Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH YÊN BÁI c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 03/2009/Q -UBND Yên Bái, ngày 05 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C I U CH NH, B SUNG, BAN HÀNH M I CÁC LO I PHÍ VÀ L PHÍ MI N GI M CÁC LO I PHÍ, L PHÍ, BÃI B CÁC LO I QU THU C TH M QUY N QUY T NNH C A H I NG NHÂN DÂN T NH YÊN BÁI. U BAN NHÂN DÂN T NH YÊN BÁI Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16/12/2002; Căn c Lu t T ch c T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t ban hành văn b n qui ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Pháp l nh phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i b sung m t s i u Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ch th 24/2007/CT-TTg ngày 01/11/2007 c a Th tư ng Chính ph trong lĩnh v c phí, l phí; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh; Căn c Ngh quy t s 41/2008/NQ-H ND ngày 12/12/2008 H i ng nhân dân t nh Yên Bái v vi c i u ch nh b sung, ban hành m i, mi n gi m các lo i phí, l phí và bãi b các lo i qu thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh; Theo ngh c a Giám c S Tài chính t nh Yên Bái t i T trình s 17/TTr-STC ngày 09/01/2009 v vi c ngh ban hành quy t nh i u ch nh, b sung, ban hành m i, mi n gi m các lo i phí, l phí và bãi b các lo i qu trên a bàn t nh, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh, b sung và ban hành m i 06 lo i phí và 10 lo i l phí áp d ng th ng nh t trên a bàn t nh như sau: 1. Phí thNm nh k t qu u th u. a) i tư ng n p: Ch u tư ho c ch d án (bên m i th u) có trách nhi m n p l phí cho cơ quan thNm nh k t qu u th u. b) M c thu: Phí thNm nh k t qu u th u ư c tính trong chi phí khác c a d án u tư ho c tính vào giá tr hàng hoá mua s m và b ng 0,05% giá tr gói th u và s ti n phí thu ư c không quá 30.000.000 ng m t gói th u.
 2. Nh ng gói th u do Th trư ng ơn v tr c ti p th c hi n vi c u tư, mua s m phê duy t k t qu u th u trên cơ s báo cáo thNm nh c a b ph n giúp vi c có liên quan trong ơn v thì không ph i n p phí thNm nh k t qu u th u. c) Qu n lý, s d ng: Phí thNm nh k t qu u th u là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, ư c qu n lý và s d ng như sau: Cơ quan thu ư c trích l i 25% trên t ng s ti n thu v phí thNm nh k t qu u th u, trang tr i chi phí theo qui nh; S còn l i 75% cơ quan thu phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 2. Phí khai thác và s d ng tài li u t ai. a) i tư ng n p: Là nh ng ngư i có nhu c u khai thác và s d ng tài li u v t ai c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n qu n lý h sơ, tài li u v t ai. b) M c thu: S ơn v M c thu N i dung TT tính ( ng) I Phí khai thác s d ng h sơ, tài li u a chính 1 i v i các t ch c H sơ, 200.000 tài li u 2 i v i h gia ình, cá nhân các phư ng, th tr n H sơ, 50.000 tài li u 3 i v i các h gia ình cá nhân các xã (thu b ng 50% m c H sơ, 25.000 thu i v i h gia ình cá nhân các phư ng, th tr n) tài li u II Phí khai thác thông tin tư v n t i ch (áp d ng chung cho các t ch c, h gia ình, cá nhân) 1 Tư v n thông tin t ai Lư t 50.000 2 Xem các lo i h sơ, b n Lư t 20.000 (M c thu trên không bao g m chi phí in n, sao ch p h sơ, tài li u) c) i tư ng mi n thu phí: Mi n thu phí khai thác, s d ng tài li u t ai i v i các cơ quan ng, oàn th , cơ quan hành chính, ơn v s nghi p c a Trung ương, a phương trong trư ng h p yêu c u cung c p thông tin v t ai th c hi n nhi m v qu n lý Nhà nư c v t ai thu c ph m vi qu n lý (không nh m m c ích kinh doanh). d) Qu n lý s d ng: Phí khai thác và s d ng tài li u t ai là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, ư c qu n lý và s d ng như sau: - Cơ quan thu ư c trích l i 70% trên t ng s ti n thu v phí khai thác và s d ng tài li u t ai, trang tr i chi phí theo qui nh; s còn l i 30% cơ quan thu phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành.
 3. 3. Phí thNm nh c p phép s d ng v t li u n công nghi p. a) i tư ng n p: i tư ng có nhu c u s d ng v t li u n công nghi p. b) M c thu: S M c thu Di n gi i TT ( ng) I C pm i ThNm nh c p phép s d ng v t li u n công nghi p ph c v thi công, phá 3.000.000 d công trình C p l i (không có thay iv a i m, i u ki n s d ng v t li u n công II nghi p) ThNm nh c p phép s d ng v t li u n công nghi p ph c v thi công, phá 1.500.000 d công trình c) Qu n lý s d ng: Phí thNm nh c p phép s d ng v t li u n công nghi p là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan thu phí ư c qu n lý và s d ng như sau: - Cơ quan thu ư c trích l i 90% trên t ng s ti n thu v Phí thNm nh c p phép s d ng v t li u n công nghi p, trang tr i chi phí theo qui nh; s còn l i 10% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 4. Phí bình tuy n, công nh n cây m , cây u dòng, vư n gi ng cây lâm nghi p, r ng gi ng. a) i tư ng n p: Là t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân nư c ngoài có ch c năng v kh o nghi m, ki m nh và c p gi y phép trong lĩnh l c gi ng cây tr ng c a Vi t Nam. b) M c thu: S M c thu Di n gi i TT ( ng/l n bình tuy n) 1 i v i bình tuy n, công nh n cây m , cây u dòng 2.000.000 i v i bình tuy n, công nh n vư n gi ng, cây lâm nghi p, r ng 2 5.000.000 gi ng c) Qu n lý s d ng: Phí bình tuy n, công nh n cây m , cây u dòng, vư n gi ng cây lâm nghi p, r ng gi ng, là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan thu phí ư c qu n lý và s d ng như sau: Cơ quan thu ư c trích l i 80% trên t ng s ti n thu v Phí bình tuy n, công nh n cây m , cây u dòng, vư n gi ng cây lâm nghi p, r ng gi ng, trang tr i chi phí theo qui nh; s còn l i 20% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành.
 4. 5. Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n. a) i tư ng thu: i tư ng ch u phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n là t ch c, cá nhân (trong và ngoài nư c) khai thác các lo i khoáng s n ph i n p phí ã ư c qui nh. b) M c thu: M c thu S TT Lo i khoáng s n ơn v tính ( ng) 1 á a á p lát, làm m ngh (granit, gabro, á hoa …) m³ 50.000 b Qu ng á quí (kim cương, Ru bi, sa phia, emôrôt, alexandrit, opan, quí T n 50.000 màu en, a dit, rô ôlit, py r p, ben rin, spinen, topaz, th ch anh tinh th , crizôlit, pan quý, birusa, nêfrit … c á làm v t li u xây d ng thông thư ng m³ 1.000 d Các lo i á khác ( á làm xi măng, khoáng ch t công nghi p …) m³ 2.000 2 Fenspat m³ 20.000 3 S i, cu i, s n m³ 4.000 4 Cát a Cát vàng (cát xây tô) m³ 3.000 b Cát thu tinh m³ 5.000 c Các lo i cát khác m³ 2.000 5 t a t sét, làm g ch, ngói m³ 1.500 b t làm th ch cao m³ 2.000 c t làm cao lanh m³ 5.000 d Các lo i t khác m³ 1.000 6 Than a Than á T n 6.000 b Than bùn T n 2.000 c Các lo i than khác T n 4.000 7 Nư c khoáng thiên nhiên m³ 2.000 8 Sa khoáng ti tan (ilment) T n 50.000 9 Qu ng apatit T n 3.000 10 Qu ng khoáng s n kim lo i a Qu ng mangan T n 30.000 b Qu ng s t T n 40.000 c Qu ng chì T n 180.000 d Qu ng k m T n 180.000 Qu ng ng T n 35.000
 5. e Qu ng bô xít T n 30.000 g Qu ng thi c T n 180.000 h Qu ng cromit T n 40.000 i Qu ng khoáng s n kim lo i khác T n 10.000 c) Qu n lý s d ng: Phí b o v môi trư ng i v i khai thác khoáng s n (không k d u thô và khí thiên nhiên) là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c; s phí ư c n p 100% vào Ngân sách Nhà nư c. 6. Phí cung c p thông tin v giao d ch b o m. a) i tư ng thu: Là kho n thu i v i t ch c, cá nhân yêu c u ăng ký giao d ch m b o, h p ng cho thuê tài chính và các giao d ch, tài s n khác theo qui nh c a pháp lu t. b) M c thu: (M i l n cung c p thông tin theo tên c a bên b o m ho c tài s n b o m ư c tính là m t trư ng h p). S M c thu N i dung TT ( ng/trư ng h p) 1 Cung c p thông tin cơ b n (danh m c giao d ch b o m, tài s n cho thuê 10.000 tài chính; sao ơn yêu c u ăng ký) 2 Cung c p thông tin chi ti t (văn b n t ng h p, thông tin v các giao d ch 30.000 b o m) (M c thu không bao g m chi phí in n sao ch p h h sơ tài li u) c) Qu n lý s d ng: Phí ăng ký giao d ch m b o là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan thu phí ư c qu n lý và s d ng như sau: - Cơ quan thu ư c trích l i 75% trên t ng s ti n thu v phí ăng ký giao d ch m b o, trang tr i chi phí theo qui nh; s còn l i 25% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 7. L phí c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam. a) i tư ng n p: Là ngư i s d ng lao ng khi làm th t c ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c Vi t Nam c p gi y phép lao ng, gia h n gi y phép lao ng và c p l i gi y phép lao ng cho ngư i lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i các doanh nghi p, cơ quan, t ch c mình ho t ng trên lãnh th Vi t Nam. b) M c thu: S M c thu N i dung TT ( ng/1 gi y phép) 1 L phí c p gi y phép lao ng 400.000 2 L phí c p l i gi y phép lao ng 300.000
 6. 3 L phí c p gia h n gi y phép lao ng 200.000 c) Qu n lý s d ng: L phí c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, ư c qu n lý và s d ng như sau: - Cơ quan thu ư c trích l i 50% trên t ng s ti n thu v l phí c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài làm vi c t i Vi t Nam, trang tr i chi phí theo qui nh; s còn l i 50% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 8. L phí c p ch ng minh nhân dân. i tư ng n p: Là kho n thu i v i ngư i ư c cơ quan công an c p m i, i ho c c p l i ch ng minh nhân dân. b) M c thu: (M c thu này không báo g m ti n nh c a ngư i ư c c p ch ng minh thư nhân dân). S M c thu N i dung TT ( ng/l n c p) I Các phư ng thu c n i thành ph - C p l i, i 6.000 ( Do b m t, hư h ng không s d ng ư c, thay i các n i d ng ghi trong ch ng minh nhân dân, thay i nơi thư ng trú ngoài ph m vi c p t nh) II Các phư ng, xã, th tr n còn l i (tr nh ng xã khu v c 3) - C p l i, c p i: (Do b m t, hư h ng không s d ng ư c, thay i các n i d ng ghi trong ch ng minh nhân dân, thay i nơi thư ng trú ngoài ph m vi 3.000 c p t nh) Riêng công an t nh tr c ti p thu l phí c p ch ng minh nhân dân thì áp d ng m c thu cho các i tư ng n p theo a bàn cư trú. c) Ch mi n gi m: - Không thu l phí ch ng minh nhân dân i v i các trư ng h p b , m , v ho c ch ng c a li t s , con dư i 18 tu i c a li t s ; Thương binh, con dư i 18 tu i c a thương binh; công dân thu c các xã, th tr n vùng cao theo qui nh c a U ban dân t c. - Mi n thu khi c p m i ch ng minh nhân dân, (Bao g m c trư ng h p c p l i ch ng minh nhân dân do h t h n s d ng). Mi n thu khi c p m i ch ng minh nhân dân, c p l i, c p i: i v i h gia ình, cá nhân nh ng xã c bi t khó khăn