctin dgngphi ng6nhdrig......... Tdng Gi6nrd6c/ Ci6m el6c(Chi nh5.nh) 1l

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản