Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
56
lượt xem
7
download

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH Đ NH Đ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 03/2009/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH CHÍNH SÁCH B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI Đ NH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Đ t đai ngày 26/11/2003; Căn c Ngh đ nh s 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t Đ t đai; Căn c Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t; Căn c Ngh đ nh s 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v s a đ i, b sung m t s đi u c a các Ngh đ nh hư ng d n thi hành Lu t Đ t đai và Ngh đ nh s 187/2004/NĐ-CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy đ nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t, thu h i đ t, th c hi n quy n s d ng đ t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t và gi i quy t khi u n i v đ t đai; Xét đ ngh c a S Tài chính và S Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành Quy đ nh v chính sách b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t trên đ a bàn t nh kèm theo Quy t đ nh này. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t đ nh s 16/2008/QĐ-UBND ngày 27/3/2008 c a UBND t nh; Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám đ c các S Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng; Giám đ c Kho b c Nhà nư c t nh; Th trư ng các S , Ban thu c t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH T CH
 2. Nguy n Văn Thi n QUY Đ NH CHÍNH SÁCH B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI Đ NH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I Đ T TRÊN Đ A BÀN T NH (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 03/2009 /QĐ-UBND ngày 15/01/2009 c a UBND t nh) Đ tri n khai th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái đ nh cư phù h p v i nh ng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và tình hình th c t c a đ a phương, UBND t nh ban hành Chính sách b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nu c thu h i đ t trên đ a bàn t nh v i m t s n i dung c th sau: Chương I NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh. Quy đ nh này áp d ng cho công tác b i thư ng, h tr và tái đ nh cư khi Nhà nư c thu h i đ t theo quy đ nh c a pháp lu t trên đ a bàn t nh; không áp d ng nh ng d án có chính sách b i thư ng, h tr và tái đ nh cư riêng. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng. Đ i tư ng áp d ng Quy đ nh này là các t ch c, gia đình, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đang s d ng đ t trên đ a bàn t nh Bình Đ nh b Nhà nư c thu h i ho c b thi t h i tài s n trên đ t, tài s n g n li n v i đ t khi Nhà nư c thu h i đ t. Đi u 3. Gi i thích t ng . M t s t ng trong Quy đ nh này đư c hi u như sau: 1. Thu h i đ t là vi c Nhà nư c ra quy t đ nh hành chính đ thu l i quy n s d ng đ t, thu l i đ t đã giao cho t ch c, h gia đình, cá nhân. 2. B i thư ng khi Nhà nư c thu h i đ t là vi c Nhà nư c tr l i giá tr quy n s d ng đ t đ i v i di n tích đ t b thu h i cho ngư i b thu h i đ t. 3. H tr là vi c Nhà nư c giúp đ thêm cho ngư i b thu h i đ t ngoài vi c b i thư ng theo quy đ nh. 4. Ti n s d ng đ t là s ti n mà ngư i s d ng đ t ph i tr cho Nhà nư c khi Nhà nư c giao quy n s d ng đ t.
 3. Chương II B I THƯ NG, H TR THI T H I V Đ T Đi u 4. Nguyên t c b i thư ng v đ t. Nguyên t c b i thư ng v đ t th c hi n theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. Ngoài ra còn đư c quy đ nh b sung nguyên t c xác đ nh di n tích đ t b i thư ng, h tr c th như sau: 1. Di n tích đ t đư c b i thư ng, h tr căn c di n tích trên b n đ đ a chính phù h p v i hi n tr ng do các đơn v có tư cách pháp nhân đo đ c và đã đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t ho c b n đ do các cơ quan nhà nư c l p đ ph c v cho công tác b i thư ng c a d án đó. Đ i v i các d án chưa có b n đ thì di n tích đ t đ xem xét b i thư ng đư c xác đ nh trên cơ s đo đ c th c t . 2. Trư ng h p th a đ t s d ng trư c ngày quy ho ch, k ho ch s d ng đ t nhưng không có tên trong s b thu thì đư c b i thư ng t i đa không quá đơn giá đ t h ng 4 cùng lo i đ i v i đ t nông nghi p và đơn giá đ t c a th a đ t li n k đ i v i đ t và ph i kh u tr nghĩa v tài chính v đ t theo quy đ nh. 3. Trư ng h p có chênh l ch gi a di n tích đo đ c th c t v i di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng đ t thì đư c b i thư ng như sau: a. N u di n tích đo đ c th c t nh hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng đ t thì b i thư ng theo di n tích đo đ c th c t . b. N u di n tích đo đ c th c t nhi u hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng đ t do vi c đo đ c trư c đây thi u chính xác ho c do khi kê khai đăng ký trư c đây ngư i s d ng đ t không kê khai h t di n tích nhưng toàn b ranh gi i th a đ t đã đư c xác đ nh, không có tranh ch p v i nh ng ngư i s d ng đ t li n k , không do l n, chi m thì b i thư ng theo di n tích đo đ c th c t . c. N u di n tích đ t đo đ c th c t nhi u hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng đ t, đư c y ban nhân dân c p xã nơi có đ t xác nh n di n tích nhi u hơn là do khai hoang ho c nh n chuy n quy n c a ngư i s d ng đ t trư c đó, đ t đã s d ng n đ nh và không có tranh ch p thì đư c b i thư ng theo di n tích đo đ c th c t . d. Không b i thư ng v đ t đ i v i ph n di n tích đ t nhi u hơn di n tích đ t ghi trên gi y t v quy n s d ng đ t mà di n tích đ t nhi u hơn là do hành vi l n, chi m mà có. Đi u 5. Đi u ki n đ đư c b i thư ng v đ t. Ngoài quy đ nh đi u ki n đ đư c b i thư ng v đ t theo quy đ nh t i Đi u 8 Ngh đ nh s 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Đi u 3, Đi u 67 Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph , UBND t nh quy đ nh b sung đi u ki n đ đư c b i thư ng v đ t trên đ a bàn t nh như sau: Đ i v i các h gia đình, cá nhân b thu h i đ t có Quy t đ nh c p đ t hay gi y phép s d ng đ t c a B Tư l nh Quân khu 5, c a Binh ch ng, c a Quân đoàn, c a Binh đoàn c p trư c ngày 15/10/1993 đ u đư c công nh n là m t trong các gi y t h p pháp đ đi u ki n đ đư c đư c b i thư ng v đ t. Đi u 6. Đơn giá đ t, h n m c giao đ t , h n m c công nh n đ t đ b i thư ng, h tr v đ t.
 4. 1. Đơn giá đ t đ b i thư ng, h tr v đ t là đơn giá đ t hi n hành t i th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t do UBND t nh quy đ nh và công b có cùng m c đích s d ng đ t v i đ t b thu h i; không b i thư ng, h tr theo đơn giá c a lo i đ t s đư c chuy n đ i m c đích s d ng sau khi thu h i ho c không b i thư ng theo đơn giá c a lo i đ t do th c t ngư i s d ng đ t chuy n đ i m c đích s d ng không phù h p v i m c đích s d ng đ t đã đư c giao đ t theo quy đ nh c a pháp lu t . 2. Vi c đi u ch nh đơn giá đ t b i thư ng, h tr v đ t đã đư c c p có th m quy n phê duy t trong phương án b i thư ng, h tr trong trư ng h p ch m chi tr ti n b i thư ng, h tr đư c quy đ nh như sau: a. Vi c ch m chi tr ti n b i thư ng, h tr v đ t do cơ quan, t ch c có trách nhi m b i thư ng gây ra (do chưa thông báo nh n ti n b i thư ng, do thi u v n chi tr , chưa b trí đ t tái đ nh cư) thì đư c đi u ch nh, b sung tăng giá tr b i thư ng, h tr theo đơn giá đ t và chính sách b i thư ng, h tr v đ t t i th i đi m chi tr ti n b i thư ng. b.Vi c ch m chi tr ti n b i thư ng, h tr v đ t do ngư i b thu h i đ t gây ra (không ch u nh n ti n b i thư ng, h tr và nh n đ t tái đ nh cư đ khi u ki n mà nh ng v n đ khi u ki n không thu c l i c a cơ quan, t ch c có trách nhi m b i thư ng) thì v n đư c b i thư ng, h tr theo đơn giá đ t và chính sách b i thư ng, h tr v đ t theo phương án đã đư c c p có th m quy n phê duy t; không đi u ch nh tăng theo đơn giá đ t và chính sách b i thư ng, h tr v đ t t i th i đi m chi tr ti n b i thư ng. 3. H n m c giao đ t , h n m c công nh n đ t đ b i thư ng, h tr v đ t trong Quy đ nh này là h n m c giao đ t , h n m c công nh n đ t hi n hành t i th i đi m thu h i đ t do UBND t nh quy đ nh. Đi u 7. B i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i. 1. Chi phí đ u tư vào đ t còn l i là các chi phí th c t ngư i s d ng đ t đã đ u tư vào đ t đ s d ng đ t theo m c đích đư c giao mà đ n th i đi m Nhà nư c thu h i đ t còn chưa thu h i đư c. 2. Các kho n chi phí đ u tư vào đ t còn l i ph i có đ y đ h sơ, ch ng t , th c t ch ng minh. Chi phí đ u tư vào đ t còn l i đư c xác đ nh b ng t ng chi phí h p lý đ u tư vào đ t tr đi chi phí tương ng v i th i gian đã s d ng đ t. 3. Các kho n chi phí đ u tư vào đ t đư c tính bao g m: - Ti n s d ng đ t c a th i h n chưa s d ng đ t trong trư ng h p giao đ t có th i h n; ti n thuê đ t đã n p trư c cho th i h n chưa s d ng đ t (có ch ng t hóa đơn n p ti n). - Các kho n chi phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o đ t đ c i t o đ t hi n tr ng khi giao đ t cho phù h p v i m c đích s d ng đ t đư c giao. - Các kho n chi phí khác liên quan tr c ti p có căn c ch ng minh đã đ u tư vào đ t, mà đ n th i đi m Nhà nư c thu h i đ t còn chưa thu h i đư c. Nh ng chi phí không đ h sơ, ch ng t ho c không có th c t ch ng minh thì không đư c b i thư ng. H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư có trách nhi m xem xét, t ng h p các chi phí th c t đ u tư vào đ t còn l i trình c p có th m quy n phê duy t phương án b i thư ng quy t đ nh đ b i thư ng cho các đ i tư ng b Nhà nư c thu h i đ t.
 5. 4. Đ i v i đ t đã đư c Nhà nư c b i thư ng, h tr v đ t theo đơn giá đ t tương ng đư c quy đ nh t i Quy đ nh này thì không đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i theo quy đ nh t i Kho n 2, 3 Đi u này. Đi u 8. B i thư ng, h tr đ i v i đ t nông nghi p. 1. Đ i v i h gia đình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p trên đ t nông nghi p đư c Nhà nư c giao đ t ho c có ngu n g c đư c Nhà nư c giao đ t, nh n chuy n như ng t ngư i khác, nh n th a k theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v đ t đai khi Nhà nu c thu h i đ t thì đư c b i thư ng v đ t nông nghi p theo quy đ nh sau: a/ Đư c b i thư ng ph n di n tích đ t nông nghi p th c t s d ng b thu h i nhưng không vư t quá m c quy đ nh sau: - Đ i v i đ t tr ng cây hàng năm, đ t nuôi tr ng th y s n, đ t làm mu i không quá 02 ha/h đ i v i m i lo i đ t. - Đ i v i đ t tr ng cây lâu năm không quá 10 ha/h đ i v i đ t t i các xã, phư ng, th tr n đ ng b ng và không quá 30 ha/h đ i v i đ t t i các xã, phư ng, th tr n mi n núi, trung du. - Đ i v i đ t tr ng r ng s n xu t không quá 30 ha/h . b. Đ i v i ph n di n tích đ t nông nghi p vư t m c theo quy đ nh t i Ti t a Kho n này n u có ngu n g c do th a k , t ng cho, nh n chuy n như ng c a ngư i khác ho c t khai hoang theo quy ho ch đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t thì đư c b i thư ng v đ t; các trư ng h p di n tích đ t vư t m c quy đ nh trên do có ngu n g c khác không đư c b i thư ng. 2. Đ i v i h gia đình, cá nhân không tr c ti p s n xu t đ i v i đ t nông nghi p đã đư c c p có th m quy n giao đ t không thu ti n s d ng đ t, khi Nhà nư c thu h i đ t thì không đư c b i thư ng v đ t. 3. Các trư ng h p không đư c b i thư ng v đ t nông nghi p nhưng ngư i s d ng đ t có đ u tư vào đ t thì tùy theo t ng trư ng h p c th H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư xem xét, đ ngh c p có th m quy n quy t đ nh m c h tr đ u tư vào đ t nhưng không vư t quá 30% giá tr b i thư ng c a đ t. 4. B i thư ng, h tr đ i v i đ t nông nghi p c a nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh. a. Đ t nông nghi p s d ng chung c a nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh không đư c b i thư ng v đ t, nhưng đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i đ i v i các chi phí đ u tư vào đ t còn l i không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. Vi c xác đ nh chi phí đ u tư vào đ t còn l i theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Quy đ nh này. b. Đ i v i đ t h gia đình, cá nhân nh n giao khoán đ t nông nghi p (không bao g m đ t r ng đ c d ng, r ng phòng h ) c a các nông, lâm trư ng qu c doanh, khi Nhà nư c thu h i đ t nhưng không đư c hoán đ i đ t nông nghi p t i v trí khác thì không đư c b i thư ng v đ t, nhưng đư c h tr như sau: b.1. Đ i v i h gia đình, cá nhân nh n giao khoán đ t là cán b , công nhân viên c a nông, lâm trư ng qu c doanh đang làm vi c ho c đã ngh hưu, ngh m t s c lao đ ng, thôi vi c đư c hư ng tr c p đang tr c ti p s n xu t nông, lâm nghi p; h gia đình, cá nhân nh n khoán đang tr c ti p s n xu t nông nghi p và có ngu n s ng ch y u t s n
 6. xu t nông nghi p thì đư c h tr 100% đơn giá đ t tính theo di n tích đ t th c t b thu h i nhưng không quá h n m c giao đ t nông nghi p theo quy đ nh. b.2. Đ i v i các h gia đình, cá nhân nh n khoán không thu c đ i tư ng t i Đi m b1 Ti t này, ch đư c h tr chi phí th c t đ u tư vào đ t còn l i. Trư ng h p th c s có đ u tư vào đ t nhưng không xác đ nh đư c chi phí đ u tư vào đ t còn l i thì m c h tr b ng 30% giá tr đ t b thu h i. 5. B i thư ng, h tr đ t nông nghi p thu c qu đ t công ích c a xã, phư ng, th tr n. a. Đ t nông nghi p thu c qu đ t công ích c a xã, phư ng, th tr n khi Nhà nư c thu h i đ t thì không đư c b i thư ng v đ t nhưng đư c h tr cho ngân sách xã, phư ng, th tr n 100% giá tr đ t b thu h i đ đ u tư xây d ng các công trình h t ng, phúc l i công c ng c a xã, phư ng, th tr n. b. Đ i v i ngư i thuê đ t công ích c a xã, phư ng, th tr n đ s n xu t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i đ t thì không đư c b i thư ng v đ t. Trư ng h p có chi phí đ u tư vào đ t thì đư c h tr chi phí đ u tư vào đ t th c t còn l i; n u không xác đ nh đư c chi phí đ u tư vào đ t th c t còn l i thì đư c h tr chi phí đ u tư vào đ t còn l i b ng 30% giá tr đ t b thu h i. Kinh phí h tr chi phí đ u tư vào đ t còn l i cho các h gia đình, cá nhân đư c tr vào ph n kinh phí h tr cho ngân sách các xã, phư ng, th tr n theo quy đ nh t i Ti t a Kho n này. 6. Đ i v i đ t nông nghi p h t th i h n giao đ t đư c quy đ nh b i thư ng, h tr như sau: a. Đ i v i đ t nông nghi p h t th i h n giao đ t chưa đư c gia h n th i gian ti p t c s d ng nhưng t i th i đi m h t th i h n giao đ t mà đ t đó không vi ph m các hành vi quy đ nh t i Kho n 4 Đi u 14 c a Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph đư c UBND c p xã xác nh n thì đư c b i thư ng, h tr v đ t nông nghi p theo quy đ nh t i Quy đ nh này. b. Đ i v i đ t nông nghi p h t th i h n giao đ t chưa đư c gia h n th i gian ti p t c s d ng nhưng t i th i đi m h t th i h n giao đ t mà đ t đó b vi ph m các hành vi quy đ nh t i Kho n 4 Đi u 14 c a Ngh đ nh s 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph đư c UBND c p xã xác nh n thì đư c b i thư ng, h tr như sau: - Di n tích đ t n m trong cân đ i giao quy n s d ng đ t nông nghi p trư c đây đã đư c c p có th m quy n phê duy t thì đư c b i thư ng, h tr như trư ng h p quy đ nh t i Ti t a, Kho n này. - Di n tích đ t n m ngoài cân đ i giao quy n s d ng đ t nông nghi p trư c đây đã đư c c p có th m quy n phê duy t thì không đư c b i thư ng v đ t; ch xem xét h tr chi phí đ u tư vào đ t b ng 30% giá tr đ t nông nghi p. Đi u 9. B i thư ng đ i v i đ t phi nông nghi p (tr đ t ) c a h gia đình, cá nhân. 1. H gia đình, cá nhân s d ng đ t phi nông nghi p do c p có th m quy n cho thuê đ t thì khi Nhà nư c thu h i đ t không đư c b i thư ng v đ t, ch đư c b i thư ng chi phí đ u tư vào đ t còn l i theo quy đ nh t i Đi u 7 c a Quy đ nh này. Trư ng h p không xác đ nh đư c chi phí đ u tư vào đ t còn l i thì đư c b i thư ng b ng 20% giá tr đ t phi nông nghi p b thu h i.
