Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/2009/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân quận 11 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 11 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 01/2009/Q -UBND Qu n 11, ngày 14 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V BÃI B VĂN B N Y BAN NHÂN DÂN QU N 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph , quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Theo ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp t i T trình s 312/TTr-TP ngày 04 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay bãi b 35 văn b n do y ban nhân dân qu n ban hành không còn phù h p v i quy nh pháp lu t hi n hành, theo Danh m c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau b y ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Th trư ng các phòng - ban, Ch t ch y ban nhân dân phư ng, và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Tr ng Hi u DANH M C
  2. VĂN B N Ư C BÃI B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2009/Q -UBND ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 11) STT S , ký hi u Ngày ban Tên văn b n hành QUY T NNH 1 78/Q -UB 04/3/1977 V/v thành l p Phòng Ti u th công nghi p qu n 11 2 169/Q -UB 23/4/1977 V/v thành l p Ban Tư pháp phư ng 3 236/Q -UB 08/7/1977 V/v thành l p C a hàng Trung tâm ăn u ng qu n 11 4 248/Q -UB 15/7/1977 V/v thành l p C a hàng Trung tâm kim khí i n máy qu n 11 5 250/Q -UB 15/7/1977 V/v thành l p Trung tâm Th c phNm th t gia c m gia súc qu n 11 6 252/Q -UB 15/7/1977 V/v thành l p C a hàng Trung tâm v i s i may m c qu n 11 7 253/Q -UB 15/7/1977 V/v thành l p C a hàng Trung tâm ch t t qu n 11 8 254/Q -UB 15/7/1977 V/v thành l p C a hàng Trung tâm rau qu qu n 11 9 281/Q -UB-TC 09/10/1978 V/v thành l p Phòng Xây d ng 10 2178/Q -UB 09/8/1980 V/v thành l p Ban Thư ng v qu n 11 11 2237/Q -UB 19/8/1980 V/v thành l p XNQD nuôi tr ng qu n 11, gi i th HTX nuôi tr ng m Sen 12 613/Q -UB 04/11/1983 V/v thành l p t ki m tra quy trình quy ph m an toàn lao ng và x lý tai n n lao ng 13 033/Q -UB 09/3/1993 V/v thành l p Ban Ch o N p s ng văn minh, gia ình văn hóa 14 25/Q -UB 15/3/1995 V/v thành l p t quy ho ch kinh t - xã h i qu n 11 15 58/Q -UB 14/6/1995 V/v ban hành quy nh t m th i th t c cư ng ch thi hành quy t nh x ph t vi ph m hành chính 16 95/Q -UB 31/10/1996 Quy nh v vi c n bù tr c p khi tháo d nhà n m trong ph m vi xây d ng tuy n cáp ng m l ra 15KV Tr m i n trư ng ua Phú Th 17 130/Q -UB 29/5/1998 V/v thành l p i ki m tra s n xu t kinh
  3. doanh d ch v trên lĩnh v c y t 18 172/Q -UB 26/8/1998 Ban i u hành d án Giáo d c tr em gái 19 203/Q -UB- 03/7/2000 V/v thành l p ban ch o qu n v chính QL T sách nhà và t 20 072/Q -UB 10/01/2001 V vi c thành l p “Ti u ban vì s ti n b c a Ph n qu n 11” 21 345/Q -UB 24/10/2001 V/v Ban hành quy nh (t m th i) t ch c, ho t ng c a l c lư ng dân quân thư ng tr c, dân phòng thư ng tr c và tr t t ô th qu n 11 22 997/Q -UB 09/12/2004 V vi c ban hành quy ch ho t ng c a H i ng giáo d c qu c phòng 23 214/Q -UBND 30/3/2007 V vi c ban hành Quy ch b o v bí m t nhà nư c - Qu n 11 CH THN 24 08/CT-UB 25/10/1984 V/v nghiêm ch nh th c hi n quy nh c a nhà nư c v s gi làm vi c hàng ngày c a các cơ quan nhà nư c 25 06/CT-UB 19/5/1993 V/v chuy n Qu n t th i bình sang tr ng thái có chi n s 26 01/CT-UB 28/3/1994 V/v ch ng th t thu thu trên lĩnh v c xây d ng 27 02/CT-UB 31/5/1994 V/v th c hi n công tác thi hành án trên a bàn qu n 11 28 02/CT-UB 23/3/1995 V/v v n ng không x rác b o v môi trư ng 29 05/CT-UB 22/11/1996 V/v l p l i an ninh tr t t trư c c ng trư ng h c 30 03/CT-UB 17/6/1997 V/v tri n khai th c hi n ch th 37/TTg c a Th tư ng Chính ph v chi n d ch DSKHHG 31 04/CT-UB 24/6/1997 V/v t ch c tri n khai th c hi n Pháp l nh v dân quân t v 32 01/CT-UB 08/01/2001 V vi c c ng c công tác thanh tra UBND 16 phư ng 33 02/2001/CT-UB 18/7/2001 V vi c tăng cư ng ch o, t ch c th c hi n ngh nh s 19/CP ngày 12/3/1994 c a Chính ph v công tác Qu c phòng trong tình hình m i 34 01/2003/CT-UB 11/02/2003 V vi c tăng cư ng công tác qu n lý nhà
  4. nư c trong xây d ng trên a bàn qu n 11 35 05/CT-UBND 19/5/2006 V vi c t ch c tăng cư ng qu n lý tr t t xây d ng trên a bàn qu n 11 Y BAN NHÂN DÂN QU N 11
Đồng bộ tài khoản