intTypePromotion=1

Quyết định 02/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
94
lượt xem
4
download

Quyết định 02/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế xét thưởng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® C ñ a  b é  th¬ n g   ¹i  m sè 02/2002/Q§­B T M  n g µy  02 th¸ng  n¨ m  2002 v Ò   1  viÖc  a n  h µ n h  q u y  ch Õ  x Ðt thën g  xu Êt kh È u b B é  tr ëng bé th¬ng m ¹i ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   95/CP  sè  ngµy  4/12/1993 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh  chøc n¨ng, nhiÖm       vô, quyÒn h¹n  tæ  vµ  chøc  m¸y  bé  cña  Th¬ng  Bé  m¹i; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  195/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 27/9/1999 cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  viÖc    dông  qu¶n    vÒ  lËp,sö  vµ  lýQuü  trî hç   xuÊtkhÈu;   Sau    khithèng  nhÊt ý    kiÕn    TµichÝnh, víiBé    Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1. Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  nµy quy chÕ  xÐt  ëng  th xuÊtkhÈu.   §iÒu 2. C¸c  quan  c¬  chøc n¨ng cña  Th¬ng    cña      Bé  m¹i vµ  c¸c Bé, Ngµnh  li   cã  ªnquan  c¸c th vµ    ¬ng  nh©n xuÊt khÈu      trùctiÕp chÞu    tr¸chnhiÖm     thi  hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy. §iÒu 3. QuyÕt ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  vµ  dông  ký  ¸p  cho viÖc khen  ëng  th thµnh  tÝch trong ho¹t®éng    xuÊt  khÈu    tõ n¨m 2001. QuyÕt    ®Þnh  nµy thay thÕ cho    c¸c QuyÕt  ®Þnh cña Bé  Th¬ng    ban  m¹i®∙  hµnh  íc®©y  Quy  tr   vÒ  chÕ    ëng  xÐt th xuÊtkhÈu.  
  2. 2 Q u y  c h Õ  x Ðt thë n g  x u Êt k h È u (Ban  hµnh kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  02/2002/Q§­ sè  BTM   ngµy  02/1/2002 cña  tr   Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i) c h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu  1. Quy chÕ  nµy quy ®Þnh  viÖc xÐt  ëng  th thµnh tÝch xuÊt  khÈu  n¨m  tõ  2001 theo QuyÕt ®Þnh   195/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 27/9/1999  cña  ChÝnh phñ. §iÒu    2. Hµng  n¨m  Tµi chÝnh    ëng  Bé    chith xuÊt khÈu      (tõQuü  trî Hç    xuÊt khÈu)    cho    ¬ng  c¸c th nh©n        ®¹t c¸c tiªuchuÈn quy ®Þnh trong quy    chÕ  nµy  theo quyÕt ®Þnh      cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i. §iÒu    3. Nh÷ng  Æt   m hµng xuÊt khÈu      ®Ò nghÞ    ëng  xÐt th xuÊt khÈu    lµ nh÷ng  Æt     m hµng Nhµ    níc kh«ng cÊm   xuÊt khÈu    Æt     (trõm hµng  dÇu    th«, hµng  xuÊt khÈu    theo h¹ng ng¹ch,chØ    îc ph©n    tiªu®   giao theo    ®ång  c¸c hîp  ChÝnh  phñ).Kim    ng¹ch xuÊt khÈu    tÝnh  theo      trÞ gi¸FOB   xuÊt khÈu    chÝnh  ng¹ch  xuÊt khÈu  vµ    tiÓu ng¹ch (kh«ng  tÝnh      trÞ gi¸hµng  t¹m nhËp, t¸    ixuÊt,  hµng chuyÓn  khÈu,hµng    ®æi  hµng trong tr   êng    quy  hîp cã  ®Þnh  riªng). C h ¬ n g  II ® èi tîng, tiªu h u È n  x Ðt k h e n  thë n g    c v µ m ø c  thë n g §iÒu 4. C¸  nh©n, ph¸p nh©n,  hîp    gia ®×nh  íi®©y     tæ  t¸c,hé    (d   gäi chung    ¬ng  lµth nh©n)  îcthµnh      ®   lËp,ho¹t®éng  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p    luËt ViÖtNam   thµnh    cã  tÝch xuÊt khÈu      trùctiÕp ®¹ttiªuchuÈn        quy  ®Þnh   t¹ §iÒu  i 5    díi®©y ®Òu   îcxÐt khen  ëng  ®     th theo Quy    chÕ  nµy. §iÒu      5. TiªuchuÈn    xÐt khen  ëng: th TiªuchuÈn       5.1 ­XuÊt  khÈu  Æt   m hµng  (hoÆc  mét  chñng  i Æt   lo¹ m   hµng)  s¶n  xuÊt t¹    i ViÖt Nam       mµ lÇn  ®Çu     tiªnxuÊt khÈu      ra thÞ  êng    tr nícngoµi,® îc     bæ  sung  vµo  danh  môc  hµng  xuÊt khÈu    cña  ViÖt Nam     (kh«ng  ph¶ilµ m Æt       hµng  hoÆc   chñng  i Æt   lo¹ m   hµng    ®Çu     ¬ng  mµ lÇn  tiªnth nh©n  xuÊt khÈu  îc   ®   ra thÞ  êng    tr níc ngoµi)vµ/hoÆc    lÇn  ®Çu     tiªnxuÊt  khÈu  thÞ  êng  ra  tr xuÊt  khÈu   míi (mét hoÆc     nhiÒu  thÞ  êng    tr míi ®èi    víimét  Æt   m hµng  hoÆc   mét  chñng  i Æt   lo¹ m hµng) cã    hiÖu  qu¶    víikim ng¹ch      ®¹t tõ 100.000  USD/n¨m    trë lªn. Riªng ®èi víi  c¸c tØnh miÒn  nói,  h¶i ®¶o  kim ng¹ch ®¹t tõ 50.000  USD/n¨m      trëlªn. Thµnh  tÝch  m Æt   vÒ  hµng  nµo  tÝnh riªngcho  Æt     m hµng  ®ã,  kh«ng  tÝnh gép  kim ng¹ch nhiÒu  Æt     m hµng  cña  ¬ng  th nh©n      ëng. ®Ó xÐt th
  3. 3 Tiªu chuÈn  ­ XuÊt    5.2    khÈu  hiÖu  cã  qu¶    víitæng  kim ng¹ch xuÊt khÈu    cña  ¬ng  th nh©n  n¨m  sau cao h¬n n¨m  íc theo  tr   møc  quy ®Þnh,  íc m ¾t    tr   ¸p dông  møc    ëng    t¨ngtr lµ20%,  møc    vµ  t¨ngtuyÖt®èi ph¶i®¹ttõ 400.000            USD   trëlªn,riªngmiÒn            nói,h¶i®¶o   lµ15%   møc    vµ  t¨ng tuyÖt®èi tõ 200        USD     trë lªn. TiªuchuÈn        5.3 ­ C¸c  Æt   m hµng xuÊt khÈu  chÊt l     cã   îng cao  îchuy  ®   ch­ ¬ng  i iÓn l∙m,héichî quèc  tæ  t¹ tr         tÕ  chøc  nícngoµihoÆc   îc c¸c tæ  ë      ®     chøc  quèc  vÒ  tÕ  chÊtl    îng hµng    ho¸ cÊp chøng chØ hoÆc     x¸cnhËn  b»ng    v¨n b¶n. Tiªu chuÈn    5.4  XuÊt  ­  khÈu  Æt   m hµng  îc gia  ®   c«ng, chÕ     biÕn b»ng  nguyªn vËt liÖu trong nícchiÕm            60%           trÞgi¸trëlªnhoÆc   Æt   m hµng  s¶n  xuÊt   thu hót nhiÒu        lao ®éng  theo quy ®Þnh  hiÖn hµnh  cña Nhµ      nícnh:hµng   thñ c«ng    mü nghÖ,  hµng  n«ng, l©m,    thuû    h¶is¶n,hµng    may  Æc,  m giÇy dÐp …,  víimøc     kim ng¹ch  xuÊt khÈu    cña  ¬ng  th nh©n  nh÷ng  i vÒ  lo¹ hµng nµy      ®¹t tõ 10  iÖu USD/n¨m      tr   trë lªn.Riªng ®èi    víihµng  thñ c«ng    mü nghÖ,  hµng hoa  qu¶,thÞtlîntõ3  iÖuUSD/n¨m            tr   trëlªn. Tiªu chuÈn  ­ XuÊt    5.5    khÈu    Æt   c¸c m hµng ngoµih¹n    ng¹ch,ngoµichØ      tiªu® îcph©n      giao ®¹tkim      ng¹ch tõ50  iÖuUSD/n¨m        tr   trëlªn. §èivíi ¬ng     th nh©n      ®¹ttiªuchuÈn        5.4,5.5 tõ n¨m  haitrë®i,nÕu    thø        ®¹t møc    ëng  quy  t¨ngtr nh  ®Þnh      t¹ tiªuchuÈn        îcxÐt th i 5.2 th× míi®     ëng. §iÒu    6. H×nh  thøc khen  ëng  møc    th vµ  khen  ëng: th Ngoµi b»ng    khen  Bé  do  Th¬ng    m¹i cÊp  êng    ¬ng  (tr hîp th nh©n  thµnh  cã  tÝch  Æc   ® biÖt xuÊt    s¾c   th×    ëng    Bé tr Bé Th¬ng m¹i    ®Ò nghÞ  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ  khen),th   ¬ng  nh©n      ®¹ttiªuchuÈn quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  cßn  îcth   5  ®   ­ ëng tiÒn tõquü  trî     hç    xuÊtkhÈu    theo møc    quy ®Þnh  sau: 6.1.Th¬ng    nh©n      ®¹t tiªuchuÈn  5.1 (§iÒu  ® îc th 5)    ëng    1% kim  ng¹ch  xuÊt khÈu    tÝnh b»ng tiÒn ViÖt Nam           trªntrÞ gi¸FOB,  theo      tû gi¸giao dÞch  b×nh qu©n    tr trªnthÞ  êng ngo¹itÖ  ªnng©n    li   hµng      t¹ thêi®iÓm     ëng,nh­ i xÐt th   ng    kh«ng    tèi ®a  qu¸ 150  iÖu®ång  tr   ViÖtNam     cho mét  êng  tr hîp. 6.2.Th¬ng    nh©n      ®¹t tiªuchuÈn        5.2,5.4,5.5 (§iÒu    îcxÐt xÕp  5) ®     h¹ng  theo tõng    tiªuchuÈn chia theo    nhãm  hµng  cø  vµ  mçi   tiªuchuÈn  chän  th 10  ­ ¬ng nh©n  thµnh  cã  tÝch cao nhÊt ®Ó   ëng      th víimøc     ­ 100  iÖu ®ång  tõ 50    tr   cho mçi  ¬ng  th nh©n  mét    vÒ  tiªuchuÈn. Nh÷ng  ¬ng    th nh©n  cßn    îcth l¹ ®   ëng  i khuyÕn  khÝch    víimøc thÊp h¬n, nhng    møc  ëng  th kh«ng    qu¸ 50%  møa  thÊp  nhÊt cña  th   10  ¬ng  nh©n  thµnh  cã  tÝch cao  nhÊt. 6.3.Th¬ng    nh©n      ®¹t tiªuchuÈn 5.3 (§iÒu  ® îc th 5)    ëng  tr   40  iÖu ®ång  cho mçi  êng  tr hîp nhËn  îc huy  ®   ch¬ng hoÆc   v¨n b»ng    x¸c nhËn chÊt îng l   hµng ho¸. 6.4.Trong  êng    tr hîp  ¬ng  th nh©n    îc nhiÒu    ®¹t ®   tiªuchuÈn th× mçi    tiªu chuÈn  îc xÐt  ëng  ®   th riªng,nhng    tæng møc  tiÒn  ëng      th tèi®a kh«ng      vîtqu¸ 300  iÖu®ång. tr   6.5.§èi víidoanh        nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      t níc ngoµi,thµnh    tÝch khen  ­ th ëng  îctÝnh  ®   chung  cho      c¸ctiªuchuÈn  gép  i l¹ .
