Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
43
lượt xem
6
download

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 02/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH PHƯ C NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 02/2009/Q -UBND ng Xoài, ngày 13 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V KÝ QU C I T O, PH C H I MÔI TRƯ NG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH BÌNH PHƯ C Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH PHƯ C Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân năm 2004; Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20/3/1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14/6/2005; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n vi c thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Quy t nh s 71/2008/Q -TTg ngày 29/5/2008 c a th tư ng Chính ph v ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng i v i ho t ng khai thác khoáng s n; Theo ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 432/TTr- STNMT ngày 25/12/2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng trong khai thác khoáng s n trên a bàn t nh Bình Phư c. i u 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S : Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Tư pháp, Th trư ng các ơn v có liên quan, Ch t ch UBND các huy n, th xã và các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n trên a bàn t nh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh s 130/2004/Q -UB ngày 28/12/2004 c a UBND t nh v vi c ban hành Quy nh v ký qu ph c h i môi trư ng trong khai thác khoáng s n./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH
 2. Trương T n Thi u QUY NNH V KÝ QU C I T O, PH C H I MÔI TRƯ NG TRONG KHAI THÁC KHOÁNG S N TRÊN NA BÀN T NH BÌNH PHƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s 02/2009/Q -UBND ngày 13/01/2009 c a UBND t nh) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh chi ti t vi c ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng iv i ho t ng khai thác khoáng s n trên a bàn t nh Bình Phư c. 2. M i t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n trư c khi ti n hành khai thác ph i th c hi n ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng. 3. T ch c, cá nhân có d án u tư xây d ng công trình, ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép ti n hành khai thác khoáng s n khu v c d án ó không ph i ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng. i u 2. M c ích và nguyên t c c a vi c ký qu 1. M c ích c a vi c ký qu là b o m ngu n tài chính c i t o, ph c h i môi trư ng sau ho t ng khai thác khoáng s n do các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n th c hi n theo quy nh c a pháp lu t. 2. S ti n ký qu t i thi u ph i b ng chi phí th c t c i t o, ph c h i môi trư ng sau khai thác khoáng s n. i u 3. T ch c nh n ký qu Qu b o v môi trư ng t nh Bình Phư c ho c t ch c tín d ng trong t nh ư c phép nh n ký qu c a các t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n. i u 4. Yêu c u c i t o, ph c h i môi trư ng sau khai thác khoáng s n 1. T ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n ph i có Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng. T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n căn c vào các yêu c u nêu t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 71/2008/Q -TTg ngày 29/5/2008 c a Th tư ng Chính ph và c thù ho t ng khai thác khoáng s n c a mình xây d ng Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng
 3. ho c B n cam k t b o v môi trư ng trình cơ quan có thNm quy n phê duy t trư c khi xin c p gi y phép khai thác khoáng s n. 2. Ho t ng c i t o, ph c h i môi trư ng sau khai thác khoáng s n ph i m b o ưa môi trư ng t nhiên như t, nư c, th m th c v t, c nh quan c a toàn b hay t ng ph n khu v c m sau khai thác t các yêu c u c i t o, ph c h i môi trư ng quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 71/2008/Q -TTg ngày 29/5/2008 c a Th tư ng Chính ph và úng theo Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t. Chương II CĂN C , PHƯƠNG PHÁP XÁC NNH KHO N TI N KÝ QU i u 5. Căn c xác nh kho n ti n ký qu 1. Kho n ti n ký qu ư c tính toán căn c vào quy mô khai thác, tác ng x u i v i môi trư ng, c thù c a vùng m sau khai thác, chi phí c n thi t c i t o, ph c h i môi trư ng sau khai thác khoáng s n. Kho n ti n ký qu ư c xác nh c th trong Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng ã ư c các cơ quan có thNm quy n thNm nh, phê duy t. 2. Nguyên t c tính toán s ti n ký qu là d a trên cơ s d báo tác ng x u nh t t i môi trư ng, sinh thái do ho t ng khai thác khoáng s n gây ra. 3. Kho n ti n ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng là m t kho n ti n m b o tài chính c i t o, ph c h i môi trư ng trong và sau khai thác khoáng s n. Kho n ti n th c t cho vi c c i t o, ph c h i môi trư ng tùy thu c vào Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng và ho t ng th c t do Ch d án khai thác khoáng s n th c hi n nh m c i t o, ph c h i môi trư ng. i u 6. Cách tính kho n ti n ký qu và các phương pháp ký qu 1. S ti n ký qu ư c tính b ng t ng chi phí c i t o, ph c h i môi trư ng theo quy nh t i Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy t nh s 71/2008/Q -TTg ngày 29/5/2008 c a Th tư ng Chính ph . 2. i v i trư ng h p th i gian khai thác m theo gi y phép khai thác khoáng s n khác v i th i gian ã d tính trong Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng, s ti n ký qu ư c tính b ng t ng chi phí c i t o, ph c h i môi trư ng nhân v i h s th i gian T. Tg T= Tb Trong ó: Tg: Th i gian khai thác m theo gi y phép.
 4. Tb: Th i gian ã d tính trong Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng 3. i v i trư ng h p th i h n khai thác theo gi y phép khai thác khoáng s n dư i 03 (ba) năm ph i th c hi n ký qu m t l n. M c ti n ký qu b ng 100% (m t trăm ph n trăm) d toán t ng chi phí c i t o, ph c h i môi trư ng trong Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng ã ư c cơ quan có thNm quy n thNm nh, phê duy t. 4. i v i trư ng h p gi y phép khai thác khoáng s n có th i h n t 03 (ba) năm tr lên thì ư c phép ký qu nhi u l n. a) S ti n ký qu l n u ư c quy nh như sau: - i v i d án có th i h n khai thác theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p (Tg) dư i 10 năm thì m c ký qu l n u b ng 25% (hai mươi lăm ph n trăm) s ti n ph i ký qu ; - i v i d án có th i h n khai thác theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p (Tg) t 10 năm n dư i 20 năm thì m c ký qu l n u b ng 20% (hai mươi ph n trăm) s ti n ph i ký qu ; - i v i d án có th i h n khai thác theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p (Tg) t 20 năm tr lên thì m c ký qu l n u b ng 15% (mư i lăm ph n trăm) s ti n ph i ký qu ; b) S ti n ký qu nh ng l n sau ư c tính b ng s ti n ph i ký qu tr i s ti n ký qu l n u và chia u cho các năm còn l i theo th i h n c a gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p. 5. Trư ng h p ư c phép ký qu nhi u l n, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n có th l a ch n vi c ký qu m t l n toàn b s ti n ký qu cho toàn b th i h n khai thác khoáng s n theo gi y phép khai thác khoáng s n ư c c p. 6. i v i các trư ng h p xin gia h n th i gian khai thác, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i l p d án c i t o, ph c h i môi trư ng b sung trình c p có thNm quy n phê duy t trư c khi gia h n và ph i th c hi n ký qu b sung cho ho t ng khai thác khoáng s n ư c gia h n. Chương III TRÌNH T - TH T C KÝ QU i u 7. Th i i m th c hi n ký qu . 1. T ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n ph i th c hi n ký qu l n u trư c khi b t u ti n hành ho t ng khai thác khoáng s n 30 (ba mươi) ngày. 2. i v i trư ng h p ký qu nhi u l n, vi c ký qu l n th hai tr i ph i th c hi n trư c ngày 31 tháng 01 c a năm ti p theo.
 5. 3. i v i trư ng h p ư c gia h n th i h n khai thác, vi c ký qu b sung ph i th c hi n xong trong vòng 30 (ba mươi) ngày k t ngày nh n ư c quy t nh gia h n gi y phép khai thác. 4. Sau khi n p ti n ký qu , t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i g i b n sao gi y n p ti n ho c gi y ch ng nh n ã n p ti n ký qu v S Tài nguyên và Môi trư ng và Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nơi có khoáng s n bi t theo dõi sau ó m i ư c ti n hành khai thác khoáng s n. i u 8. Trình t và th t c ký qu . 1. T ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n ti n hành l p th t c ký qu t i Qu b o v môi trư ng t nh Bình Phư c ho c m t t ch c tín d ng trong t nh Bình Phư c. 2. T ch c, cá nhân th c hi n ký qu có trách nhi m thanh toán các chi phí v d ch v ký qu theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ti n ký qu ư c n p, thanh toán và h ch toán b ng ng Vi t Nam. Trư ng h p có nhu c u n p b ng ngo i t thì ư c tính toán quy i v ng Vi t Nam theo quy nh c a Qu b o v môi trư ng ho c t ch c tín d ng nơi ký qu . Ti n ký qu ư c hư ng lãi su t ti n g i không kỳ h n và ư c tính t th i i m ký qu . 4. Qu b o v môi trư ng ho c t ch c tín d ng sau khi nh n ký qu ph i xác nh n v vi c ký qu cho t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n; ng th i thông báo cho S Tài nguyên và môi trư ng, Phòng Tài nguyên và Môi trư ng nơi có khoáng s n. Chương IV QU N LÝ, S D NG TI N KÝ QU i u 9. H sơ, trình t th t c xác nh n ã hoàn thành c i t o, ph c h i môi tru ng. 1. T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n sau khi ã hoàn thành vi c c i t o, ph c h i môi trư ng l p h sơ g i UBND t nh ho c UBND huy n, th xã nơi có khoáng s n ngh xác nh n vi c hoàn thành các n i dung c i t o, ph c h i môi trư ng. H sơ bao g m: a) Báo cáo k t qu th c hi n Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng sau khai thác khoáng s n, trong ó ngh UBND t nh ho c UBND huy n, th xã xác nh n vi c hoàn thành c i t o, ph c h i môi trư ng; b) Báo cáo tham v n ý ki n c ng ng v vi c hoàn thành vi c c i t o, ph c h i môi trư ng sau khai thác khoáng s n. 2. Vi c tham v n ý ki n c ng ng ư c th c hi n như sau: a) T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n g i văn b n n UBND xã, phư ng, th tr n và y ban M t tr n T qu c xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là UBND,
 6. UBMTTQ c p xã) nơi khai thác khoáng s n thông báo v nh ng n i dung c i t o, ph c h i môi trư ng ã th c hi n và ngh góp ý ki n b ng văn b n; b) Trong trư ng h p UBND ho c UBMTTQ c p xã nơi khai thác khoáng s n có yêu c u i tho i, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i ph i h p th c hi n. K t qu cu c i tho i ư c ghi thành biên b n, trong ó ph n ánh y nh ng ý ki n ã th o lu n, ý ki n ti p thu ho c không ti p thu c a t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n, biên b n có ch ký c a ngư i ch trì cu c i tho i và t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n, kèm theo danh sách i bi u tham d ; c) Các văn b n góp ý ki n c a UBND, UBMTTQ c p xã nơi khai thác khoáng s n, biên b n cu c i tho i và các văn b n, tài li u khác (n u có) ph i ư c sao và ính kèm trong ph n ph l c c a Báo cáo tham v n ý ki n c ng ng v vi c hoàn thành vi c c i t o, ph c h i môi trư ng sau khai thác khoáng s n. 3. Ki m tra xác nh n vi c c i t o, ph c h i môi trư ng. a) UBND t nh ho c UBND huy n, th xã nơi khai thác khoáng s n có thNm quy n quy t nh vi c thành l p oàn ki m tra. Thành ph n oàn ki m tra vi c th c hi n Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng có i di n S Tài nguyên và Môi trư ng ho c Phòng Tài nguyên và Môi trư ng c p huy n, i di n chính quy n a phương. Trư ng h p c n thi t, cơ quan có thNm quy n ki m tra, xác nh n ư c m i cơ quan tư v n giám nh k thu t i v i công trình c i t o, ph c h i môi trư ng tham gia oàn ki m tra. b) Ho t ng ki m tra, xem xét xác nh n vi c th c hi n các n i dung c a Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng bao g m: - Nghiên c u, xem xét h sơ ngh xác nh n do t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n g i t i; - Ti n hành ki m tra t i a i m th c hi n. c) K t qu ki m tra ư c l p thành biên b n và ph i ư c các cơ quan tham gia oàn ki m tra, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n và i di n chính quy n a phương ký. 4. Giám nh k thu t i v i công trình c i t o, ph c h i môi trư ng a) Vi c giám nh k thu t i v i công trình c i t o, ph c h i môi trư ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t; b) T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n có th m i cơ quan giám nh k thu t c l p th c hi n vi c giám nh; c) Kinh phí giám nh k thu t ư c h ch toán vào chi phí c i t o, ph c h i môi trư ng sau khai thác khoáng s n. 5. Xác nh n vi c th c hi n các n i dung c i t o, ph c h i môi trư ng
 7. a) Gi y xác nh n ã hoàn thành các n i dung c a Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng do UBND t nh ho c UBND huy n, th xã nơi khai thác khoáng s n xác nh n; b) Trong th i h n 03 (ba) ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ, cơ quan có thNm quy n ki m tra, xác nh n ph i xem xét s y , h p l c a h sơ và thông báo yêu c u t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n s a i, b sung h sơ n u chưa y ho c không h p l ; c) Cơ quan có thNm quy n ki m tra, xác nh n ph i c p Gi y xác nh n ã hoàn thành các n i dung c a Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng cho t ch c, cá nhân xin xác nh n trong th i h n 20 (hai mươi) ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l â. Th i gian t ch c oàn ki m tra và ti n hành ki m tra vi c hoàn thành các n i dung c a Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng không tính vào th i h n 20 (hai mươi) ngày làm vi c nêu trên. d) Sau 05 (năm) năm k t khi các công trình c i t o, ph c h i môi trư ng ã ư c hoàn thành và duy trì chăm sóc theo Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng ã ư c phê duy t, cơ quan có thNm quy n phê duy t Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng t ch c ki m tra, xác nh n vi c hoàn thành toàn b các n i dung c a Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng. Sau khi ư c xác nh n, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ư c rút ti n l n cu i theo quy nh t i Kho n 2 i u 10 c a Quy nh này. ) Trong trư ng h p không xác nh n vi c hoàn thành các n i dung c i t o, ph c h i môi trư ng thì cơ quan có thNm quy n ki m tra, xác nh n trong th i gian 20 (hai mươi) ngày làm vi c quy nh t i i m c, Kho n 5 i u này ph i thông báo b ng văn b n, trong ó nêu rõ lý do không xác nh n cho t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n. i u 10. S d ng kho n ký qu 1. Vi c s d ng kho n ti n ký qu m b o úng m c ích nh m c i t o, ph c h i môi trư ng sau khai thác khoáng s n. T ch c, cá nhân sau khi hoàn thành vi c c i t o, ph c h i môi trư ng t ng ph n ho c toàn b , ư c phép rút t ng ph n ho c toàn b s ti n ã ký qu t i Qu b o v môi trư ng ho c t ch c tín d ng nơi ký qu , phù h p v i quy nh t i Kho n 2 i u này. 2. L n rút ti n cu i cùng sau th i h n 05 (năm) năm tính t th i i m t ch c, cá nhân ã ư c xác nh n hoàn thành toàn b vi c c i t o, ph c h i môi trư ng. T ch c, cá nhân ti p t c có trách nhi m i v i ch t lư ng c a Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng theo úng yêu c u c i t o, ph c h i môi trư ng quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh s 71/2008/Q -TTg ngày 29/5/2008 c a Th tư ng Chính ph cho n th i i m ư c rút ti n l n cu i. 3. Trư ng h p t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ã ký qu nhưng không th c hi n vi c c i t o, ph c h i môi trư ng, phá s n, gi i th ho c ch t không có ngư i th a k thì cơ quan có thNm quy n phê duy t Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng quy t nh cho phép s d ng s ti n ký qu
 8. ph c h i môi trư ng và l a ch n ơn v th c hi n ph c h i môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Sau 05 (năm) năm k t khi hoàn t t vi c c i t o, ph c h i môi trư ng, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i l p h sơ ngh hoàn tr ti n ký qu . H sơ bao g m: a) ơn ngh rút ti n ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng trong khai thác khoáng s n. b) Văn b n c a cơ quan có thNm quy n ki m tra, xác nh n vi c t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ã th c hi n xong các nghĩa v c i t o, ph c h i môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. Sau khi nh n ư c h sơ h p l theo quy nh t i Kho n 4 i u này, trong th i h n 05 (năm) ngày làm vi c, Qu b o v môi trư ng ho c t ch c tín d ng nơi ký qu ph i hoàn t t vi c tr ti n ký qu và t t toán tài kho n ký qu , ng th i thông báo b ng văn b n n cơ quan thNm quy n phê duy t Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng. 6. i v i lãi phát sinh t kho n ti n ký qu , t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ư c quy n rút mà không c n có xác nh n c a cơ quan thNm quy n ki m tra, xác nh n. Chương V TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN, ƠN VN CÓ LIÊN QUAN i u 11. Trách nhi m c a S Tài nguyên và Môi trư ng 1. Ti p nh n, thNm nh, tham mưu UBND t nh phê duy t Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trong khai thác khoáng s n thu c thNm quy n c a UBND t nh; 2. Ki m tra và tham mưu UBND t nh xác nh n vi c hoàn thành Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng trong khai thác khoáng s n do UBND t nh phê duy t theo ngh c a t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n; 3. Ki m tra, hư ng d n vi c ký qu và th c hi n c i t o, ph c h i môi trư ng c a các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n theo thNm quy n; 4. ôn c các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ký qu úng h n. Quy t nh x ph t ho c ki n ngh c p có thNm quy n ra quy t nh x ph t v ch m ký qu theo quy nh c a pháp lu t. 5. Hàng năm, t ng h p, tham mưu UBND t nh báo cáo B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c th c hi n ký qu và th c hi n c i t o, ph c h i môi trư ng c a các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n trên a bàn t nh. i u 12. Trách nhi m c a UBND huy n, th xã.
 9. 1. ThNm nh, phê duy t B n cam k t b o v môi trư ng trong khai thác khoáng s n thu c thNm quy n thNm nh và phê duy t c a UBND huy n, th xã (sau ây g i chung là UBND c p huy n). G i h sơ phê duy t B n cam k t b o v môi trư ng trong khai thác khoáng s n cho S Tài nguyên và Môi trư ng ki m tra, giám sát; 2. Ki m tra và xác nh n vi c hoàn thành B n cam k t b o v môi trư ng trong khai thác khoáng s n do UBND c p huy n phê duy t theo ngh c a t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n; 3. Ki m tra, hư ng d n vi c ký qu và th c hi n c i t o, ph c h i môi trư ng c a các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n theo thNm quy n; 4. ôn c các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ký qu úng h n. Quy t nh x ph t ho c ki n ngh c p có thNm quy n ra quy t nh x ph t v ch m ký qu theo quy nh c a pháp lu t. 5. Hàng năm, báo cáo S Tài nguyên và Môi trư ng v vi c th c hi n ký qu và th c hi n c i t o, ph c h i môi trư ng c a các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n t i a phương. i u 13. Trách nhi m c a Qu b o v môi trư ng, t ch c tín d ng nơi nh n ti n ký qu 1. Nh n ký qu cho các t ch c, cá nhân ư c phép khai thác khoáng s n n ký qu , xác nh n b ng văn b n vi c ký qu cho t ch c, cá nhân ký qu , lưu gi ch ng t liên quan n vi c ký qu , thanh toán ti n ký qu theo quy nh hi n hành. 2. Thanh toán ti n ký qu cho các t ch c, cá nhân ư c phép rút ti n ký qu theo quy nh. Hàng năm, báo cáo S Tài nguyên và Môi trư ng v tình hình thu, hoàn tr , qu n lý ti n ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng theo quy nh. 3. Tr lãi ti n g i cho t ch c, cá nhân ã ký qu theo quy nh hi n hành. 4. ôn c các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ký qu úng h n. Ki n ngh c p có thNm quy n ra quy t nh x ph t v ch m ký qu . i u 14. Trách nhi m c a các t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n. 1. Ph i l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng cho D án khai thác khoáng s n và trình c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t. 2. Thông báo n i dung Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng ã ư c phê duy t cho UBND, UBMTTQ c p xã nơi khai thác khoáng s n ki m tra, giám sát. 3. Th c hi n ký qu c i t o, ph c h i môi trư ng theo úng Quy nh này. 4. Th c hi n c i t o, ph c h i môi trư ng theo úng Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng ã ư c phê duy t.
 10. 5. Trư ng h p t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n tr l i ho c b thu h i gi y phép khai thác khoáng sán, n u kho n ti n ã ký qu l n hơn s ti n th c t dùng cho c i t o, ph c h i môi trư ng, thì kho n chênh l ch này s ư c tr l i cho t ch c, cá nhân ã ký qu . Vi c hoàn tr ch ư c th c hi n sau khi có xác nh n ã hoàn thành vi c c i t o, ph c h i môi trư ng. N u kho n ti n ã ký qu nh hơn s ti n th c t dùng cho c i t o, ph c h i môi trư ng thì t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ph i n p b sung kho n chênh l ch cho vào Qu b o v môi trư ng ho c t ch c tín d ng nơi ã ký qu . 6. Trong th i h n 05 (năm) năm k t khi hoàn thành vi c c i t o, ph c h i môi trư ng, t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ti p t c ch u trách nhi m v ch t lư ng c a Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng; trong trư ng h p x y ra s c môi trư ng t i nơi ã ti n hành c i t o, ph c h i môi trư ng, t ch c, cá nhân có trách nhi m u tư kh c ph c s c . Chương VI X LÝ VI PH M i u 15. i v i t ch c, cá nhân khai thác khoáng s n. 1. T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n không th c hi n vi c ký qu ph i b ình ch ho t ng ho c thu h i gi y phép khai thác khoáng s n theo quy nh c a pháp lu t v khoáng s n; b x ph t vi ph m hành chính và ch u trách nhi m kh c ph c các h u qu gây ra i v i môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t. 2. T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n không th c hi n úng vi c c i t o, ph c h i môi trư ng theo Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng ã ư c phê duy t s b x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp lu t. 3. T ch c, cá nhân khai thác khoáng s n ch m ký qu so v i th i i m ký qu quy nh t i i u 7 c a Quy nh này s b ph t ch m ký qu v i m c ph t tương ương 150% lãi su t ti n g i tính t i th i i m ch m n p. i u 16. i v i Qu b o v môi trư ng ho c t ch c tín d ng nơi nh n ký qu . 1. Qu b o v môi trư ng ho c t ch c tín d ng nơi nh n ký qu n u không th c hi n úng Quy nh này, ho c c tình làm trái các quy nh v ký qu tín d ng thì s b x lý hành chính theo các quy nh c a pháp lu t. 2. Vi c x lý vi ph m i v i Qu b o v môi trư ng ho c t ch c tín d ng nơi nh n ký qu căn c vào các quy nh c a pháp lu t liên quan n x lý vi ph m trong lĩnh v c tài chính, ngân hàng. i u 17. i v i các cơ quan có th m quy n phê duy t và ki m tra xác nh n Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng. Cán b , công ch c, cơ quan có thNm quy n phê duy t và ki m tra xác nh n Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ho c B n cam k t b o v môi trư ng vi ph m các Quy
 11. nh này thì b x lý k lu t v cán b , công ch c và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. i u 18. i u kho n thi hành. Các cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan nghiêm túc tri n khai th c hi n Quy nh này. Trong quá trình th c hi n n u phát sinh khó khăn, vư ng m c, ngh ki n ngh b ng văn b n v UBND t nh (thông qua S Tài nguyên và Môi trư ng) xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản