Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết một số thủ tục đầu tư đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH H I DƯƠNG NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2009/Q -UBND H i Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH TH C HI N CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” TRONG GI I QUY T M T S TH T C U TƯ I V I CÁC D ÁN U TƯ NGOÀI KHU CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN T NH H I DƯƠNG U BAN NHÂN DÂN T NH H I DƯƠNG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Quy t nh s 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph Ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 386/TT-KH T- T T ngày 27 tháng 02 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n Quy nh th c hi n cơ ch “m t c a liên thông” trong gi i quy t m t s th t c u tư i v i các d án u tư ngoài khu công nghi p trên a bàn t nh H i Dương. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 4 năm 2009. Quy t nh này thay th Quy t nh s 1019/2003/Q -UB ngày 11 tháng 4 năm 2003 c a UBND t nh H i Dương quy nh v trình t ch p thu n d án u tư trong nư c trên a bàn t nh H i Dương. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c các S , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, thành ph , Th tư ng các cơ quan, ơn v và các nhà u tư ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài nguyên và Môi
 2. trư ng, Tài chính; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - TT T nh u , TT H ND t nh; - Ch t ch và các PCT UBND t nh; - Như i u 3; Phan Nh t Bình - Lãnh o và chuyên viên VP UBND t nh; - Trung tâm công báo VP.UBND t nh; - Lưu VT, Ô Vinh (120b). QUY NNH TH C HI N CƠ CH “M T C A LIÊN THÔNG” TRONG GI I QUY T M T S TH T C U TƯ I V I CÁC D ÁN U TƯ NGOÀI KHU CÔNG NGHI P TRÊN NA BÀN T NH H I DƯƠNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 03/2009 /Q -UBND ngày 20 tháng 3 năm 2009 c a UBND t nh H i Dương) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này i u ch nh vi c gi i quy t m t s th t c hành chính i v i các d án có v n u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI), các d án u tư trong nư c không s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, u tư vào C m công nghi p và các khu v c khác trên a bàn t nh (ngoài Khu công nghi p) theo quy ho ch ã ư c phê duy t gi i quy t nh ng n i dung công vi c t khi c p Gi y ch ng nh n u tư n khi ư c c p gi y phép xây d ng, bao g m các th t c sau: 1. C p gi y ch ng nh n u tư. 2. C p ăng ký kinh doanh, con d u, mã s thu ( i v i các d án u tư g n v i vi c thành l p t ch c kinh t ). 3. Thu h i giao t, ký h p ng thuê t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 4. Phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng và c p gi y phép xây d ng. i v i các d án u tư không có nhu c u s d ng m t b ng m i thì không ph i th c hi n các bư c theo quy nh t i kho n 3, 4 i u này. Các th t c hành chính khác không quy nh trong b n Quy nh này v n ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Các cơ quan Nhà nư c có liên quan n ho t ng u tư trên a bàn, bao g m các S : K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, C c thu t nh, Công an t nh, y ban nhân
