intTypePromotion=1

Quyết định 02/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
82
lượt xem
2
download

Quyết định 02/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng Quốc lộ 1A tại trạm Sông Phan Km 1725+250 tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  S è  02/2001/Q§/BT C   ën n g µy  11 th¸ng 1 n¨ m  2001 V Ò   viÖc ba n   µ n h   h m ø c  thu p h Ý  s ö   ô n g  q u èc lé 1 A  t¹i d   tr¹m  « n g   h a n   m  1725+250 tØn h  B × n h  T h u Ë n S P K B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993  cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc; Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Giao  Bé  th«ng  vËn    t¶i(c«ng    3813/BGTVT­  v¨n sè  TCKT   ngµy 10/11/2000); Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  Trëng  Tæng  côc  ThuÕ. Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Ban hµnh  kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc     thu phÝ sö  dông  quèc    t¹ tr¹m thu phÝ  lé1A        i S«ng  Phan    Km 1725+250  tØnh  B×nh  ThuËn. Møc    thu phÝ  i t¹ §iÒu    nµy    ¸p dông         îng thu,nép    ®èi víi ®èi t     c¸c qui®Þnh  t¹  iTh«ng   57/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  27/4/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  chÕ  thu phÝ  ®é    cÇu  êng  ® cña Nhµ    nícqu¶n   lý,Th«ng   75/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  2/6/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    söa  ®æi,bæ     sung  ®iÓm     1.d,môc  A, phÇn  vµ  IV  ®iÓm    3.n,môc  ITh«ng   57/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 27/4/1998   cña  Tµi chÝnh  Th«ng   sè  Bé    vµ  t 05/1999/BTC  ngµy 13/1/1999  cña  Tµi Bé    chÝnh  híng  dÉn söa  æi, bæ   ®   sung  ®iÓm     3, môc    I Th«ng   57/1998/TT­ t sè  BTC  ngµy  27/4/1998. §iÒu 2: C¬   quan thu phÝ quèc    tr¹m  lé 1A  thu phÝ S«ng  Phan    Km 1725  250  +  tØnh  B×nh ThuËn thùc hiÖn      thu,nép  qu¶n    vµ  lýtiÒn phÝ    îc   thu ®   theo    qui ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 57/1998/TT­BTC  ngµy 27/4/1998 cña  Tµi Bé    chÝnh híng dÉn    chÕ  thu phÝ  ®é    cÇu  êng  ® cña Nhµ    nícqu¶n lý. §iÒu    3: QuyÕt ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  1/2/2001.Mäi    quy ®Þnh  møc    vÒ  thu phÝ  íc®©y        tr   tr¸víi ®Þnh    i qui t¹ QuyÕt  i ®Þnh nµy ®Òu   b∙i  bá.
  2. 2 §iÒu      4: Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, ®¬n  ® îc   vÞ    Bé  Giao th«ng vËn t¶i giao nhiÖm  vô tæ chøc  thu phÝ  quèc lé 1A  Km   1725+250  tØnh B×nh ThuËn  c¸c c¬  vµ    quan  ªnquan  li   chÞu  tr¸chnhiÖm       thi hµnh QuyÕt  ®Þnh nµy.
  3. 3 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý  q u è c lé 1 A  K m  1 7 25 +250 B × n h  thu Ë n (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  02/2001/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng01  11    n¨m  2001) TT §èit      îng thu phÝ  Møc  thu VÐ   th«ng  ­ th VÐ   th¸ng êng  (®ång/vÐ/th¸n (®ång/vÐ/lÇn) g) 1 Xe  m¸y 1.000 10.000 2 Xe  lam, m¸y kÐo, c«ng n«ng, b«ng    5.000 75.000 sen 3 Xe «t« c¸c  i®Õn   chç  lo¹  11  ngåi,xe    10.000 150.000 buýt c«ng    céng  xe  träng t¶idíi vµ  cã        2  tÊn. 4 Xe «t«    ®Õn   chç  tõ 12  30  ngåi vµ    xe  20.000 300.000 cã  trängt¶i   ®Õn     tÊn     2  tõ díi4  5 Xe      chç  «t« tõ 31  ngåitrëlªnvµ  cã        xe  25.000 370.000 trängt¶i   tÊn      4  ®Õn     tÊn. tõ díi10  6 Xe  träng t¶itõ 10  cã        tÊn  ®Õn     díi15  30.000 450.000 tÊn  7 Xe  träng t¶itõ 15  cã        tÊn  ®Õn     díi18  50.000 750.000 tÊn  xe  vµ  chë  hµng b»ng Container  20        fi trëlªn®Õn     fi t díi40  t 8 Xe    träng t¶itõ 18  t¶icã        tÊn      trëlªnvµ  70.000 1.000.000 xe chë hµng  b»ng Container40        fi trë t lªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2