intTypePromotion=1

Quyết định 0106/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
97
lượt xem
5
download

Quyết định 0106/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0106/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc kiểm tra, kiểm soát đối với mặt hàng gốm sứ các loại sản xuất từ nước ngoài lưu thông trên thị trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0106/2003/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  th¬ n g  m ¹i tr g  ba n   h Ø  ®¹o 127 T W   B tr ën c sè 0106/2003/Q§­B T M  n g µ y 27  th¸ng 01 n¨ m   2003 v Ò  viÖc  kiÓ m  tra,  kiÓ m  so¸t èi   m Æ t  h µ n g  gè m  sø  c¸c lo¹i  ® víi   s¶n  u Êt tõ  íc n g o µi lu  th«ng trªn  x n thÞ  ê n g tr B é  tr ëng B é  th¬ng m ¹i ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy  4/12/1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­ C¨n  ChØ     cø  thÞ  853/1997/CT­ sè  TTg  ngµy 11/10/1997 cña Thñ íng  t ChÝnh phñ  ®Êu  vÒ  tranhchèng    bu«n    lËu trongt×nh    h×nh míi; ­ C¨n  v¨n  cø  b¶n  6782/VPCP­VI  sè  ngµy 6/12/2002 cña V¨n phßng  ChÝnh  phñ  viÖc    vÒ  t¨ngcêng kiÓm    tra,kiÓm    Æt   so¸tm hµng gèm   c¸c lo¹  sø    i s¶n  xuÊttõnícngoµil th«ng    tr        u  trªnthÞ  êng; Sau    khithèng nhÊt  kiÕn    Tµi chÝnh, Bé  ý  víiBé      C«ng  vµ    an  c¸c ®ång  chÝ      Uû viªn Ban chØ  ®¹o chèng bu«n lËu,hµng    gian    gi¶ vµ  lËn  ¬ng    th m¹i (Ban  127 TW); Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1: C¸c  chøc, c¸  tæ    nh©n  kinh doanh  Æt   m hµng gåm   cã  sø  nguån  gèc  s¶n  xuÊttõnícngoµiph¶itu©n                thñ c¸cquy  ®Þnh  sau: ­ VËn    chuyÓn      tõ c¸c tØnh    i biªn gií vµo      néi ®Þa  (kÓ  ® êng    êng  c¶  bé, ® biÓn, ® êng    s«ng) ®Òu     ph¶icã    ®Çy    ®ñ Ho¸  ®¬n  b¸n hµng  Tê  vµ  khaihµng    nhËp  khÈu (b¶n chÝnh  hoÆc  b¶n  trÝch Tê    khaicña  quan      c¬  H¶i quan) kÌm    theo. ­ NÕu  kinh doanh bu«n chuyÕn ph¶i cã    thªm  Biªn laithuÕ      GTGT  vµ  thuÕ  TNDN       thu trªnkh©u u  l th«ng  (b¶n  chÝnh) kÌm    theo. ­ §èivíihµng    c¸c c¬        ho¸ do    quan  ®Êu     gi¸hµng tÞch    thu sung quÜ  Nhµ  nícb¸n      ra,hoÆc  mua     l¹ cña  i ngêitróng ®Êu         gi¸ph¶icã    Ho¸  ®¬n  b¸n    tµis¶n  tÞch    thu sung c«ng quü  Nhµ    níc(b¶n  chÝnh) kÌm    theo  hµng    ho¸.NÕu     lµb¶n  sao ph¶icã      x¸c nhËn  cña  quan  b¸n  c¬  ®∙  ®Êu       gi¸l« hµng    ph¶ighirâ  ®ã vµ      trÝch tõho¸ ®¬n            b¸n tµis¶n tÞch    thu nµo    trªnHo¸ ®¬n    b¸n hµng cña ngêib¸n.   C¸c  i lo¹ ho¸ ®¬n, chøng        tõ nãi trªn®Òu   ph¶i® îc xuÊt tr×nh        cïng hµng  ho¸ ngay  i     t¹  thêi®iÓm   kiÓm     tra.C¸c    néidung   trªnhãa ®¬n ph¶i® îcghi®Çy        ®ñ,        chitiÕttªn,®Þa  chØ ®¬n  b¸n  vÞ  hµng,hä      tªn,®Þa  chØ  ngêimua,  sè    m∙  thuÕ  cña ngêib¸n,ngêimua,        chñng  i lo¹ cña    hµng    ph¶iphïhîp víi ho¸ vµ          hµng  ho¸ thùc tÕ.Mäi  êng            tr hîp viph¹m  ®iÒu  coilµ hµng  bÞ      nhËp    xö    lËu,bÞ  ph¹t vi ph¹m    hµnh  chÝnh  tÞch  vµ  thu hµng  ho¸ hoÆc   truy cøu  bÞ    tr¸ch nhiÖm     h×nh  sù.
  2. 2 §iÒu    lùcl   2. C¸c   îng kiÓm     tra,kiÓm     so¸tthÞ  êng    tr khilµm nhiÖm  vô  kiÓm    trahµng    ho¸ ph¶iký      x¸c nhËn  ngµy,giê kiÓm        tªn®¬n      tra,ghirâ hä    vÞ  kiÓm    travµo  ngay    ho¸ ®¬n, chøng      tõ kÌm theo hµng    kiÓm    ho¸ ®∙  tra.NÕu   ®∙  kiÓm       tramµ kh«ng    x¸c nhËn  hoÆc     x¸c nhËn    thËtsÏ bÞ  lýviph¹m  saisù      xö      theo quy    ®Þnh cña  ph¸p luËt.   §iÒu    3. QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõ ngµy  15  kÓ    ®¨ng  c«ng  b¸o. §iÒu    «ng  4. C¸c  Côc  ëng  tr Côc Qu¶n    lýthÞ  êng, Ch¸nh    tr   v¨n phßng  Bé Th¬ng    m¹i,Gi¸m ®èc  Th¬ng    Së  m¹i (Th¬ng      lÞch)Chi Côc  ëng  m¹i ­ Du      tr Chi côc Qu¶n    lý thÞ  êng  tr c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc      TW chÞu tr¸ch   nhiÖm    thihµnh  QuyÕt  ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2