Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
4
download

Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc quy định lãi suất tiền gửi đô la Mỹ không kỳ hạn của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh   ® c ñ a th è ng ® è c  n g © n  h µ n g  n h µ   íc S è  03/2002/Q§­N H N N   n n g µ y 02  th¸ng 01 n¨ m   2002 Q u y  ® Þ n h  l∙i u Ê t ti Ò n g ö i   s §«la M ü  kh« n g  k ú  h ¹ n c ñ a c¸c T æ  c h ø c t Ý n d ô n g,  h o  b ¹ c N h µ  n íc t¹i g © n  h µ n g   h µ   K  N N n íc   T h è ng ® è c  ng © n  h µ ng nh µ  n íc ­ C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   µ  Ët C¸c  chøc  Ýn    cø    h Nh n     v Lu   tæ  t dông  µy  ng 12/12/1997; ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 02/3/1993  ña  Ýnh   ñ  Ò   c Ch ph v nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  v  h v tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ýnhµ  íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  c¸c ý  Õn    cø    ki chØ   o  ña  Ýnh  ñ  ¹  ®¹ c Ch ph t iv¨n b¶n  è  s 03/VPCP­ KTTH   µy  ng 15/01/2001  Ò   Öc  iÒu  µnh    Êt c¬  v vi ® h l∙ su   b¶n  i b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam; ­Theo    Þ  ña  ô  ëng  ô  Ýnh    ®Ò ngh c V tr V Ch s¸ch tiÒn tÖ,     Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u    1: Nay  c«ng  è  b møc    Êt tiÒn göi§«la M ü   l∙su   i      kh«ng  ú  ¹n  ña  kh c c¸cTæ     chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íct¹ Ng ©n  µng  µ   íclµ1,2%/n¨m. td   b  n    i h Nh n     §i Ò u  2:  Quy Õt ®Þnh  nµy  cã  hiÖu  lùc thi µnh  kÓ  tõ ngµy   h 01/01/2002 vµ  thay thÕ  quyÕt ®Þnh  sè  1473/2001/Q§­ NHNN1  ngµy  23/11/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc quy  nh    Êt tiÒn  öi c Th ®è Ng h Nh n   ®Þ l∙ su   i g  ngo¹itÖ  ña        c c¸cTæ chøc  Ýn  ông,Kho  ¹c Nhµ   íct¹ Ng ©n  µng  µ   íc. td   b  n    i h Nh n §i Ò u  3: Ch¸nh  V¨n phßng,  Gi¸m  c  ë   ®è S giao  Þch,  ô   ëng  ô  d V tr V ChÝnh  s¸ch tiÒn  Ö, Vô   ëng  ô   Õ       µi chÝnh  µ  ñ  ëng    n     t   tr V K to¸n­ T   v Th tr c¸c ®¬ vÞ  ªnquan  éc  ©n   µng  µ   íc,Gi¸m  c      li   thu Ng h Nh n   ®è c¸c chinh¸nh  ©n   µng  Ng h Nhµ   íc c¸c tØnh, thµnh  è; Chñ   Þch  éi  ng  n      ph   t H ®å Qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng   gi¸m  ®èc  (Gi¸m  c) c¸ctæ  ®è     chøc  Ýn  ông,Tæng  td   gi¸m  c  ®è Kho  ¹c Nhµ   ícchÞu  b  n  tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản