Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
16
download

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý đầu tư, xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH C N THƠ c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 03/2009/Q -UBND C n Thơ, ngày 08 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÂN C P QU N LÝ U TƯ, XÂY D NG CHO Y BAN NHÂN DÂN QU N, HUY N Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH C N THƠ Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh quy t s 19/2008/NQ-H ND ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a H i ng nhân dân thành ph v vi c phân c p qu n lý u tư, xây d ng cho y ban nhân dân qu n, huy n; Theo ngh c a Giám c S Xây d ng, Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Nay phân c p quy t nh u tư xây d ng cho y ban nhân dân qu n, huy n như sau: 1. Phân c p quy t nh u tư xây d ng i v i các d án u tư xây d ng công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a a phương s d ng v n ngân sách nhà nư c, các ngu n v n a phương huy ng n p vào ngân sách theo quy nh c a Nhà nư c (g i chung là v n ngân sách nhà nư c) do a phương qu n lý. Không phân c p quy t nh u tư và xây d ng i v i các d án u tư xây d ng công trình thu c ngu n v n h tr chính th c c a nư c ngoài (ODA), các d án liên ngành, liên k t nhi u a phương trong thành ph C n Thơ, các d án u tư xây d ng khu dân cư, tái nh cư và khu thương m i. 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph phân c p cho Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n (sau ây g i chung là y ban nhân dân c p huy n) quy t nh u tư các d án có m c v n u tư không l n hơn 05 t ng. a) Căn c k ho ch u tư dài h n, hàng năm y ban nhân dân c p huy n, l p k ho ch u tư xây d ng c a a phương, m b o cơ c u u tư và yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a a phương theo qui ho ch ư c duy t trong ph m vi ngân sách c a a phương sau khi thông qua H i ng nhân dân cùng c p. i v i các công trình xây d ng t i nơi chưa có qui ho ch ph i có ý ki n th a thu n c a cơ quan qu n lý qui ho ch, ho c c p có thNm quy n phê duy t qui ho ch. b) Nghiêm c m vi c chia tách nh các d án, b trí u tư d án tràn lan, kéo dài th i gian thi công d án vư t th i gian qui nh. c) Nghiêm c m vi c tri n khai d án, công trình khi chưa có ngu n v n m b o theo qui nh. d) Các kho n óng góp b ng ti n c a các t ch c, cá nhân; v n h tr c a các t ch c trong nư c u tư cho các d án do c p nào qu n lý ph i g i vào tài kho n ngân sách c a c p ó.
  2. 3. Ngu n v n phân c p u tư xây d ng: a) Ngu n v n ngân sách nhà nư c, các ngu n v n a phương huy ng n p vào ngân sách theo quy nh c a Nhà nư c (g i chung là v n ngân sách nhà nư c) do a phương qu n lý u tư cho các d án c a c p huy n g m: - V n ngân sách nhà nư c: + V n ngân sách nhà nư c c p huy n dành cho u tư; + V n h tr c a ngân sách nhà nư c c p trên cho các d án do c p huy n qu n lý; + Các kho n óng góp theo nguyên t c t nguy n c a nhân dân cho t ng d án c th ư cH i ng nhân dân c p huy n thông qua và ư c ưa vào ngân sách qu n lý; - Các kho n óng góp t nguy n c a các t ch c cá nhân trong nư c u tư cho các d án do c p huy n qu n lý. b) Vi c qu n lý ngu n v n huy ng óng góp c a nhân dân; ngu n v n h tr c a các t ch c cá nhân trong nư c u tư cho các d án do c p huy n qu n lý ư c th c hi n theo các quy nh hi n hành. i u 2. Giao Giám c các S : Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính; Giám c các S có xây d ng chuyên ngành theo ch c năng nhi m v c a mình căn c các qui nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng công trình hư ng d n các ngành và a phương th c hi n; ng th i ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau mư i ngày và ăng Báo C n Thơ ch m nh t sau năm ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 11/2006/Q -UB ngày 13 tháng 02 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph C n Thơ v vi c phân c p ch trương u tư, qu n lý u tư xây d ng công trình cho y ban nhân dân qu n, huy n thu c a bàn thành ph C n Thơ. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài Chính, Giám c S Xây d ng, th trư ng cơ quan ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Thanh Sơn
Đồng bộ tài khoản