theo Quy t nh s 164/Q -TTg ngày 11/7/2006; Các xã, thôn, b n c bi t khó khăn thu c xã vùng 2 theo Quy t nh s 113/2007/Q -TTg ngày 20/07/2007 c a Th tư ng Chính ph ; Các thôn c bi t khó khăn thu c xã khu v c 2 theo Quy t nh 01/2008/Q - UBDT; Các thôn thu c khu v c 3 theo Quy t nh s 301/Q -UBDT ngày 27/11/2006 c a U ban dân t c; Các xã c bi t khó khăn theo Quy t nh 69/2008/Q -TTg ngày 28/5/2008. d) Qu n lý s d ng: L phí ch ng minh nhân dân là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, ư c qu n lý và s d ng như sau:
 7. - Cơ quan th c hi n c p ch ng minh nhân dân thu c các phư ng n i thành, Công an t nh thu trong a bàn phư ng thu c thành ph ư c trích l i 60% trên t ng s ti n thu v l phí ch ng minh nhân dân, trang tr i chi phí ph c v công tác thu theo qui nh; s còn l i 40% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. Riêng l phí c p ch ng minh nhân dân do công an t nh tr c ti p thu c a các i tư ng không n m trên a bàn phư ng thu c n i thành ư c l i 100%. Cơ quan th c hi n c p ch ng minh nhân dân thu c xã, phư ng, th tr n còn l i ư c l i 100% s ti n thu ư c chi cho công tác c p ch ng minh nhân dân. ( i v i công an t nh thu l phí ch ng minh thư nhân dân c a các i tư ng không n m trên a bàn phư ng thu c thành ph thì s l phí thu ư c ư c trích l i 100%). 9. L phí ăng ký cư trú. a) i tư ng n p: Là kho n thu i v i ngư i th c hi n ăng ký và qu n lý cư trú v i cơ quan công an theo qui nh c a pháp lu t. b) M c thu: S M c thu N i dung TT ( ng/ l n c p) I Các phư ng thu c n i thành ph ăng ký thư ng trú, ăng ký t m trú c h ho c m t ngư i nhưng không c p s 1 10. 000 h khNu, s t m trú. - C p l i, c p i s h khNu, s t m trú 15.000 C p i s h khNu, s t m trú theo yêu c u c a ch h vì lý do Nhà nư c thay - 8.000 i a gi i hành chính, tên ư ng ph , s nhà ính chính các thay i trong s h khNu, s t m trú - 5.000 (Không thu l phí i v i trư ng h p ính chính l i a ch do Nhà nư c thay i a gi i hành chính, ư ng ph , s nhà. Xoá tên trong s h khNu, s t m trú). II Các phư ng, xã, th tr n còn l i (tr nh ng xã khu v c 3) ăng ký thư ng trú, ăng ký t m trú c h ho c m t ngư i nhưng không c p s 1 5. 000 h khNu, s t m trú. - C p l i, c p i s h khNu, s t m trú 7.500 C p i s h khNu, s t m trú theo yêu c u c a ch h vì lý do Nhà nư c thay - 4.000 i a gi i hành chính, tên ư ng ph , s nhà. ính chính các thay i trong s h khNu, s t m trú 2 2.500 (Không thu l phí i v i trư ng h p ính chính l i a ch do Nhà nư c thay i a gi i hành chính, ư ng ph , s nhà. Xoá tên trong s h khNu, s t m trú). c) Ch mi n gi m: Không thu l phí ăng ký cư trú v i các trư ng h p b , m , v ho c ch ng c a li t s , con dư i 18 tu i c a li t s ; thương binh, con dư i 18 tu i c a thương binh; bà m Vi t Nam anh hùng; h gia ình
 8. thu c di n xoá ói gi m nghèo; công dân thu c các xã, th tr n vùng cao theo qui nh c a U ban dân t c. - Mi n thu l phí i v i c p m i s h khNu gia ình (trư ng h p tách s h khNu xác nh là c p m i); c p gi y ăng ký t m trú có th i h n (c p s t m trú); c p gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . d) Qu n lý s d ng: L phí ăng ký cư trú là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, ư c qu n lý và s d ng như sau: - Cơ quan th c hi n ăng ký qu n lý cư trú thu c các phư ng n i thành, ư c trích l i 60% trên t ng s ti n l phí thu ư c, ph c v công tác thu theo qui nh; s còn l i 40% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. - Cơ quan th c hi n ăng ký qu n lý cư trú thu c xã, phư ng, th tr n còn l i ư c l i 100% s ti n thu ư c chi cho công tác ăng ký qu n lý cư trú. ( i v i công an t nh thu l phí ăng ký cư trú c a các i tư ng không n m trên a bàn phư ng thu c thành ph thì s l phí thu ư c, ư c trích l i 100%). 10. L phí c p phép xây d ng. a) i tư ng n p: Là kho n thu vào ngư i xin c p gi y phép xây d ng công trình, c i t o, s a ch a l n, trùng tu, tôn t o các công trình thu c di n ph i ư c c p gi y phép xây d ng. b) M c thu: S M c thu N i dung TT ( ng/1 gi y phép) I C p m i: 1 Nhà riêng l c a nhân dân (thu c i tư ng ph i có gi y phép) 50.000 2 Công trình khác 100.000 II M c thu gia h n - Gia h n gi y phép xây d ng 10.000 c) Các công trình ư c mi n l phí c p gi y phép xây d ng: Công trình do Th tư ng Chính ph quy t nh u tư và các công trình tr c ti p b o v an ninh, qu c phòng. Công trình thu c d án s d ng v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI), công trình xây d ng trong khu công nghi p t p trung và công trình thu c d án BOT. Công trình thu c d án phát tri n k t c u h t ng, d án phát tri n ô th m i, các d án thành ph n trong khu ô th m i ã có thi t k k thu t và t ng d toán ư c duy t theo úng qui nh c a pháp lu t. Công trình thu c d án u tư nhóm B, C có quy t nh u tư c a c p có thNm quy n, thi t k k thu t và t ng d toán ã ư c phê duy t sau khi có văn b n thNm nh c a cơ quan ch c năng qu n lý xây d ng c a c p quy t nh u tư ho c S Xây d ng chuyên ngành. Công trình nhà c a dân thu c i tư ng ư c mi n c p gi y phép xây d ng theo qui nh t i kho n 3b i u 39 Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph . d) Qu n lý s d ng: L phí c p gi y phép xây d ng là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan thu l phí ư c qu n lý và s d ng như sau:
 9. - Cơ quan thu ư c trích l i 10% trên t ng s ti n thu v l phí c p gi y phép xây d ng, trang tr i chi phí theo qui nh; s còn l i 90% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 11. L phí c p bi n s nhà. a) i tư ng n p: Là kho n thu c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p bi n s nhà (bao g m: nhà m t ư ng, ph ; nhà trong ngõ, nhà trong ngách; căn h chung cư). Ch s h u nhà ho c ngư i i di n ch s h u có trách nhi m n p l phí c p bi n s nhà. Trư ng h p không xác nh ư c ch s h u thì ngư i ang s d ng có trách nhi m n p l phí c p bi n s nhà. b) M c thu: S M c thu N i dung TT ( ng/1 bi n s ) I C p m i: 1 i v i nhà m t ư ng, ph ; nhà trong ngõ, nhà trong ngách (lo i có 3 ch 30.000 s , có kích thư c 230 x170 x 1,5mm bi n tôn). 2 i v i căn h chung cư (lo i có 3 ch s , có kích thư c 170 x 100 x 1,5mm 20.000 bi n tôn). II C pl i 1 i v i nhà m t ư ng, ph ; nhà trong ngõ, nhà trong ngách (lo i có 3 ch 20.000 s , có kích thư c 230 x 170 x 1,5mm bi n tôn). 2 i v i căn h chung cư (lo i có 3 ch s , có kích thư c 170 x 100 x 1,5mm 12.000 bi n tôn). c) Qu n lý s d ng: L phí c p bi n s nhà là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan thu l phí ư c qu n lý và s d ng như sau: - Cơ quan thu ư c trích l i 70% trên t ng s ti n thu v l phí c p bi n s nhà, trang tr i chi phí theo qui nh; s còn l i 30% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 12. L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh. a) i tư ng n p: Là kho n thu vào các h kinh doanh cá th , doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, công ty h p danh, doanh nghi p Nhà nư c, h p tác xã, liên hi p h p tác xã, cơ s giáo d c ào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ s y t tư nhân, dân l p, cơ s văn hoá thông tin, khi ư c cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh. b) M c thu: S ơn v M c thu N i dung TT tính ( ng) I L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh
 10. 1 H kinh doanh cá th 1l n 30.000 H p tác xã, cơ s giáo d c, ào t o tư th c, dân l p, bán công; 1l n 100.000 2 cơ s văn hoá thông tin do c p huy n c p gi y ăng ký kinh doanh; doanh nghi p tư nhân, công ty h p danh H p tác xã, liên hi p h p tác xã, cơ s giáo d c, ào t o tư 1l n 200.000 th c, dân l p, bán công; cơ s văn hoá thông tin do c p t nh c p 3 gi y ăng ký kinh doanh; công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n, doanh nghi p Nhà nư c Ch ng nh n ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh; 1l n 20.000 4 ch ng nh n ăng ký ho t ng cho chi nhánh ho c văn phòng i di n c a doanh nghi p C p b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, gi y ch ng 1b n 2.000 5 nh n thay i ăng ký kinh doanh ho c b n trích l c n i dung ăng ký kinh doanh II M c thu l phí cung c p thông tin v ăng ký kinh doanh 1l n 10.000 c) i tư ng mi n: Mi n l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh i v i doanh nghi p c ph n hoá khi chuy n t doanh nghi p Nhà nư c thành công ty c phNn. d) Qu n lý s d ng: L phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan thu l phí ư c qu n lý và s d ng như sau: - Cơ quan thu ư c trích l i 25% trên t ng s ti n thu v l phí c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, trang tr i chi phí theo qui nh; s còn l i 75% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 13. L phí c p gi y phép ho t ng i n l c. a) i tư ng n p: Là kho n thu vào t ch c, cá nhân khi ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép ho t ng i n l c. b) M c thu: M c thu STT N i dung ( ng/1 gi y phép) I C p m i gi y phép ho t ng i n l c 1 Tư v n qui ho ch, thi t k , giám sát và các hình th c tư v n khác i 700.000 v i d án, công trình i n 2 Qu n lý và v n hành máy i n 700.000 3 Phân ph i và kinh doanh i n) 700.000 II Gia h n gi y phép ho t ng i n l c 1 Tư v n qui ho ch, thi t k , giám sát và các hình th c tư v n khác i 350.000 v i d án, công trình i n
 11. 2 Qu n lý và v n hành máy i n 350.000 3 Phân ph i và kinh doanh i n) 350.000 c) Qu n lý s d ng: L phí c p gi y phép ho t ng i n l c là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan thu l phí ư c qu n lý và s d ng như sau: - Cơ quan thu ư c trích l i 75% trên t ng s ti n thu v l phí c p gi y phép ho t ng i n l c, trang tr i chi phí theo qui nh; s còn l i 25% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 14. L phí ăng ký giao d ch b o m. a) i tư ng n p: Là kho n thu i v i t ch c, cá nhân yêu c u ăng ký giao d ch b o m, h p ng cho thuê tài chính và các giao d ch, tài s n khác theo qui nh c a pháp lu t. b) M c thu: (M i h sơ yêu c u ăng ký giao d ch m b o ư c tính là m t trư ng h p ăng ký). S M c thu N i dung TT ( ng/trư ng h p) 1 ăng ký giao d ch b o m 60.000 2 ăng ký văn b n thông báo v vi c x lý tài s n b o m 50.000 3 ăng ký gia h n giao d ch b o m 40.000 4 ăng ký thay i n i dung giao d ch b o m ã ăng ký 40.000 5 Yêu c u s a ch a sai sót trong ơn yêu c u ăng ký giao d ch b o m 10.000 c) i tư ng mi n: Không thu l phí ăng ký giao d ch b o m i v i: ăng ký th ch p quy n s d ng t, tài s n g n li n v i t c a h gia ình, cá nhân có h khNu thư ng trú t i a phương và s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i. Yêu c u s a ch a trong gi y ch ng nh n ăng ký giao d ch b o m, h p ng cho thuê tài chính do l i c a ăng ký viên. Yêu c u xoá ăng ký giao d ch b o m, h p ng cho thuê tài chính. d) Qu n lý s d ng: L phí ăng ký giao d ch m b o là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan thu l phí ư c qu n lý và s d ng như sau: Cơ quan thu ư c trích l i 50% trên t ng s ti n thu v l phí ăng ký giao d ch m b o, trang tr i chi phí theo qui nh; s còn l i 50% cơ quan thu l phí ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c theo chương, lo i, kho n, m c, ti u m c tương ng c a m c l c Ngân sách Nhà nư c hi n hành. 15. L phí trư c b . M c thu
 12. S M c thu N i dung TT (t l ) - Ô tô ch ngư i dư i 10 ch ng i (k c lái xe) 10% 16. L phí c p b n sao, l phí ch ng th c. a) i tư ng n p: Là kho n thu vào t ch c, cá nhân khi yêu c u c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký ph i n p l phí c p b n sao, l phí ch ng th c. b) M c thu: S Di n gi i ơn v tính M c thu TT 1 C p b n sao t s g c ng / b n 3.000 2 Ch ng th c b n sao t b n chính ng / trang 2.000 T trang th 3 tr lên t i a thu không quá 100.000 ng / trang - 1.000 ng/ b n. 3 Ch ng th c ch ký ng/trư ng h p 10.000 c) i tư ng mi n: Riêng cá nhân có h khNu thư ng trú t i các xã, thôn, b n c bi t khó khăn theo Quy t nh 164/2006/Q -TTg; Quy t nh 113/2007/Q -TTg; Quy t nh 01/2008/Q -UBDT; Quy t nh 301/2006/Q -UBDT; Quy t nh 69/2008/Q -TTg thì áp d ng m c thu b ng 50%. d) Qu n lý s d ng: L phí c p b n sao, l phí ch ng th c là kho n thu thu c Ngân sách Nhà nư c, cơ quan thu l phí ư c qu n lý và s d ng như sau: Cơ quan t ch c có thNm quy n c p b n sao t s g c c p t nh, c p huy n l phí c p b n sao, l phí ch ng th c ư c trích l i 30% trên t ng s ti n thu ư c chi ph c v công tác thu theo quy nh; s 70% còn l i ph i n p vào Ngân sách Nhà nư c. i v i ti n l phí c p b n sao, l phí ch ng th c do U ban nhân dân c p xã thu ư c ph i n p 100% vào Ngân sách Nhà nư c và s d ng theo quy nh hi n hành. 17. M t s lo i phí, l phí mà nh ng ơn v thu phí th c hi n theo cơ ch t ch , t ch u trách nhi m v tài chính theo Ngh nh 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph và Ngh nh 43/2006/N - CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph thì s ti n phí, l phí ư c trích l i qu n lý và s d ng theo quy nh ch tài chính c a các ngh nh này. i u 2. Mi n gi m 1 lo i phí, 4 lo i l phí c th như sau: 1. Phí d thi, d tuy n. Mi n toàn b phí d thi, d tuy n vào các trư ng trung h c cơ s và trung h c ph thông. 2. L phí h t ch. - Mi n thu l phí h t ch khi ăng ký l n u, c p m i, thay m i i v i khai sinh; k t hôn; khai t ; thay i c i chính h t ch cho ngư i dư i 14 tu i, b sung h t ch.
 13. - Mi n thu l phí h t ch v ăng ký k t hôn, ăng ký nuôi con nuôi cho ngư i dân thu c các dân t c vùng sâu, vùng xa; mi n l phí h t ch v ăng ký khai sinh cho tr em c a h nghèo. 3. L phí ăng ký cư trú. Mi n thu l phí ăng ký cư trú i v i c p s h khNu gia ình; c p gi y ăng ký t m trú có th i h n (c p s t m trú); c p gi y ch ng nh n nhân khNu t p th . 4. L phí c p ch ng minh nhân dân. Mi n thu khi c p m i ch ng minh nhân dân, bao g m c trư ng h p c p ch ng minh nhân dân do h t h n s d ng. 5. L phí a chính. - Mi n thu l phí a chính khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân nông thôn (ho c s n xu t kinh doanh nông, lâm, ngư nghi p). Mi n l phí a chính khi c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t i v i h gia ình, cá nhân nh ng xã c bi t khó khăn theo Quy t nh s 164/Q -TTg ngày 11/7/2006; các xã, thôn, b n c bi t khó khăn thu c xã khu v c 2 theo Quy t nh s 113/2007/Q -TTg ngày 20/07/2007 c a Th tư ng Chính ph ; các thôn c bi t khó khăn thu c xã khu v c 2 theo Quy t nh s 01/2008/Q -UBDT; các thôn thu c khu v c 3 theo Quy t nh s 301/Q -UBDT ngày 27/11/2006 c a U ban dân t c; các xã c bi t khó khăn theo Quy t nh s 69/2008/Q -TTg ngày 28/5/2008 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. Bãi b các qu sau: 1. Quĩ h tr an ninh tr t t : T i Quy t nh s 116/2000/Q -UB ngày 09/8/2000 c a y ban nhân dân t nh v thành l p quĩ h tr an ninh tr t t . 2. Quĩ phòng ch ng bão l t: T i Quy t nh s 109/Q -UB ngày 10/9/1997 c a UBND t nh ban hành qui nh thành l p và ho t ng c a quĩ phòng ch ng l t bão trong t nh. i u 4. Giao cho S Tài chính ch trì ph i h p v i C c Thu t nh, S Tư pháp và các cơ quan liên quan, căn c vào các qui nh hi n hành t ch c tri n khai và hư ng d n c th vi c qu n lý s d ng 6 lo i phí, 10 lo i l phí theo qui nh, vi c mi n gi m 1 lo i phí và 4 lo i l phí (t i i u 2) và bãi b 2 lo i qu (t i i u 3) c a Quy t nh này. i u 5. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Giám c S Tài chính; C c trư ng C c thu ; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh; Ch t ch U ban nhân dân các huy n th xã, thành ph ; Giám c các S , ban, ngành, oàn th , Giám c ài Phát thanh truy n hình t nh, T ng biên t p Báo Yên Bái; các i tư ng khi phát sinh quan h có liên quan n vi c thu, n p phí, l phí theo t l i u ti t gi a các c p Ngân sách có i u ch nh t i Quy t nh này ch u trách nhi m thi hành. Bãi b các qui nh trư c ây trái v i Quy t nh này. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Hoàng Thương Lư ng
Đồng bộ tài khoản