Quyết định 03/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
49
lượt xem
2
download

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về điều kiện giết mổ, buôn bán, vận chuyển động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NG NAI NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2008/Q -UBND Biên Hòa, ngày 10 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V I U KI N GI T M , BUÔN BÁN, V N CHUY N NG V T VÀ S N PH M NG V T TRÊN NA BÀN T NH NG NAI Y BAN NHÂN DÂN T NH NG NAI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Thú y s 18/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/4/2004 c a y ban Thư ng v Qu c h i; Căn c Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21/10/2004 c a Chính ph Quy nh qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hóa; Căn c Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15/3/2005 c a Chính ph v vi c Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y; Căn c Quy t nh s 43/2006/Q -TTg ngày 20/02/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t K ho ch hành ng Qu c gia b o m v sinh an toàn th c ph m n năm 2010; Căn c Quy t nh s 45/2005/Q -BNN ngày 25/7/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c ban hành danh m c i tư ng ki m d ch ng v t; danh m c ng v t, s n ph m ng v t thu c di n ph i ki m d ch; Căn c Quy t nh s 46/2005/Q -BNN ngày 25/7/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c ban hành danh m c i tư ng ki m tra v sinh thú y; danh m c i tư ng thu c di n ph i ki m tra v sinh thú y; danh m c i tư ng thu c di n ph i ki m tra v sinh thú y b t bu c áp d ng tiêu chu n v sinh thú y; Căn c Quy t nh s 3065/Q -BNN-NN ngày 07/11/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ban hành quy nh v i u ki n chăn nuôi, p tr ng, v n chuy n, gi t m , buôn bán gia c m và s n ph m gia c m; Căn c Quy t nh s 3535/Q -BNN-CB ngày 16/12/2005 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c ban hành quy nh t m th i v qu n lý thu mua gi t m , b o qu n, ch bi n, kinh doanh th t, tr ng gia c m; Căn c tiêu chu n, quy trình ngành Thú y năm 2006 c a C c Thú y; Theo ngh c a Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn t i T trình s 2155/TTr-NNPTNT ngày 26/12/2007 v vi c ngh ban hành quy nh v i u ki n gi t m , buôn bán, v n chuy n ng v t và s n ph m ng v t trên a bàn t nh ng Nai, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v i u ki n gi t m , buôn bán, v n chuy n ng v t và s n phNm ng v t trên a bàn t nh ng Nai.
 2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 4714/1997/Q .UBT ngày 22 tháng 12 năm 1997 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành quy nh v nh ng i u ki n trong gi t m , buôn bán v n chuy n l n, trâu bò và gia súc khác trên a bàn t nh. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c các S , ban, ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã Long Khánh và thành ph Biên Hòa, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. UB NHÂN DÂN T NH NG NAI PHÓ CH TNCH Ao Văn Thinh QUY NNH V I U KI N GI T M , BUÔN BÁN, V N CHUY N NG V T VÀ S N PH M NG V T TRÊN NA BÀN T NH NG NAI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh ng Nai) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng áp d ng M i t ch c, cá nhân Vi t Nam, t ch c, cá nhân nư c ngoài có ho t ng gi t m , buôn bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn t nh ng Nai ph i tuân th các i u ki n trong b n Quy nh này và ch u s qu n lý, ki m tra, giám sát c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. ng v t là các loài thú, gia c m, bò sát, ong, t m và các loài côn trùng khác; ng v t lư ng cư; cá, giáp xác, nhuy n th , ng v t có vú, s ng dư i nư c và các loài ng v t th y sinh khác. 2. S n ph m ng v t là th t, tr ng, s a, m t ong, sáp ong, s a ong chúa, tinh d ch, phôi ng v t, huy t, n i t ng, da, lông, xương, s ng, móng, các s n phNm khác có ngu n g c t ng v t.
 3. 3. Sơ ch ng v t, s n ph m ng v t là công vi c sau ánh b t, gi t m , bao g m pha, lóc, làm khô, ông l nh, óng gói các ng v t, s n phNm ng v t. 4. Gia súc g m: Trâu, bò, dê, c u, l n, ng a, la, l a, th , chó, mèo và các loài gia súc nuôi khác. 5. Gia c m g m: Gà, v t, ngan, ng ng, gà tây, b câu, chim cút, à i u, chim c nh. 6. D ch b nh ng v t: Là m t b nh truy n nhi m thu c danh m c các b nh ph i công b d ch ho c danh m c các b nh nguy hi m c a ng v t làm ng v t m c b nh, ch t nhi u ho c làm lây lan trong m t ho c nhi u vùng. 7. Vùng có d ch: Là vùng có nhi u d ch ã ư c cơ quan có thNm quy n xác nh. 8. Vùng b d ch uy hi p: Là vùng ngo i vi bao quanh vùng có d ch ho c vùng ti p giáp v i vùng có d ch biên gi i c a nư c láng gi ng ã ư c cơ quan có thNm quy n xác nh trong ph m vi nh t nh tùy theo t ng b nh. 9. Các bi n pháp phòng b nh b t bu c g m: S d ng v c xin, thu c thú y, ch phNm sinh h c, vi sinh v t, hóa ch t dùng trong thú y phòng b nh cho ng v t; áp d ng các bi n pháp v sinh thú y trong chăn nuôi. 10. Cơ s gi t m , sơ ch ng v t, s n ph m ng v t: Là a i m c nh, ư c cơ quan có thNm quy n c p ăng ký kinh doanh gi t m , sơ ch ng v t, s n phNm ng v t. 11. Cơ s gi t m gia súc t p trung: Cơ s gi t m l n có quy mô ≥ 200 con/ngày; cơ s gi t m các loài gia súc khác có quy mô ≥ 50 con/ngày 12. Cơ s gi t m gia c m t p trung là cơ s gi t m gia c m có quy mô ≥ 500 con/gi . i u 3. Nh ng hành vi b nghiêm c m 1. Vi ph m các quy nh v gi t m , buôn bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t. 2. V n chuy n ng v t, s n phNm ng v t t vùng có d ch, vùng b d ch uy hi p ra các vùng khác; v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t không rõ ngu n g c, không có gi y ki m d ch thú y, mang m m b nh chưa ư c x lý; v n chuy n ng v t s ng trên các phương ti n công c ng chuyên ch hành khách. 3. Tr n tránh vi c ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t v n chuy n trong nư c, xu t khNu, nh p khNu, t m nh p tái xu t, t m xu t tái nh p, chuy n c a khNu, quá c nh lãnh th Vi t Nam. 4. ánh tráo ng v t, s n phNm ng v t ã ư c ki m d ch b ng ng v t, s n phNm ng v t chưa ư c ki m d ch.
 4. 5. Kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t chưa qua ki m d ch, chưa qua ki m soát gi t m , không tiêu chuNn v sinh thú y; ng v t m c b nh, mang m m b nh truy n nhi m nguy hi m ho c ng v t ch t b t thư ng chưa rõ nguyên nhân; ng v t, s n phNm ng v t b b nh, b ng c, b ôi, bơm, chích nư c ho c s d ng các lo i d ch l ng, các ch t t o màu, t o mùi, b o qu n gây h i cho ngư i s d ng. 6. Buôn bán ng v t và s n phNm ng v t không úng nơi quy nh. 7. Gi t m ng v t thu c di n c m gi t m theo quy nh t i i u 39 c a Ngh nh s 33/2005/N -CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Thú y 8. S d ng d u ki m soát gi t m , tem ki m tra v sinh thú y gi ho c không úng mã s c a cơ s gi t m , sơ ch s n phNm ng v t. 9. Các hành vi vi ph m khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương II I U KI N V GI T M NG V T i u 4. Quy nh chung v i u ki n gi t m ng v t 1. ng v t ưa vào gi t m ph i tiêu chuNn v sinh thú y (VSTY), ã ư c ki m d ch và có gi y ch ng nh n ki m d ch c a cơ quan thú y c p, ã ư c tiêm phòng các b nh b t bu c theo quy nh và có gi y ch ng nh n tiêm phòng ho c có h sơ xác nh n vi c tiêm phòng, ư c ki m soát gi t m , ư c cơ quan thú y có thNm quy n th c hi n ki m soát trư c, trong và sau gi t m . 2. Vi c gi t m gia súc, gia c m ph i ư c ti n hành t i các cơ s gi t m ư c các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p phép kinh doanh và ch ư c tri n khai ho t ng sau khi ã có quy t nh phê chuNn báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng ( i v i d án có công su t thi t k t 100 con gia súc/ngày, 1000 con gia c m/ngày) ho c gi y xác nh n cam k t b o v môi trư ng ( i v i nh ng d án có công su t thi t k th p hơn) và ph i tuân th m i th t c ki m soát gi t m , x lý vi ph m theo úng quy nh hi n hành. i u 5. Ki m soát trư c và sau gi t m Trư c, trong và sau quá trình gi t m ph i ư c s ki m soát c a cán b thú y. i u 6. C p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh gi t m ng v t 1. Cơ s gi t m gia súc t p trung (xem ph l c 1 ính kèm). 2. Cơ s gi t m gia súc quy mô nh . a. N m trong vùng ư c UBND huy n, th xã quy ho ch xây d ng cơ s gi t m .
 5. b. Ph i cách bi t v i khu dân cư, các công trình công c ng, m b o v sinh môi trư ng (VSMT), có ngu n nư c t tiêu chuNn VSTY, có h th ng x lý nư c th i tránh gây ô nhi m môi trư ng. c. Có khu v c riêng nh t ng v t ch gi t m ; khu v c riêng gi t m v i h th ng gi t m treo; khu sơ ch ng v t, s n phNm ng v t; khu cách ly ng v t m; khu x lý s n phNm không tiêu chuNn VSTY. 3. Cơ s gi t m gia c m t p trung (xem ph l c 2 ính kèm). 4. Gi t m gia c m th công: Ph i có m t s thi t b chính: Ph u c t ti t và máng h ng ti t, thùng nhúng nư c nóng, d ng c ánh lông, bàn làm s ch lông, bàn m và moi ph t ng; thùng r a thân th t, khung và móc treo thân th t, bàn óng gói, kho ho c thi t b b o qu n thành phNm,… 5. Gi t m gia c m h gia ình kinh doanh trên a bàn, xã: Ph i gi t m gia c m nơi m b o VSTY; dùng nư c s ch gi t m ; dùng vôi b t ho c hóa ch t x lý ch t th i r n, l ng; sau khi gi t m xong ph i v sinh s ch s nơi gi t m . Chương III I U KI N V BUÔN BÁN i u 7. a i m buôn bán ng v t, s n ph m ng v t T ch c, cá nhân ch ư c buôn bán ng v t, s n phNm ng v t t i các a i m theo quy ho ch và s s p x p c a cơ quan có thNm quy n. i u 8. Các i u ki n c th v buôn bán ng v t và s n ph m ng v t 1. Kinh doanh ng v t t i ch : a) a i m kinh doanh ph i khu riêng bi t v i các lo i hàng hóa khác. b) Nơi mua bán, v t d ng ph i ư c v sinh s ch s , tiêu c, kh trùng sau khi bán. c) Nư c th i trong quá trình kinh doanh ng v t t i các ch ph i ư c x lý t tiêu chuNn v sinh thú y trư c khi th i ra môi trư ng. d) ng v t mua, bán ph i ư c cơ quan thú y ki m d ch và c p gi y ch ng nh n ki m d ch v n chuy n. 2. Nơi thu gom, t p trung ng v t (v a trung chuy n ng v t) ph i m b o các i u ki n sau: a) a i m cách bi t v i khu dân cư, công trình công c ng, các cơ s chăn nuôi. b) ư c các cơ quan ch c năng c p phép kinh doanh. c) ư c s giám sát, ki m d ch, ki m tra VSTY c a cơ quan thú y.
 6. d) Có bi n pháp ngăn ch n s ti p xúc tr c ti p ho c gián ti p v i ng v t bên ngoài. e) ư c v sinh, kh trùng tiêu c trư c và sau m i l n t p trung, b c x p ng v t. f) Có bi n pháp x lý nư c th i, ch t th i b o m tiêu chuNn v sinh trư c khi th i ra môi trư ng. 3. Nơi t p trung sơ ch s n phNm ng v t: a) ư c các cơ quan ch c năng c p phép kinh doanh. b) ư c s giám sát, ki m d ch, ki m tra VSTY, an toàn th c phNm c a cơ quan ch c năng. c) Có kho b o qu n t tiêu chuNn VSTY, an toàn th c phNm theo quy nh. d) Kho b o qu n ph i ư c v sinh, kh trùng tiêu c trư c và sau m i l n t p trung s n phNm ng v t. e) Có bi n pháp x lý nư c th i, ch t th i b o m tiêu chuNn v sinh trư c khi th i ra môi trư ng. 4. S n phNm ng v t ư c bán trên th trư ng: Ph i ư c ki m soát c a cơ quan thú y ( ã xác nh n qua ki m d ch), s n phNm ch bi n ph i có bao bì, óng gói, th c hi n ghi nhãn và b o qu n theo quy nh. 5. Kinh doanh s n phNm ng v t t i ch : a) Qu y (s p) kinh doanh ph i n m trong khu quy ho ch do cơ quan ch c năng quy nh. b) S n phNm ng v t ph i ư c bày bán trên bàn (b ) cao cách m t t ít nh t 60 cm và có thi t b (d ng c ) b o qu n, ch ng ru i, nh ng và các lo i côn trùng gây h i khác, không s d ng hóa ch t c m. c) D ng c ch a ng, bày bán ph i làm b ng v t li u không r , không làm nh hư ng n ch t lư ng s n phNm, d v sinh, kh trùng. d) V sinh s ch s , kh trùng v t d ng và nơi mua bán hàng ngày. e) Ngư i bán hàng ph i ch u trách nhi m v ngu n g c, ch t lư ng c a s n phNm ng v t và ph i khám s c kh e, c y phân nh kỳ ít nh t 1 năm 1 l n; có gi y ch ng nh n ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm và b o m th c hành t t v sinh cá nhân. 6. Kinh doanh gia c m s ng: a) Ch ư c kinh doanh gia c m s ng t i nh ng nơi quy nh các ch cho phép kinh doanh gia c m s ng; gia c m ph i ư c nh t và có nơi thu gom x lý ch t th i; v sinh tiêu c, kh trùng, v sinh khu v c buôn bán.
 7. b) Ch ư c kinh doanh gia c m kh e m nh ã ư c tiêm v c xin phòng b nh; gia c m có ngu n g c t i a phương ph i có gi y ch ng nh n tiêm phòng do cơ quan thú y c p; gia c m ư c v n chuy n t ngoài huy n, ngoài t nh n ph i có gi y ch ng nh n ki m d ch do cơ quan thú y c p. 7. Kinh doanh s n phNm gia c m trong n i thành, n i th : a) a i m kinh doanh ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép; có b ng hi u ghi rõ: “C a hàng bán s n phNm gia c m không nhi m b nh; a ch ; i n tho i…”. b) S n phNm gia c m ph i có d u ki m soát gi t m trên s n phNm ho c tem VSTY; ư c óng gói, trên bao bì có nhãn ghi rõ: Tên hàng; tr ng lư ng; ngày tháng năm s n xu t; h n s d ng; nhi t b o qu n; logo, tên và a ch cơ s gi t m … c) Có thi t b b o qu n s n phNm gia c m phù h p v i kh i lư ng kinh doanh, tiêu th ; d ng c ch a ng, bày bán s n phNm gia c m ph i làm b ng v t li u không r , không th m nư c, d v sinh, kh trùng tiêu c. 8. Kinh doanh tr ng gia c m trong n i thành, n i th : a) a i m kinh doanh ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép có b ng hi u ghi rõ “C a hàng bán tr ng gia c m không nhi m b nh; a ch ; i n tho i”. b) Tr ng ư c óng gói trong h p có nhãn ghi rõ tên hàng, s lư ng; ngày tháng năm s n xu t óng gói; h n s d ng, nhi t b o qu n, logo, tên và a ch cơ s s n xu t), ho c trên v tr ng in ch (tên cơ s s n xu t, ngày s n xu t,…). c) Có thi t b b o qu n tr ng phù h p v i s lư ng kinh doanh tiêu th ; các d ng c ch a ng, bày bán tr ng gia c m ph i b ng v t li u không r , không th m nư c, d v sinh, kh trùng tiêu c. 9. Kinh doanh s n phNm gia c m t i các ch ho c c a hàng ngo i thành, ngo i th : a) a i m kinh doanh ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. b) S n phNm gia c m ph i có d u ki m soát gi t m . c) D ng c ch a ng, bày bán làm b ng v t li u không r , không th m nư c, d v sinh, kh trùng tiêu c. 10. Kinh doanh tiêu th tr ng gia c m t i các ch ho c c a hàng ngo i thành, ngo i th : a) a i m kinh doanh ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép. b) Các d ng c ch a ng, bày bán tr ng gia c m ph i b ng v t li u không r , không th m nư c, d v sinh, kh trùng tiêu c. c) i v í tr ng gia c m có ngu n g c t các thôn, p không có d ch cúm gia c m mà àn gia c m ã ư c tiêm phòng thì ư c tiêu th trong a bàn xã.
 8. i u 9. i u ki n v cung ng s n ph m ng v t Vi c cung ng s n phNm ng v t ph c v ông ngư i (siêu th , nhà hàng, b p ăn t p th ,...) ph i có ngu n g c rõ ràng t nh ng cơ s gi t m , ch bi n h p pháp, ã qua ki m soát gi t m , v n chuy n b ng phương ti n chuyên dùng và m b o v sinh an toàn th c phNm. i u 10. i u ki n v c p gi y ch ng nh n kinh doanh T ch c, cá nhân ch ư c c p gi y ch ng nh n i u ki n kinh doanh các s n phNm t ng v t khi có các i u ki n sau: 1. ã ư c t p hu n ki n th c v v sinh an toàn th c phNm phù h p v i t ng ngành ngh s n xu t, kinh doanh; hàng năm ph i tham gia t p hu n c p nh t các ki n th c m i. 2. ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y ch ng nh n i u ki n VSTY, VSMT và v sinh an toàn th c phNm cho cơ s kinh doanh. Chương IV I U KI N V N CHUY N i u 11. i u ki n v ng v t và s n ph m ng v t ư c v n chuy n 1. Ch ư c phép v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t ã qua ki m tra và có gi y ch ng nh n ki m d ch v n chuy n c a cơ quan thú y. 2. Khi d ng c ch a ng ng v t là l ng, cũi, h p, r ,… trên xe chuyên dùng ph i s p x p thu n l i cho vi c ki m tra. 3. V n chuy n gia c m và s n phNm gia c m ph i th c hi n theo úng quy nh c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 12. i u ki n v phương ti n v n chuy n 1. Phương ti n v n chuy n ng v t và s n phNm ng v t ph i là phương ti n chuyên dùng và m b o các i u ki n v VSTY theo quy nh. (Xem ph l c 3 ính kèm). 2. Trong trư ng h p v n chuy n v i s lư ng s n phNm ng v t ít (dư i 100 kg) ph i có thùng ch a kín b ng thép không r , d v sinh, tiêu c, kh trùng. Chương V TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN, ƠN VN i u 13. y ban nhân dân c p huy n
 9. 1. Ch trì ph i h p v i các S , ngành, ơn v liên quan xây d ng quy ho ch, công b quy ho ch các cơ s gi t m , ch bi n, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn qu n lý, trình UBND t nh phê duy t. 2. Hư ng d n, t o i u ki n các t ch c, cá nhân u tư cơ s gi t m , ch bi n, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t phù h p quy ho ch. 3. T ch c, qu n lý và ki m soát ho t ng gi t m , buôn bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn qu n lý m b o VSMT, VSTY và an toàn v sinh th c phNm, ngăn ch n s phát sinh và lây lan d ch b nh. 4. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ki m tra, x lý vi ph m trong gi t m , buôn bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn qu n lý. 5. T ch c tuyên truy n, giáo d c, v n ng nhân dân th c hi n y các bi n pháp phòng ch ng d ch và s d ng các s n phNm có ngu n g c xu t x rõ ràng, ã ư c ki m soát gi t m , ki m tra m b o v sinh. 6. Ch o UBND c p xã qu n lý ho t ng gi t m , buôn bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn xã. i u 14. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Ch o Chi c c Thú y tri n khai th c hi n: 1. Ki m d ch ng v t, s n phNm ng v t; ki m soát gi t m ng v t, s n phNm ng v t; ki m tra VSTY theo quy nh. 2. Hư ng d n v i u ki n thú y cho các t ch c, cá nhân u tư cơ s gi t m , ch bi n, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t. 3. Hư ng d n quy trình VSTY, ki m soát VSTY trong gi t m , ch bi n, buôn bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn t nh. 4. ThNm nh và c p gi y ch ng nh n i u ki n VSTY theo quy nh. 5. Ph i h p v i các ơn v liên quan thNm nh i u ki n VSMT và an toàn v sinh th c phNm t i các cơ s gi t m , v n chuy n, buôn bán ng v t và s n phNm ng v t trên a bàn t nh. 6. T ch c ki m tra, x lý vi ph m v ki m d ch ng v t, ki m soát gi t m , ki m tra VSTY, buôn bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn t nh. i u 15. Công an t nh Ph i h p v i các ơn v liên quan trong vi c ki m tra, x lý vi ph m v gi t m , buôn bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn t nh. i u 16. S Thương m i - Du l ch
 10. 1. Ph i h p v i các ơn v liên quan thNm nh i u ki n VSTY, VSMT và an toàn v sinh th c phNm t i các cơ s gi t m , i m buôn bán ng v t và s n phNm ng v t trên a bàn t nh. 2. C p gi y ăng ký kinh doanh ng v t và s n phNm ng v t theo quy nh. 3. S p x p, quy ho ch các i m kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t t i các ch theo quy nh. 4. T ch c, ph i h p v i các ơn v liên quan ki m tra, ki m soát các ho t ng kinh doanh v gi t m , v n chuy n, buôn bán ng v t và s n phNm ng v t lưu thông trên th trư ng. i u 17. S Tài nguyên và Môi trư ng Ph i h p v i các ơn v liên quan hư ng d n th c hi n th t c v môi trư ng i v i các cơ s gi t m ; thNm nh i u ki n VSMT t i các cơ s gi t m ng v t, i m buôn bán ng v t và s n phNm ng v t. i u 18. S Y t 1. Ph i h p v i các ơn v liên quan thNm nh i u ki n v sinh an toàn th c phNm t i các cơ s gi t m ng v t, i m buôn bán s n phNm ng v t. 2. C p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm và gi y ch ng nh n công b tiêu chuNn s n phNm theo quy nh pháp lu t cho các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm có ngu n g c t ng v t. 3. Ph i h p v i các ơn v liên quan ki m tra i u ki n v v sinh an toàn th c phNm t i các b p ăn t p th , cơ s kinh doanh, s d ng th c phNm ã qua ch bi n; ki m soát ô nhi m vi sinh v t và t n dư hóa ch t trong th c phNm lưu thông trên th trư ng. 4. T ch c ki m tra, ki m soát v v sinh an toàn th c phNm trong gi t m , v n chuy n, buôn bán ng v t và s n phNm ng v t. i u 19. S K ho ch - u tư Ph i h p v i các ơn v liên quan tham gia thNm nh các d án quy ho ch cơ s gi t m , buôn bán ng v t và s n phNm ng v t c a các huy n, th xã, m b o VSTY, VSMT và v sinh an toàn th c phNm. i u 20. S Khoa h c và Công ngh - Hư ng d n th c hi n các quy trình công ngh v gi t m , ch bi n, óng gói và b o qu n. - Ph i h p v i các ơn v liên quan t ch c ki m tra, x lý vi ph m v o lư ng, ch t lư ng và nhãn hàng hóa i v i các s n phNm hàng hóa ch bi n t ng v t trên a bàn t nh.
 11. i u 21. S Giao thông - V n t i - Quy nh phương ti n v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t. - Hư ng d n l trình v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t. - T ch c ki m tra và x lý nghiêm các hành vi vi ph m các quy nh v v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t trên các phương ti n ư ng b , ư ng th y trên a bàn t nh. i u 22. Trách nhi m c a ch hàng, ch cơ s 1. Ch p hành các quy nh c a pháp lu t v thú y và quy nh khác có liên quan trong vi c gi t m , buôn bán, v n chuy n ng v t và s n phNm ng v t, ki m soát gi t m , ki m tra VSTY, VSMT, v sinh an toàn th c phNm. 2. Ch u trách nhi m nuôi gi chăm sóc ng v t, b o qu n s n phNm ng v t và tuân theo hư ng d n c a cơ quan thú y trong quá trình ki m d ch, ki m soát gi t m , ki m tra VSTY, VSMT, v sinh an toàn th c phNm và tr phí, l phí theo quy nh. 3. Ph i báo ngay cho cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v thú y nơi g n nh t khi phát hi n b nh l ho c nghi ng ng v t m c b nh, s n phNm ng v t mang m m b nh. 4. Không ư c t ý ánh tráo, thay i s lư ng ng v t và s n phNm ng v t ã ư c ki m d ch. V n chuy n ng v t s n phNm ng v t và ph i úng l trình theo quy nh. 5. ăng ký trư c 15 ngày v i cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v thú y ư c ki m tra i u ki n VSTY trư c khi cơ s gi t m , buôn bán ng v t, s n phNm ng v t b t u ho t ng. Chương VI X LÝ VI PH M i u 23. Bu c x lý tiêu h y ho c lu c chín s n phNm ng v t không qua ki m d ch, ki m soát gi t m c a ngành thú y trong gi t m , buôn bán, v n chuy n. i u 24. T ch c, cá nhân ho t ng gi t m , buôn bán, v n chuy n ng v t, s n phNm ng v t có hành vi vi ph m Quy nh này ho c các quy nh khác c a pháp lu t v VSTY, VSMT và v sinh an toàn th c phNm, o lư ng, ch t lư ng và nhãn hàng hóa s b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. Chương VII I U KHO N THI HÀNH i u 25. T ch c th c hi n
 12. 1. Giám c S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn ch trì, ph i h p v i các s , ngành có liên quan, y ban nhân dân c p huy n t ch c th c hi n theo n i dung b n Quy nh này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng v n phát sinh c n ph i s a i b sung, S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn có trách nhi m trao i v i các ngành và các a phương liên quan, t ng h p xu t trình UBND t nh xem xét quy t nh./. PH L C I TIÊU CHU N V SINH THÚ Y I V I CƠ S GI T M GIA SÚC T P TRUNG (Kèm theo Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh ng Nai) I. TIÊU CHU N CHUNG V CƠ S H T NG VÀ TRANG THI T BN 1. a i m: - Ph i xa khu dân cư, cách tr c ư ng chính ít nh t 500m. - Không nh hư ng x u t i môi trư ng xung quanh. - m b o có ngu n cung c p nư c, i n n nh. - Thu n ti n giao thông, cao ráo và ư c cơ quan có thNm quy n c p gi y phép. - Có l i vào và l i ra riêng. Có h sát trùng t i m i c ng ra vào. - Có h th ng x lý nư c th i và ch t th i r n. 2. Xây d ng và thi t k cơ b n: a) Yêu c u chung: - Cơ s gi t m ph i ư c thi t k thành 4 khu riêng bi t bao g m: Khu s ch, khu bNn, khu v c hành chính và khu x lý ch t th i. - Khu s ch và khu bNn m b o khép kín và lưu thông theo m t chi u. - L i vào các khu v c s n xu t ph i có h sát trùng. - M i khu v c s n xu t ph i có nơi v sinh, thay qu n áo riêng bi t. - Trong khu v c gi t m không ư c nuôi nh t b t c m t loài ng v t nào khác như chó, mèo, chim... - Không ư c s d ng b t c ph n nào c a khu gi t m làm nhà .
 13. - Nơi r a tay trong khu v c s n xu t ph i cung c p y nư c s ch, xà phòng, khăn lau tay s d ng m t l n hay máy s y khô tay. b) Tư ng và tr n: - Tư ng cao ít nh t 2,5m. T n n tr lên ít nh t 2m ph i lát b ng v t li u d v sinh tiêu c, không th m nư c. - Tư ng và tr n ph i nh n, sáng màu, ch ng l ng ng b i, ch ng n m m c. Có kh năng ch u ư c Nm, nhi t cao và s ăn mòn c a các hóa ch t dùng v sinh tiêu c. - Các góc tư ng và sàn, tư ng và tr n ph i ư c trát nghiêng ít nh t là 2,5 cm. nh ng nơi có tư ng l ng, u tư ng ph i ư c làm vát 45o. - Tr n ph i cao ít nh t là 3m. Trong ó, nh ng khu v c có giá m treo thì tr n ph i cao hơn giá m ít nh t là 1m. c) Sàn: - Sàn ph i làm b ng v t li u c ng, b n, nh n, không trơn trư t (bê tông, granitô…) không th m nư c, ng nư c. - Các ch n i c a sàn ph i ư c làm b ng ch t li u ch ng th m và ư c ánh vát 45o so v i b m t sàn. - Sàn có d c như sau tính theo chi u cao/chi u dài: Khu v c r a: 1:25; khu v c Nm ư t: 1:50; khu v c khác: 1:100. - B m (n u có) ph i cao hơn sàn ít nh t là 30 cm. d) C a ra vào, c a s : - C a s không m ra hư ng d b ô nhi m b i, khói, khí c. - C a s có lư i ngăn chim, côn trùng. - C a s cao ít nh t là 1,8m so v i m t sàn. - B c a s có d c là 45o. e) ư ng v n chuy n, c a ra vào và c ng: - C a ra vào, ư ng v n chuy n và c ng ph i ư c thi t k t các v t li u ch ng r ho c ư c b c b ng các v t li u ch ng r . - Nơi s d ng các v t li u như inh tán, inh vít u ph i láng sơn ti n cho vi c v sinh.
 14. - ư ng v n chuy n, c a ra vào ư c dùng v n chuy n s n phNm b ng móc ho c xe Ny ph i r ng tránh va ch m v i s n phNm. - C a ra vào c a các phòng ch bi n n i ra ngoài ph i l p t các thi t b t óng. Rèm nh a mành ch dùng trong các phòng mà s n phNm ã ư c óng gói chuy n qua. 3. Trang thi t b , d ng c : - Trang thi t b , d ng c c a m i khu v c ph i dùng riêng. - Trang thi t b , d ng c dùng trong quá trình gi t m ph i ư c làm b ng v t li u b n, không r , không b ăn mòn. - Trang thi t b ph i ư c làm b ng v t li u không c, không có kh năng ph n ng gây c v i s n phNm, v i nư c, các lo i hóa ch t dùng trong quá trình gi t m và v sinh tiêu c. 4. H th ng chi u sáng, thông khí: a) Ánh sáng: - Các khu v c bên trong nơi gi t m ph i m b o có ánh sáng t nhiên ho c ánh sáng i n tr ng theo quy nh sau: + Khu gi t m ng v t: 300 Lux + Khu khám th t và ph t ng: 500 Lux + Khu pha l c th t: 300 Lux + Khu c p ông óng gói: 200 Lux - Bóng èn ph i có lư i b o v ngăn ng a nh hư ng khi èn v . b) H th ng thông khí, i u hòa không khí: - H th ng thông khí ph i ư c thi t k tránh s lưu ch t bNn t quá trình s n xu t vào h th ng và ngăn ư c vi c Ny không khí t khu bNn sang khu s ch. - H th ng thông khí m b o lu ng khí s ch theo chi u t khu s ch n khu bNn. - C a thông gió ph i có lư i b o v . 5. H th ng cung c p nư c s n xu t: - Nư c s d ng trong quá trình gi t m ph i là nư c s ch, ư c ki m tra nh kỳ và t các tiêu chuNn v hóa h c cũng như vi sinh v t theo quy nh c a C c Thú y. - Ph i có ngu n cung c p nư c nóng và t nhi t 80oC.
