Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
3
download

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND về công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận 11 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 11 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2009/Q -UBND Qu n 11, ngày 14 tháng 8 năm 2009 QUY T NNH V CÔNG B VĂN B N H T HI U L C THI HÀNH Y BAN NHÂN DÂN QU N 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 91/2006/N -CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph , quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân; Theo ngh c a Trư ng Phòng Tư pháp t i T trình s 312/TTr-TP ngày 04 tháng 8 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Nay công b 48 văn b n do y ban nhân dân qu n ban hành h t hi u l c thi hành, theo Danh m c ính kèm. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau b y ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Th trư ng các phòng - ban, Ch t ch y ban nhân dân phư ng, và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Lê Tr ng Hi u DANH M C
  2. VĂN B N CÔNG B H T HI U L C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2009/Q -UBND Ngày 14 tháng 8 năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 11) STT S , ký hi u Ngày ban hành Tên văn b n QUY T NNH 1 66/Q -UB 02/03/1976 V/v thành l p Phòng Lao ng qu n 11 2 67/Q -UB 02/03/1976 V/v thành l p Phòng Th ng kê - K ho ch 3 68/Q -UB 02/03/1977 V/v thành l p Phòng Thanh tra qu n 11 4 304/Q -UB 01/09/1977 V/v thành l p phòng k ho ch V/v thành l p BCH Công trư ng lao ng th 5 109/Q -UB 19/01/1980 công qu n 11 V/v b sung ch c năng nhi m v c a i xây 6 2300/Q -UB 01/10/1980 d ng s a ch a nhà thu c Phòng xây d ng qu n 11 V/v thành l p oàn Thanh tra xét khi u t qu n 7 247/Q -UB 11/08/1982 11 8 498/Q -UB-TC 06/06/1983 V/v thành l p T tr ng tài Kinh t qu n 11 V/v thành l p T chuyên trách nghiên c u xây 9 394/Q -UB 01/07/1983 d ng danh m c tiêu chuNn nghi p v các ch c danh viên ch c nhà nư c tr c thu c qu n 11 10 385/Q -UB 22/08/1984 V/v thành l p Tr ng tài Kinh t qu n 11 V/v ban hành quy nh t m th i các tiêu chuNn 11 52/Q -UB 24/02/1989 ch c a i viên TNXP - KTQP thu c Liên i TNXP qu n 11 V/v thành l p Ban chuNn b d án d i các cơ s 12 52/Q -UB 22/05/1995 s n xu t gây ô nhi m môi trư ng ra ngo i thành V/v ban hành phương án ki m kê ánh giá l i tài s nc nh c a nhà nư c khu v c HCSN do 13 413/Q -UB 30/12/1997 qu n qu n lý và quy ch làm vi c c a Ban ch o ki m kê qu n Thành l p ban ch o ch ng buôn l u và gian l n 14 89/Q -UB 06/4/1998 thương m i trên a bàn qu n 11 15 189/Q -UB 25/9/1998 Thành l p Ban ch o phòng ch ng ma túy
  3. Thành l p H i ng nh giá bán u giá tài s n 16 176/Q -UB 16/04/1999 sung công qu nhà nư c V quy nh giá tr ngày công chi tr tr c p cho 17 201/Q -UB 28/08/2002 l c lư ng dân quân t v trong th i gian làm nhi m v hu n luy n và công tác 18 89/Q -UB 07/4/2003 V thành l p H i ng B o h lao ng qu n 11 CH THN V/v t p trung l c lư ng t ng h p Ny m nh 19 09/CT-UB 14/08/1985 công tác qu n lý th trư ng nh m th c hi n Ch th 40/CT c a UBND TP V/v ch n ch nh công tác qu n lý u tư xây 20 02/CT-UB 05/02/1996 d ng cơ b n V/v tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ năm 21 01/CT-UB 06/01/1997 1997 22 02/CT-UB 23/04/1997 V/v th c hi n nhi m v qu c phòng năm 1997 V/v tri n khai th c hi n ch th 09/CT-UB v 23 05/CT-UB 01/08/1997 i u l qu n lý u tư xây d ng, u th u và ch nh th u xây d ng V/v th c hi n nhi m v qu c phòng năm 1999 24 2/CT-UB 28/04/1999 trên a bàn qu n 11 V/v tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ năm 25 001/CT 12/1/2000 2000 26 002/CT-UB 5/4/2000 V/v th c hi n nhi m v qu c phòng năm 2000 27 03/CT-UB 10/10/2000 V/v t ch c di n t p PT- 2000 Qu n 11 V/v t ch c i h i thi ua 10 năm (1991 - 28 04/CT-UB 25/10/2000 2000) và t ng k t phong trào thi ua năm 2000 V/v th c hi n công tác tuy n ch n và g i công 29 005/CT 21/12/2000 dân nh p ngũ và ăng ký NVQS năm 2001 V vi c xây d ng k ho ch phòng ch ng bi u 30 003/CT-UB 11/09/2001 tình b o lo n và t ch c di n t p khu v c phòng th qu n 11- năm 2001 V vi c th c hi n công tác tuy n ch n và g i 31 01/2002/CT-UB 07/01/2002 công dân nh p ngũ và ăng ký NVQS năm 2002 32 03/2002/CT-UB 22/02/2002 V th c hi n nhi m v qu c phòng năm 2002
  4. V vi c t ch c chuNn b và th c hành di n t p 33 05/2002/CT-UB 14/10/2002 ki m tra phương án phòng th qu n 11 - Năm 2002 V vi c th c hi n công tác tuy n ch n và g i 34 06/2002/CT-UB 06/12/2002 công dân nh p ngũ, ăng ký NVQS, công tác tuy n sinh quân s năm 2003 V t ch c th c hi n nhi m v qu c phòng năm 35 02/2003/CT-UB 26/02/2003 2003 t i qu n V vi c t ch c di n t p khu v c phòng th 36 04/CT-UB 21/10/2003 qu n 11 - năm 2003 V vi c th c hi n công tác tuy n ch n và g i 37 06/2003/CT-UB 18/12/2003 công dân nh p ngũ, ăng ký nghĩa v quân s , công tác tuy n sinh quân s năm 2004 V t ch c th c hi n nhi m v qu c phòng năm 38 01/2004/CT-UB 22/03/2004 2004 V vi c t ch c di n t p ki m tra phương án 39 02/CT-UB 25/08/2004 phòng th b o v qu n - Năm 2004 V th c hi n công tác ăng ký nghĩa v quân 40 01/CT-UB 14/01/2005 s , tuy n ch n và g i công dân nh p ngũ, công tác tuy n sinh quân s năm 2005 V t ch c th c hi n nhi m v qu c phòng năm 41 02/2005/CT-UB 31/01/2005 2005 V vi c t ch c di n t p ki m tra phương án A2 42 003/CT-UB 14/10/2005 theo quy t nh 107/TTg ( Ký hi u A2-05) V công tác ăng ký nghĩa v quân s , tuy n 43 04/2005/CT-UB 29/12/2005 ch n và g i công dân nh p ngũ, công tác tuy n sinh quân s , ng viên quân i năm 2006 V t ch c th c hi n nhi m v qu c phòng năm 44 03/CT-UBND 27/02/2006 2006 V t ch c di n t p x lý tình hu ng kh ng b , bi u tình, b o lo n, b t cóc con tin và ki m tra 45 06/CT-UBND 21/09/2006 phương án phòng th b o v thành ph năm 2006 ( ký hi u DT-06) V t ch c th c hi n nhi m v qu c phòng năm 46 001/CT-UBND 01/02/2007 2007 V công tác tuy n ch n và g i công dân nh p 47 02/CT-UBND 15/05/2007 ngũ năm 2007 V t ch c di n t p phòng ch ng gây r i bi u tình, b o lo n và ki m tra phương án tác chi n 48 003/CT-UBND 17/05/2007 trong khu v c phòng th năm 2007 (Ký hi u DT-07)
  5. Y BAN NHÂN DÂN QU N 11
Đồng bộ tài khoản