Quyết định 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập lại Tổng công ty Xây dựng 4

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 01/TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H   C ñ A  T H ñ  T í N G  C H Ý N H  P H ñ  S è  01/TT G   N G µ Y  04 T H¸ N G  01  M  1995  Ò  VI Ö C  T H µ N H   Ë P  L ¹I N¨ V L   T æ N G  C « N G  T Y  X © Y  D ù N G  4 THñ   íNG  Ý NH   ñ T CH PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m 1992; X Ðt    Þ   ña  é   ëng  û   ®Ò ngh c B tr U ban  Õ   ¹ch  µ   íc vµ  é   ëng  é   K ho Nh n   B tr B Thuû  î vÒ   Öc  ùc  Ön  l   vi th hi Quy Õt  nh  i ®Þ 90/TTg  µy  th¸ng 3  ng 07    n¨m  1994  cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ; Th t   ph QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u 1.­Thµnh  Ëp  ¹    l li Tæng  c«ng    ©y  ùng  thuéc  é   ty X d 4  B Thuû  î  li, gå m     n  Þ  µnh    c¸c®¬ v th viªnsau: 1.C«ng    ©y  ùng  û lî40   tyx d thu     i 2.C«ng    ©y  ùng  û lî41   tyx d thu     i 3.C«ng    ©y  ùng  û lî42   tyx d thu     i 4.C«ng    ©y  ùng  û lî44   tyx d thu     i 5.C«ng    ©y  ùng  û lî46   tyx d thu     i 6.C«ng    ©y  ùng  û lîvµ    tyx d thu     khaith¸cvËtliÖu i     7.C«ng    ©y  ùng  µ    tyx d v cung  øng  ËttthiÕtbÞ v      8.Nhµ     m¸y  ¬  Ý  öa  ÷a  m¸y  ×nh  Öu c kh s ch xe  B Tri 9.Trêng  ¹y nghÒ   ¬  í3.   d  c gi  i §i Ò u  .­Tæng  2  c«ng    ©y  ùng  cã: tyx d 4  1.  ô  ë  Ýnh  Æt   ¹  Tr s ch ® t i79/5  êng  viÕt Ngh Ö   Ünh,  Ën   ×nh  ® X«    T Qu B Th¹nh,thµnh  è  å   Ý     ph H Ch Minh. 2.Ngµnh  Ò     ngh kinhdoanh:   +  ©y  ùng  X d c«ng  ×nh thuû lî  ª  p,  Ö   èng íi tr     i® ®Ë h th , t tiªu. +  ©y  ùng  X d c«ng  ×nh thuû c«ng,c«ng  ×nh thuû ®iÖn. tr       tr     +  ©y  ùng  êng  X d ® giao th«ng,b Õn    c¶ng,c«ng  ×nh d©n  ông, vá      tr   d   bao che c«ng  ×nh c«ng  tr   nghiÖp. +  S¶n  Êt,khaith¸cvµ  xu       cung øng  ËtliÖu x©y  ùng. v    d +  Êt  Ëp  Èu  Ëtt  ÕtbÞ  ôc  ô  û lî . Xu nh kh v  ,thi   ph v thu   i +  Õt kÕ,  Õ   ¹o,l¾p  Æt   ¬  Ý   Thi   ch t   ® c kh c«ng  ×nh,kÕt  Êu  Ðp  ©y  tr   c th x dùng  µ  öa  ÷a    v s ch xe,m¸y    thic«ng  ôc  ô  Ö m  ô  ña  ph v nhi v c Tæng  c«ng ty.
  2. 2 3. Vèn  ©n    ng s¸ch cÊp  µ  èn  ù bæ     v v t   sung  ¨ng  ý  ® k trong ®¬n    µnh    xin th lËp l¹doanh     i nghiÖp:102    680,3  iÖu®ång.   tr   §i Ò u  .­Bé  ëng  é  û  îc¨n cø  µo  Òu  Ö  É u   ña  3   tr B Thu l     v §i l m i c Tæng  c«ng  tythµnh  Ëp    l theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µy  th¸ng 3  ng 07    n¨m  1994  ña  ñ  c Th t ng ChÝnh  ñ  µ  í  ph v tham  kh¶o    Õn  ña  ñ   Öm   û   ý ki c Ch nhi U ban  Õ   ¹ch  µ   K ho Nh níc®Ó   Öt §iÒu  Ö  ña    duy   l c Tæng  c«ng    ©y  ùng  tyx d 4. §i Ò u 4.­Tæng     c«ng    ã  Ö m   ô  ¨ng  ý  ty c nhi v® k kinh doanh, ho¹t®éng      theo  ng  Òu  Ö  ña  ®ó §i l c Tæng   c«ng    µ    ty v c¸c quy  nh  ña  µ   íc;®ång  ®Þ c Nh n   thêichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícNhµ   ícvµ    tr   n   ph¸p  ËtvÒ   ¹t®éng  lu   ho   kinh doanh  ña    c m × nh. §i Ò u  .­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 5  ®Þ n c hi l   t   k Bé   ëng  é   tr B Thuû  î   l i c¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  , B tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  Bc quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¸cChñ  Þch  û   thu   ph     t U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  µ  ¬ v Tæng   gi¸m  c  ®è Tæng   c«ng    ©y  ùng  chÞu  ty x d 4  tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n 
Đồng bộ tài khoản