intTypePromotion=1

Quyết định 02/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Quyết định 02/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc điều chỉnh lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của pháp nhân tại các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  02/2002/Q§­N H N N   n n g µ y 02  th¸ng 01 n¨ m   2002 V Ò  vi Ö c  i Ò u  c h Ø n h    su Ê t  ® l∙i ti Ò n g ö i tèi ® a  b» n g  §« la M ü  c ñ a p h¸p  h © n  t¹i   n  c¸c  t æ   h øc   Ý n  ô n g c t d              è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc      th ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô, quyÒn   ¹n  µ  v    h v tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ý Nhµ   íc cña  é,  ¬  l  n  B c quan  ngang  é; B ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     quy Õt  Þ nh ® §i Ò u  1. Quy  nh   ®Þ møc   i Êt  Òn  öi b»ng  la M ü   ña  l∙ su ti g     §«    c ph¸p  nh©n  ¹ c¸ctæ  t     chøc  Ýn  ông    i td nh sau: ­TiÒn  öikh«ng  ú  ¹n  èi a  µ:   g  k h t   l    ® 0,10%/n¨m. ­TiÒn  öicã  ú  ¹n ®Õ n   th¸ngtèi a  µ:   g  kh  6      l  ® 0,50%/n¨m. ­TiÒn  öicã  ú  ¹n trªn6    g   k h     th¸ngtèi a  µ:     l  ® 1,00%/n¨m. Ph¸p  ©n  ãit¹  Òu  µy  nh n  i §i n bao  å m:    g Tæ chøc kinh tÕ, trõc¸c tæ          chøc  tÝn  ông; c¬  d   quan  µ  íc;®¬n   Þ   ò  nh n   v v trang;tæ    chøc  Ýnh  Þ,tæ  ch tr   chøc  chÝnh  Þ­   éi;tæ  tr x∙h   chøc    éi;tæ  x∙h   chøc    éinghÒ   x∙h   nghiÖp;quü    éi;quü    x∙h   tõ thiÖn;c¸c tæ        chøc  kh¸c cã    iÒu  Ön    ®ñ ® ki quy  nh  ¹  Òu  Bé   Ët ®Þ ti §i 94  Lu   d©n  ù;c¸cph¸p nh©n  ícngoµiho¹t®éng  ¹ ViÖtNam.  s      n     t  i   §i Ò u      Êt tiÒn  öitèi®a   2. L∙isu   g     b»ng  la M ü   ña  §«    c ph¸p  ©n  ¹    nh ti tæ chøc  Ýn  ông  td quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  ®Þ t  i ®Þ n c hi l     h k t  01/01/2002.C¸c    quy  nh  íc ®©y   Ò     Êt tiÒn  öi b»ng  «     ü   ña  ®Þ tr   v l∙ su   i g  ® la M c ph¸p  ©n   ¹  chøc  Ýn  ông  i íiQuy Õt  nh   µy  Õt  Öu  ùc thi nh t itæ  td tr¸ v     ®Þ n h hi l     hµnh.     §i Ò u    ñ  ëng    n  Þ  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c  3. Th tr c¸c ®¬ v thu Ng h Nh n   ®è chinh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è; Héi ®ång    Ng h Nh n     ph     qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) c¸c tæ  ®è     chøc  Ýn  ông  Þu  td ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2