Quyết định 02/2003/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
101
lượt xem
16
download

Quyết định 02/2003/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2003/QĐ-BTNMT về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2003/QĐ-BTNMT

 1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2003/Q -BTNMT Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG S 02/2003/NQ- BTNMT NGÀY 29 THÁNG 7 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH B O V MÔI TRƯ NG TRONG LĨNH V C DU LNCH B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t B o v môi trư ng ngày 27/12/1993; Căn c Pháp l nh Du l ch s 11/1999/PL-UBTVQH10 ngày 08/02/1999; Căn c Ngh nh s 175/CP ngày 18/10/2002 c a Chính Ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh 91/2002/N -CP ngày 11/11/2002 c a Chính Ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 123/VPCP/KTTH ngày 8/1/2003 c a Văn phòng Chính ph ; Sau khi th ng nh t v i T ng c c trư ng T ng c c Du l ch (Công văn s 812/TCDL- PC ngày 27/6/2003 c a T ng c c Du l ch); Theo ngh c a V trư ng V môi trư ng và V trư ng V pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch B o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng c c trư ng T ng c c Du l ch, th trư ng các ơn v thu c B Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c các S Tài nguyên và Môi trư ng, Du l ch, Du l ch - Thương m i, Thương m i - Du l ch và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Mai Ái Tr c ( ã ký)
 2. QUY CH C A B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG V B O V MÔI TRƯ NG TRONG LĨNH V C DU LICH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2003/Q -BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2003 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Quy ch B o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch ư c ban hành nh m b o v môi trư ng du l ch, ngăn ng a và gi m thi u các tác ng x u n môi trư ng trong quá trình ti n hành các ho t ng du l ch, b o m phát tri n du l ch m t cách b n v ng, góp ph n b o v môi trư ng c a t nư c. Quy ch này i u ch nh các ho t ng liên quan tr c ti p n môi trư ng du l ch trên ph m vi lãnh th nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và áp d ng i v i t ch c, cá nhân ho t ng t i các khu, i m, tuy n du l ch. i u 2. Gi i thích t ng Ngoài các t ng ã ư c gi i thích trong Lu t B o v môi trư ng và Pháp l nh Du l ch, các t ng trong Quy ch này ư c hi u như sau: 1. Môi trư ng du l ch là môi trư ng t nhi n bao g m toàn b không gian lãnh th ; t, nư c, không khí, các h sinh thái, các h ng v t, th c v t, công trình ki n trúc và c nh quan thiên nhiên nơi ti n hành các ho t ng du l ch. 2. B o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch là các ho t ng c i thi n và tôn t o môi trư ng du l ch; phòng ng a, kh c ph c suy thoái môi trư ng, ô nhi m môi trư ng và s c môi trư ng x y ra trong lĩnh v c du l ch. 3. Khu v c nh y c m v môi trư ng là khu v c mà các thành ph n t, nư c, không khí, các cá th sinh v t ho c m i liên h gi a các thành ph n này d b thay i c tính do các ho t ng c a con ngư i. 4. Các ho t ng liên quan là các ho t ng không nh m cung c p ho c s d ng s n phNm du l ch nhưng ư c ti n hành trong ph m vi khu, i m du l ch ho c khu v c ã ư c quy ho ch dành riêng cho phát tri n du l ch. i u 3. Áp d ng các tiêu chu n môi trư ng trong ho t ng du l ch Các t ch c, cá nhân khi t ch c ho c th c hi n ho t ng du l ch ph i tuân th các quy nh và ch tiêu ch t th i quy nh t i Ph l c III c a Quy ch này; có trách nhi m thông báo k p th i và ki n ngh v i S Tài nguyên và Môi trư ng; S Du l ch, S Du l ch - Thương m i, S Thương m i - Du l ch (Sau ây g i chung là S qu n lý v Du
 3. l ch) bi n pháp x lý khi ch t lư ng môi trư ng nơi di n ra các ho t ng du l ch không t m c ch tiêu, i u ki n nêu t i Ph l c I và Ph l c II c a Quy ch này. Chương 2: B O V MÔI TRƯ NG TRONG QUÁ TRÌNH L P D ÁN, THI T K , XÂY D NG; C I T O, NÂNG C P CÁC KHU, I M DU LNCH VÀ CÁC CÔNG TRÌNH PH C V DU LNCH i u 4. Th c hi n ánh giá tác ng môi trư ng trong lĩnh v c du l ch Ch u tư, ch qu n các d án ho t ng trong lĩnh v c du l ch ph i l p và trình thNm nh báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. B o m các yêu c u c nh quan và môi trư ng trong quá trình xây d ng t i các khu, i m du l ch và các công trình ph c v du l ch 1. Vi c xây d ng các công trình t i các khu, i m du l ch ph i hài hòav i c nh quan và môi trư ng xung quanh. 2. T ch c, cá nhân khi l p d án, thi t k , xây d ng các khu du l ch ph i m b o di n tích cây xanh và m t nư c trong khu du l ch phù h p v i m c ích và tính ch t s d ng c a khu du l ch. 3. T ch c, cá nhân khi thi công công trình xây d ng t i các khu v c ven b bi n, h , sông, su i và các khu v c có bãi t m du l ch không ư c gây xói l , làm trư t t, cát ho c làm rơi vãi các lo i v t li u xây d ng và các lo i ch t th i xu ng khu v c bãi t m. i u 6. Áp d ng các quy nh v b o v môi trư ng lĩnh v c xây d ng T ch c, cá nhân l p d án, thi t k , xây d ng, c i t o, nâng c p các khu, i m du l ch và các công trình ph c v du l ch ph i tuân th các quy nh t i Quy ch B o v môi trư ng lĩnh v c xây d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 29/1999/Q -BXD ngày 22/10/1999 c a B trư ng B Xây d ng và văn b n pháp lu t có liên quan. Chương 3: TRÁCH NHI M C A T CH C CÁ NHÂN TRONG VI C B O V MÔI TRƯ NG DU LNCH TRONG QUÁ TRÌNH TI N HÀNH CÁC HO T NG DU LNCH i u 7. Trách nhi m b o v môi trư ng c a các cơ s lưu trú du l ch 1. Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch, chương trình hành ng b o v môi trư ng trong quá trình ti n hành các ho t ng du l ch; 2. Xây d ng phương án, chuNn b phương ti n và các i u ki n c n thi t ng phó v i các s c môi trư ng có th x y ra; tích c c v i các cơ quan h u quan và tuân th các i u hành c a cơ quan có thNm quy n kh c ph c h u qu do s c môi trư ng
 4. gây ra; th c hi n các bi n pháp ch ng suy thoái và ô nhi m môi trư ng, c i thi n i u ki n môi trư ng t i các cơ s lưu trú du l ch. 3. Tuyên truy n, ph bi n, nâng cao ý th c trách nhi m v b o v môi trư ng cho cán b , nhân viên trong cơ s lưu trú; 4. B o m các i u ki n v sinh môi trư ng và v sinh an toàn th c phNm khi cung c p cho khách các d ch v lưu trú, ăn u ng và các d ch v khác trong cơ s lưu trú theo quy nh c a pháp lu t. 5. t các thùng thu gom rác h p v sinh, m b o m quan trong khuôn viên cơ s lưu trú; thu gom toàn b rác trong cơ s lưu trú và phân lo i rác x lý t i ch ho c v n chuy n n nơi quy nh; các ch t th i nguy h i ph i ư c phân lo i riêng x lý theo quy nh c a pháp lu t v x lý ch t th i nguy h i; 6. X lý nư c th i trong cơ s lưu trú phù h p v i tiêu chuNn Vi t Nam (TCVN) v môi trư ng hi n hành; 7. Th c hi n các bi n pháp ch ng n và ô nhi m không khí do ho t ng c a cơ s lưu trú du l ch; 8. S d ng h p lý i n, nư c, nguyên li u, nhiên li u, v t li u và các tài nguyên khác trong quá trình ho t ng; 9. Xây d ng n i quy v b o v môi trư ng c a cơ s lưu trú du l ch ph bi n cho cán b , nhân viên c a cơ s lưu trú và khách lưu trú bi t và th c hi n; 10. B trí cán b (chuyên trách ho c kiêm nhi m) có ki n th c, nghi p v v b o v môi trư ng theo dõi công tác b o v môi trư ng trong cơ s lưu trú du l ch; 11. Tham gia tích c c vào vi c kh c ph c ô nhi m môi trư ng, suy thoái môi trư ng và các phong trào b o v môi trư ng do a phương và ngành du l ch phát ng; 12. Th c hi n qu n lý, theo dõi, ánh giá nh kỳ v tình hình môi trư ng t i cơ s lưu trú và các s li u v tiêu th năng lư ng, nư c, v rác th i, nư c th i; thu th p thông tin ph n h i c a khách v môi trư ng t i cơ s lưu trú không ng ng c i thi n và nâng cao ch t lư ng môi trư ng; 13. Báo cáo nh kỳ hàng năm v công tác b o v môi trư ng c a cơ s lưu trú du l ch cho S qu n lý v du l ch trên a bàn trư c ngày 15 tháng 2 c a năm sau. i u 8. Trách nhi m b o v môi trư ng c a các doanh nghi p kinh doanh l hành 1. Tuân th các yêu c u v b o v môi trư ng khi xây d ng chương trình du l ch, không t ch c các lo i hình du l ch gây t n h i n môi trư ng; 2. ưa n i dung b o v môi trư ng vào tài li u hư ng d n du l ch, thông báo, nh c nh , ch d n khách du l ch tuân th các quy nh v b o v môi trư ng nơi n du
 5. l ch; không ư c phép ưa khách vào nh ng nơi không ư c phép ho t ng du l ch t i các Vư n qu c gia, Khu b o t n thiên nhiên và các khu v c c m khác; 3. Thư ng xuyên c p nh t thông tin v tình hình môi trư ng, không ưa khách n các vùng b ô nhi m n ng, vùng ang x y ra s c môi trư ng, m b o an toàn cao nh t v s c kh e, tính m ng cho du khách; 4. Trang b ki n th c v b o v môi trư ng, các bi n pháp ng c u trong trư ng h p x y ra s c môi trư ng cho các hư ng d n viên du l ch; 5. Tích c c tham gia ho t ng b o v môi trư ng t i các a phương nơi doanh nghi p t ch c các chương trình du l ch; tuân th s i u hành c a cơ quan có thNm quy n v tránh và kh c ph c h u qu do s c môi trư ng gây ra. i u 9. Trách nhi m b o v môi trư ng c a các t ch c, cá nhân kinh doanh v n chuy n khách du l ch 1. S d ng phương ti n v n chuy n khách du l ch ph i áp ng các yêu c u b o v môi trư ng theo quy nh t i Quy t nh s 4134/2001/Q -BGTVT ngày 5/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b và các văn b n pháp lu t có liên quan; 2. Hư ng d n, nh c nh khách du l ch không x rác b a bãi trên ư ng i; 3. Thu gom, úng nơi quy nh rác th i phát sinh trên phương ti n trong quá trình v n chuy n khách du l ch; 4. Không th i khói, b i, d u, khí ho c các ch t ch a ch t th i vư t tiêu chuNn cho phép ra môi trư ng; 5. Không v n chuy n các ch t n , ch t cháy, ch t phóng x . i v i các lo i s n phNm có mùi khó ch u mà ư c phép v n chuy n thì trư c khi ưa lên phương ti n v n chuy n ph i gói b c k , không l t mùi ra ngoài, không rơi vãi trên phương ti n v n chuy n và trên ư ng v n chuy n; 6. Không v n chuy n trái phép các ng v t, th c v t quý hi m quy nh t i Ngh nh s 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H i ng B trư ng quy nh Danh m c th c v t, ng v t r ng quý hi m và ch qu n lý, b o v và Ngh nh s 48/2002/N - CP ngày 22/4/2002 c a Chính ph v vi c s a i , b sung Danh m c th c v t, ng v t hoang dã quý hi m ban hành kèm theo Ngh nh s 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H i ng B trư ng quy nh danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý hi m và ch qu n lý, b o v . i u 10. Trách nhi m b o v môi trư ng c a Ban qu n lý ho c t ch c, cá nhân qu n lý khu, i m du l ch 1. Xây d ng n i quy b o v môi trư ng phù h p v i c thù c a khu, i m du l ch và niêm y t t i l i vào và nh ng nơi d quan sát trong khu, i m du l ch;
 6. 2. t các thùng rác v trí thu n ti n cho khách x rác; th c hi n thu gom ho c h p ng v i các t ch c, cá nhân khác thu gom rác trong khu, i m du l ch và chuy n n nơi x lý; xây d ng khu v sinh công c ng t i v trí phù h p, m b o v sinh môi trư ng; 3. B trí cán b (chuyên trách ho c kiêm nghi m) có ki n th c, nghi p v v b o v môi trư ng theo dõi tình hình môi trư ng và vi c th c hi n các yêu c u b o v môi trư ng trong khu, i m du l ch; 4. Ki m tra, hư ng d n yêu c u t ch c, cá nhân có ho t ng t i khu, i m du l ch th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng; 5. T o i u ki n thu n l i cho các cơ quan ch c năng ti n hành quan tr c, theo dõi bi n ng môi trư ng t i khu, i m du l ch; 6. Thư ng xuyên theo dõi tình hình môi trư ng t i khu, i m du l ch và l p báo cáo hi n tr ng môi trư ng hàng năm g i S qu n lý v du l ch trư c ngày 15 tháng 2 năm sau; 7. K p th i phát hi n các hi n tư ng suy thoái, ô nhi m, s c môi trư ng t i khu, i m du l ch, thông báo ngay cho các cơ quan có trách nhi m, ng th i áp d ng các bi n pháp ngăn ng a và kh c ph c h u qu trong ph m vi kh năng; 8. Trư ng h p khu, i m du l ch n m trong ho c li n k v i các khu v c nh y c m v môi trư ng thì m b o các ho t ng t i khu, i m du l ch không nh hư ng x u n môi trư ng các khu v c xung quanh. i u 11. Trách nhi m b o v môi trư ng c a khách du l ch. 1. Tuân th các quy nh v b o v môi trư ng t i nơi n du l ch và s ch d n v b o v môi rư ng c a doanh nghi p l hành, cơ s lưu trú du l ch, c a t ch c, cá nhân v n chuy n khách du l ch và nh ng ngư i có thNm quy n qu n lý n nơi du l ch; 2. X rác úng nơi quy nh; 3. Không xua u i, trêu ch c ho c có hành vi khác xâm ph m n sinh ho t bình thư ng c a các loài ng v t t i nơi n du l ch; 4. Không ch t cây, b cành ho c có hành vi khác phá ho i cây c i, các th m th c v t t i nơi n du l ch; 5. Không t l a t i các nơi d gây cháy r ng ho c h y ho i th m th c v t; 6. Không mang hóa ch t c h i, ch t n , ch t d gây cháy n nơi du l ch; 7. Không mua bán, s d ng ng v t, th c v t quý hi m quy nh t i Ngh nh s 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H i ng B trư ng quy nh Danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý hi m và ch qu n lý, b o v và Ngh inh s 48/2002/N -CP ngày 22/4/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Danh m c th c v t, ng v t
 7. hoang dã quý hi m ban hành kèm theo Ngh nh s 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H i ng B trư ng quy nh Danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý hi m và ch qu n lý, b o v và s n phNm c a chúng làm c nh, th c ăn, thu c ho c hàng lưu ni m. i u 12. Trách nhi m b o v môi trư ng c a các t ch c, cá nhân trong khu, i m du l ch T ch c, cá nhân sinh s ng, ho t ng trong các khu, i m du l ch ho c các khu v c ã ư c quy ho ch cho phát tri n du l ch không ư c có các ho t ng gây tác ng x u n c nh quan môi trư ng du l ch; th c hi n thu gom, x lý rác th i và tuân th các quy nh v b o v môi trư ng theo hư ng d n c a t ch c, cá nhân tr c ti p qu n lý khu, i m du l ch; tham gia b o v , tôn t o môi trư ng du l ch, phòng và ch ng ô nhi m, suy thoái, s c môi trư ng trên a bàn. i u 13. B o v môi trư ng t i các bãi t m du l ch. 1. T ch c, cá nhân không ư c th i ch t th i r n xu ng bãi t m du l ch; các ch t th i l ng trư c khi ư c th i xu ng khu v c này ph i ư c x lý b o m các ch tiêu ch t th i quy nh t i Ph l c III c a quy ch này. 2. T ch c, cá nhân không ư c ánh b t th y s n, neo u phương ti n ánh b t th y s n và phương ti n v n t i th y khu v c bãi t m. i u 14. B o v môi trư ng t i các khu r ng c d ng T ch c, cá nhân kinh doanh các d ch v ph c v khách du l ch t i các khu r ng c d ng ph i tuân theo các quy nh sau ây: 1. Không ch t phá cây trong khu r ng c d ng; 2. Không săn b n, b y b t ng v t hoang dã theo quy nh t i Ch th s 359/CT-TTg ngày 29/5/1996 c a Th tư ng Chính ph v nh ng bi n pháp c p bách b o v và phát tri n các loài ng v t hoang dã; các loài ng v t quý hi m quy nh t i Ngh inh s 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H i ng B trư ng quy nh Danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý hi m và ch qu n lý, b o v và Ngh nh s 48/2002/N -CP ngày 22/4/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung Danh m c th c v t, ng v t hoang dã quý hi m ban hành kèm theo Ngh nh s 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H i ng B trư ng quy nh danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý hi m và ch qu n lý, b o v và s d ng s n phNm c a chúng làm c nh, th c ăn, thu c ho c hàng lưu ni m; 3. Không t ch c các ho t ng gây ti ng n và qu y nhi u sinh ho t bình thư ng c a các loài ng v t hoang dã; 4. Không ưa các loài ng v t, th c v t l vào chăn th , nuôi, tr ng khu, i m du l ch; 5. Không mang hóa ch t c h i, ch t n , ch t d gây cháy vào r ng; không tl a trong các khu b o v nghiêm ng t;
 8. 6. T ch c thu gom rác th i, x lý nư c th i trong các cơ s kinh doanh du l ch t tiêu chuNn theo TCVN 5945-1995 trư c khi ra môi trư ng; 7. Thư ng xuyên ph bi n, giáo d c cho du khách và c ng ng dân cư trong khu, i m du l ch v b o v a d ng sinh h c, phòng và ch ng cháy r ng, x rác úng nơi quy nh. i u 15. B o v môi trư ng trong quá trình ti n hành các ho t ng l h i, liên hoan du l ch 1. Trong quá trình ti n hành các ho t ng l h i, liên hoan du l ch, Ban t ch c ph i khoanh vùng h n ch khách du l ch vào tham quan t i khu v c có h sinh thái nh y c m và có bi n pháp tránh t p trung lư ng khách quá l n t i m t th i i m b o m tính b n v ng c a môi trư ng du l ch; b trí nơi t thùng rác, các thi t b v sinh m b o v sinh và thu n ti n cho khách; t ch c ho c ph i h p v i cơ quan liên quan ti n hành thu gom rác ưa n nơi x lý. 2. T ch c, cá nhân kinh doanh d ch v trong quá trình t ch c l h i, liên hoan du l ch ph i m b o các yêu c u v v sinh môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm. Ch t th i trong quá trình ho t ng ph i ư c thu gom và x lý m b o v sinh môi trư ng. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C TRONG VI C B O V MÔI TRƯ NG TRONG LĨNH V C DU LNCH i u 16. Trách nhi m c a B Tài nguyên và Môi trư ng 1. Ch trì ho c ph i h p v i T ng c c Du l ch so n th o và ban hành tiêu chuNn ch t lư ng môi trư ng du l ch Vi t Nam, t o cơ s pháp lý cho vi c qu n lý nhà nư c v b o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch; 2. Hư ng d n các S Tài nguyên và Môi trư ng, S qu n lý v du l ch xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành các quy nh v b o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch a phương và tri n khai các ho t ng b o v môi trư ng du l ch; 3. Xây d ng, ban hành theo thNm quy n cơ ch khuy n khích các cơ s kinh doanh du l ch áp d ng các gi i pháp b o v môi trư ng, tiêu chuNn môi trư ng; 4. Ch trì và ph i h p v i T ng c c Du l ch ti n hành ánh giá B n gi i trình v các y u t nh hư ng n môi trư ng c a các d án có nh hư ng n ch t lư ng môi trư ng du l ch; 5. Ch o t ch c h th ng quan tr c, theo dõi hi n tr ng môi trư ng t i các khu, i m du l ch và cung c p thông tin thu ư c cho các S qu n lý v du l ch;
 9. 6. Hư ng d n T ng c c Du l ch, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti n hành ánh giá, xác nh thi t h i và kh c ph c h u qu suy thoái môi trư ng, ô nhi m môi trư ng do s c môi trư ng gây ra có nh hư ng n du l ch; 7. Xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch, phương án huy ng, tri n khai l c lư ng, phương ti n trong ph m vi qu n lý c a mình tham gia, ph i h p ng phó s c môi trư ng trong lĩnh v c du l ch; 8. Ph i h p v i T ng c c Du l ch và các cơ quan qu n lý nhà nư c có liên quan ti n hành ki m tra nh kỳ ho c t xu t vi c ch p hành các quy nh v b o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch, phát hi n và x lý k p th i các trư ng h p vi ph m. 9. Ch trì ho c ph i h p v i T ng c c Du l ch t ch c tuyên truy n, giáo d c và hư ng d n các t ch c, cá nhân liên quan th c hi n các quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch; 10. Ph i h p v i T ng c c Du l ch hư ng d n vi c t ch c bình ch n, trao gi i hàng năm cho các t ch c, cá nhân thu c ngành du l ch có thành tích xu t s c trong công tác b o v môi trư ng. i u 17. Trách nhi m c a T ng c c Du l ch 1. ưa n i dung b o v môi trư ng vào chi n lư c, chương trình, k ho ch phát tri n du l ch; 2. Ch trì ho c ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng t ch c tuyên truy n, giáo d c và hư ng d n các t ch c, cá nhân liên quan th c hi n các quy nh pháp lu t v b o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch; 3. Ch o, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n nhi m v công tác b o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch c a các S qu n lý v du l ch; 4. Ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan phòng ng a, kh c ph c ô nhi m, suy thoái, s c môi trư ng trong lĩnh v c du l ch; 5. Ph i h p v i các cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c y quy n cho S qu n lý v du l ch ph i h p v i các cơ quan ó xác nh danh gi i, ph m vi ho t ng du l ch, các lo i hình du l ch ư c phép ho t ng, di n tích công trình ki n trúc, các ch tiêu b o v sinh thái, a d ng sinh h c t i các khu r ng c d ng và các khu b o t n khác; 6. Xây d ng, ban hành theo thNm quy n cơ ch khuy n khích các t ch c cá nhân th c hi n ho t ng c i thi n, tôn t o môi trư ng du l ch trong quá trình ho t ng; 7. Xây d ng tiêu chuNn và t ng các danh hi u du l ch thân thi n môi trư ng (khách s n xanh, khu du l ch xanh, chương trình du l ch xanh) cho các cơ quan kinh doanh du l ch th c hi n t t các quy nh v b o v môi trư ng; 8. Khi xem xét, công nh n các doanh nghi p hàng u trong lĩnh v c kinh doanh du l ch ph i xem xét vi c tuân th các quy nh v b o v môi trư ng.
 10. i u 18. Trách nhi m c a S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Cung c p cho S qu n lý v du l ch các s li u theo nh kỳ xây d ng báo cáo hi n tr ng môi trư ng ho c thông tin theo yêu c u v ch tiêu ch t lư ng, hi n tr ng môi trư ng khu, i m du l ch thu c a bàn qu n lý; 2. Th c hi n ho t ng quan tr c các ch tiêu môi trư ng có liên quan n du l ch theo ngh c a S qu n lý v du l ch a phương; 3. Ph i h p v i S qu n lý v du l ch thông tin cho các cơ quan qu n lý có liên quan, các cơ s kinh doanh du l ch, c ng ng dân cư t i khu, i m du l ch và khách du l ch bi t v hi n tr ng môi trư ng trong lĩnh v c du l ch t i a phương 4. Hư ng d n ch u tư, ch qu n c a các d án có nh hư ng n ch t lư ng môi trư ng du l ch v th t c l p, thNm nh và phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng; 5. Ph i h p v i S qu n lý v du l ch ánh giá B n ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng c a các d án có nh hư ng n ch t lư ng môi trư ng du l ch; 6. Ph i h p v i S qu n lý v du l ch t ch c th c hi n k ho ch phòng, ch ng và kh c ph c suy thoái môi trư ng, ô nhi m môi trư ng trong lĩnh v c du l ch, k ho ch ng phó và kh c ph c s c môi trư ng trong lĩnh v c du l ch a phương; 7. Ph i h p v i S qu n lý v du l ch ki m tra nh kỳ ho c t xu t v công ngh , thi t b quy trình v n hành và kh năng ng phó s c môi trư ng c a các cơ s kinh doanh du l ch a phương; 8. Thông báo cho S qu n lý v du l ch các thông tin v s c môi trư ng m t cách y , k p th i và chính xác khi phát hi n s c môi trư ng có nguy cơ gây t n h i n môi trư ng khu, i m du l ch; 9. Ph i h p v i S qu n lý v du l ch xây d ng i ngũ tuyên truy n viên v b o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch. i u 19. Trách nhi m c a S qu n lý v du l ch 1. Giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng quy ho ch phát tri n du l ch c a a phương theo hư ng phát tri n du l ch b n v ng phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; 2. Tuyên truy n, giáo d c, hư ng d n các cơ s kinh doanh du l ch trên a bàn th c hi n các quy nh v b o v môi trư ng; 3. Ki n ngh v i U ban nhân dân a phương v k ho ch tăng cư ng b o v môi trư ng vào th i kỳ du l ch cao i m trong năm; 4. Xây d ng và tri n khai các mô hình thu hút s tham gia c a các t ch c, cá nhân và c ng ng dân cư vào phát tri n du l ch và b o v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch;
 11. 5. Theo dõi tình hình môi trư ng du l ch t i a phương; phát hi n k p th i các hi n tư ng ô nhi m, suy thoái và s c môi trư ng, các hành vi xâm ph m môi trư ng du l ch; x lý ho c ki n ngh các cơ quan có trách nhi m x lý; 6. L p báo cáo hi n tr ng môi trư ng du l ch hàng năm g i T ng c c Du l ch và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch m nh t vào ngày 31 tháng 3 năm sau theo hư ng d n t i ph l c IV c a Quy ch này; th c hi n báo cáo t xu t trong trư ng h p x y ra s c môi trư ng du l ch trên a bàn. Chương 5: KHEN THƯ NG, X LÝ VI PH M i u 20. Khen thư ng T ch c cá nhân có thành tích trong vi c b o v , tôn t o môi trư ng du l ch ư c khen thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 21. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh t i Quy ch này u b x lý theo quy nh c a pháp lu t. T ch c, cá nhân có hành vi gây ô nhi m, suy thoái ho c s c môi trư ng trong quá trình ho t ng du l ch ho c gây tác ng x u n môi trư ng du l ch ph i có bi n pháp kh c ph c và b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. Trư ng h p t ch c, cá nhân gây ô nhi m, suy thoái ho c s c môi trư ng mà không có các bi n pháp kh c ph c ho c bi n pháp kh c ph c không khôi ph c tình tr ng ban u thì ph i ch u trách nhi m thanh toán m i chi phí kh c ph c theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH i u 23. Trách nhi m t ch c th c hi n U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng c c Du l ch, các ơn v thu c B Tài Nguyên và Môi trư ng, các S Tài nguyên và Môi trư ng, Du l ch, Du l ch - Thương m i, Thương m i - Du l ch và các t ch c, cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh ph n ánh b ng văn b n v B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u, gi i quy t. PH L C I CH TIÊU CH T LƯ NG MÔI TRƯ NG T CH C M T S LO I HÌNH DU LNCH CƠ B N Y u t môi trư ng ơn v Du l ch Du l ch Du l ch Du l ch
 12. tham ngh th thao- sinh thái quan dư ng m o hi m Ch t lư ng nư c sinh ho t PH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 trong Cm >30 >30 >30 >30 Mùi v 0 0 0 0 Mu i m n vùng n i a mg/l 250 250 250 250 Mu i m n vùng ven bi n mg/l 400 400 400 400 ng mg/l 0,2 0,2 0,2 0,2 S t mg/l 0,3 0,3 0,3 0,3 Mangan mg/l 0,1 0,1 0,1 0,1 K m mg/l 5,0 5,0 5,0 5,0 Asen mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05 Chì mg/l 0,05 0,05 0,05 0,05 Th y ngân mg/l 0,001 0,001 0,001 0,001 Ch t tNy r a mg/l 0 0 0 0 Coliform MPN/100ml 0 0 0 0 Ch t lư ng nư c m t l c a pH 5,5 - 9,0 5,5 - 9,0 Mùi Không Không khó ch u khó ch u BOD(20°C) mg/l - - 25 Oxy hòa tan mg/l - - >2 >2 Ch t r n lơ l ng mg/l - - 50 50 DDT mg/l - - 0,01 0,01 ng mg/l - - 1,0 1,0 S t mg/l - - 2,0 2,0 Mangan mg/l - - 0,8 0,8
 13. K m mg/l - - 2,0 2,0 Asen mg/l - - 0,1 0,1 Chì mg/l - - 0,1 0,1 Th y ngân mg/l - - 0,002 0,002 Ch t tNy r a mg/l - - 0,5 0,5 Coliform PN/100ml - - 5.000 5.000 D um mg/l - - 0,3 0,3 Ch t lư ng nư c bi n BOD mg/l - - 20< 20< COD mg/l - - 25< 25< Hàm lư ng v t ch t lơ mg/l - - 50< 50< l ng pH - - 6,5 - 8,5 6,5 - 8,5 Mùi - - Không Không khó ch u khó ch u Chì mg/l - - 0,1< 0,1< K m mg/l - - 0,1< 0,1< ng mg/l - - 0,02< 0,02< Váng d u mg/l - - Không Không Nhũ d u mg/l - - 0,3< 0,3< Coliform PN/100ml - - 1.000< 1.000< T ng hóa ch t b o v mg/l - - Tiêu Tiêu th c v t (tr DDT) chuNn chuNn nư c nư c u ng u ng Ch t lư ng không khí N ng SO2 (24 gi ) mg/m3 0,05< 0,05< 0,05< 0,05< N ng CO (24 gi ) mg/m3 3,0< 3,0< 3,0< 3,0< N ng NO2 (24 gi ) mg/m3 0,1< 0,1< 0,1< 0,1< Hàm lư ng b i (24 gi ) mg/m3 0,05- 0,05- 0,05- 0,1 0,05- 0,1 0,1 0,1 Ti ng n DB 45 - 50 45 - 50 35 - 40 35 - 40
 14. PH L C II I U KI N MÔI TRƯ NG T CH C M T S LO I HÌNH DU LNCH CƠ B N Y u t môi trư ng ơn v Du l ch Du l ch Du l ch Du tham ngh dư ng th thao- l ch quan m o hi m sinh thái i u ki n môi trư ng m n %o >20 >20 - >20 cao sóng bi n M 2,0< 2,0< - 2,0< T c dòng ch y m/giây 0,2< 0,2< - 0,2< Nhi t nư c OC >20 >20 - >20 Nhi t không khí OC >25 >25 - >25 T m nhìn xa Km >10 - >10 >10 c i m sinh thái Các lo i ng v t gây h i Không Không có Không có Không có m t m t m t có m t T o, n m có c t Không Không có Không có Không (Dinoflagellate,....) có m t m t m t có m t i u ki n khác (S c ch a) Di n tích m t nư c cho m2/ngư i - 15 - 20 - - m t du khách Di n tích bãi cát cho m t m2/ngư i - 10 - 15 - - du khách M t TB ngư i t m ngư i/m - 4 - - bi n trong th i gian cao dài b i m bi n Thuy n bu m chi c/ha 2-4 2-4 2-4 - Lư t ván ngư i/ha - 1-2 1-2 - Picnic ngư i/ha 40 - 100 - - 40- 100 Vui chơi gi i trí ngoài tr i m2/ngư i 100 100 - - i b trong r ng ngư i/km 10 - 10 10
 15. i săn ngư i/ha - - 2 - PH L C III CH TIÊU M T S Y U T CH T TH I T HO T NG DU LNCH RA MÔI TRƯ NG Y u t môi trư ng ơn v o Gi i h n khung Nư c th i t h at ng d ch v và sinh ho t c a khách Mùi, c m quan Không có mùi khó ch u pH 5,0 - 8,5 Ch t r n lơ l ng mg/l 40 - 50 BOD (20°C) mg/l 50 - 40 COD mg/l 100 - 80 SO3 2- mg/l 1,0 Nitơ t ng s mg/l 20 - 15 Phospho t ng s mg/l 6-5 D u, m mg/l 10 Coliform MPN/100ml 3.000 Ch t th i r n Hi n nay chưa có tiêu chuNn/quy nh c th nào v qu n lý ch t th i r n Khí th i t các phương ti n v n t i khách CO mg/l 200 SO2 mg/l 200 Pb mg/l 5 Nư c th i t các tàu thuy n ch khách D u, m khoáng mg/l 5 Ti ng n t các phương ti n v n t i khách Xe máy n 125 cm3 dBA 80
 16. Xe máy trên 125 cm3 dBA 85 Xe ch khách dư i 12 ch ng i dBA 80 Xe ch khách trên 12 ch ng i dBA 85 Ca nô, thuy n ch khách (công su t n dBA 88 200 mã l c, tương ương 150Kw) T u, thuy n ch khách (công su t trên dBA 90 200 mã l c, tương ương 150 Km) PH L C IV KHUNG BÁO CÁO HI N TR NG MÔI TRƯ NG DU LNCH DÀNH CHO CÁC CƠ S QU N LÝ V DU LNCH Ph n 1 T NG QUAN V KINH T - XÃ H I VÀ MÔI TRƯ NG (T ng quan tình hình phát tri n kinh t xã h i c a a phương, chú tr ng nh ng v n phát tri n có kh năng có nh ng tác ng áng k n môi trư ng) T ng quan v phát tri n kinh t - xã h i 1. Các m c tiêu phát tri n kinh t xã h i cơ b n 2. Tình hình th c hi n các m c tiêu. T ng quan v các v n môi trư ng gây áp l c. 1. Quá trình ô th hóa và các v n môi trư ng gây áp l c. 2. Phát tri n giao thông và môi trư ng ( c bi t i v i các công trình c p t nh, qu c gia và qu c t ) 3. Phát tri n công nghi p và môi trư ng ( c bi t i v i các khu công nghi p t p trung). 4. Phát tri n nông nghi p và môi trư ng ( c bi t i v i nuôi tr ng th y s n, h ch a, tr ng r ng và làng ngh ). 5. Phát tri n các ngành d ch v - thương m i và môi trư ng. 6. Phát tri n dân s và môi trư ng ( c bi t v i các khu v c thành ph l n, vùng sâu vùng xa, khu công nghi p t p trung, ho t ng di dân và y t v sinh c ng ng). Ph n 2
 17. HI N TR NG MÔI TRƯ NG DU LNCH Ph n này chia thành các m c theo nh ng thành ph n môi trư ng. Vi c trình bày t ng m c c n th ng nh t theo mô hình "áp l c - Hi n tr ng - Tác ng - áp ng". Nh ng ánh giá c n t p trung i v i khu - i m du l ch ho c các khu v c ư c quy ho ch phát tri n du l ch. Các ánh giá ưa ra c n kèm theo nh ng s li u minh ch ng c th v tình tr ng môi trư ng có áp ng hay không áp ng ư c yêu c u v ch t lư ng môi trư ng cho vi c t ch c nh ng lo i hình du l ch chính ư c xem là th m nh c a a phương (căn c vào khung ch tiêu môi trư ng ban hành kèm quy ch b o v môi trư ng trong ngành du l ch) 1. Môi trư ng không khí. 2. Môi trư ng nư c l c a (bao g m nư c m n và nư c ng m). 3. Môi trư ng nư c bi n ven b ( i v i các a phương có bi n). 4. Môi trư ng t. 5. Hi n tr ng r ng và a d ng sinh h c. 6. Ch t th i (r n, l ng) và ch t th i nguy h i. 7. Tai bi n và s c môi trư ng. Ph n 3 QU N LÝ TÁC NG MÔI TRƯ NG C A HO T NG DU LNCH Ph n này c n nêu tác ng c a nh ng ho t ng du l ch chính n môi trư ng bao g m: s lư ng ch t th i và ch t lư ng ch t th i sau khi ã qua x lý (n u có) ư c ưa tr c ti p ra môi trư ng, t ng lư ng nư c ng m ã và c n ư c khai thác ph c v nhu c u du l ch; s lư ng các loài ng v t quý hi m b khai thác. Bên c nh ó trong báo cáo c n ph i nêu rõ nh ng bi n pháp (pháp lý, công ngh ...) ã ư c s d ng qu n lý nh ng tác d ng nêu trên v i các s li u d n ch ng c th trên cơ s so sánh v i khung ch tiêu môi trư ng trong ho t ng du l ch ban hành kèm theo quy ch B o v môi trư ng trong ngành du l ch. i v i nh ng ch tiêu nào chưa th xác nh ư c c n nêu rõ nguyên nhân (ví d : Không có thi t b o; không có cán b chuyên môn; không có kinh phí phân tích m u ho c thuê thi t b ;v.v.) 1. Ch t th i r n - T các cơ s lưu trú, d ch v du l ch. - T các a i m tham quan du l ch. 2. Ch t th i l ng
 18. - T các cơ s lưu trú, d ch v du l ch. - T các a i m tham quan du l ch. 3. Ch t th i khí - T các cơ s lưu trú, d ch v du l ch. - T các phương ti n v n chuy n khách du l ch. 4. Ti ng n - T các cơ s lưu trú, d ch v du l ch. - T các phương ti n v n chuy n khách du l ch. 5. Suy gi m a d ng sinh h c Tình hình khai thác các loài ng v t, thưc v t quý hi m quy nh t i Ngh nh s 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H i ng B trư ng quy nh danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý hi m và ch qu n lý, b o v và Ngh nh s 48/2002/N -CP ngày 22/4/2002 c a Chính ph v vi c s a i, b sung danh m c th c v t, ng v t hoang dã quý hi m ban hành kèm theo Ngh nh s 18/H BT ngày 17/1/1992 c a H i ng B trư ng quy nh Danh m c th c v t r ng, ng v t r ng quý hi m và ch qu n lý, b o v , làm hàng lưu ni m t i các i m tham quan du l ch, các cơ s lưu trú và d ch v . 6. M c khai thác nư c g m ph c v du l ch - T ng lư ng khai thác - So v i nhu c u nư c ư c khai thác cho dân sinh. - So v i năng l c áp ng c a các b nư c ư c i u tra. Ph n 4 K T LU N VÀ KI N NGHN Trong ph n này c n ưa ra nh ng ánh giá chung v tình tr ng môi trư ng i v i phát tri n du l ch, ph m vi và m c c a ho t ng du l ch tác ng n môi trư ng, hi u l c c a nh ng công c qu n lý môi trư ng ang ư c áp d ng t i a phương và nh ng ki n ngh ch y u tăng cư ng hi u l c qu n lý nhà nư c v môi trư ng trong lĩnh v c du l ch.
Đồng bộ tài khoản