 7. 2. Đ i v i đ t xây d ng công trình văn hóa, di tích l ch s , đình, chùa, am, mi u do c ng đ ng dân cư t qu n thì toàn b di n tích đ t đư c b i thư ng b ng m t t l ph n trăm (%) theo giá đ t li n k đư c quy đ nh như sau: a. Đư c b i thư ng b ng 100% so đơn giá đ t li n k n u t ng di n tích đ t ≤ 1.000m2; b. Đư c b i thư ng b ng 70% so đơn giá đ t li n k n u t ng di n tích đ t > 1.000m2 . 3. Giá đ t li n k quy đ nh t i Kho n 2 Đi u này là đơn giá đ t c a th a đ t li n k ; trư ng h p th a đ t xây d ng công trình văn hóa, di tích l ch s , đình, chùa, am, mi u có ti p giáp v i nhi u th a đ t có đơn giá đ t khác nhau thì đơn giá đ t li n k là đơn giá đ t bình quân c a các th a đ t đó; trư ng h p các th a đ t li n k không ph i là đ t thì đơn giá đ t li n k đư c xác đ nh là đơn giá đ t c a th a đ t có nhà g n nh t ho c giá đ t bình quân c a các th a đ t có nhà g n nh t. Đi u 10. B i thư ng, h tr đ i v i đ t . 1. Ngư i s d ng đ t có đ đi u ki n đ đư c b i thư ng v đ t, khi Nhà nư c thu h i đ t thì đư c b i thư ng b ng ti n đ i v i di n tích đ t b thu h i đ đi u ki n b i thư ng v đ t theo đơn giá đ t quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy đ nh này. 2. Ngoài vi c b i thư ng đ t theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này n u các h gia đình, cá nhân có t ng di n tích giao đ t tái đ nh cư nh hơn t ng di n tích đ t đ đi u ki n b i thư ng b thu h i thì đư c h tr thêm 40% giá tr đ t theo đơn giá đ t b i thư ng đ i v i ph n chênh l ch t ng di n đ t b thu h i đ đi u ki n b i thư ng l n hơn t ng di n tích giao đ t tái đ nh cư. 3. B i thư ng đ i v i đ t do các cơ quan, đơn v t qu n b trí cho cán b , công nhân viên thì đư c b i thư ng, h tr v đ t như sau: a. Đ i v i đ t có ngu n g c đư c UBND t nh giao cho các cơ quan, đơn v xây khu t p th đ b trí theo hình th c bán nhà cho cán b , công nhân viên ho c b trí đ t cho cán b , công nhân viên t xây nhà đ đư c hình thành t trư c ngày 01/7/2004 và đư c UBND xã, phư ng, th tr n xác đ nh không có tranh ch p thì ngư i s d ng đ t đư c b i thư ng đ t theo di n tích đ t th c t s d ng b thu h i nhưng không vư t quá h n m c giao đ t . Riêng các trư ng h p đư c các cơ quan, đơn v bán nhà ho c b trí đ t đ t xây nhà đư c hình thành t ngày 15/10/1993 đ n trư c ngày 01/7/2004 thì ti n b i thư ng đ t ph i tr đi 50% ti n s d ng đ t ph i n p theo quy đ nh. b. Đ i v i đ t có ngu n g c như quy đ nh t i Ti t a Kho n này nhưng ngư i s d ng đ t là nhà t p th do cơ quan, đơn v xây d ng và b trí đ (không ph i đư c bán) thì ngư i s d ng đ t không đư c b i thư ng v đ t mà ch đư c h tr b ng 50% giá tr đ t b thu h i đ i v i ph n di n tích đ t không vư t quá h n m c giao đ t . c. Đ i v i nhà thu c s h u nhà nư c đư c giao cho các cơ quan qu n lý s d ng không ph i m c đích đ nhưng các cơ quan, đơn v t ý b trí nhà cho cán b , công nhân viên đ , khi Nhà nư c thu h i đ t thì ngư i s d ng nhà đư c h tr v giá tr đ t như sau: - N u vi c b trí nhà - đ t đã đư c hình thành t trư c ngày 01/7/2004 thì đư c h tr b ng 30% giá tr đ t tính theo di n tích th c t s d ng không có tranh ch p nhưng không vư t quá h n m c giao đ t . - N u vi c b trí nhà - đ t đư c hình thành t ngày 01/7/2004 tr v sau thì không đư c h tr v đ t.
 8. 4. Đ i v i các trư ng h p xây d ng nhà r m trên đ m, sông, r ch, m t nư c trái phép thì không đư c b i thư ng v đ t nhưng đư c h tr v đ t theo giá đ t k như sau: a. Trư ng h p xây d ng trư c ngày 15/10/1993 đư c h tr 100% giá tr đ t tính theo di n tích nhà b gi i t a nhưng t i đa không vư t quá h n m c giao đ t . b. Trư ng h p xây d ng t ngày 15/10/1993 đ n trư c ngày 01/7/2004 thì đư c h tr 50% giá tr đ t tính theo di n tích nhà b gi i t a nhưng t i đa không vư t quá h n m c giao đ t . c. Trư ng h p xây d ng t ngày 01/7/2004 tr v sau ho c tái l n chi m thì không đư c b i thư ng, h tr v đ t. Ngư i có nhà c a và v t ki n trúc bu c ph i tháo d , di d i giao tr đ t cho Nhà nư c. 5. Đ i v i đ t đư c giao đ t không đúng th m quy n trư c ngày 01/7/2004 nhưng đã n p ti n s d ng đ t mà chưa đư c c p gi y ch ng nh n v quy n s d ng đ t thì đư c b i thư ng theo quy đ nh sau: a. Đư c b i thư ng toàn b di n tích đư c giao đ t theo giá đ t đ i v i trư ng h p đư c giao đ t trư c ngày 15/10/1993. b. Đư c b i thư ng toàn b di n tích đư c giao đ t theo giá đ t nhưng ph i tr đi 50% ti n s d ng đ t ph i n p theo quy đ nh đ i v i ph n di n tích đ t vư t h n m c giao đ t trong trư ng h p đư c giao t ngày 15/10/1993 đ n trư c ngày 01/7/2004. 6. Đ i v i đ t có nhà đã s d ng t trư c ngày 01/7/2004 nhưng không có gi y t v quy n s d ng đ t theo quy đ nh, đ t không vi ph m quy ho ch chi ti t xây d ng đư c phê duy t và công b , đ t không do l n chi m hành lang b o v công trình công c ng đã đư c công b và c m m c, đ t không do l n chi m đ t chuyên dùng đã giao cho các t ch c, cá nhân khác và đư c UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n là đ t s d ng n đ nh không có tranh ch p thì đư c b i thư ng, h tr theo giá đ t đ i v i ph n di n tích đ t th c t đang s d ng b thu h i nhưng không vư t quá h n m c giao đ t . Riêng trư ng h p đ t đư c s d ng t ngày 15/10/1993 đ n trư c ngày 01/7/2004 thì ti n b i thư ng, h tr theo giá đ t theo quy đ nh trên ph i tr đi 50% ti n s d ng đ t ph i n p theo quy đ nh c a Nhà nư c. Đ i v i ph n di n tích đ t b thu h i vư t h n m c giao đ t nêu trên (n u có) đư c b i thư ng, h tr theo đ t nông nghi p ho c theo đ t nông nghi p xen k trong khu dân cư như sau: - Đ i v i đ t s d ng n đ nh trư c ngày 15/10/1993 thì đư c b i thư ng, h tr theo đ t nông nghi p xen k trong khu dân cư. - Đ i v i đ t s d ng n đ nh t ngày 15/10/1993 đ n trư c ngày 01/7/2004 thì đư c b i thư ng, h tr theo đ t nông nghi p. Đi u 11: B i thư ng v đ t đ i v i th a đ t có vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà có gi y t v quy n s d ng đ t. 1. Th a đ t có vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà có gi y t v quy n s d ng đ t theo quy đ nh, khi Nhà nư c thu h i đ t thì di n tích đ t b thu h i đư c tính b i thư ng theo giá đ t đư c xác đ nh như sau: a. Đ i v i th a đ t đư c hình thành trư c ngày 18/12/1980 đư c xác đ nh :
 9. - Toàn b di n tích đ t b thu h i đư c b i thư ng theo giá đ t n u trong các lo i gi y t v quy n s d ng đ t theo quy đ nh có xác đ nh rõ ranh gi i đ t ho c đ t th cư, theo đó toàn b di n tích đ t b thu h i thu c đ t ho c đ t th cư. - B i thư ng không quá năm (05) l n h n m c giao đ t nhưng không vư t quá di n tích đ t b thu h i theo giá đ t đ i v i trư ng h p trong các gi y t v quy n s d ng đ t không ghi rõ ranh gi i, di n tích đ t ho c đ t th cư. b. Đ i v i th a đ t đư c hình thành t ngày 18/12/1980 đ n trư c ngày 01/7/2004 đư c xác đ nh: - Toàn b di n tích đ t b thu h i đư c b i thư ng theo giá đ t n u trong các gi y t v quy n s d ng đ t ghi rõ ranh gi i đ t , theo đó di n tích đ t b thu h i thu c đ t . Trư ng h p di n tích đ t ghi trong các gi y t v quy n s d ng đ t nh hơn h n m c công nh n đ t thì xác đ nh di n tích đ t đư c b i thư ng theo giá đ t b ng h n m c công nh n đ t nhưng không vư t quá di n tích đ t b thu h i. - Trư ng h p gi y t v quy n s d ng đ t c a th a đ t đó không ghi rõ di n tích đ t thì di n tích đ t đư c b i thư ng theo giá đ t b ng h n m c công nh n đ t n u di n tích đ t b thu h i l n hơn h n m c công nh n đ t ho c b i thư ng toàn b di n tích đ t b thu h i theo giá đ t n u di n tích đ t b thu h i nh hơn h n m c công nh n đ t . c. Đ i v i th a đ t đư c s d ng n đ nh trư c ngày 01/7/2004 có hi n tr ng nhà và các công trình xây d ng trên đ t b thu h i có di n tích xây d ng th c t l n hơn di n tích đ t ghi trong các lo i gi y t v quy n s d ng đ t ho c l n hơn h n m c công nh n đ t (đ i v i trư ng h p th a đ t đư c s d ng n đ nh t 18/12/1980 đ n trư c ngày 01/7/2004) thì xác đ nh di n tích đ t đư c b i thư ng theo giá đ t cho toàn b di n tích đ t th c t xây d ng b thu h i đư c UBND xã, phư ng xác nh n t i th i đi m xây d ng không vi ph m quy ho ch. Riêng trư ng h p th a đ t đư c s d ng n đ nh t ngày 15/10/1993 đ n trư c ngày 01/7/2004 thì giá tr b i thư ng v đ t theo giá đ t theo quy đ nh t i Ti t này ph i tr đi 50% ti n s d ng đ t ph i n p theo quy đ nh c a Nhà nư c đ i v i ph n chênh l ch di n tích đ t th c t xây d ng b thu h i l n hơn di n tích h n m c công nh n đ t . d. Đ i v i th a đ t c a các h gia đình, cá nhân có quy t đ nh giao đ t, c p đ t hay gi y phép s d ng đ t c a Quân khu 5 trư c đây đ xây d ng nhà thì toàn b di n tích đ t đư c b i thư ng theo giá đ t (tr di n tích đ t đã chuy n như ng cho ngư i khác n u có). e. Đ i v i đ t c a các h gia đình, cá nhân đã đư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t trong trư ng h p th a đ t có vư n ao trư c ngày Ngh đ nh 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph có hi u l c thi hành thì ph n di n tích đ t đư c b i thư ng theo đ t đư c xác đ nh l i theo các quy đ nh t i các kho n 2, kho n 3, kho n 4 Đi u 87 c a Lu t Đ t đai. 2. Ph n di n tích đ t b thu h i còn l i (n u có) c a th a đ t vư n, ao có nhà trong cùng m t th a đ t có gi y t v quy n s d ng đ t sau khi tr đi ph n di n tích đ t xác đ nh đư c b i thư ng theo giá đ t quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này thì đư c b i thư ng, h tr theo đ t nông nghi p xen k trong khu dân cư. Đi u 12. H tr đ i v i đ t nông nghi p xen k trong khu dân cư; đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà trong khu dân cư.
 10. 1. Đ i v i đ t nông nghi p; ph n di n tích đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c công nh n đ t n u thu c đ a gi i hành chính phư ng, thu c khu dân cư trong th tr n, khu dân cư nông thôn thì ngoài vi c b i thư ng theo giá đ t nông nghi p xen k trong khu dân cư còn đư c h tr thêm như sau: a. H tr 40% giá đ t li n k đ i v i toàn b di n tích đ t nông nghi p b thu h i là đ t tr ng cây hàng năm, đ t nuôi tr ng th y s n, đ t làm mu i; đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà nhưng không đư c công nh n là đ t . b. H tr 20% giá đ t li n k đ i v i toàn b di n tích đ t nông nghi p b thu h i là đ t tr ng cây lâu năm, đ t tr ng r ng s n xu t nhưng không quá 05 l n h n m c giao đ t . Ranh gi i c a khu dân cư theo quy đ nh t i Kho n này đư c xác đ nh trên b n đ quy ho ch khu dân cư ho c b n đ quy ho ch s d ng đ t chi ti t c a xã, th tr n đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t; trư ng h p chưa có quy ho ch khu dân cư, quy ho ch s d ng đ t chi ti t c a xã, th tr n đư c phê duy t thì xác đ nh theo ranh gi i c a th a đ t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư. 2. Đ i v i di n tích đ t vư n, ao trong cùng th a đ t có nhà riêng l t i các tr c đư ng giao thông, nhà d c kênh th y l i không thu c các khu v c quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này và th a đ t nông nghi p ti p giáp v i ranh gi i các khu v c quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này thì ngoài vi c b i thư ng theo giá đ t nông nghi p xen k trong khu dân cư còn đư c h tr thêm b ng 40% giá đ t li n k cho ph n còn l i c a di n tích đ t b thu h i không đư c b i thư ng theo giá đ t nhưng t i đa không đư c vư t quá 05 l n h n m c giao đ t . 3. Đơn giá đ t li n k đ tính h tr theo quy đ nh t i Kho n 1, Kho n 2 Đi u này là đơn giá đ t cùng th a đ t. Trư ng h p th a đ t nông nghi p không có nhà , th a đ t có ranh gi i ti p giáp v i nhi u th a đ t có giá khác nhau thì đơn giá đ t li n k đ tính ti n h tr là đơn giá bình quân c a các th a đ t li n k ; trư ng h p các th a đ t li n k không ph i là đ t thì đơn giá đ t đư c tính h tr là đơn giá đ t c a th a đ t có nhà g n nh t ho c giá đ t bình quân c a các th a đ t có nhà g n nh t. 4. Giá tr b i thư ng và h tr cho 01m2 đ t vư n ao (đ t nông nghi p) đư c xác đ nh theo quy đ nh t i Kho n 3 Đi u này không đư c vư t quá đơn giá đ t đư c xác đ nh b i thư ng cho cùng th a đ t đó (đ i v i th a đ t vư n ao có nhà trong cùng th a đ t); và không đư c vư t quá đơn giá đ t c a th a đ t có nhà li n k (đ i v i th a đ t nông nghi p không có nhà ). H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư c a d án có trách nhi m xác đ nh đơn giá đ t li n k cho phù h p v i th c t và phù h p v i quy đ nh c a Nhà nư c trình c p có th m quy n phê duy t phương án b i thư ng quy t đ nh đ h tr cho các h gia đình và cá nhân b thu h i đ t. Đi u 13. B i thư ng đ i v i đ t nh n chuy n như ng ho c đ t do ông bà, cha m , anh, ch , em ru t cho nhưng chưa có gi y t v quy n s d ng đ t theo quy đ nh. Trư ng h p h gia đình, cá nhân nh n đ t chuy n như ng c a ngư i khác ho c đ t c a ông bà, cha m , anh, ch , em ru t (đ t s d ng h p pháp) cho trư c th i đi m công b quy ho ch ít nh t 12 tháng nhưng chưa th c hi n đ y đ th t c v quy n s d ng đ t theo quy đ nh thì đư c tách h sơ đ b i thư ng, h tr cho ngư i nh n đ t chuy n như ng c a ngư i khác ho c ngư i đư c cho đ t n u các thành viên trong h c a ngư i đ ng tên trong
 11. các gi y t v quy n s d ng đ t không có tranh ch p và đư c UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n không có tranh ch p. Đi u 14. X lý ph n đ t còn l i sau khi Nhà nư c thu h i đ t. 1. Đ i v i th a đ t nông nghi p sau khi thu h i mà di n tích còn l i c a th a đ t t 200 m2 tr xu ng ho c th a đ t đó không đ đi u ki n th y l i đ ti p t c s d ng s n xu t nông nghi p, n u ngư i s d ng đ t yêu c u đư c b i thư ng đ giao tr l i đ t cho Nhà nư c thì đư c Nhà nư c b i thư ng ph n đ t nông nghi p còn l i theo quy đ nh và thu h i di n tích đó giao cho UBND xã, phư ng, th tr n qu n lý, t m s d ng và không đư c tính b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i ph n đ t này. 2. Đ i v i đ t : a. Trư ng h p sau khi Nhà nư c thu h i, ph n di n tích còn l i đ đi u ki n theo quy đ nh c a Nhà nư c đ xây d ng nhà thì ch s d ng đ t đư c s d ng ph n đ t còn l i đ xây d ng nhà phù h p quy đ nh c a Nhà nư c v qu n lý đô th và ki n trúc xây d ng và tùy theo qu đ t tái đ nh cư c a t ng d án ngư i b thu h i đ t đư c b trí 01 lô đ t tái đ nh cư khi b thu h i đ t t 40 m2 tr lên. b. Các trư ng h p sau khi Nhà nư c thu h i đ t, di n tích đ t còn l i không đ đi u ki n xây d ng theo quy đ nh c a Nhà nư c, n u ch s d ng đ t có nhu c u đ l i s d ng vào m c đích không xây d ng nhà , không xây d ng các công trình ki n trúc khác và có cam k t thì Nhà nư c không thu h i ph n di n tích đ t còn l i và đư c đ l i cho ch h qu n lý. Đi u 15. X lý b i thư ng đ t trong trư ng h p có nhi u ngư i đ ng quy n s d ng đ t. T ch c, h gia đình, cá nhân đang s d ng đ t chung có đ ng quy n s d ng đ t mà không có gi y t xác đ nh di n tích đ t thu c quy n s d ng riêng c a t ch c, h gia đình, cá nhân c th thì Nhà nư c chi tr ti n b i thư ng cho đ i di n đư c nh ng ngư i đ ng quy n s d ng đ t y quy n. Vi c phân chia ti n b i thư ng cho các thành viên đang đ ng quy n s d ng đ t do nh ng ngư i đ ng quy n s d ng đ t t th a thu n (không đư c tranh ch p). Trư ng h p các thành viên đang đ ng quy n s d ng đ t không th a thu n đư c ho c không th ng nh t c ngư i y quy n đ nh n ti n b i thư ng đ t thì t ch c có nhi m v b i thư ng có trách nhi m g i ti n b i thư ng vào ngân hàng (có thông báo cho các thành viên đư c bi t) và vi c phân chia ti n b i thư ng đ t cho nh ng ngư i đ ng quy n s d ng theo k t qu hòa gi i c a UBND xã, phư ng, th tr n ho c quy t đ nh c a Toà án (n u có). Đi u 16. B i thư ng do làm h n ch kh năng s d ng đ t đ i v i đ t n m trong hành lang b o v an toàn c a các công trình công c ng. Đ i v i đ t n m trong ph m vi hành lang b o v an toàn khi xây d ng các công trình công c ng có hành lang b o v an toàn nhưng Nhà nư c không thu h i đ t, không làm thay đ i m c đích s d ng đ t thì đư c Nhà nư c b i thư ng do làm h n ch kh năng s d ng đ t như sau: 1. Đ i v i đ t do có đư ng dây đi n đi qua, làm h n ch vi c xây d ng nhà cao t ng thì đư c b i thư ng 50% giá tr di n tích đ t trong hành lang b o v an toàn c a đư ng dây đi n đi qua.
 12. 2. Đ i v i nhà có mã hi u t nhóm N4 đ n N19, các v t ki n trúc dư i hành lang tuy n đi n đi qua mà không bu c tháo d thì đư c h tr 30% giá tr theo đơn giá xây d ng hi n hành. 3. Đ i v i di n tích đ t nông nghi p, lâm nghi p tr ng cây ng n ngày và dài ngày, đ t tr ng r ng n m trong hành lang b o v an toàn lư i đi n cao áp không đư c b i thư ng, h tr khi Nhà nư c không thu h i đ t. Chương III B I THƯ NG, H TR THI T H I TÀI S N TRÊN Đ T Đi u 17. Nguyên t c b i thư ng tài s n. 1. Tài s n g n li n v i đ t t i th i đi m ki m kê tài s n khi Nhà nư c thu h i đ t mà b thi t h i thì đư c Nhà nư c b i thư ng. 2. Ch s h u tài s n g n li n v i đ t khi Nhà nư c thu h i đ t mà đ t đó thu c đ i tư ng không đư c b i thư ng theo quy đ nh t i Đi u 8 c a Ngh đ nh 197/2004/NĐ-CP ho c tài s n g n li n v i đ t không phù h p v i m c đích s d ng đ t thì tùy t ng trư ng h p c th đư c b i thư ng ho c h tr tài s n. 3. H th ng máy móc thi t b , dây chuy n s n xu t đư c tháo r i và di chuy n khi Nhà nư c thu h i đ t thì ch đư c b i thư ng các chi phí tháo d , v n chuy n, l p đ t và thi t h i khi tháo d , v n chuy n, l p đ t; m c b i thư ng đư c c p có th m quy n quy đ nh c th cho t ng trư ng h p. Đi u 18. Đơn giá b i thư ng v nhà, công trình xây d ng và tài s n trên đ t. 1. Đơn giá b i thư ng đ i v i nhà , công trình ph c v sinh ho t c a h gia đình, cá nhân b ng đơn giá xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chu n k thu t tương đương. 2. Đ i v i nhà, công trình xây d ng khác không thu c đ i tư ng quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này thì đơn giá b i thư ng đư c xác đ nh b ng t l ph n trăm (%) giá tr còn l i th c t c a nhà, công trình nhân (x) v i đơn giá xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chu n k thu t tương đương và đư c c ng thêm 10% đơn giá đó nhưng không đư c vư t quá 100% giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chu n k thu t tương đương. 3. Đơn giá xây d ng m i v nhà, công trình xây d ng thu c các Kho n 1, Kho n 2 Đi u này và đơn giá b i thư ng di chuy n m m , cây c i, hoa màu theo Quy đ nh này đư c th c hi n theo đơn giá hi n hành do UBND t nh quy đ nh. Đ i v i nh ng công trình, v t ki n trúc xây d ng có đ c đi m tiêu chu n k thu t ph c t p, có tính riêng bi t mà đơn giá b i thư ng đã đư c UBND t nh quy đ nh không phù h p v i công trình, v t ki n trúc đó thì H i đ ng b i thư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ngành ch c năng liên quan xác đ nh c th trình UBND t nh quy đ nh đ th c hi n. Đi u 19. B i thư ng, h tr v nhà, công trình xây d ng trên đ t. 1. Đ i v i nhà và công trình đư c phép xây d ng trên đ t đ đi u ki n b i thư ng v đ t thì đư c b i thư ng theo di n tích nhà, công trình b gi i t a và đơn giá quy đ nh t i Đi u 18 c a Quy đ nh này. 2. Đ i v i v t ki n trúc, công trình đư c tháo d i, di chuy n đ n ch m i đ l p đ t l i thì ch h tr chi phí th c t tháo d , v n chuy n l p đ t và chi phí hao h t, hư h ng v t
 13. tư trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p đ t. Trư ng h p t i th i đi m xác đ nh giá tr h tr không xác đ nh đư c chi phí th c t thì giá tr h tr đư c xác đ nh b ng 20% giá tr công trình và v t ki n trúc xây d ng m i có tiêu chu n k thu t tương đương ho c xác đ nh theo giá tr d toán tháo d , v n chuy n l p đ t và chi phí hao h t đư c c p có th m quy n phê duy t. 3. Đ i v i nhà và công trình không đư c phép xây d ng thì không đư c b i thư ng, ch đư c xem xét h tr theo t l ph n trăm (%) so v i giá tr b i thư ng v nhà, công trình b gi i t a tính theo đơn giá quy đ nh t i Đi u 18 c a Quy đ nh này và quy đ nh c th như sau: a. Trư ng h p đã xây d ng trư c ngày 01/7/2004 thì đư c: - H tr 80% đ i v i nhà, công trình xây d ng trên đ t đ đi u ki n đư c b i thư ng nhưng t i th i đi m xây d ng vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng đ t đư c công b ; nhà và công trình xây d ng trên đ t không đ đi u ki n đư c b i thư ng nhưng t i th i đi m xây d ng chưa có quy ho ch, k ho ch s d ng đ t ho c xây d ng phù h p quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, không vi ph m hành lang b o v công trình. - H tr 20% đ i v i nhà, công trình xây d ng trên đ t không đ đi u ki n đư c b i thư ng mà khi xây d ng vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng đ t, vi ph m hành lang b o v công trình công c ng đã đư c công b , c m m c. b. Không h tr đ i v i trư ng h p xây d ng sau ngày 01/7/2004 trên đ t không đ đi u ki n đư c b i thư ng. Ngư i có nhà và công trình xây d ng trái phép bu t ph i t tháo d . 4. Đ i v i nhà r m c a các h gia đình, cá nhân xây d ng trái phép trên đ m, sông, r ch, m t nư c thì không đư c b i thư ng thi t h i v tài s n, ch đư c xem xét h tr theo t l ph n trăm (%) so v i giá tr b i thư ng tính theo đơn giá quy đ nh t i Đi u 18 c a Quy đ nh này đ i v i ph n di n tích nhà, v t ki n trúc b gi i t a và đư c quy đ nh c th như sau: a. H tr 100% đ i v i trư ng h p xây d ng t ngày 15/10/1993 tr v trư c. b. H tr 70% đ i v i trư ng h p xây d ng sau ngày 15/10/1993 đ n trư c ngày 01/7/2004. c. Không h tr đ i v i trư ng h p xây d ng t ngày 01/7/2004 tr v sau ho c tái l n chi m. Ngư i có nhà c a và v t ki n trúc bu c ph i tháo d , di d i giao tr đ t cho Nhà nư c. Đi u 20. B i thư ng, h tr v nhà, công trình đ i v i ngư i đang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c. 1. Ngư i đư c cơ quan qu n lý nhà đ t cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c khi b gi i t a không đư c b i thư ng v nhà - đ t. Trư ng h p ph i di chuy n ch , n u không đư c cơ quan qu n lý nhà đ t cho thuê nhà khác thì đư c h tr 60% giá tr nhà - đ t đang thuê theo di n tích ghi trong h p đ ng đ t lo ch . 2. Đ i v i di n tích nhà - đ t t cơi n i thì chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p c a ngư i s d ng nhà không đư c b i thư ng, ch đư c h tr như sau: a. Trư ng h p t c i t o, s a ch a, nâng c p trư c ngày 01/7/2004:
 14. - H tr 100% chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p n u đư c cơ quan qu n lý nhà đ t cho phép c i t o, s a ch a, nâng c p. - H tr 80% chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p đ i v i trư ng h p t c i t o, s a ch a, nâng c p không đư c cơ quan qu n lý nhà đ t cho phép c i t o, s a ch a, nâng c p nhưng vi c xây d ng không b vi ph m quy ho ch và ch gi i xây d ng. - H tr 20% chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p đ i v i trư ng h p t c i t o, s a ch a, nâng c p không đư c cơ quan qu n lý nhà đ t cho phép c i t o, s a ch a, nâng c p và vi c xây d ng vi ph m quy ho ch và ch gi i xây d ng. b. Các trư ng h p t c i t o, s a ch a, nâng c p sau ngày 01/7/2004; t c i t o, s a ch a, nâng c p sau ngày có quy t đ nh thu h i đ t thì không đư c h tr . Giá tr h tr các kho n chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p nhà thu c s h u nhà nư c theo quy đ nh trên do H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư xác đ nh c th và trình c p th m quy n phê duy t đ th c hi n. Đi u 21. B i thư ng đ di chuy n m m . 1. Vi c b i thư ng đ di chuy n m m đư c tính theo s lư ng m m ph i di chuy n và đơn giá b i thư ng m m hi n hành do UBND t nh quy đ nh. Trư ng h p m xây d ng có ki n trúc ph c t p, đ c bi t chưa có quy đ nh trong b ng giá thì H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư đ xu t m c giá b i thư ng c th trình UBND t nh phê duy t đ th c hi n. 2. Riêng đ i v i nh ng d án mà ph i di d i m m c a đ ng bào ngư i dân t c thi u s , vi c di d i có phong t c t p quán riêng thì tùy theo th c t mà H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư đ xu t phương th c và m c b i thư ng, h tr c th và đư c UBND c p huy n nơi có d án th ng nh t trình UBND t nh xem xét, quy t đ nh. 3. Trư ng h p đ t có m m n m trên đ t m m c a dòng h , không n m trong các nghĩa trang, nghĩa đ a do Nhà nư c quy ho ch, qu n lý thì ngoài vi c b i thư ng đ di chuy n m m đư c h tr thêm di n tích đ t có m m b thu h i. Đơn giá đ t h tr b ng 70% giá đ t c a khu dân cư li n k và di n tích đ t tính h tr không quá 3m2/m . Đi u 22. B i thư ng đ i v i cây tr ng, v t nuôi. 1. Vi c b i thư ng cây c i, hoa màu đư c xác đ nh tương ng theo đơn v tính và đơn giá b i thư ng hi n hành do UBND t nh quy đ nh. Trư ng h p có các lo i cây c i, hoa màu ít thông d ng, hi u qu ít chưa có quy đ nh trong b ng giá b i thư ng thì H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư căn c m c giá c a các lo i cây tương đương đ xác đ nh m c giá b i thư ng; trư ng h p nh ng cây có giá tr cao, mang tính ph bi n thì đ xu t m c giá b i thư ng trình UBND t nh phê duy t. 2. Trư ng h p t ch c, cá nhân đư c Nhà nư c giao đ t có nhu c u gi l i nguyên hi n tr ng r ng cây, vư n cây đ t o c nh quan, môi trư ng cho d án thì ph i h tr thêm cho ngư i có r ng cây, vư n cây; m c h tr c th do các bên t th a thu n, nhưng t i đa không quá 50% m c b i thư ng r ng cây, vư n cây đó; kho n kinh phí h tr thêm này không đư c kh u tr vào ti n s d ng đ t, ti n thuê đ t theo quy đ nh. Riêng các d án đư c đ u tư t ngu n ngân sách thì m c h tr thêm theo quy đ nh c a UBND t nh. 3. Đ i v i cây tr ng, v t nuôi, gi ng th y s n, mu i đư c b i thư ng theo quy đ nh sau:
 15. a. Đ i v i cây tr ng, v t nuôi th y s n, mu i mà t i th i đi m thu h i đ t đã đ n th i kỳ thu ho ch thì không ph i b i thư ng. b. Đ i v i cây tr ng, v t nuôi th y s n, mu i mà t i th i đi m thu h i đ t chưa đ n th i kỳ thu ho ch nhưng ph i gi i t a trư c th i kỳ thu ho ch thì đư c b i thư ng thi t h i th c t do ph i thu ho ch s m. M c b i thư ng b ng s n lư ng thu ho ch m t năm cao nh t c a ba v li n k nhân v i đơn giá s n ph m t i th i đi m thu h i. c. Đ i v i gi ng th y s n (k c nuôi tr ng th y s n), mu i t i đ ng ru ng và các gi ng cây ươm, n u đã đư c H i đ ng b i thư ng, h tr và tái đ nh cư thông báo trư c cho ngư i b thu h i đ t ít nh t 90 ngày mà đ n th i đi m ki m kê đ t v n chưa thu ho ch, chưa di d i thì không đư c b i thư ng, h tr . Đi u 23. X lý b i thư ng đ i v i tài s n thu c s h u nhà nư c. Đ i v i các công trình h t ng k thu t (đèn đư ng, đư ng đi n, cáp đi n tho i, đư ng c p và thoát nư c, ...) khi ph i gi i t a di d i thì đơn v qu n lý tr c ti p công trình đó l p k ho ch d toán di d i theo đ nh m c kinh t k thu t chuyên ngành, thông qua cơ quan có th m quy n phê duy t theo quy đ nh. M c b i thư ng thi t h i di d i b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chu n k thu t tương đương v i công trình b phá d . N u công trình b tháo d thu c công trình không còn s d ng thì không đư c b i thư ng. Chương IV H TR KHÁC Đi u 24. H tr ng ng vi c cho ngư i lao đ ng. T ch c kinh t , h s n xu t kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có thuê lao đ ng theo h p đ ng lao đ ng, b ng ng s n xu t kinh doanh khi Nhà nư c thu h i đ t thì ngư i lao đ ng đư c áp d ng b i thư ng theo ch đ tr c p ng ng vi c quy đ nh t i Kho n 3 Đi u 62 c a B Lu t Lao đ ng; đ i tư ng đư c b i thư ng là ngư i lao đ ng quy đ nh t i Đi m a, Đi m b Kho n 1 Đi u 27 c a B Lu t Lao đ ng trong th i gian 03 tháng; trư ng h p cá bi t do th i gian ng ng s n xu t, kinh doanh kéo dài hơn 03 tháng thì đư c tính t i đa không quá 6 tháng. S ti n b i thư ng do ng ng vi c này chi tr tr c ti p cho ngư i lao đ ng. Riêng các doanh nghi p đư c cơ quan có th m quy n thông báo trư c th i gian di chuy n đ a đi m s n xu t kinh doanh, đ m b o đ th i gian xây d ng t i đ a đi m m i, không ph i ng ng vi c thì không đư c tr c p ng ng vi c. Đi u 25. H tr di chuy n nhà , di chuy n tài s n và thuê nhà . 1. H gia đình khi Nhà nư c thu h i đ t ph i di chuy n ch trong ph m vi huy n, thành ph thu c t nh Bình Đ nh đư c h tr như sau: a. Đ i v i h có công trình nhà có mã hi u t nhóm N1 đ n N4 là 2.800.000đ ng/h ; b. Đ i v i h có công trình nhà có mã hi u t nhóm N5 đ n N14 ho c có các công trình khác tương đư ng v i nhóm mã hi u t N5 đ n N14 là 1.400.000đ ng/h ; c. Đ i v i h ph i di chuy n lùi thì m c h tr b ng 50% c a các trư ng h p trên.