 3. dân các huy n, thành ph ; y ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n và các cơ quan nhà nư c có liên quan khác. 2. Các T ch c, cá nhân (sau ây g i là nhà u tư) trong nư c và u tư tr c ti p nư c ngoài th c hi n các th t c u tư trên a bàn t nh H i Dương. i u 3. Gi i thích t ng Các t ng dư i ây trong Quy nh này ư c hi u như sau: 1. Cơ ch “m t c a liên thông” là cơ ch gi i quy t các th t c hành chính c a nhà u tư thu c trách nhi m thNm quy n c a các cơ quan hành chính cùng c p ho c gi a các c p hành chính t vi c hư ng d n, ti p nh n h sơ d án u tư, gi i quy t n i dung h sơ d án u tư n tr k t qu thông qua m t u m i duy nh t là B ph n “m t c a liên thông” t i S K ho ch và u tư. 2. B ph n “m t c a liên thông” là b ph n cán b , công ch c c a 05 cơ quan: S K ho ch và u tư, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Tài chính, S Xây d ng và Văn Phòng y ban nhân dân t nh do y ban nhân dân t nh quy t nh thành l p và có quy ch làm vi c gi i quy t các th t c hành chính theo cơ ch “m t c a liên thông”. i u 4. Nguyên t c th c hi n 1. Th t c hành chính ơn gi n, rõ ràng, úng pháp lu t. 2. Công khai các th t c hành chính, h sơ và th i gian gi i quy t công vi c c a nhà u tư. 3. Ti p nh n h sơ và tr k t qu t i m t u m i duy nh t là b ph n “m t c a liên thông” t i s K ho ch và u tư. 4. B o m gi i quy t công vi c nhanh chóng, thu n ti n cho nhà u tư. 5. Vi c ph i h p gi a các b ph n, cơ quan hành chính Nhà nư c gi i quy t công vi c c a các nhà u tư thu c trách nhi m c a cơ quan hành chính nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Chương II QUY TRÌNH TH C HI N VÀ CƠ CH PH I H P i u 5. Quy trình th c hi n 1. Ti p nh n h sơ t i B ph n “m t c a liên thông” Nhà u tư n p h sơ d án t i B ph n “m t c a liên thông” theo quy nh t i Chương III b n quy nh này. Khi ti p nh n h sơ d án, B ph n ti p nh n có trách nhi m i chi u, ki m tra k h sơ và th c hi n:
 4. - i v i các h sơ d án chưa ho c chưa úng theo quy nh thì gi i thích, hư ng d n c th b ng phi u hư ng d n cho nhà u tư b sung và hoàn ch nh h sơ theo quy nh. Vi c hư ng d n này ư c th c hi n theo nguyên t c m t l n, y và úng như n i dung ã niêm y t công khai. - i v i h sơ ã h p l theo quy nh, công ch c ti p nh n h sơ ph i c p nh t vào s theo dõi, vi t gi y biên nh n h sơ kèm danh m c h sơ và ghi rõ ngày tr k t qu cho nhà u tư. 2. Chuy n h sơ n các cơ quan có thNm quy n gi i quy t - Công ch c t i B ph n “m t c a liên thông” có trách nhi m chuy n h sơ, kèm theo Phi u lưu chuy n h sơ n cơ quan có thNm quy n gi i quy t theo quy nh. - B ph n ti p nh n và tr k t qu c a các cơ quan liên quan khi ti p nh n h sơ do B ph n “m t c a liên thông” chuy n n ph i c p nh t vào s theo dõi và vi t gi y biên nh n h sơ, có ghi rõ ngày tr k t qu gi i quy t h sơ. - Các cơ quan liên quan gi i quy t các th t c hành chính theo thNm quy n trong th i gian quy nh t i Chương III b n Quy nh này. 3. Tr k t qu cho nhà u tư và thu phí, l phí - Khi ti p nh n k t qu gi i quy t h sơ t các cơ quan liên quan, công ch c t i B ph n “m t c a liên thông” ki m tra, xác nh n l i k t qu và tr k t qu cho nhà u tư trong th i gian ng n nh t (ch m nh t là sau 01 ngày k t khi ti p nh n k t qu t các cơ quan liên quan). - Khi n nh n k t qu gi i quy t t i B ph n “m t c a liên thông” nhà u tư ph i n p nh ng lo i l phí theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c như: thNm nh h sơ d án; o cl pb n a hình; a chính; c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t; quy ho ch chi ti t xây d ng; gi y phép xây d ng và ký xác nh n ã nh n k t qu . i u 6. Trách nhi m và cơ ch ph i h p gi a các cơ quan 1. Trách nhi m a) B ph n “m t c a liên thông” - Hư ng d n các th t c u tư, ti p nh n h sơ, ph i h p v i các cơ quan liên quan gi i quy t các th t c và tr k t qu cho nhà u tư. - Niêm y t công khai quy trình gi i quy t, h sơ, th t c hành chính, th i gian gi i quy t i v i t ng lo i h sơ công vi c. - Trong quá trình ti p nh n h sơ, n u th t c h sơ còn vư ng m c, chưa rõ ràng thì B ph n “m t c a liên thông” trao i ngay v i các cơ quan liên quan th ng nh t trư c khi nh n h sơ.
 5. - Gi i quy t các n i dung công vi c thu c thNm quy n trư c khi chuy n h sơ t i các cơ quan liên quan, ch u trách nhi m v n i dung ã ti p nh n. - Có trách nhi m thu các kho n phí, l phí khi tr k t qu cho nhà u tư theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. b) Các cơ quan liên quan trong vi c gi i quy t các th t c u tư - y ban nhân dân t nh: C p gi y ch ng nh n u tư i v i d án u tư ngoài các Khu công nghi p, Quy t nh thu h i và giao t, Quy t nh phê duy t phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng, Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. - Văn phòng y ban nhân dân t nh: Ti p nh n, x lý và trình ký các văn b n thu c thNm quy n c a y ban nhân dân t nh úng th i gian quy nh. - S K ho ch và u tư: Căn c Quy ho ch phát tri n kinh t xã h i, ch trương thu hút u tư c a t nh, quy ho ch xây d ng ã ư c công b gi i thi u a i m và l y ý ki n c a các cơ quan chuyên môn có liên quan c a T nh thNm nh d án. Trình y ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n u tư. - S Xây d ng: Tho thu n quy ho ch chi ti t d án có v trí li n k Qu c l , T nh l ; thNm nh thi t k cơ s c a d án và c p Gi y phép xây d ng công trình theo phân c p. - Các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành: Th c hi n th t c v thNm nh thi t k cơ s c a d án theo phân c p. - S Tài nguyên và Môi trư ng: Th c hi n các th t c thu h i và giao t, ký h p ng thuê t; thNm nh phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng và trình y ban nhân dân t nh c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. - S Tài chính: Quy t nh ơn giá thuê t và thNm nh phương án thu ti n s d ng t trình y ban nhân dân t nh phê duy t. - Công an t nh: Làm th t c c p con d u và gi y ch ng nh n ăng ký m u d u. - C c Thu t nh: C p mã s thu - y ban nhân dân huy n, thành ph : Công b quy ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng thu c thNm quy n; xác nh n trích l c b n a chính; ra quy t nh thu h i t i v i t ng h s d ng t; Phê duy t quy ho ch chi ti t và c p Gi y phép xây d ng công trình theo phân c p; l p phương án b i thư ng gi i phóng m t b ng và ch o th c hi n. 2. Cơ ch ph i h p a) Các s , ngành liên quan cung c p y thông tin yêu c u v h sơ, quy trình, th t c và th i h n gi i quy t công vi c theo quy nh B ph n “m t c a liên thông” th c hi n công khai hoá v i các nhà u tư.
 6. b) Khi ti p nh n h sơ do B ph n “m t c a liên thông” chuy n n, các s ngành liên quan có trách nhi m xem xét l i tính h p l c a h sơ ti p nh n và gi i quy t trong th i gian quy nh. c) Trư ng h p h sơ do B ph n “m t c a liên thông” chuy n n chưa y theo quy nh thì cơ quan có thNm quy n gi i quy t yêu c u B ph n “m t c a liên thông” b sung h sơ. N i dung ngh b sung ph i ư c ghi c th trong Phi u lưu chuy n h sơ. d) i v i nh ng h sơ mà các s ngành liên quan gi i quy t ch m tr ho c sai sót thì B ph n “m t c a liên thông” ph i có văn b n thông báo cho nhà u tư bi t. N i dung và nguyên nhân ch m tr ho c sai sót ph i ư c ghi nh n c th trong Phi u lưu chuy n h sơ. ) Lãnh o Phòng chuyên môn, B ph n ti p nh n và tr k t qu c a các s , ngành liên quan là u m i liên h trao i thông tin trong quá trình gi i quy t công vi c. Chương III TH T C H SƠ, QUY TRÌNH NGHI P V C TH VÀ TH I GIAN GI I QUY T H SƠ i u 7. ăng ký u tư Quy trình và th i h n gi i quy t: a) i v i d án thu c di n ăng ký u tư: - Sau khi ti p nh n h sơ h p l , trong th i h n 01 ngày làm vi c B ph n “m t c a liên thông” chuy n h sơ cho S K ho ch và u tư. Trư ng h p h sơ không h p l , B ph n “m t c a liên thông” ra thông báo b ng văn b n cho nhà u tư bi t s a i, b sung h sơ. Th i gian s a i, b sung h sơ không tính vào th i gian th c hi n liên thông. - Trong th i h n 02 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ d án t B ph n “m t c a liên thông”, S K ho ch và u tư g i h sơ kèm theo văn b n xin ý ki n các cơ quan liên quan c a t nh ho c b ng phương th c t ch c h p liên ngành. - Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ c a S K ho ch và u tư, các cơ quan liên quan có trách nhi m tr l i b ng văn b n. - Trong th i h n 02 ngày làm vi c t khi nh n ư c ý ki n c a các cơ quan có liên quan, S K ho ch và u tư l p t trình trình y ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n u tư. - Sau khi nh n ư c T trình c a S K ho ch và u tư, Lãnh o y ban nhân dân t nh t ch c xem xét d án: + Trư ng h p d án ph i i u ch nh, b sung y ban nhân dân t nh có thông báo cho nhà u tư bi t th ng nh t v i S K ho ch & u tư i u ch nh b sung h sơ
 7. trình y ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n u tư. Th i gian i u ch nh, b sung h sơ không tính vào th i gian th c hi n liên thông. + Trư ng h p d án u tư không ư c ch p thu n y ban nhân dân t nh có thông báo b ng văn b n cho nhà u tư, trong ó nêu rõ lý do. + i v i d án ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh k t lu n ch p thu n t i cu c h p, trong th i h n 03 ngày làm vi c, y ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n u tư cho d án. Nhà u tư nh n Gi y ch ng nh n u tư t i B ph n “m t c a liên thông”. b) i v i d án thu c di n thNm tra c p Gi y ch ng nh n u tư: - Sau khi ti p nh n h sơ h p l , trong th i h n 01 ngày làm vi c B ph n “m t c a liên thông” chuy n h sơ cho S K ho ch và u tư. Trư ng h p h sơ không h p l , B ph n “m t c a liên thông” ra thông báo b ng văn b n cho nhà u tư bi t s a i, b sung h sơ. Th i gian s a i, b sung h sơ không tính vào th i gian th c hi n liên thông. - Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ d án t B ph n “m t c a liên thông”, S K ho ch và u tư g i h sơ kèm theo văn b n l y ý ki n thNm tra c a s , ngành liên quan c a t nh. - Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ d án u tư, cơ quan liên quan c a t nh ư c h i ý ki n tr l i b ng văn b n và ch u trách nhi m v nh ng v n c a d án thu c ch c năng qu n lý c a mình. - Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n ph n h i ý ki n thNm tra c a s , ngành liên quan c a t nh, S K ho ch và u tư l p báo cáo thNm tra, trình y ban nhân dân t nh. - Sau khi nh n ư c T trình c a S K ho ch và u tư, Lãnh o y ban nhân dân t nh t ch c xem xét d án: + Trư ng h p d án ph i i u ch nh, b sung y ban nhân dân t nh có thông báo cho nhà u tư bi t th ng nh t v i S K ho ch & u tư i u ch nh b sung h sơ trình y ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n u tư. Th i gian i u ch nh, b sung h sơ không tính vào th i gian th c hi n liên thông. + Trư ng h p d án u tư không ư c ch p thu n y ban nhân dân t nh có thông báo b ng văn b n cho nhà u tư, trong ó nêu rõ lý do. + i v i d án ư c Ch t ch y ban nhân dân t nh k t lu n ch p thu n t i cu c h p, trong th i h n 03 ngày làm vi c, y ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n u tư cho d án. Nhà u tư nh n Gi y ch ng nh n u tư t i B ph n “m t c a liên thông”.
 8. c) i v i các d án thu c thNm quy n ch p thu n c a Th tư ng Chính ph ho c c n có ý ki n c a các B , ngành Trung ương: Th c hi n theo quy nh c a Lu t u tư và Ngh nh 108/2006/N -CP c a Chính ph . i u 8. C p ăng ký kinh doanh, con d u và mã s thu (áp d ng i v i d án u tư g n v i thành l p t ch c kinh t ) Th t c h sơ và quy trình gi i quy t ư c th c hi n t i B ph n Liên thông v c p ăng ký kinh doanh, con d u và mã s thu t t i S K ho ch và u tư i u 9. Thu h i và giao t, thuê t, th m nh phương án v b i thư ng, h tr và tái nh cư và trình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Quy trình và th i h n gi i quy t: a) Th i gian gi i quy t th t c phê duy t Phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư: Sau khi nh n nh n h sơ h p l i v i d án có thu h i t thu c a bàn 02 huy n, thành ph , trong th i h n 07 ngày làm vi c, S Tài nguyên và Môi trư ng thNm nh Phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư và trình y ban nhân dân t nh phê duy t. Trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c T trình c a Tài nguyên và Môi trư ng y ban nhân dân t nh ký quy t nh phê duy t Phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư. Nhà u tư nh n Quy t nh phê duy t Phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư c a y ban nhân dân t nh t i B ph n “m t c a liên thông”. b) i v i th t c thu h i t, cho thuê t (ho c giao t, chuy n m c ích s d ng t) th i gian gi i quy t không quá 08 ngày làm vi c, c th như sau: Th i gian gi i quy t th t c t i S Tài nguyên và Môi trư ng là 05 ngày làm vi c. Trong th i h n 03 ngày làm vi c, y ban nhân dân t nh ra quy t nh thu h i t( cho thuê t, giao t, chuy n m c ích s d ng t). Nhà u tư nh n quy t nh thu h i t c a y ban nhân dân t nh t i B ph n “m t c a liên thông”. c) Th i gian gi i quy t th t c phê duy t Phương án b i thư ng: Sau khi nh n h sơ h p l , trong th i h n 05 ngày làm vi c i v i d án có quy mô thu h i t dư i hai (02) ha t nông nghi p ho c d án có thu h i t dư i 10 h và 07 ngày làm vi c i v i d án có quy mô thu h i t t hai (02) ha t nông nghi p tr lên ho c d án có thu h i t t 10 h tr lên, S Tài nguyên và Môi thNm nh Phương án b i thư ng và trình y ban nhân dân t nh phê duy t. Trong th i h n 03 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c T trình c a S Tài chính, y ban nhân dân t nh phê duy t Phương án b i thư ng. Nhà u tư nh n Quy t nh phê duy t Phương án b i thư ng c a y ban nhân dân t nh t i B ph n “m t c a liên thông”.
 9. d) i v i th t c ký H p ng thuê t, c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t th i gian gi i quy t không quá 14 ngày làm vi c, c th như sau: Sau khi ti p nh n h sơ h p l , nhà u tư th c hi n nghĩa v tài chính v t ai, S Tài nguyên và Môi trư ng ch o giao t t i th c a trong th i gian 03 ngày làm vi c và ký h p ng thuê t trong th i gian 02 ngày làm vi c (sau khi ư c bàn giao t t i th c a). Sau giao t t i th c a, ký h p ng thuê t, trong th i h n 05 ngày làm vi c S Tài nguyên và Môi trư ng trình y ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Trong th i h n 04 ngày làm vi c, y ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t. Nhà u tư nh n Gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a y ban nhân dân t nh t i B ph n “m t c a liên thông”. e) i v i t chưa gi i phóng m t b ng, S Tài nguyên Môi trư ng, S Tài chính và các S ngành có liên quan, H i ng n bù gi i phóng m t b ng huy n, thành ph , có trách nhi m th c hi n thu h i t, b i thư ng gi i phóng m t b ng trư c khi giao t cho nhà u tư. y ban nhân dân c p huy n ch o và t ch c th c hi n l p Phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư và Phương án b i thư ng theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 10. Phê duy t ơn giá thuê t và Phương án thu ti n s d ng t. Quy trình và th i h n gi i quy t: - Sau khi nh n nh n h sơ h p l , trong th i h n 05 ngày làm vi c S Tài chính ra quy t nh phê duy t ơn giá thuê t. - Sau khi nh n nh n h sơ h p l , trong th i h n 07 ngày làm vi c S Tài chính thNm nh Phương án thu ti n s d ng t và trình y ban nhân dân t nh phê duy t. Trong th i h n 03 ngày làm vi c, y ban nhân dân t nh phê duy t Phương án thu ti n s d ng t. Nhà u tư nh n Quy t nh phê duy t ơn giá thuê t c a S Tài chính và Quy t nh phê duy t Phương án thu ti n s d ng t c a y ban nhân dân t nh t i B ph n “m t c a liên thông”. i u 11. Phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng và Gi y phép xây d ng. Nhà u tư n B ph n “m t c a liên thông” th c hi n các th t c v xây d ng như sau: 1. Phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng Quy trình và th i h n gi i quy t: Không quá 15 ngày, c th : - Sau khi ti p nh n h sơ h p l , trong th i gian không quá 03 ngày làm vi c B ph n “m t c a liên thông” chuy n h sơ n S Xây d ng, y ban nhân dân huy n, thành ph gi i quy t theo thNm quy n.
 10. - Trong th i h n không quá 12 ngày làm vi c S Xây d ng, y ban nhân dân huy n, thành ph th c hi n phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng và h sơ ư c chuy n v B ph n “m t c a liên thông” úng h n tr cho nhà u tư. 2. C p gi y phép xây d ng Quy trình và th i h n gi i quy t: Không quá 15 ngày làm vi c, c th : - Sau khi ti p nh n h sơ h p l , trong th i gian không quá 03 ngày làm vi c B ph n “m t c a liên thông” chuy n h sơ xin c p phép xây d ng cho S Xây d ng, y ban nhân dân huy n, thành ph gi i quy t theo thNm quy n. - Trong th i h n 12 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l , S Xây d ng, y ban nhân dân huy n, thành ph th c hi n c p Gi y phép xây d ng cho nhà u tư và h sơ ư c chuy n v B ph n “m t c a liên thông” úng h n tr cho nhà u tư. Trư ng h p h sơ chưa y ho c chưa úng theo quy nh, cơ quan c p Gi y phép xây d ng có văn b n gi i thích, hư ng d n nhà u tư b sung h sơ trong th i h n 05 ngày. Th i gian hoàn ch nh h sơ c a nhà u tư không tính vào th i gian c p Gi y phép xây d ng. Chương IV T CH C TH C HI N i u 12. Trách nhi m c a các cơ quan Nhà nư c 1. S K ho ch và u tư a) Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan trình y ban nhân dân t nh quy t nh thành l p B ph n “m t c a liên thông” trong gi i quy t các th t c u tư. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan xây d ng Quy ch ho t ng c a B ph n “m t c a liên thông” ti p nh n h sơ, gi i quy t các th t c và tr k t qu cho nhà u tư; t ch c tri n khai ho t ng c a B ph n “m t c a liên thông” b t u t ngày 10/4/2009. c) B trí công ch c làm vi c b o m tiêu chuNn quy nh, có phNm ch t và năng l c, có k năng giao ti p v i nhà u tư, áp ng yêu c u ti p nh n, gi i quy t công vi c theo quy nh. d) Ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan th ng nh t danh m c h sơ t ng lĩnh v c trong Quy nh này và ư c niêm y t công khai t i B ph n “m t c a liên thông”. ) B trí a i m, cơ s v t ch t, trang thi t b áp ng i u ki n ho t ng c a B ph n “m t c a liên thông”. 2. S N i v
 11. a) Ch trì hư ng d n, theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n cơ ch “m t c a liên thông” trong các lĩnh v c, báo cáo y ban nhân dân t nh và Ch t ch y ban nhân dân t nh x lý k p th i các vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n. b) T ch c các hình th c thông báo, tuyên truy n r ng rãi v ch trương và các quy nh c a y ban nhân dân t nh v th c hi n cơ ch “m t c a liên thông” trong gi i quy t các th t c u tư. 3. S Tài chính Ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư thNm nh d toán kinh phí, mua s m trang b ph c v th c hi n cơ ch “m t c a liên thông” trong gi i quy t các th t c u tư, trình y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh. 4. Các s , ngành Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Tài chính, Công thương, các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, Công an t nh, C c thu có trách nhi m rà soát quy trình, h sơ th t c hành chính, th i gian gi i quy t và th c hi n niêm y t công khai các n i dung trên t i B ph n “m t c a liên thông” và t i ơn v i v i các th t c hành chính thu c thNm quy n gi i quy t nêu t i Quy nh này. 5. y ban nhân dân c p huy n, xã Th c hi n các nhi m v v công b quy ho ch, v t ai theo thNm quy n ư c quy nh t i i u 130 Ngh nh 181/2004/N -CP c a Chính ph v thi hành Lu t t ai, xác nh n trích l c b n a chính, l p phương án và t ch c th c hi n gi i phóng m t b ng ư c qui nh t i i u 6 b n quy nh này. Chương V I U KHO N THI HÀNH i u 13. S a i, b sung quy nh Trong quá trình tri n khai th c hi n quy nh này, n u có vư ng m c, các cơ quan hành chính nhà nư c tr c thu c y ban nhân dân t nh, các nhà u tư ph n ánh k p th i v S K ho ch và u tư t ng h p báo cáo, trình y ban nhân dân t nh xem xét, quy t nh s a i, b sung cho phù h p ./.
Đồng bộ tài khoản