 15. - Ngu n nư c cung c p cho quá trình gi t m ph i mb o s lư ng: L n: 100 lít/ con; trâu, bò: 300 lít /con. - Nư c nóng t nhi t 80o C. 6. H th ng x lý nư c th i, ch t th i r n, ph phNm, s n phNm không t yêu c u: a) H th ng x lý nư c th i, ch t th i r n, ph phNm ư c t v trí cu i hư ng gió chính. b) H th ng x lý nư c th i: H th ng nư c th i c a cơ s chia thành 2 ư ng riêng bi t: - H th ng d n nư c th i t khu v sinh: ư c d n tr c ti p ra h th ng nư c th i chung bên ngoài. - H th ng nư c th i gi t m : + ư c thi t k d n t khu s ch n khu bNn b ng ư ng c ng có n p y và mb o không ng l i trên sàn. + Có lư i ch n rác và h ga t p trung các ch t th i r n còn sót l i trư c khi nư c th i vào h th ng x lý. + Nư c th i trư c khi th i ra môi trư ng ph i m b o các tiêu chuNn k thu t theo quy nh c a C c Thú y. c) H th ng x lý ch t th i r n, ph phNm, s n phNm không t yêu c u: - Toàn b ch t th i r n sau quá trình gi t m ph i ư c x lý trư c khi ưa ra ngoài cơ s gi t m . - Các thùng ng ph ph phNm ph i có n p y và ư c ánh d u theo ch c năng s d ng. 7. Khu x lý ch t th i: - Sàn nhà ph i d c v phía h th ng nư c th i. - ư ng nư c th i ph i có ư ng kính ít nh t 10cm và có n p yb ov . - Hư ng dòng ch y c a nư c th i ph i t khu v c s ch n khu v c bNn. - H th ng x lý ch t th i như (Biogas, h sinh h c…). II. KHU B N 1. Nơi nh p ng v t vào lò m : a) Nơi nh p ng v t vào lò m :
 16. - Nơi nh p ng v t ph i có trang thi t b m b o vi c b c d ng v t an toàn tránh gây thương tích cho ng v t gi t m . - Có di n tích nuôi nh t s lư ng ng v t ít nh t 0,55m2 cho m i con l n. - Ph i có mái che, n n ph i lát b ng bê tông ho c các ch t li u cho phép ch ng trơn trư t, d thoát nư c, d v sinh tiêu c. b) Khu v c r a xe chuyên ch : - Ph i có h th ng thoát nư c g n khu tr hàng. - Sàn khu r a xe m b o có s c b n, không th m nư c, có d c ít nh t là 1:50. - Nư c th i t khu r a xe ph i ch y vào h x lý ch t th i. - ư ng d n nư c th i t khu v c này ph i có ư ng kính h p lý th i s lư ng l n ch t th i r n trong khi r a xe. - C n cung c p nư c v i áp su t thích h p. - Khu v c r a các phương ti n v n chuy n ph i ư c làm s ch ngay sau khi công vi c k t thúc. 2. Khu v c t m và gây b t ng: a) Ch c ti t và tháo ti t. - H th ng c t ti t ng v t ph i có cao m b o thân th t cách sàn 30cm. - Khu v c tháo ti t ph i ư c thi t k và b trí máu không làm ô nhi m sàn gi t m . Máng c t ti t ph i cao ít nh t 15cm. b) Nhúng nư c nóng, c o lông và làm s ch: - Nhúng nư c nóng, c o lông và làm s ch ph i ư c ti n hành nơi tách bi t v i ph n còn l i c a khu tách thân th t. - Thùng nhúng ph i làm b ng v t li u không r . - Ph i có h th ng hút hơi nư c ngưng t ra không khí bên ngoài. - Thi t b c o lông ph i m b o không làm tr y xư c da. - Ph i có d ng c c o nh ng vNy m c trên da, lông và l t móng chân l n. c) R a trư c khi l t b ph t ng. Khu v c r a ph i ư c thi t k m b o nư c th i th a có th thoát i nhanh chóng.
 17. 3. Khu v c l y n i t ng: - ng v t ư c m treo l y n i t ng. - Ph i có nơi ch a n i t ng ăn ư c. Nh ng ph n b i ph i ư c vào thùng kín x lý. - Ph i có khu x lý n i t ng ăn ư c. Gan, lách, th n, tim và ph i ph i x lý tách bi t không x lý chung v i ru t và d dày. Nơi làm lòng ph i m b o không gây ô nhi m nh ng n i t ng ăn ư c khác. - Nơi x lý th t, ph phNm không t tiêu chuNn VSTY. + Ph i có phòng riêng bi t x lý các ph phNm b i. + Ph i có nơi r a tay, ti t trùng và sát khuNn các nơi x lý. III. KHU S CH 1. Khu ki m d ch: - Ph i có không gian 2m2 cho m i nhân viên ki m d ch. - Có 2 ki m d ch viên ng v t i v i cơ s gi t m công su t dư i 240 con/gi ; có 3 ki m d ch viên ng v t i v i cơ s gi t m công su t trên 240 con/gi . 2. Khu v c làm ngu i th t và nơi pha l c th t: - Ph i thoáng mát, tránh s xâm nh p c a côn trùng. - Nhi t phòng ph i ư c duy trì m c dư i 10oC. - Ph i có nhi t k tr c ti p ho c i u khi n t xa và b ph n ghi chép cho m i thi t b l nh. - Nhi t k ph i t v trí có th ph n ánh ư c nhi t th t c a phòng. 3. Khu v c c p ông, óng gói, b o qu n (n u có): Ph i ư c ti n hành trong i u ki n v sinh tránh ô nhi m t i s n phNm. 4. Kho l nh: ng cơ c a nhà l nh ph i t bên ngoài khu gi t m . - Ph i có nhi t k và b ph n i u ch nh nhi t g n tr c ti p ho c i u khi n t xa cho m i thi t b làm l nh trong phòng. IV. V SINH NHÀ XƯ NG - Cơ s ph i thi t l p h th ng n i quy b ng văn b n chi ti t th hi n rõ các yêu c u k thu t và yêu c u v sinh i v i quá trình gi t m .
 18. - Trư c và sau m i ca làm vi c ph i làm v sinh tiêu c sàn n n. - Các trang thi t b , hóa ch t dùng cho tiêu c, kh trùng m b o ư c các yêu c u v an toàn lao ng i v i ngư i s d ng và an toàn th c phNm i v i s n phNm. V. V SINH THI T BN, D NG C - Trư c m i ca s n xu t ph i ki m tra l i v sinh nhà xư ng, thi t b , d ng c . Ch khi các thi t b , d ng c t tiêu chuNn VSTY thì m i ti n hành s n xu t. - Vi c b o dư ng, s a ch a các thi t b , máy móc ch ư c ti n hành sau ca s n xu t khi th t ã ư c chuy n h t i nơi khác. VI. BAO BÌ VÀ ÓNG GÓI - Vi c óng gói ph i ư c ti n hành trong i u ki n v sinh. - Ch t li u s d ng ph i b n b o v s n phNm. - Không nh hư ng t i ch t lư ng s n phNm. VII. YÊU C U V SINH I V I NGƯ I THAM GIA GI T M - Ngư i tham gia tr c ti p s n xu t ph i ư c khám s c kh e trư c khi tuy n d ng và nh kỳ ki m tra l i theo quy nh c a B Y t . - Nh ng ngư i ang b m c các b nh truy n nhi m theo danh m c quy nh c a B Y t không ư c tham gia tr c ti p vào quá trình s n xu t./. PH L C II TIÊU CHU N V SINH THÚ Y I V I CƠ S GI T M GIA C M T P TRUNG (Kèm theo Quy t nh s 03/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh ng Nai) I. TIÊU CHU N CHUNG V CƠ S H T NG VÀ TRANG THI T BN 1. a i m: - Có a i m xây d ng h p lý ư c chính quy n a phương cho phép sau khi có ý ki n thNm nh v i u ki n VSTY c a cơ quan thú y có thNm quy n và các cơ quan có liên quan như y t , môi trư ng. - Ph i cách xa ít nh t i v i khu dân cư là 200m, các công trình công c ng 300m và tr c ư ng chính là 500m; không ư c xây d ng m i các cơ s gi t m n i thành và th xã.
 19. - m b o có ngu n cung c p nư c, i n n nh. - Cơ s gi t m ph i có tư ng rào bao quanh cao t i thi u 2m, ư ng ra vào ph i tr i bê tông và có 2 c ng riêng bi t nh p ng v t và xu t s n phNm ng v t. Có h sát trùng t i m i c ng ra vào. - Có h th ng x lý nư c th i và ch t th i r n. - Thu n ti n giao thông, cao ráo, thoáng khí, không trong vùng nh hư ng c a b i khói, hóa ch t c h i c a nhà máy, xí nghi p. 2. C u trúc c a cơ s gi t m - Cơ s gi t m ph i ư c thi t k thành 4 khu riêng bi t bao g m khu s ch, khu bNn, khu v c hành chính và khu x lý ch t th i. - Khu s ch và khu bNn lưu thông theo m t chi u. - Khu t n tr thú s ng và khu x lý ch t th i ph i n m cu i hư ng gió. - L i vào các khu v c ph i có h sát trùng. - M i khu v c s n xu t ph i có nơi v sinh, thay qu n áo riêng bi t. - Trong khu v c gi t m không ư c nuôi nh t b t c m t loài ng v t nào khác như chó, mèo, chim.... - Nơi r a tay trong khu v c s n xu t ph i cung c p y nư c s ch, xà phòng. II. KHU V C HÀNH CHÍNH - Cơ s gi t m ph i m b o s lư ng và ch t lư ng phòng ngh , ch u r a m t, nhà t m, nhà v sinh áp ng nhu c u s lư ng công nhân làm vi c; nên có phòng Y t , phòng Ki m d ch thú y làm công tác ki m soát gi t m . - Phòng ngh , phòng thay qu n áo, t m r a, phòng v sinh ph i thoáng mát và m b o ánh sáng và thông thoáng theo tiêu chuNn nơi sinh ho t c a B Y t . - Nhà v sinh cách xa nơi gi t m , có c a quay, vòi nư c r a cách m t t ít nh t 1m, t t nh t nên i u khi n b ng chân, không dùng tay i u khi n. - Tr ng cây có bóng mát i u hòa không khí và che ch n gió b i. III. NƠI NUÔI NH T GIA C M TRƯ C KHI GI T M - Có khu lưu gi gia c m trư c gi t m ch a g p hai l n s lư ng gia c m gi t m trong ngày. - Có l i i riêng bi t v i khu gi t m .
 20. - Nơi b c x p gia c m lên xu ng không ư c trơn trư t, có d c ít nh t 5% và thoát nư c d dàng khi làm v sinh, c r a. - Có nơi r a, sát trùng phương ti n v n chuy n thích h p. Vi c lau r a, sát trùng phương ti n v n chuy n ph i theo úng tiêu chuNn VSTY. IV. KHU V C GI T M 1. i u ki n chung: a) Tư ng: - Cao nh t 2.5m; tư ng lát g ch men tr ng ít nh t cao ít nh t 2m, ph n trên sơn màu sáng. - Các g c tư ng, góc tư ng và sàn, tư ng và tr n ph i ư c trát nghiêng ít nh t 2,5cm. nh ng nơi có tư ng l ng, u tư ng ph i ư c vát g c tránh bám ch t bNn. - G c gi a tư ng và n n nghiêng d c ít nh t 2% không ng nư c và d r a. b) Sàn: - Sàn ph i làm b ng v t li u c ng, b n, nh n, không trơn trư t, không th m nư c, không ng nư c. - Các ch n i c a sàn ph i ư c làm b ng ch t li u ch ng th m và ư c ánh vát 45 so v i n n m t sàn. - Sàn có d c tính như sau: Khu v c r a: 4%; khu v c Nm ư t: 2%; khu v c khác: 1% c) Tr n: - Tr n ph i cao ít nh t 3m. Trong ó, nh ng khu v c có ư ng dây treo gia c m ph i cách m t sàn n n trong kho ng 0,8-1m. d) C a ra vào, c a s : - C a không m ra hư ng d b ô nhi m b i, khói, khí c và có màn che b i. - C a s cao ít nh t 1,8m so v i m t sàn, có lư i ngăn chim, côn trùng. - B c a s có d c là 45o. e) H th ng ch ng ng v t gây h i: - Cơ s thi t k ph i ch ng ư c s thâm nh p c a côn trùng, chim, chu t và các lo i ký sinh trùng có h i khác.
Đồng bộ tài khoản