Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
32
lượt xem
3
download

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ ốn định đời sống, sản xuất khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH HÀ NAM c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 03/2009/Q -UBND Ph Lý, ngày 08 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C H TR CHUY N I NGH NGHI P, T O VI C LÀM VÀ H TR N NNH I S NG, S N XU T KHI NHÀ NƯ C THU H I T NÔNG NGHI P U BAN NHÂN DÂN T NH HÀ NAM Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 21 tháng 11 năm 2003. Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Thông tư s : 116/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2004 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph ; Căn c Ngh quy t s 10/2008/NQ-H ND ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh kỳ h p th 14 khoá XVI quy nh giá các lo i t năm 2009 trên a bàn t nh Hà Nam; Xét ngh c a Giám c S Tài chính t i T trình s : 06 /TTr-TC ngày 06 tháng 01 năm 2009 v vi c h tr khi nhà nư c thu h i t nông nghi p trên a bàn t nh Hà Nam, QUY T NNH: i u 1. Quy nh m c h tr chuy n i ngh , t o vi c làm và h tr n nh i s ng, s n xu t i v i các h khi nhà nư c thu h i t nông nghi p trên a bàn t nh Hà Nam ư c tính h tr theo m2 t nông nghi p thu h i thay cho h tr theo lao ng và nhân khNu như sau: 1. H tr chuy n i ngh và t o vi c làm: 15.000 ng/m2. 2. H tr n nh i s ng và s n xu t: 5.000 ng/m2. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký và thay th i m a và b.1 m c 1 ph n IV Quy t nh s 06/2008/Q -UBND ngày 09/4/2008 c a UBND t nh v vi c ban hành quy nh v b i thư ng, h tr tái nh cư khi nhà nư c thu h i t, và các quy nh trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh, Giám c các S : Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Xây d ng, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Tr n u
Đồng bộ tài khoản