  4. 4 C h ¬ n g  III T h ñ  tôc x Ðt k h e n  thë n g §iÒu    7. C¨n  tiªuchuÈn  ®Þnh  i cø    quy  t¹ §iÒu  cña    5  Quy chÕ  nµy,th   ­ ¬ng nh©n    ®Ò nghÞ xÐt  ëng    s¬  th göi hå  ®Õn   Th¬ng    Bé  m¹i gåm  nh÷ng    v¨n b¶n  sau: TiªuchuÈn      5.1: ­B¸o      c¸o thµnh  tÝch  xuÊtkhÈu    cña  ¬ng  th nh©n  theo mÉu   1.   sè  ­ Gi¶itr×nh cô        thÓ  quy  vÒ  tr×nh c«ng    nghÖ  thuËt®Ó   kü    s¶n  xuÊt m Æt     hµng      míi(cã ¶nh  hoÆc   mÉu   s¶n phÈm  kÌm theo). ­ Hîp ®ång xuÊt khÈu  b¶n  vµ  sao c¸c  khai h¶i quan  tê      chøng minh  chÝnh    x¸c,®Çy  trÞgi¸l«hµng  ®ñ        xuÊtkhÈu      ®Ò nghÞ    ëng. xÐt th ­B¸o      c¸o hiÖu qu¶  xuÊtkhÈu  îctÝnh      së    ®   to¸ntrªnc¬  tõng m Æt     hµng  cô  thÓ    ®Ò nghÞ  xÐt  ëng. Tiªu thøc  th     chñ yÕu      ®Ó x¸c ®Þnh  hiÖu  qu¶    lµ viÖc  xuÊt khÈu  Æt     m hµng    ® îc ®ñ   ®ã thu    vèn, cã        l∙ (lµmøc   i thùc l∙ tõ viÖc        i xuÊt  khÈu  sau    trõ tæng    khi ®∙    chi phÝ,    c¸c kho¶n    chi sau thuÕ...cho    viÖc  xuÊt  khÈu  i lo¹ hµng    ®ã). TiªuchuÈn    5.3: ­ §¬n      ®Ò nghÞ khen  ëng  b¶n  th vµ  sao  giÊy  chøng  nhËn  hoÆc     v¨n b¶n  chøng nhËn  chÊtl   vÒ   îng hµng  ho¸. TiªuchuÈn        5.2,5.4,5.5: ­B¸o      c¸o thµnh  tÝch  cña  ¬ng  th nh©n  theo mÉu   2.   sè  ­ B¸o      c¸o xuÊtkhÈu  Æt     m hµng/n   íchµng  n¨m cña  ¬ng  th nh©n  (theo mÉu     cña Tæng  côc Thèng    ban  kª ®∙  hµnh.NÕu         lµtiªuchuÈn        5.2 th× göithªm  b¸o  c¸o thùc hiÖn      cña n¨m  íc). tr   Trêng    ¬ng  hîp th nh©n    ®Ò nghÞ    ëng      xÐt th tõ hai tiªuchuÈn        trëlªncòng chØ    göimét    b¸o c¸o. ­B¸o      c¸o quyÕt to¸ntµichÝnh        hµng  n¨m  cña  ¬ng  th nh©n. §èivíi    hµng  æi  ® hµng:Th¬ng    nh©n    göi®¬n    ®Ò nghÞ  Th¬ng      Bé  m¹ix¸c nhËn  theo mÉu   3.   sè  §èivíi     doanh  nghiÖp  vèn  cã  ®Çu      tnícngoµi: ­ B¸o    thÓ    c¸o cô  t×nh  h×nh thùc hiÖn    nghÜa  xuÊt khÈu  ghitrong vô    ®∙      giÊy phÐp  ®Çu    cã  t x¸c nhËn  cña  quan  c¬  qu¶n    lý trùc tiÕp    (khu c«ng  nghiÖp,UBND     tØnh,thµnh    phè…). Tuú    theo  thµnh tÝch      mµ ¸p dông  theo    c¸c mÉu   1,2. sè    ­B¶n    sao  giÊy phÐp    ®Çu  . t §iÒu 8.    §Ó gióp  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹i xem  xÐt quyÕt ®Þnh viÖc  khen  ëng  Héi ®ång    ëng  th cã    xÐt th gåm: ­Thø  ëng  Th¬ng        tr Bé  m¹ilµchñ  tÞch    Héi ®ång. ­ Mét      l∙nh®¹o  qu¶n    Vô  lýXuÊt nhËp khÈu, Bé    Th¬ng      viªnth m¹i lµ uû    ­ êng  trùc. ­Mét      l∙nh®¹o  cÊp  Bé    vô  TµichÝnh    viªn. lµuû 
  5. 5 ­Mét      l∙nh®¹o  KÕ   Vô  ho¹ch thèng    Th¬ng      viªn.   kª,Bé  m¹ilµuû  ­Mét l∙nh®¹o  TµichÝnh  to¸n, Th¬ng      viªn.       Vô    kÕ   Bé  m¹ilµuû  Héi ®ång  tæ    cã  chøc  chuyªn viªn(mçivô        thuéc thµnh        viªnHéi ®ång  cö  tõ mét ®Õn     hai chuyªn viªn tham     gia) gióp    viÖc cho Héi ®ång    ®Ó thÈm  ®Þnh, thô lýhå  tr×nh Héi ®ång    ëng        s¬      xÐt th xem  xÐt. §iÒu  9. C¨n  b¸o  ®Ò   cø  c¸o  nghÞ  xÐt  ëng  th cña  ¬ng  th nh©n,    Héi ®ång  xÐt  ëng  tr¸chnhiÖm   th cã    kiÓm     tra®èi  chiÕu    liÖu thèng  cña  víisè    kª  H¶i quan,Tæng      côc Thèng      kª ®Ó xem     kiÕn  xÐt vµ  nghÞ  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i quyÕt    ®Þnh khen  ëng  th cho tõng  ¬ng  th nh©n      ®¹t tiªuchuÈn quy ®Þnh.  H¹n nép  s¬  ícngµy  th¸ng4  hå  tr   30    hµng  n¨m. Hå  xÐt th s¬    ëng  îclËp  ®   thµnh    göivÒ  Th¬ng    31  haibé    Bé  m¹i –  Trµng  TiÒn,Hµ            Néi (ghirâ:tªn,®Þa chØ,  ®iÖn  sè  tho¹i fax,sè        tµikho¶n  , tiÒn ViÖt     Nam,    tªnNg©n hµng      më tµikho¶n): ­Mét  göivô    bé    XuÊt nhËp    khÈu ­Mét  göiVô      bé    KÕ ho¹ch Thèng    kª §iÒu    10. ViÖc    ëng  îctiÕn  xÐt th ®   hµnh trong Quý      IIhµng n¨m. Tríc     khic«ng  quyÕt ®Þnh    bè    khen  ëng  ¬ng  th th nhËn      ®¹ttiªuchuÈn      5.1,Héi ®ång  xÐt th   ëng th«ng  c«ng  b¸o  khaidù    kiÕn danh s¸ch th   ¬ng nh©n  îcth ®   ëng    trªn b¸o Nh©n    D©n,  Th¬ng  b¸o  m¹i. C h ¬ n g  IV §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu 11.  QuyÕt ®Þnh khen  ëng  th cña  Th¬ng    îc c«ng  Bé  m¹i ®   bè  c«ng khaitrªnb¸o      Th¬ng    Th¬ng    chøc  m¹i.Bé  m¹i tæ  trao th   ëng  cho mét sè  th¬ng  nh©n    tiªubiÓu. §iÒu    Tµi chÝnh  12. Bé    chuyÓn    tiÒn th chisè    ëng  theo  QuyÕt ®Þnh  cña  Th¬ng    Bé  m¹ivµo    tµikho¶n cña  Th¬ng  nh©n. Th¬ng    nh©n  îcchyÓn  ®   sè  tiÒn  îc th ®   ëng  vµo quü khen  ëng  th cña ®¬n  vµ  dông  vÞ  sö  tiÒn  ëng    th ®Ó ph¸ttr     iÓn kinh doanh    vµ/hoÆc ph©n  chia tiÒn  ëng    th cña m×nh cho    c¸c tËp  thÓ, c¸ nh©n      trong vµ    ngoµi®¬n  cã    vÞ  c«ng  søc  ®ãng gãp vµo thµnh tÝch  ® îcth   ëng. §iÒu 13. Hµng    n¨m  Héi ®ång  xÐt  ëng  th xuÊt khÈu  dù    cã  to¸n tiÒn     thëng  c¸ckho¶n    vµ    chicho    ho¹t®éng    ëng  xÐt th cña    Héi ®ång  viÖc  (nh  thÈm  ®Þnh  s¬  hå  xÐt  ëng, in Ên    th     tµiliÖu,b»ng    khen,®¨ng  a          ® tintrªnc¸c ph¬ng  tiÖn th«ng      tin®¹ichóng,tæ    chøc    c¸c cuéc häp xÐt  ëng  tæng  th vµ  kÕt hµng  n¨m…)    TµichÝnh  ®Ó Bé    tæng    a  hîp ® vµo  to¸nchung. dù   
  6. 6 §iÒu    Th¬ng      14. Bé  m¹i®Ò nghÞ    quan  c¸c c¬  thuéc ChÝnh    phñ,c¸c     Bé,    Uû ban  nh©n  d©n    c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc  Trung  ¬ng, c¬    quan  Trung ¬ng cña    c¸c ®oµn  thÓ th«ng  néidung  b¸o    quy  chÕ nµy cho    ¬ng  c¸c th nh©n thuéc quyÒn    qu¶n    lýcña m×nh  biÕt,thùc hiÖn,®ång          thêiph¶n    ¸nh cho  Bé Th¬ng    m¹i nh÷ng  vÊn    ®Ò ph¸tsinh trong qu¸        tr×nh thùc hiÖn. ViÖc    söa  ®æi, bæ     sung  quy chÕ  Bé  ëng  Th¬ng    do  tr Bé  m¹i quyÕt  ®Þnh  sau      khitrao ®æi  kiÕn    TµichÝnh. ý  víiBé    MÉu   1 sè  B¸o c¸o thµnh tÝch x u Êt k h È u T heo tiªu  chuÈn 5.1 Tªn  ®¬n  vÞ: §Þa  chØ: Sè  ®iÖn  tho¹i: Sè  FAX: Sè    tµikho¶n  tiÒn VN§:   Tªn  ng©n  hµng      më tµikho¶n: TT M Æt   hµng,thÞ  êng    tr Thµnh  tÝch xuÊtkhÈu    Ghi chó  t×nh    vÒ  míixuÊtkhÈu  ®Çu     lÇn  trong n¨m…..   h×nh thanh  to¸n Sè îng TrÞ    l gi¸FOB (USD) A.  Æt   M hµng    míi(Tªn hµng)   (thanh to¸n qua  NH  nµo,  thanh    to¸ncha?) ­ThÞ  êng    tr A ­ThÞ  êng    tr B … … …. B.  ThÞ  êng  tr míi (theo tõng  Æt     m hµng  xuÊt sang    tõng  thÞ  ­ tr êng) X¸c  nhËn  cña  quan  c¬  chñ  qu¶n …,  ngµy..   .th¸ng..n¨m... .   . (UBND,  qu¶n    Së  lý,Ban    QL KCN …) Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ
  7. 7 (kývµ    ®ãng  dÊu) MÉu   2 sè  B¸o c¸o thµnh tÝch x u Êt k h È u T heo tiªu  chuÈn 5.2, 5.4, 5.5   Tªn  ®¬n  vÞ: §Þa  chØ: Sè  ®iÖn  tho¹i: Sè  FAX: Sè    tµikho¶n  tiÒn VN§:   Tªn  ng©n  hµng      më tµikho¶n: §¬n  tÝnh:1000  vÞ    USD TT M Æt   hµng/ThÞ  Thùc hiÖn n¨m  íc Thùc  tr hiÖn n¨m    Ghi chó  h×nh  b¸o   vÒ  trêng (TrÞ gi¸FOB)     c¸o thøc thanh    to¸n (TrÞ gi¸FOB)     Tæng    trÞgi¸ Trong  ®ã: ­Hµng      h¹n ng¹ch ­Hµng    theo hîp ®ång      ChÝnh  phñ  ­Hµng    ®æi  hµng  quy  cã  ®Þnh  riªng TrÞ    gi¸cßn  i l¹
  8. 8 X¸c  nhËn cña  quan  c¬  chñ qu¶n … …,  ngµy.. th¸ng..n¨m... .   .   . . (UBND,  qu¶n    Së  lý,Ban    QL KCN) Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (Ký  ®ãng  vµ  dÊu) Ghi chó:nÕu      theo tiªuchuÈn        cétthùc hiÖn      5.4;5.5 th× bá      n¨m  íc. tr
  9. 9 MÉu   3 sè  § ¬ n  xin x¸c n h Ë n  h µ n g  x u Êt k h È u T heo ph¬ng thøc hµng ® æi hµng KÝnh    Th¬ng  göi:Bé  M¹i Tªn  ®¬n  vÞ: §Þa  chØ: Sè  ®iÖn  tho¹i: Sè  FAX: Sè    tµikho¶n  tiÒn VN§:   Tªn  ng©n  hµng      më tµikho¶n: Xin  îc x¸c nhËn  hµng  ®     vÒ  xuÊt khÈu    theo ph¬ng thøc hµng  æi  ® hµng  kh«ng  quy  cã  ®Þnh  riªngn¨m…   §¬n  tÝnh:1000  vÞ    USD TT ThÞ  êng/MÆt  Thùc  tr hiÖn  n¨m  íc Thùc  tr hiÖn  n¨m    b¸o c¸o Ghi chó   hµng Sè îng TrÞ  l gi¸ Sè îng l TrÞ  gi¸ Tæng  kim  ng¹ch ­ThÞ  êng    tr A M Æt   hµng  A M Æt   hµng  B ….. ­ThÞ  êng    tr B X¸c  nhËn  cña  Th¬ng  Bé  m¹i … …,   ngµy.. th¸ng..n¨m...   .   . . Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (Ký  ®ãng  vµ  dÊu) Ghi chó:NÕu       theo tiªuchuÈn        cétthùc hiÖn      5.4,5.5 th× bá      n¨m  íc. tr
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2