 16. 2. H gia đình khi Nhà nư c thu h i đ t ph i di chuy n ch mà ch nơi m i ngoài ph m vi huy n, thành ph nơi cũ thu c t nh Bình Đ nh thì đư c h tr b ng 1,5 l n m c h tr di chuy n trong ph m vi huy n, thành ph . 3. H gia đình khi Nhà nư c thu h i đ t ph i di chuy n ch m i sang t nh khác đư c h tr m i h 7.000.000 đ ng. 4. Trư ng h p vi c di chuy n ch có tháo d , di chuy n đư ng dây đi n tho i c đ nh, cáp truy n hình thì đư c h tr chi phí di d i, l p đ t l i như sau: a. Đư ng dây đi n tho i c đ nh 300.000 đ ng/h ; b. Cáp truy n hình cáp 500.000 đ ng/h . 5. H gia đình có ngư i đang hư ng ch đ thương binh, gia đình li t sĩ, gia đình có công cách m ng c a Nhà nư c ph i di chuy n ch do b thu h i đ t, ngoài vi c h tr quy đ nh t i Kho n 1, 2, 3, 4 Đi u này đư c h thêm như sau: - H có 3 thân nhân là li t sĩ tr lên; h có M Vi t Nam Anh hùng; h có m t thương binh h ng 1/4 thì đư c h tr 2.800.000 đ ng/h ; - H có 2 thân nhân là li t sĩ ho c h có m t thương binh h ng 2/4 thì đư c h tr 2.100.000 đ ng/h ; - H có 01 thân nhân là li t sĩ, ho c h gia đình có 2 thương binh h ng 3; 01 thương binh h ng 4/4; h gia đình có công cách m ng; gia đình cách m ng lão thành; gia đình ch có cán b hưu trí (không có ngư i đương ch c ho c đang đi làm); h có hoàn c nh neo đơn, b nh t t, già y u có khó khăn do chính quy n đ a phương xác nh n đư c h tr thêm 1.400.000 đ ng/h ; - H gia đình có ngư i đang hư ng ch đ tr c p xã h i khác c a Nhà nư c đư c h tr 1.400.000 đ ng/h ; Trư ng h p trong m t h gia đình có nhi u đ i tư ng chính sách thì ch đư c tính m t m c h tr c a đ i tư ng có m c h tr cao nh t. 6. H gia đình, cá nhân thu c di n h nghèo theo quy đ nh c a Nhà nư c khi Nhà nư c thu h i đ t ph i di chuy n ch thì ngoài vi c b i thư ng, h tr theo Kho n 1, 2, 3, 4, 5 Đi u này còn đư c h tr thêm các kho n sau: - H tr ít nh t 5 tri u đ ng/h đ xây nhà ; - H tr đ vư t nghèo trong th i h n 84 tháng (07 năm). M c h tr tính b ng g o 20kg/nhân kh u/tháng, đơn giá g o hi n hành do S Tài chính thông báo; vi c h tr đư c th c hi n m t l n b ng ngu n kinh phí c a d án có thu h i đ t. 7. H gia đình, cá nhân b thu h i đ t ph i di chuy n ch m i ho c b tháo d m t ph n nhà mà ph n di n tích còn l i không th s d ng đư c ph i xây d ng m i nhà , không còn ch khác n u không đư c b trí ch t m trong th i gian t o l p ch m i thì đư c h tr ti n thuê nhà là 2.800.000 đ ng/h . 8. T ch c có đ đi u ki n đư c b i thư ng thi t h i v đ t và tài s n khi b thu h i đ t mà ph i di chuy n cơ s thì đư c h tr chi phí th c t đ tháo d , v n chuy n và l p đ t máy móc, thi t b , tài s n ph i di chuy n. 9. H gia đình, cá nhân có h kh u thư ng trú t i đ a phương ho c t m trú dài h n có s h kh u t m trú, có h p đ ng đang thuê nhà không ph i là nhà thu c s h u nhà
 17. nư c, khi Nhà nư c thu h i đ t ph i di chuy n ch thì đư c h tr di chuy n nhà b ng m c quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này. Đi u 26. H tr n đ nh đ i s ng. Khi Nhà nư c thu h i đ t các h gia đình, cá nhân mà ph i tháo d , di chuy n ch thì đư c h tr n đ nh đ i s ng tính b ng g o cho s nhân kh u trong h gia đình có m t t i th i đi m có quy t đ nh thu h i đ t là 30kg/nhân kh u/tháng theo giá g o S Tài chính thông báo; vi c h tr đư c th c hi n m t l n t ngu n kinh phí c a d án có thu h i đ t. Th i gian tính h tr n đ nh đ i s ng đư c quy đ nh như sau: 1. Đ i v i các h gia đình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i trên 30% di n tích đ t nông nghi p đư c giao đư c h tr : a. Ba (03) tháng n u không ph i di chuy n ch . b. Sáu (06) tháng n u ph i di chuy n ch . Trư ng h p ph i di chuy n ch đ n đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c đ c bi t khó khăn thì đư c h tr 12 tháng. 2. Đ i v i h gia đình, cá nhân ph i tháo d , di chuy n ch nhưng không thu c đ i tư ng quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này thì đư c h tr : a. Ba (03) tháng n u ph i di chuy n ch ho c không di chuy n ch m i nhưng ph i tháo d đ xây d ng l i nhà . b. Sáu (06) tháng n u ph i di chuy n ch đ n đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c đ c bi t khó khăn. Đi u 27. H tr n đ nh s n xu t, kinh doanh. 1. Khi Nhà nư c thu h i đ t c a t ch c kinh t , h s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p có đăng ký kinh doanh mà b ng ng s n xu t, kinh doanh thì t ch c kinh t , h s n xu t, kinh doanh đư c h tr n đ nh s n xu t, kinh doanh b ng 30% thu nh p sau thu c a 01 năm, theo m c thu nh p bình quân c a 03 năm li n k trư c đó do cơ quan thu tr c ti p qu n lý xác nh n. 2. Trư ng h p t ch c kinh t , h s n xu t kinh doanh phi nông nghi p (g i t t là cơ s ) có đăng ký kinh doanh, có n p thu đ y đ t i nơi có đăng ký kinh doanh nhưng không th c hi n ch đ k toán và báo cáo tài chính theo ch đ Nhà nư c quy đ nh thì không th c hi n h tr theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này mà h tr theo doanh thu bình quân tính thu như sau: - Doanh thu dư i 2.000.000 đ ng/tháng, h tr m t l n 700.000 đ ng/cơ s ; - Doanh thu t 2.000.000 đ ng/tháng đ n 4.000.000 đ ng/tháng, h tr m t l n 1.400.000 đ ng/cơ s ; - Doanh thu t trên 4.000.000 đ ng/tháng đ n 6.000.000 đ ng/tháng, h tr m t l n 2.100.000 đ ng/cơ s ; - Doanh thu t trên 6.000.000 đ ng/tháng đ n 8.000.000 đ ng/tháng, h tr m t l n 2.800.000 đ ng/cơ s ; - Doanh thu t trên 8.000.000 đ ng/tháng đ n 10.000.000 đ ng/tháng, h tr m t l n 3.500.000 đ ng/cơ s ; - Doanh thu t trên 10.000.000 đ ng/tháng thì đư c h tr 4.200.000 đ ng/cơ s .
 18. 3. Đ i v i các t ch c kinh t , h s n xu t kinh doanh phi nông nghi p b gi i t a m t ph n nhà mà không nh hư ng đ n quá trình s n xu t, kinh doanh ho c b gi i t a ph i ng ng s n xu t nhưng không có gi y phép kinh doanh thì đư c h tr b ng 50% m c h tr so v i m c quy đ nh t i Kho n 1, Kho n 2 Đi u này. Các trư ng h p khác đư c xem xét h tr không quá 300.000 đ ng/h . Không tính h tr đ i v i trư ng h p ch b thu h i m t ph n di n tích đ t không có nhà. Đi u 28. H tr t chuy n đ i ngh nghi p và t o vi c làm. 1. H gia đình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i t trên 30% đ n dư i 70% di n tích đ t nông nghi p đư c giao nhưng không đư c hoán đ i b ng đ t nông nghi p tương ng thì ngoài vi c b i thư ng v đ t theo quy đ nh đư c h tr b ng ti n đ t chuy n đ i ngh và t o vi c làm theo quy đ nh t i Ti t a, Ti t b Kho n này ho c đư c h tr 40% giá tr đ t nông nghi p b thu h i: a. Đ i v i di n tích đ t tr ng cây hàng năm, đ t nuôi tr ng th y s n và đ t làm mu i b thu h i: - T 200m2 đ n dư i 500m 2đư c h tr 1 su t; - T 500m2 đ n dư i 800m2 đư c h tr 2 su t; - T 800m2 đ n dư i 1.100m 2 đư c h tr 3 su t; - T 1.100m2 đ n dư i 1.400m 2 đư c h tr 4 su t; - T 1.400m2 đ n dư i 1.700m 2 đư c h tr 5 su t; - T 1.700m2 đ n dư i 2.000m 2 đư c h tr 6 su t; - T 2.000m2 đ n dư i 2.300m 2 đư c h tr 7 su t; - T 2.300m2 đ n dư i 2.600m 2đư c h tr 8 su t; - T 2.600m2 đ n dư i 3.000m 2đư c h tr 9 su t; - T 3.000m2 đ n 5.000m2 đư c h tr 10 su t. - Riêng trư ng h p thu h i t 5.000m2 tr lên đư c h tr 11 su t ho c h tr h t s lao đ ng chính trong s h kh u gia đình n u h gia đình có trên 11 lao đ ng chính. b. Đ i v i di n tích đ t tr ng cây lâu năm, đ t r ng s n xu t, đ t r ng phòng h b thu h i: - T 2.000m2 đ n dư i 5.000m2 đư c h tr 1 su t; - T 5.000m2 đ n dư i 8.000m2 đư c h tr 2 su t; - T 8.000m2 đ n dư i 11.000m2 đư c h tr 3 su t; - T 11.000m2 đ n dư i 14.000m2 đư c h tr 4 su t; - T 14.000m2 đ n dư i 17.000m2 đư c h tr 5 su t; - T 17.000m2 đ n dư i 20.000m2 đư c h tr 6 su t; - T 20.000m2 đ n dư i 23.000m2 đư c h tr 7 su t; - T 23.000m2 đ n dư i 26.000m2 đư c h tr 8 su t; - T 26.000m2 đ n dư i 30.000m2 đư c h tr 9 su t;
 19. - Riêng trư ng h p thu h i t 30.000m2 tr lên đư c h tr 10 su t ho c h tr h t s lao đ ng chính trong s h kh u gia đình n u h gia đình có trên 10 lao đ ng chính. 2. M c h tr cho m t su t đào t o ngh theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này là 1.400.000 đ ng. 3. H gia đình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i t 70% di n tích đ t nông nghi p tr lên nhưng không đư c Nhà nư c hoán đ i b ng đ t nông nghi p tương ng thì ngoài vi c b i thư ng v đ t theo quy đ nh và h tr b ng ti n đ t chuy n đ i ngh ho c h tr 40% giá tr đ t nông nghi p theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này còn đư c giao đ t, cho thuê đ t làm d ch v theo giá đ t tái đ nh cư (n u có) ho c đư c h tr thêm 10% giá đ t nông nghi p b thu h i. 4. Đ i v i các trư ng h p h gia đình, cá nhân s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p (có gi y phép đăng ký kinh doanh và n p thu môn bài hàng năm) có di n tích đ t và di n tích đ t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p b thu h i t 200m2 tr lên đ i v i v trí m t ti n các đư ng ph đã có tên đư ng ho c b thu h i t 500m2 tr lên các v trí đư ng h m, ví trí phía sau, v trí các đư ng chưa có tên đư ng thì tùy theo qu đ t tái đ nh cư c a t ng d án đư c giao thêm đ t kèm theo đ t ho c cho thuê đ t t i các khu v c d ch v , thương m i có thu ti n s d ng đ t, thu ti n cho thuê đ t trong khu tái đ nh cư đ làm m t b ng s n xu t, kinh doanh nhưng t ng di n tích đ t và di n tích đ t làm m t b ng s n xu t, kinh doanh đư c giao t i khu tái đ nh cư không vư t quá di n tích đ t b thu h i. 5. Ch d án có trách nhi m dành t 10% đ n 30% qu đ t tái đ nh cư c a d án (tr nh ng d án không có d án tái đ nh cư riêng) đ giao thêm đ t, cho thuê đ t làm m t b ng s n xu t, kinh doanh cho các trư ng h p b thu h i đ t theo quy đ nh t i Kho n 3, Kho n 4 Đi u này. 6. Trư ng h p h gia đình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i đ t nông nghi p trong nhi u giai đo n c a m t d án ho c nhi u ti u d án trong cùng m t d án ho c nhi u d án đang tri n khai th c hi n thì di n tích đ t nông nghi p b thu h i đư c c ng d n các giai đo n c a d án, các ti u d án c a d án ho c các d án đang tri n khai th c hi n đ làm căn c xem xét h tr chuy n đ i ngh và t o vi c làm theo quy đ nh. Đi u 29. Thư ng đ đ y nhanh ti n đ gi i phóng m t b ng. Đ i v i các d án có yêu c u đ y nhanh ti n đ gi i phóng m t b ng, s m giao tr đ t cho d án thì các h gia đình, cá nhân di chuy n, giao tr m t b ng s m cho d án đư c thư ng thêm theo quy đ nh sau: - Đ i v i nhà thu c nhóm t N1 đ n N2 giao tr m t b ng trong vòng 30 ngày k t ngày h gia đình, cá nhân nh n đư c thông báo nh n ti n b i thư ng, h tr thì đư c thư ng 3.000.000 đ ng. - Đ i v i nhà thu c nhóm t N3 đ n N4 giao tr m t b ng trong vòng 25 ngày k t ngày h gia đình, cá nhân nh n đư c thông báo nh n ti n b i thư ng, h tr thì đư c thư ng 2.500.000 đ ng. - Đ i v i nhà thu c nhóm t N5 đ n N14 giao tr m t b ng s m trong vòng 20 ngày k t ngày h gia đình, cá nhân nh n đư c thông báo nh n ti n b i thư ng, h tr thì đư c thư ng 2.000.000 đ ng.
 20. - Trư ng h p ch b phá d tư ng rào, c ng ngõ g n li n v i đ t ; nhà không ph i m c đích đ ; nhà c a và v t ki n trúc không đư c b i thư ng, h tr giao tr m t b ng trong vòng 10 ngày k t ngày h gia đình, cá nhân nh n đư c thông báo nh n ti n b i thư ng, h tr thì đư c thư ng 500.000 đ ng. Chương V GIAO Đ T VÀ THU TI N S D NG Đ T TÁI Đ NH CƯ Đi u 30: Giao đ t tái đ nh cư. 1. Khi Nhà nư c thu h i đ t ph i b trí đ t tái đ nh cư có thu ti n s d ng đ t cho các trư ng h p sau: a. Các h gia đình, cá nhân b gi i t a tr ng v di n tích đ t đ đi u ki n b i thư ng ho c m t ph n di n tích đ t đ đi u ki n b i thư ng nhưng ph n di n tích còn l i không đ đi u ki n theo quy đ nh c a Nhà nư c đ xây d ng l i nhà thì đư c giao 01 lô đ t tái đ nh cư. b. H gia đình, cá nhân b thu h i đ t ph i di chuy n ch nhưng không đ đi u ki n b i thư ng v đ t và h gia đình, cá nhân thuê nhà thu c s h u nhà nư c b thu h i nhà mà không còn ch nào khác trên đ a bàn (huy n, thành ph ) có đ t b thu h i thì đư c giao 01 lô đ t tái đ nh cư. 2. Đ i v i các h gia đình b thu h i toàn b di n tích đ t đang đ đi u ki n đư c b i thư ng đ t nhưng h gia đình có t 2 c p v ch ng tr lên (k c c p v ch ng b m ) th c t đang s ng chung trong cùng m t nhà (xác đ nh t i th i đi m ki m kê l p phương án b i thư ng; không k trư ng h p trong gia đình ch còn l i m t m ho c m t cha v i v ch ng ngư i con duy nh t), n u không có ch nào khác trên đ a bàn (huy n, thành ph ) có đ t b thu h i và có nhu c u v đ t thì m i c p v ch ng tăng thêm (tr c p v ch ng đ ng tên ch h đã đư c b trí 01 lô đ t theo quy đ nh t i Kho n 1 Đi u này) đư c b trí thêm 01 lô đ t t i khu tái đ nh cư có thu ti n s d ng đ t. 3. Đ i v i các trư ng h p di n tích đ t đ đi u ki n b i thư ng v đ t b thu h i l n hơn 50% so v i h n m c giao đ t thì tùy theo kh năng qu đ t tái đ nh cư c a t ng d án, ngoài vi c đư c giao 01 lô đ t tái đ nh cư, đư c xét giao thêm đ t t i khu tái đ nh cư theo s nhân kh u trong h gia đình nhưng t ng di n tích đư c giao đ t tái đ nh cư không vư t quá t ng di n tích đ t b thu h i: H gia đình có t 6 nhân kh u tr xu ng đư c giao thêm 1/2 lô đ t; h gia đình có trên 6 nhân kh u đư c giao thêm 01 lô đ t có thu ti n s d ng đ t. Di n tích đ t giao thêm có th đư c giao chung v i lô đ t trong di n đư c giao đ t tái đ nh cư ho c giao v trí khác. 4. Di n tích giao đ t cho m i lô đ t tái đ nh cư, v trí giao đ t c th trong khu tái đ nh cư theo quy đ nh t i các Kho n 1, Kho n 2, Kho n 3 Đi u này do H i đ ng B i thư ng và tái đ nh cư c a d án xem xét, trình c p có th m quy n quy t đ nh phù h p v i qu đ t tái đ nh cư c a d án, thi t k phân lô đ t, m c đ di n tích đ t b thu h i, v trí thu n l i c a đ t b thu h i c a các h gia đình. N u h gia đình, cá nhân có nhu c u đư c b trí đ t t i v trí có giá tr cao hơn v trí đư c c p có th m quy n xét giao đ t thì h gia đình, cá nhân ph i n p ph n chênh l ch giá tr đ t tăng thêm theo v trí. 5. Trư ng h p các h gia đình đ đi u ki n b i thư ng v đ t , đư c giao đ t tái đ nh cư theo quy đ nh t i Ti t a Kho n 1 và giao thêm đ t theo quy đ nh t i Kho n 2, Kho n 3 Đi u này nhưng t ng di n tích đư c giao đ t tái đ nh cư nh hơn t ng di n tích đ t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản