Quyết định 03/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
53
lượt xem
5
download

Quyết định 03/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt định hướng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 07 tháng 1 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 03/2004/Q -TTG NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2004 PHÊ DUY T NNH HƯ NG QUY HO CH ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C XÃ, PHƯ NG, THN TR N N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998 và Pháp l nh ngày 29 tháng 4 năm 2003 s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; Căn c Ngh nh s 114/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n; Căn c Quy t nh s 85/2002/Q -TTg ngày 28 tháng 6 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành K ho ch th c hi n Ngh quy t s 17-NQ/TW ngày 18 tháng 3 năm 2002 c a H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương ng (khóa IX) v " i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n"; Căn c Quy t nh s 161/2003/Q -TTg ngày 04 tháng 8 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; Theo ngh c a B trư ng B N i v , QUY T NNH: i u 1. Phê duy t nh hư ng quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c xã, phư ng, th tr n n năm 2010 (sau ây g i chung là cán b , công ch c c p xã) v i n i dung ch y u sau ây: I. M C TIÊU, YÊU C U, I TƯ NG QUY HO CH ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ 1. M c tiêu a) M c tiêu chung n năm 2010 Xây d ng, chuNn hóa và t ng bư c tr hóa i ngũ cán b , công ch c c p xã, c bi t là cán b ch ch t, có b n lĩnh chính tr v ng vàng, có phNm ch t và năng l c, b o m v s lư ng, tiêu chuNn, ng b v cơ c u, trình , tính k th a gi a các th h nh m i m i và nâng cao ch t lư ng h th ng chính tr cơ s xã, phư ng, th tr n.
  2. b) M c tiêu c th ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã theo tiêu chuNn ch c danh, trang b , b sung nh ng ki n th c v chuyên môn nghi p v và k năng qu n lý i u hành, t o i u ki n cho cán b , công ch c c p xã hoàn thành t t nhi m v ư c giao. - n h t năm 2005, ph n u t: + 70 - 80% cán b chuyên trách gi ch c v qua b u c ư c ào t o, b i dư ng t tiêu chuNn quy nh v trình lý lu n chính tr , qu n lý hành chính nhà nư c, chuyên môn nghi p v và k năng qu n lý i u hành; + 80% công ch c c p xã vùng ng b ng và ô th t trình chuyên môn t trung c p tr lên; + 100% cán b ch ch t và các ch c danh chuyên môn các xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i, h i o ư c ào t o, b i dư ng ki n th c v qu n lý hành chính nhà nư c và chuyên môn nghi p v t trình sơ c p; l a ch n quy ho ch ào t o trình trung c p cho 25% i ngũ cán b , công ch c này. - T năm 2006 n năm 2010, trên cơ s k t qu t ư c và kinh nghi m c a giai o n này, ph n u nâng trình cán b , công ch c c p xã gi các ch c danh ư c ào t o t trình trung c p tr lên; t m c tiêu tr hoá i ngũ cán b , công ch c c p xã, c bi t là cán b ch ch t; b o m v s lư ng, tiêu chuNn, ng b v cơ c u. 2. Yêu c u a) T ng bư c áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng và an ninh, áp ng yêu c u nhi m v qu n lý, i u hành c a chính quy n c p xã. b) B o m tính kh thi. c) B o m tính ng b và tính k th a trong i ngũ cán b , công ch c c p xã. d) B o m t ng bư c chuNn hóa và tr hóa i ngũ cán b , công ch c c p xã, nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c trong h th ng chính tr cơ s . 3. i tư ng Quy ho ch ào t o, b i dư ng áp d ng cho các i tư ng sau ây: a) Nh ng ngư i do b u c m nhi m ch c v theo nhi m kỳ (sau ây g i chung là cán b chuyên trách c p xã) trong h th ng chính tr cơ s bao g m: - Bí thư, Phó Bí thư ng y, Thư ng tr c ng y (nơi không có Phó Bí thư chuyên trách công tác ng), Bí thư, Phó Bí thư chi b ( i v i nh ng xã chưa thành l p ng b ); - Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân;
  3. - Ch t ch, Phó Ch t ch U ban nhân dân; - Ch t ch U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, Bí thư oàn thanh niên C ng s n H Chí Minh, Ch t ch H i Liên hi p Ph n , Ch t ch H i Nông dân, Ch t ch H i C u chi n binh. b) Nh ng ngư i ư c tuy n d ng, giao gi m t ch c danh chuyên môn, nghi p v thu c U ban nhân dân c p xã (g i chung là công ch c c p xã) g m các ch c danh: - Trư ng công an (nơi chưa có l c lư ng Công an chính quy); - Ch huy trư ng quân s ; - Văn phòng - Th ng kê; - Tài chính - K toán; - a chính - Xây d ng; - Tư pháp - H t ch; - Văn hóa - Xã h i. c) Nh ng ngư i ưa vào quy ho ch d ki n ngu n cho các ch c danh trên, bao g m: - H c sinh, sinh viên ã t t nghi p các trư ng trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c áp ng úng yêu c u chuyên ngành các ch c danh chuyên môn c a c p xã, hi n chưa có vi c làm ang cư trú t i a phương; - Nh ng ngư i ã hoàn thành nghĩa v trong các l c lư ng vũ trang (quân i, công an), thanh niên xung phong và các i tư ng khác a phương có trình văn hóa t t nghi p trung h c ph thông tiêu chuNn theo yêu c u ch c danh cán b , công ch c c p xã. II. NNH HƯ NG QUY HO CH ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ 1. Quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã theo ch c danh Quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã theo ch c danh t p trung vào các n i dung sau: - ào t o, ào t o b sung trình lý lu n chính tr , qu n lý hành chính nhà nư c, chuyên môn nghi p v cho nh ng ngư i ang gi các ch c v qua b u c hay các ch c danh chuyên môn còn trong tu i quy ho ch (dư i 45 tu i) tiêu chuNn v văn hóa, nhưng thi u nh ng ki n th c nêu trên; - B i dư ng c p nh t ki n th c chuyên môn cho nh ng ngư i gi các ch c v qua b u c , các ch c danh chuyên môn g n n tu i ngh hưu theo quy nh, nhưng thi u tiêu chuNn ki n th c chuyên môn;
  4. - ào t o, b i dư ng b sung ki n th c chuyên môn, nghi p v cho nh ng ngư i ư c d ki n phương án kiêm nhi m theo hình th c i h c t p trung ho c v a h c v a làm. Vi c ào t o, b i dư ng các ch c danh chuyên môn c p xã c n t p trung trư c h t vào nh ng ngư i chưa ư c ào t o, b i dư ng v ki n th c chuyên môn, nghi p v ang ph trách. 2. Quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã theo vùng a) Vùng ng b ng và ô th Quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã t p trung vào các n i dung sau: - ào t o cán b ương ch c theo phương châm cán b còn trong tu i quy ho ch nhưng thi u ki n th c nào thì ào t o, b i dư ng v ki n th c ó t trình t trung c p tr lên; - ào t o nh ng ngư i chuNn b thay th nh ng cán b hưu trí ang m nh n công tác t i a phương và nh ng ngư i ã cao tu i. b) Các xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i, h i o Quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã t p trung các n i dung sau: - Quy ho ch ào t o trình h c v n g n v i ào t o chuyên môn nghi p v và lý lu n chính tr theo chương trình do B Giáo d c và ào t o hư ng d n nhanh chóng có ư c i ngũ cán b , công ch c c p xã có ki n th c và năng l c qu n lý, i u hành kinh t - xã h i c a a phương; - Quy ho ch ào t o cán b thông qua vi c th c hi n nghĩa v trong các l c lư ng vũ trang (quân i, công an) và thanh niên xung phong; thông qua vi c luân chuy n cán b huy n, t nh v công tác cơ s . 3. Quy ho ch ào t o, b i dư ng ngu n cán b , công ch c c p xã i v i nh ng ngư i ã hoàn thành nghĩa v trong các l c lư ng vũ trang (quân i, công an), thanh niên xung phong và các i tư ng khác a phương có trình t t nghi p trung h c ph thông, có tiêu chuNn theo yêu c u ch c danh cán b , công ch c c p xã; h c sinh, sinh viên các trư ng trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c t t nghi p ra trư ng chưa có vi c làm ang cư trú t i a phương, vi c quy ho ch ào t o, b i dư ng theo các n i dung sau: - L p k ho ch ào t o ngu n i v i các i tư ng ã hoàn thành nhi m v trong các l c lư ng vũ trang (quân s , công an), thanh niên xung phong ã t t nghi p trung h c ph thông; - T ch c i u tra, t ng h p, phân tích, phân lo i các i tư ng là h c sinh, sinh viên ã t t nghi p các trư ng trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c theo chuyên
  5. ngành ư c ào t o chưa có vi c làm hi n ang cư trú t i a phương; l p k ho ch b i dư ng các ki n th c còn thi u i v i các i tư ng này; - D ki n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b không chuyên trách, h p ng có th i h n ưa vào di n quy ho ch cán b , công ch c chuyên trách (coi ngu n này là công ch c d b c a cơ s ); - D báo nhu c u ào t o c a a phương l p k ho ch ào t o ngu n cán b d b theo ch c danh chuNn b cho vi c b sung, thay th khi c n thi t. III. N I DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, HÌNH TH C, CƠ S ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , CÔNG CH C C P XÃ 1. Yêu c u a) Chương trình, giáo trình, tài li u ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã ư c xây d ng theo tinh th n i m i phù h p v i nh ng quan i m chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, yêu c u c i cách hành chính và c i m a lý, trình dân trí, phù h p v i trình qu n lý i u hành c a chính quy n c p xã t ng vùng. b) N i dung ào t o, b i dư ng ph i sát v i th c ti n, c th v i v trí, ch c năng, nhi m v c a t ng ch c danh, chú tr ng k t h p gi a ào t o lý lu n theo m c tiêu chương trình v i ào t o theo tình hu ng và phương pháp x lý gi i quy t các tình hu ng c th trong qu n lý i u hành c a cán b chuyên trách và trong chuyên môn nghi p v c a công ch c. 2. N i dung, chương trình ào t o, b i dư ng a) i v i cán b ng, oàn th : Bí thư, Phó Bí thư ng y, Thư ng tr c ng y, Bí thư, Phó Bí thư chi b ( i v i nh ng xã chưa thành l p ng b ), Ch t ch U ban M t tr n T qu c Vi t Nam, Bí thư oàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh, Ch t ch H i Liên hi p Ph n , Ch t ch H i Nông dân, Ch t ch H i C u chi n binh, c n ào t o, b i dư ng: - Trình trung c p lý lu n chính tr và trung c p chuyên môn, nghi p v theo ch c v ang m nh n ( i v i c p xã vùng ng b ng và ô th ); - ào t o trình h c v n k t h p v i b i dư ng chương trình lý lu n chính tr và chuyên môn nghi p v ( i v i xã, th tr n mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i, h i o). b) i v i cán b chính quy n: Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng nhân dân; Ch t ch, Phó Ch t ch U ban nhân dân, c n ào t o: - Trình trung c p lý lu n chính tr , trung c p qu n lý nhà nư c và trung c p chuyên môn nghi p v ( i v i c p xã vùng ng b ng và ô th ); - Trình h c v n k t h p v i b i dư ng chương trình lý lu n chính tr , chương trình qu n lý nhà nư c và chuyên môn nghi p v ( i v i xã, th tr n mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c, h i o).
  6. c) i v i các ch c danh chuyên môn thu c U ban nhân dân c p xã (quy nh t i i m b kho n 3 m c I i u này) n i dung, chương trình ào t o: - Chuyên môn, nghi p v h trung c p, ki n th c cơ b n v tin h c văn phòng ( i v i c p xã vùng ng b ng); - i v i cán b , công ch c phư ng c a các thành ph , th xã tr c thu c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, ào t o ph c p chương trình tin h c văn phòng; - Trình h c v n k t h p v i b i dư ng chuyên môn nghi p v ( i v i xã, th tr n mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i, h i o); d) ào t o, b i dư ng ti ng dân t c cho cán b , công ch c c p xã không bi t ti ng dân t c nh ng xã có ng bào dân t c chi m t 50% dân s tr lên a phương. 3. Hình th c ào t o Các hình th c ào t o: chính quy, không chính quy, bán t p trung, b i dư ng ng n h n, dài h n. 4. Cơ s ào t o, b i dư ng a) Ki n toàn, c ng c nâng cao năng l c ào t o b i dư ng c a các trư ng chính tr , trư ng quân s các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương các trư ng trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c c a các b , ngành ư c giao nhi m v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã. b) Xây d ng k ho ch b i dư ng, nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên c a các cơ s ào t o cán b , công ch c c p xã. 5. Các gi i pháp th c hi n a) Ti p t c hoàn thi n các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã. b) i u tra, th ng kê, phân tích th c tr ng cán b , công ch c c p xã theo các tiêu chí: tu i, gi i tính, dân t c, tôn giáo, ch c v , thâm niên công tác, trình h c v n, lý lu n chính tr , qu n lý hành chính nhà nư c, chuyên môn nghi p v , làm cơ s cho vi c xây d ng quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã. c) D báo nhu c u và xây d ng quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã t nay n năm 2005 và n 2010. d) Xây d ng quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã theo ch c danh, theo vùng; quy ho ch cán b , công ch c ngu n. i u 2. Phân công t ch c th c hi n 1. B N i v
  7. a) Hư ng d n các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng quy ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã; t ng h p quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã c a c nư c. b) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính s a i, b sung ban hành các chính sách, ch cho cán b , công ch c c p xã ư c c i ào t o, b i dư ng. c) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan nghiên c u, th ng nh t h th ng chương trình khung, ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã. d) Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trư ng, Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i, Văn hóa - Thông tin, Qu c phòng, Công an ch o các trư ng trung h c chuyên nghi p, cao ng, i h c chuyên ngành ư c giao nhi m v ào t o, b i dư ng cán b , công ch c chuyên môn c p xã xây d ng chương trình, biên so n giáo trình, tài li u ào t o, b i dư ng v các chuyên môn nghi p v ào t o, b i dư ng cho cán b , công ch c c p xã. ) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan chuNn b chương trình n i dung giáo trình, tài li u ào t o, b i dư ng ti ng dân t c cho cán b , công ch c nhà nư c và cán b , công ch c c p xã các a phương vùng ng bào dân t c. e) Ki m tra vi c th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã hàng năm và 5 năm c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; t ng h p, ánh giá k t qu và hi u qu ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã trong toàn qu c; nh kỳ 2 năm báo cáo Th tư ng Chính ph . 2. B K ho ch và u tư, B Tài chính a) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và B N i v hư ng d n các a phương cân i k ho ch ngân sách hàng năm và 5 năm dành cho công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã. b) B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B N i v xây d ng k ho ch ngân sách u tư cơ s v t ch t, trang thi t b d y, h c cho các cơ s ư c giao nhi m v tr c ti p ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. 3. H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh Ch trì, ph i h p v i B N i v (H c vi n Hành chính Qu c gia) xây d ng k t h p chương trình ào t o trung c p lý lu n chính tr v i ào t o trung c p qu n lý nhà nư c t ch c ào t o cho i ngũ cán b , công ch c c p xã. 4. B Giáo d c và ào t o Ch trì, ph i h p v i B N i v ban hành quy ch hư ng d n th c hi n vi c ào t o trình h c v n k t h p v i chuyên môn, nghi p v cho các ch c danh chuyên môn thu c U ban nhân dân xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i, h i o. Ưu tiên các vùng Tây Nguyên, các t nh vùng núi phía B c và các t nh Tây Nam B .
  8. 5. B Công an, B Qu c phòng Ch trì, ph i h p v i B N i v ch o các trư ng nghi p v c a B : a) Xây d ng chương trình, biên so n giáo trình v chuyên môn, nghi p v ào t o trình trung c p cho Trư ng Công an xã, Ch huy trư ng Quân s c p xã vùng ng b ng và ô th . b) Xây d ng chương trình, biên so n tài li u ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v cho Trư ng Công an xã, Ch huy trư ng Quân s xã, th tr n mi n núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c ít ngư i, h i o. 6. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương Căn c các quy nh c a Chính ph , Th tư ng Chính ph v cán b , công ch c c p xã; c i m a lý, t nhiên, yêu c u nhi m v phát tri n kinh t - xã h i và trình dân trí c a t ng a phương; quy ho ch cán b , công ch c c p xã và năng l c c a các cơ s ào t o t i a phương, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch o, hư ng d n U ban nhân dân c p huy n i u tra, th ng kê, phân tích, phân lo i cán b , công ch c c p xã ph c v cho công tác l p quy ho ch, k ho ch ào t o, b i dư ng. b) T ng h p quy ho ch, ào t o cán b , công ch c c p xã; l p k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c c p xã 5 năm, hàng năm c a a phương g i B N i v và t ch c tri n khai th c hi n. c) T ng h p s lư ng cán b , công ch c ư c ào t o hàng năm, ánh giá hi u qu công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c cơ s hàng năm báo cáo v B N i v . d) Trong ph m vi nh ng quy nh c a Chính ph , ban hành ch , chính sách phù h p v i th c ti n c a a phương ng viên, khuy n khích cán b , công ch c c p xã tham gia h c t p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang b , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân và Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản