Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH NNH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 03/2009/Q -UBND Quy Nhơn, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH CHÍNH SÁCH B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN T NH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai ngày 26/11/2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph v b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t; Căn c Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27/01/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai và Ngh nh s 187/2004/N -CP v vi c chuy n công ty nhà nư c thành công ty c ph n; Căn c Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh b sung v vi c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t , th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Xét ngh c a S Tài chính và S Tài nguyên và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành Quy nh v chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn t nh kèm theo Quy t nh này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký và thay th Quy t nh s 16/2008/Q -UBND ngày 27/3/2008 c a UBND t nh; Chánh Văn phòng UBND t nh; Giám c các S Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng; Giám c Kho b c Nhà nư c t nh; Th trư ng các S , Ban thu c t nh; Ch t ch UBND các huy n, thành ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH
 2. Nguy n Văn Thi n QUY NNH CHÍNH SÁCH B I THƯ NG, H TR VÀ TÁI NNH CƯ KHI NHÀ NƯ C THU H I T TRÊN NA BÀN T NH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 03/2009 /Q -UBND ngày 15/01/2009 c a UBND t nh) tri n khai th c hi n công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư phù h p v i nh ng quy nh hi n hành c a Nhà nư c và tình hình th c t c a a phương, UBND t nh ban hành Chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nu c thu h i t trên a bàn t nh v i m t s n i dung c th sau: Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh. Quy nh này áp d ng cho công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t theo quy nh c a pháp lu t trên a bàn t nh; không áp d ng nh ng d án có chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư riêng. i u 2. i tư ng áp d ng. i tư ng áp d ng Quy nh này là các t ch c, gia ình, cá nhân trong nư c và t ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ang s d ng t trên a bàn t nh Bình nh b Nhà nư c thu h i ho c b thi t h i tài s n trên t, tài s n g n li n v i t khi Nhà nư c thu h i t. i u 3. Gi i thích t ng . M t s t ng trong Quy nh này ư c hi u như sau: 1. Thu h i t là vi c Nhà nư c ra quy t nh hành chính thu l i quy n s d ng t, thu l i t ã giao cho t ch c, h gia ình, cá nhân. 2. B i thư ng khi Nhà nư c thu h i t là vi c Nhà nư c tr l i giá tr quy n s d ng t i v i di n tích t b thu h i cho ngư i b thu h i t. 3. H tr là vi c Nhà nư c giúp thêm cho ngư i b thu h i t ngoài vi c b i thư ng theo quy nh. 4. Ti n s d ng t là s ti n mà ngư i s d ng t ph i tr cho Nhà nư c khi Nhà nư c giao quy n s d ng t. Chương II B I THƯ NG, H TR THI T H I V T i u 4. Nguyên t c b i thư ng v t.
 3. Nguyên t c b i thư ng v t th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ngoài ra còn ư c quy nh b sung nguyên t c xác nh di n tích t b i thư ng, h tr c th như sau: 1. Di n tích t ư c b i thư ng, h tr căn c di n tích trên b n a chính phù h p v i hi n tr ng do các ơn v có tư cách pháp nhân o c và ã ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c b n do các cơ quan nhà nư c l p ph c v cho công tác b i thư ng c a d án ó. i v i các d án chưa có b n thì di n tích t xem xét b i thư ng ư c xác nh trên cơ s o c th c t . 2. Trư ng h p th a t s d ng trư c ngày quy ho ch, k ho ch s d ng t nhưng không có tên trong s b thu thì ư c b i thư ng t i a không quá ơn giá t h ng 4 cùng lo i i v i t nông nghi p và ơn giá t c a th a t li n k iv i t và ph i kh u tr nghĩa v tài chính v t theo quy nh. 3. Trư ng h p có chênh l ch gi a di n tích o c th c t v i di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t thì ư c b i thư ng như sau: a. N u di n tích o c th c t nh hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t thì b i thư ng theo di n tích o c th c t . b. N u di n tích o c th c t nhi u hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t do vi c o c trư c ây thi u chính xác ho c do khi kê khai ăng ký trư c ây ngư i s d ng t không kê khai h t di n tích nhưng toàn b ranh gi i th a t ã ư c xác nh, không có tranh ch p v i nh ng ngư i s d ng t li n k , không do l n, chi m thì b i thư ng theo di n tích o c th c t . c. N u di n tích t o c th c t nhi u hơn di n tích ghi trên gi y t v quy n s d ng t, ư c y ban nhân dân c p xã nơi có t xác nh n di n tích nhi u hơn là do khai hoang ho c nh n chuy n quy n c a ngư i s d ng t trư c ó, t ã s d ng n nh và không có tranh ch p thì ư c b i thư ng theo di n tích o c th c t . d. Không b i thư ng v t i v i ph n di n tích t nhi u hơn di n tích t ghi trên gi y t v quy n s d ng t mà di n tích t nhi u hơn là do hành vi l n, chi m mà có. i u 5. i u ki n ư c b i thư ng v t. Ngoài quy nh i u ki n ư c b i thư ng v t theo quy nh t i i u 8 Ngh nh s 197/2004/N -CP ngày 03/12/2004 và i u 3, i u 67 Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph , UBND t nh quy nh b sung i u ki n ư c b i thư ng v t trên a bàn t nh như sau: i v i các h gia ình, cá nhân b thu h i t có Quy t nh c p t hay gi y phép s d ng t c a B Tư l nh Quân khu 5, c a Binh ch ng, c a Quân oàn, c a Binh oàn c p trư c ngày 15/10/1993 u ư c công nh n là m t trong các gi y t h p pháp i u ki n ư c ư c b i thư ng v t. i u 6. ơn giá t, h n m c giao t , h n m c công nh n t b i thư ng, h tr v t. 1. ơn giá t b i thư ng, h tr v t là ơn giá t hi n hành t i th i i m có quy t nh thu h i t do UBND t nh quy nh và công b có cùng m c ích s d ng t v i t b thu h i; không b i thư ng, h tr theo ơn giá c a lo i t s ư c chuy n i m c ích s d ng sau khi thu h i ho c không b i thư ng theo ơn giá c a lo i t do th c t ngư i s d ng t chuy n i m c ích s d ng không phù h p v i m c ích s d ng t ã ư c giao t theo quy nh c a pháp lu t .
 4. 2. Vi c i u ch nh ơn giá t b i thư ng, h tr v t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t trong phương án b i thư ng, h tr trong trư ng h p ch m chi tr ti n b i thư ng, h tr ư c quy nh như sau: a. Vi c ch m chi tr ti n b i thư ng, h tr v t do cơ quan, t ch c có trách nhi m b i thư ng gây ra (do chưa thông báo nh n ti n b i thư ng, do thi u v n chi tr , chưa b trí t tái nh cư) thì ư c i u ch nh, b sung tăng giá tr b i thư ng, h tr theo ơn giá t và chính sách b i thư ng, h tr v t t i th i i m chi tr ti n b i thư ng. b.Vi c ch m chi tr ti n b i thư ng, h tr v t do ngư i b thu h i t gây ra (không ch u nh n ti n b i thư ng, h tr và nh n t tái nh cư khi u ki n mà nh ng v n khi u ki n không thu c l i c a cơ quan, t ch c có trách nhi m b i thư ng) thì v n ư c b i thư ng, h tr theo ơn giá t và chính sách b i thư ng, h tr v t theo phương án ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; không i u ch nh tăng theo ơn giá t và chính sách b i thư ng, h tr v t t i th i i m chi tr ti n b i thư ng. 3. H n m c giao t , h n m c công nh n t b i thư ng, h tr v t trong Quy nh này là h n m c giao t , h n m c công nh n t hi n hành t i th i i m thu h i t do UBND t nh quy nh. i u 7. B i thư ng chi phí u tư vào t còn l i. 1. Chi phí u tư vào t còn l i là các chi phí th c t ngư i s d ng t ã u tư vào t s d ng t theo m c ích ư c giao mà n th i i m Nhà nư c thu h i t còn chưa thu h i ư c. 2. Các kho n chi phí u tư vào t còn l i ph i có y h sơ, ch ng t , th c t ch ng minh. Chi phí u tư vào t còn l i ư c xác nh b ng t ng chi phí h p lý u tư vào t tr i chi phí tương ng v i th i gian ã s d ng t. 3. Các kho n chi phí u tư vào t ư c tính bao g m: - Ti n s d ng t c a th i h n chưa s d ng t trong trư ng h p giao t có th i h n; ti n thuê t ã n p trư c cho th i h n chưa s d ng t (có ch ng t hóa ơn n p ti n). - Các kho n chi phí san l p m t b ng, chi phí tôn t o t c it o t hi n tr ng khi giao t cho phù h p v i m c ích s d ng t ư c giao. - Các kho n chi phí khác liên quan tr c ti p có căn c ch ng minh ã u tư vào t, mà n th i i m Nhà nư c thu h i t còn chưa thu h i ư c. Nh ng chi phí không h sơ, ch ng t ho c không có th c t ch ng minh thì không ư c b i thư ng. H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư có trách nhi m xem xét, t ng h p các chi phí th c t u tư vào t còn l i trình c p có thNm quy n phê duy t phương án b i thư ng quy t nh b i thư ng cho các i tư ng b Nhà nư c thu h i t. 4. i v i t ã ư c Nhà nư c b i thư ng, h tr v t theo ơn giá t tương ng ư c quy nh t i Quy nh này thì không ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i theo quy nh t i Kho n 2, 3 i u này. i u 8. B i thư ng, h tr iv i t nông nghi p. 1. i v i h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p trên t nông nghi p ư c Nhà nư c giao t ho c có ngu n g c ư c Nhà nư c giao t, nh n chuy n như ng t ngư i khác, nh n th a k theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai khi Nhà nu c thu h i t thì ư c b i thư ng v t nông nghi p theo quy nh sau:
 5. a/ ư c b i thư ng ph n di n tích t nông nghi p th c t s d ng b thu h i nhưng không vư t quá m c quy nh sau: - i v i t tr ng cây hàng năm, t nuôi tr ng th y s n, t làm mu i không quá 02 ha/h i v i m i lo i t. - i v i t tr ng cây lâu năm không quá 10 ha/h i v i t t i các xã, phư ng, th tr n ng b ng và không quá 30 ha/h i v i t t i các xã, phư ng, th tr n mi n núi, trung du. - iv i t tr ng r ng s n xu t không quá 30 ha/h . b. i v i ph n di n tích t nông nghi p vư t m c theo quy nh t i Ti t a Kho n này n u có ngu n g c do th a k , t ng cho, nh n chuy n như ng c a ngư i khác ho c t khai hoang theo quy ho ch ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì ư c b i thư ng v t; các trư ng h p di n tích t vư t m c quy nh trên do có ngu n g c khác không ư c b i thư ng. 2. i v i h gia ình, cá nhân không tr c ti p s n xu t i v i t nông nghi p ã ư c c p có thNm quy n giao t không thu ti n s d ng t, khi Nhà nư c thu h i t thì không ư c b i thư ng v t. 3. Các trư ng h p không ư c b i thư ng v t nông nghi p nhưng ngư i s d ng t có u tư vào t thì tùy theo t ng trư ng h p c th H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư xem xét, ngh c p có thNm quy n quy t nh m c h tr u tư vào t nhưng không vư t quá 30% giá tr b i thư ng c a t. 4. B i thư ng, h tr i v i t nông nghi p c a nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh. a. t nông nghi p s d ng chung c a nông trư ng, lâm trư ng qu c doanh không ư c b i thư ng v t, nhưng ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i i v i các chi phí u tư vào t còn l i không có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. Vi c xác nh chi phí u tư vào t còn l i theo quy nh t i i u 7 c a Quy nh này. b. i v i t h gia ình, cá nhân nh n giao khoán t nông nghi p (không bao g m t r ng c d ng, r ng phòng h ) c a các nông, lâm trư ng qu c doanh, khi Nhà nư c thu h i t nhưng không ư c hoán i t nông nghi p t i v trí khác thì không ư c b i thư ng v t, nhưng ư c h tr như sau: b.1. i v i h gia ình, cá nhân nh n giao khoán t là cán b , công nhân viên c a nông, lâm trư ng qu c doanh ang làm vi c ho c ã ngh hưu, ngh m t s c lao ng, thôi vi c ư c hư ng tr c p ang tr c ti p s n xu t nông, lâm nghi p; h gia ình, cá nhân nh n khoán ang tr c ti p s n xu t nông nghi p và có ngu n s ng ch y u t s n xu t nông nghi p thì ư c h tr 100% ơn giá t tính theo di n tích t th c t b thu h i nhưng không quá h n m c giao t nông nghi p theo quy nh. b.2. i v i các h gia ình, cá nhân nh n khoán không thu c i tư ng t i i m b1 Ti t này, ch ư c h tr chi phí th c t u tư vào t còn l i. Trư ng h p th c s có u tư vào t nhưng không xác nh ư c chi phí u tư vào t còn l i thì m c h tr b ng 30% giá tr t b thu h i. 5. B i thư ng, h tr t nông nghi p thu c qu t công ích c a xã, phư ng, th tr n. a. t nông nghi p thu c qu t công ích c a xã, phư ng, th tr n khi Nhà nư c thu h i t thì không ư c b i thư ng v t nhưng ư c h tr cho ngân sách xã, phư ng, th tr n 100% giá tr t b thu h i u tư xây d ng các công trình h t ng, phúc l i công c ng c a xã, phư ng, th tr n.
 6. b. i v i ngư i thuê t công ích c a xã, phư ng, th tr n s n xu t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i t thì không ư c b i thư ng v t. Trư ng h p có chi phí u tư vào t thì ư c h tr chi phí u tư vào t th c t còn l i; n u không xác nh ư c chi phí u tư vào t th c t còn l i thì ư c h tr chi phí u tư vào t còn l i b ng 30% giá tr t b thu h i. Kinh phí h tr chi phí u tư vào t còn l i cho các h gia ình, cá nhân ư c tr vào ph n kinh phí h tr cho ngân sách các xã, phư ng, th tr n theo quy nh t i Ti t a Kho n này. 6. i v i t nông nghi p h t th i h n giao t ư c quy nh b i thư ng, h tr như sau: a. i v i t nông nghi p h t th i h n giao t chưa ư c gia h n th i gian ti p t c s d ng nhưng t i th i i m h t th i h n giao t mà t ó không vi ph m các hành vi quy nh t i Kho n 4 i u 14 c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph ư c UBND c p xã xác nh n thì ư c b i thư ng, h tr v t nông nghi p theo quy nh t i Quy nh này. b. i v i t nông nghi p h t th i h n giao t chưa ư c gia h n th i gian ti p t c s d ng nhưng t i th i i m h t th i h n giao t mà t ó b vi ph m các hành vi quy nh t i Kho n 4 i u 14 c a Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph ư c UBND c p xã xác nh n thì ư c b i thư ng, h tr như sau: - Di n tích t n m trong cân i giao quy n s d ng t nông nghi p trư c ây ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thì ư c b i thư ng, h tr như trư ng h p quy nh t i Ti t a, Kho n này. - Di n tích t n m ngoài cân i giao quy n s d ng t nông nghi p trư c ây ã ư c c p có thNm quy n phê duy t thì không ư c b i thư ng v t; ch xem xét h tr chi phí u tư vào t b ng 30% giá tr t nông nghi p. i u 9. B i thư ng iv i t phi nông nghi p (tr t ) c a h gia ình, cá nhân. 1. H gia ình, cá nhân s d ng t phi nông nghi p do c p có thNm quy n cho thuê t thì khi Nhà nư c thu h i t không ư c b i thư ng v t, ch ư c b i thư ng chi phí u tư vào t còn l i theo quy nh t i i u 7 c a Quy nh này. Trư ng h p không xác nh ư c chi phí u tư vào t còn l i thì ư c b i thư ng b ng 20% giá tr t phi nông nghi p b thu h i. 2. i v i t xây d ng công trình văn hóa, di tích l ch s , ình, chùa, am, mi u do c ng ng dân cư t qu n thì toàn b di n tích t ư c b i thư ng b ng m t t l ph n trăm (%) theo giá t li n k ư c quy nh như sau: a. ư c b i thư ng b ng 100% so ơn giá t li n k n u t ng di n tích t ≤ 1.000m2; b. ư c b i thư ng b ng 70% so ơn giá t li n k n u t ng di n tích t > 1.000m2 . 3. Giá t li n k quy nh t i Kho n 2 i u này là ơn giá t c a th a t li n k ; trư ng h p th a t xây d ng công trình văn hóa, di tích l ch s , ình, chùa, am, mi u có ti p giáp v i nhi u th a t có ơn giá t khác nhau thì ơn giá t li n k là ơn giá t bình quân c a các th a t ó; trư ng h p các th a t li n k không ph i là t thì ơn giá t li n k ư c xác nh là ơn giá t c a th a t có nhà g n nh t ho c giá t bình quân c a các th a t có nhà g n nh t. i u 10. B i thư ng, h tr iv i t .
 7. 1. Ngư i s d ng t có i u ki n ư c b i thư ng v t, khi Nhà nư c thu h i t thì ư c b i thư ng b ng ti n i v i di n tích t b thu h i i u ki n b i thư ng v t theo ơn giá t quy nh t i i u 6 c a Quy nh này. 2. Ngoài vi c b i thư ng t theo quy nh t i Kho n 1 i u này n u các h gia ình, cá nhân có t ng di n tích giao t tái nh cư nh hơn t ng di n tích t i u ki n b i thư ng b thu h i thì ư c h tr thêm 40% giá tr t theo ơn giá t b i thư ng i v i ph n chênh l ch t ng di n t b thu h i i u ki n b i thư ng l n hơn t ng di n tích giao t tái nh cư. 3. B i thư ng i v i t do các cơ quan, ơn v t qu n b trí cho cán b , công nhân viên thì ư c b i thư ng, h tr v t như sau: a. i v i t có ngu n g c ư c UBND t nh giao cho các cơ quan, ơn v xây khu t p th b trí theo hình th c bán nhà cho cán b , công nhân viên ho c b trí t cho cán b , công nhân viên t xây nhà ư c hình thành t trư c ngày 01/7/2004 và ư c UBND xã, phư ng, th tr n xác nh không có tranh ch p thì ngư i s d ng t ư c b i thư ng t theo di n tích t th c t s d ng b thu h i nhưng không vư t quá h n m c giao t . Riêng các trư ng h p ư c các cơ quan, ơn v bán nhà ho c b trí t t xây nhà ư c hình thành t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 01/7/2004 thì ti n b i thư ng t ph i tr i 50% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh. b. i v i t có ngu n g c như quy nh t i Ti t a Kho n này nhưng ngư i s d ng t là nhà t p th do cơ quan, ơn v xây d ng và b trí (không ph i ư c bán) thì ngư i s d ng t không ư c b i thư ng v t mà ch ư c h tr b ng 50% giá tr t b thu h i i v i ph n di n tích t không vư t quá h n m c giao t . c. i v i nhà thu c s h u nhà nư c ư c giao cho các cơ quan qu n lý s d ng không ph i m c ích nhưng các cơ quan, ơn v t ý b trí nhà cho cán b , công nhân viên , khi Nhà nư c thu h i t thì ngư i s d ng nhà ư c h tr v giá tr t như sau: - N u vi c b trí nhà - t ã ư c hình thành t trư c ngày 01/7/2004 thì ư c h tr b ng 30% giá tr t tính theo di n tích th c t s d ng không có tranh ch p nhưng không vư t quá h n m c giao t . - N u vi c b trí nhà - t ư c hình thành t ngày 01/7/2004 tr v sau thì không ư c h tr v t. 4. i v i các trư ng h p xây d ng nhà r m trên m, sông, r ch, m t nư c trái phép thì không ư c b i thư ng v t nhưng ư c h tr v t theo giá t k như sau: a. Trư ng h p xây d ng trư c ngày 15/10/1993 ư c h tr 100% giá tr t tính theo di n tích nhà b gi i t a nhưng t i a không vư t quá h n m c giao t . b. Trư ng h p xây d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 01/7/2004 thì ư c h tr 50% giá tr t tính theo di n tích nhà b gi i t a nhưng t i a không vư t quá h n m c giao t . c. Trư ng h p xây d ng t ngày 01/7/2004 tr v sau ho c tái l n chi m thì không ư c b i thư ng, h tr v t. Ngư i có nhà c a và v t ki n trúc bu c ph i tháo d , di d i giao tr t cho Nhà nư c. 5. iv i t ư c giao t không úng thNm quy n trư c ngày 01/7/2004 nhưng ã n p ti n s d ng t mà chưa ư c c p gi y ch ng nh n v quy n s d ng t thì ư c b i thư ng theo quy nh sau:
 8. a. ư c b i thư ng toàn b di n tích ư c giao t theo giá t i v i trư ng h p ư c giao t trư c ngày 15/10/1993. b. ư c b i thư ng toàn b di n tích ư c giao t theo giá t nhưng ph i tr i 50% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh i v i ph n di n tích t vư t h n m c giao t trong trư ng h p ư c giao t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 01/7/2004. 6. i v i t có nhà ã s d ng t trư c ngày 01/7/2004 nhưng không có gi y t v quy n s d ng t theo quy nh, t không vi ph m quy ho ch chi ti t xây d ng ư c phê duy t và công b , t không do l n chi m hành lang b o v công trình công c ng ã ư c công b và c m m c, t không do l n chi m t chuyên dùng ã giao cho các t ch c, cá nhân khác và ư c UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n là t s d ng n nh không có tranh ch p thì ư c b i thư ng, h tr theo giá t i v i ph n di n tích t th c t ang s d ng b thu h i nhưng không vư t quá h n m c giao t . Riêng trư ng h p t ư c s d ng t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 01/7/2004 thì ti n b i thư ng, h tr theo giá t theo quy nh trên ph i tr i 50% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh c a Nhà nư c. i v i ph n di n tích t b thu h i vư t h n m c giao t nêu trên (n u có) ư c b i thư ng, h tr theo t nông nghi p ho c theo t nông nghi p xen k trong khu dân cư như sau: - i v i t s d ng n nh trư c ngày 15/10/1993 thì ư c b i thư ng, h tr theo t nông nghi p xen k trong khu dân cư. - i v i t s d ng n nh t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 01/7/2004 thì ư c b i thư ng, h tr theo t nông nghi p. i u 11: B i thư ng v t i v i th a t có vư n, ao trong cùng th a t có nhà có gi y t v quy n s d ng t. 1. Th a t có vư n, ao trong cùng th a t có nhà có gi y t v quy n s d ng t theo quy nh, khi Nhà nư c thu h i t thì di n tích t b thu h i ư c tính b i thư ng theo giá t ư c xác nh như sau: a. i v i th a t ư c hình thành trư c ngày 18/12/1980 ư c xác nh : - Toàn b di n tích t b thu h i ư c b i thư ng theo giá t n u trong các lo i gi y t v quy n s d ng t theo quy nh có xác nh rõ ranh gi i t ho c t th cư, theo ó toàn b di n tích t b thu h i thu c t ho c t th cư. - B i thư ng không quá năm (05) l n h n m c giao t nhưng không vư t quá di n tích t b thu h i theo giá t i v i trư ng h p trong các gi y t v quy n s d ng t không ghi rõ ranh gi i, di n tích t ho c t th cư. b. i v i th a t ư c hình thành t ngày 18/12/1980 n trư c ngày 01/7/2004 ư c xác nh: - Toàn b di n tích t b thu h i ư c b i thư ng theo giá t n u trong các gi y t v quy n s d ng t ghi rõ ranh gi i t , theo ó di n tích t b thu h i thu c t . Trư ng h p di n tích t ghi trong các gi y t v quy n s d ng t nh hơn h n m c công nh n t thì xác nh di n tích t ư c b i thư ng theo giá t b ng h n m c công nh n t nhưng không vư t quá di n tích t b thu h i. - Trư ng h p gi y t v quy n s d ng t c a th a t ó không ghi rõ di n tích t thì di n tích t ư c b i thư ng theo giá t b ng h n m c công nh n t n u
 9. di n tích t b thu h i l n hơn h n m c công nh n t ho c b i thư ng toàn b di n tích t b thu h i theo giá t n u di n tích t b thu h i nh hơn h n m c công nh n t . c. i v i th a t ư c s d ng n nh trư c ngày 01/7/2004 có hi n tr ng nhà và các công trình xây d ng trên t b thu h i có di n tích xây d ng th c t l n hơn di n tích t ghi trong các lo i gi y t v quy n s d ng t ho c l n hơn h n m c công nh n t ( i v i trư ng h p th a t ư c s d ng n nh t 18/12/1980 n trư c ngày 01/7/2004) thì xác nh di n tích t ư c b i thư ng theo giá t cho toàn b di n tích t th c t xây d ng b thu h i ư c UBND xã, phư ng xác nh n t i th i i m xây d ng không vi ph m quy ho ch. Riêng trư ng h p th a t ư c s d ng n nh t ngày 15/10/1993 n trư c ngày 01/7/2004 thì giá tr b i thư ng v t theo giá t theo quy nh t i Ti t này ph i tr i 50% ti n s d ng t ph i n p theo quy nh c a Nhà nư c i v i ph n chênh l ch di n tích t th c t xây d ng b thu h i l n hơn di n tích h n m c công nh n t . d. i v i th a t c a các h gia ình, cá nhân có quy t nh giao t, c p t hay gi y phép s d ng t c a Quân khu 5 trư c ây xây d ng nhà thì toàn b di n tích t ư c b i thư ng theo giá t (tr di n tích t ã chuy n như ng cho ngư i khác n u có). e. i v i t c a các h gia ình, cá nhân ã ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t trong trư ng h p th a t có vư n ao trư c ngày Ngh nh 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph có hi u l c thi hành thì ph n di n tích t ư c b i thư ng theo t ư c xác nh l i theo các quy nh t i các kho n 2, kho n 3, kho n 4 i u 87 c a Lu t t ai. 2. Ph n di n tích t b thu h i còn l i (n u có) c a th a t vư n, ao có nhà trong cùng m t th a t có gi y t v quy n s d ng t sau khi tr i ph n di n tích t xác nh ư c b i thư ng theo giá t quy nh t i Kho n 1 i u này thì ư c b i thư ng, h tr theo t nông nghi p xen k trong khu dân cư. i u 12. H tr i v i t nông nghi p xen k trong khu dân cư; t vư n, ao trong cùng th a t có nhà trong khu dân cư. 1. i v i t nông nghi p; ph n di n tích t vư n, ao trong cùng th a t có nhà nhưng không ư c công nh n t n u thu c a gi i hành chính phư ng, thu c khu dân cư trong th tr n, khu dân cư nông thôn thì ngoài vi c b i thư ng theo giá t nông nghi p xen k trong khu dân cư còn ư c h tr thêm như sau: a. H tr 40% giá t li n k i v i toàn b di n tích t nông nghi p b thu h i là t tr ng cây hàng năm, t nuôi tr ng th y s n, t làm mu i; t vư n, ao trong cùng th a t có nhà nhưng không ư c công nh n là t . b. H tr 20% giá t li n k i v i toàn b di n tích t nông nghi p b thu h i là t tr ng cây lâu năm, t tr ng r ng s n xu t nhưng không quá 05 l n h n m c giao t . Ranh gi i c a khu dân cư theo quy nh t i Kho n này ư c xác nh trên b n quy ho ch khu dân cư ho c b n quy ho ch s d ng t chi ti t c a xã, th tr n ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t; trư ng h p chưa có quy ho ch khu dân cư, quy ho ch s d ng t chi ti t c a xã, th tr n ư c phê duy t thì xác nh theo ranh gi i c a th a t có nhà ngoài cùng c a khu dân cư. 2. i v i di n tích t vư n, ao trong cùng th a t có nhà riêng l t i các tr c ư ng giao thông, nhà d c kênh th y l i không thu c các khu v c quy nh t i
 10. Kho n 1 i u này và th a t nông nghi p ti p giáp v i ranh gi i các khu v c quy nh t i Kho n 1 i u này thì ngoài vi c b i thư ng theo giá t nông nghi p xen k trong khu dân cư còn ư c h tr thêm b ng 40% giá t li n k cho ph n còn l i c a di n tích t b thu h i không ư c b i thư ng theo giá t nhưng t i a không ư c vư t quá 05 l n h n m c giao t . 3. ơn giá t li n k tính h tr theo quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u này là ơn giá t cùng th a t. Trư ng h p th a t nông nghi p không có nhà , th a t có ranh gi i ti p giáp v i nhi u th a t có giá khác nhau thì ơn giá t li n k tính ti n h tr là ơn giá bình quân c a các th a t li n k ; trư ng h p các th a t li n k không ph i là t thì ơn giá t ư c tính h tr là ơn giá t c a th a t có nhà g n nh t ho c giá t bình quân c a các th a t có nhà g n nh t. 4. Giá tr b i thư ng và h tr cho 01m2 t vư n ao ( t nông nghi p) ư c xác nh theo quy nh t i Kho n 3 i u này không ư c vư t quá ơn giá t ư c xác nh b i thư ng cho cùng th a t ó ( i v i th a t vư n ao có nhà trong cùng th a t); và không ư c vư t quá ơn giá t c a th a t có nhà li n k ( i v i th a t nông nghi p không có nhà ). H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án có trách nhi m xác nh ơn giá t li n k cho phù h p v i th c t và phù h p v i quy nh c a Nhà nư c trình c p có thNm quy n phê duy t phương án b i thư ng quy t nh h tr cho các h gia ình và cá nhân b thu h i t. i u 13. B i thư ng i v i t nh n chuy n như ng ho c t do ông bà, cha m , anh, ch , em ru t cho nhưng chưa có gi y t v quy n s d ng t theo quy nh. Trư ng h p h gia ình, cá nhân nh n t chuy n như ng c a ngư i khác ho c t c a ông bà, cha m , anh, ch , em ru t ( t s d ng h p pháp) cho trư c th i i m công b quy ho ch ít nh t 12 tháng nhưng chưa th c hi n y th t c v quy n s d ng t theo quy nh thì ư c tách h sơ b i thư ng, h tr cho ngư i nh n t chuy n như ng c a ngư i khác ho c ngư i ư c cho t n u các thành viên trong h c a ngư i ng tên trong các gi y t v quy n s d ng t không có tranh ch p và ư c UBND xã, phư ng, th tr n xác nh n không có tranh ch p. i u 14. X lý ph n t còn l i sau khi Nhà nư c thu h i t. 1. i v i th a t nông nghi p sau khi thu h i mà di n tích còn l i c a th a t t 200 m2 tr xu ng ho c th a t ó không i u ki n th y l i ti p t c s d ng s n xu t nông nghi p, n u ngư i s d ng t yêu c u ư c b i thư ng giao tr l i t cho Nhà nư c thì ư c Nhà nư c b i thư ng ph n t nông nghi p còn l i theo quy nh và thu h i di n tích ó giao cho UBND xã, phư ng, th tr n qu n lý, t m s d ng và không ư c tính b i thư ng, h tr khi Nhà nư c thu h i ph n t này. 2. iv i t : a. Trư ng h p sau khi Nhà nư c thu h i, ph n di n tích còn l i i u ki n theo quy nh c a Nhà nư c xây d ng nhà thì ch s d ng t ư c s d ng ph n t còn l i xây d ng nhà phù h p quy nh c a Nhà nư c v qu n lý ô th và ki n trúc xây d ng và tùy theo qu t tái nh cư c a t ng d án ngư i b thu h i t ư c b trí 01 lô t tái nh cư khi b thu h i t t 40 m2 tr lên. b. Các trư ng h p sau khi Nhà nư c thu h i t, di n tích t còn l i không i u ki n xây d ng theo quy nh c a Nhà nư c, n u ch s d ng t có nhu c u l is d ng vào m c ích không xây d ng nhà , không xây d ng các công trình ki n trúc
 11. khác và có cam k t thì Nhà nư c không thu h i ph n di n tích t còn l i và ư c l i cho ch h qu n lý. i u 15. X lý b i thư ng t trong trư ng h p có nhi u ngư i ng quy n s d ng t. T ch c, h gia ình, cá nhân ang s d ng t chung có ng quy n s d ng t mà không có gi y t xác nh di n tích t thu c quy n s d ng riêng c a t ch c, h gia ình, cá nhân c th thì Nhà nư c chi tr ti n b i thư ng cho i di n ư c nh ng ngư i ng quy n s d ng t y quy n. Vi c phân chia ti n b i thư ng cho các thành viên ang ng quy n s d ng t do nh ng ngư i ng quy n s d ng t t th a thu n (không ư c tranh ch p). Trư ng h p các thành viên ang ng quy n s d ng t không th a thu n ư c ho c không th ng nh t c ngư i y quy n nh n ti n b i thư ng t thì t ch c có nhi m v b i thư ng có trách nhi m g i ti n b i thư ng vào ngân hàng (có thông báo cho các thành viên ư c bi t) và vi c phân chia ti n b i thư ng t cho nh ng ngư i ng quy n s d ng theo k t qu hòa gi i c a UBND xã, phư ng, th tr n ho c quy t nh c a Toà án (n u có). i u 16. B i thư ng do làm h n ch kh năng s d ng t iv i t n m trong hành lang b o v an toàn c a các công trình công c ng. i v i t n m trong ph m vi hành lang b o v an toàn khi xây d ng các công trình công c ng có hành lang b o v an toàn nhưng Nhà nư c không thu h i t, không làm thay i m c ích s d ng t thì ư c Nhà nư c b i thư ng do làm h n ch kh năng s d ng t như sau: 1. i v i t do có ư ng dây i n i qua, làm h n ch vi c xây d ng nhà cao t ng thì ư c b i thư ng 50% giá tr di n tích t trong hành lang b o v an toàn c a ư ng dây i n i qua. 2. i v i nhà có mã hi u t nhóm N4 n N19, các v t ki n trúc dư i hành lang tuy n i n i qua mà không bu c tháo d thì ư c h tr 30% giá tr theo ơn giá xây d ng hi n hành. 3. i v i di n tích t nông nghi p, lâm nghi p tr ng cây ng n ngày và dài ngày, t tr ng r ng n m trong hành lang b o v an toàn lư i i n cao áp không ư c b i thư ng, h tr khi Nhà nư c không thu h i t. Chương III B I THƯ NG, H TR THI T H I TÀI S N TRÊN T i u 17. Nguyên t c b i thư ng tài s n. 1. Tài s n g n li n v i t t i th i i m ki m kê tài s n khi Nhà nư c thu h i t mà b thi t h i thì ư c Nhà nư c b i thư ng. 2. Ch s h u tài s n g n li n v i t khi Nhà nư c thu h i t mà t ó thu c i tư ng không ư c b i thư ng theo quy nh t i i u 8 c a Ngh nh 197/2004/N - CP ho c tài s n g n li n v i t không phù h p v i m c ích s d ng t thì tùy t ng trư ng h p c th ư c b i thư ng ho c h tr tài s n. 3. H th ng máy móc thi t b , dây chuy n s n xu t ư c tháo r i và di chuy n khi Nhà nư c thu h i t thì ch ư c b i thư ng các chi phí tháo d , v n chuy n, l p t và thi t h i khi tháo d , v n chuy n, l p t; m c b i thư ng ư c c p có thNm quy n quy nh c th cho t ng trư ng h p. i u 18. ơn giá b i thư ng v nhà, công trình xây d ng và tài s n trên t.
 12. 1. ơn giá b i thư ng i v i nhà , công trình ph c v sinh ho t c a h gia ình, cá nhân b ng ơn giá xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương. 2. i v i nhà, công trình xây d ng khác không thu c i tư ng quy nh t i Kho n 1 i u này thì ơn giá b i thư ng ư c xác nh b ng t l ph n trăm (%) giá tr còn l i th c t c a nhà, công trình nhân (x) v i ơn giá xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương và ư c c ng thêm 10% ơn giá ó nhưng không ư c vư t quá 100% giá tr xây d ng m i c a nhà, công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương. 3. ơn giá xây d ng m i v nhà, công trình xây d ng thu c các Kho n 1, Kho n 2 i u này và ơn giá b i thư ng di chuy n m m , cây c i, hoa màu theo Quy nh này ư c th c hi n theo ơn giá hi n hành do UBND t nh quy nh. i v i nh ng công trình, v t ki n trúc xây d ng có c i m tiêu chuNn k thu t ph c t p, có tính riêng bi t mà ơn giá b i thư ng ã ư c UBND t nh quy nh không phù h p v i công trình, v t ki n trúc ó thì H i ng b i thư ng có trách nhi m ch trì, ph i h p v i các ngành ch c năng liên quan xác nh c th trình UBND t nh quy nh th c hi n. i u 19. B i thư ng, h tr v nhà, công trình xây d ng trên t. 1. i v i nhà và công trình ư c phép xây d ng trên t i u ki n b i thư ng v t thì ư c b i thư ng theo di n tích nhà, công trình b gi i t a và ơn giá quy nh t i i u 18 c a Quy nh này. 2. i v i v t ki n trúc, công trình ư c tháo d i, di chuy n n ch m i l p t l i thì ch h tr chi phí th c t tháo d , v n chuy n l p t và chi phí hao h t, hư h ng v t tư trong quá trình tháo d , v n chuy n, l p t. Trư ng h p t i th i i m xác nh giá tr h tr không xác nh ư c chi phí th c t thì giá tr h tr ư c xác nh b ng 20% giá tr công trình và v t ki n trúc xây d ng m i có tiêu chuNn k thu t tương ương ho c xác nh theo giá tr d toán tháo d , v n chuy n l p t và chi phí hao h t ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. i v i nhà và công trình không ư c phép xây d ng thì không ư c b i thư ng, ch ư c xem xét h tr theo t l ph n trăm (%) so v i giá tr b i thư ng v nhà, công trình b gi i t a tính theo ơn giá quy nh t i i u 18 c a Quy nh này và quy nh c th như sau: a. Trư ng h p ã xây d ng trư c ngày 01/7/2004 thì ư c: - H tr 80% i v i nhà, công trình xây d ng trên t i u ki n ư c b i thư ng nhưng t i th i i m xây d ng vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng t ư c công b ; nhà và công trình xây d ng trên t không i u ki n ư c b i thư ng nhưng t i th i i m xây d ng chưa có quy ho ch, k ho ch s d ng t ho c xây d ng phù h p quy ho ch, k ho ch s d ng t, không vi ph m hành lang b o v công trình. - H tr 20% i v i nhà, công trình xây d ng trên t không i u ki n ư c b i thư ng mà khi xây d ng vi ph m quy ho ch, k ho ch s d ng t, vi ph m hành lang b o v công trình công c ng ã ư c công b , c m m c. b. Không h tr i v i trư ng h p xây d ng sau ngày 01/7/2004 trên t không i u ki n ư c b i thư ng. Ngư i có nhà và công trình xây d ng trái phép bu t ph i t tháo d . 4. i v i nhà r m c a các h gia ình, cá nhân xây d ng trái phép trên m, sông, r ch, m t nư c thì không ư c b i thư ng thi t h i v tài s n, ch ư c xem xét h tr theo t l ph n trăm (%) so v i giá tr b i thư ng tính theo ơn giá quy nh t i i u
 13. 18 c a Quy nh này i v i ph n di n tích nhà, v t ki n trúc b gi i t a và ư c quy nh c th như sau: a. H tr 100% i v i trư ng h p xây d ng t ngày 15/10/1993 tr v trư c. b. H tr 70% i v i trư ng h p xây d ng sau ngày 15/10/1993 n trư c ngày 01/7/2004. c. Không h tr i v i trư ng h p xây d ng t ngày 01/7/2004 tr v sau ho c tái l n chi m. Ngư i có nhà c a và v t ki n trúc bu c ph i tháo d , di d i giao tr t cho Nhà nư c. i u 20. B i thư ng, h tr v nhà, công trình i v i ngư i ang s d ng nhà thu c s h u nhà nư c. 1. Ngư i ư c cơ quan qu n lý nhà t cho thuê nhà thu c s h u nhà nư c khi b gi i t a không ư c b i thư ng v nhà - t. Trư ng h p ph i di chuy n ch , n u không ư c cơ quan qu n lý nhà t cho thuê nhà khác thì ư c h tr 60% giá tr nhà - t ang thuê theo di n tích ghi trong h p ng t lo ch . 2. i v i di n tích nhà - t t cơi n i thì chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p c a ngư i s d ng nhà không ư c b i thư ng, ch ư c h tr như sau: a. Trư ng h p t c i t o, s a ch a, nâng c p trư c ngày 01/7/2004: - H tr 100% chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p n u ư c cơ quan qu n lý nhà t cho phép c i t o, s a ch a, nâng c p. - H tr 80% chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p i v i trư ng h p t c i t o, s a ch a, nâng c p không ư c cơ quan qu n lý nhà t cho phép c i t o, s a ch a, nâng c p nhưng vi c xây d ng không b vi ph m quy ho ch và ch gi i xây d ng. - H tr 20% chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p i v i trư ng h p t c i t o, s a ch a, nâng c p không ư c cơ quan qu n lý nhà t cho phép c i t o, s a ch a, nâng c p và vi c xây d ng vi ph m quy ho ch và ch gi i xây d ng. b. Các trư ng h p t c i t o, s a ch a, nâng c p sau ngày 01/7/2004; t c i t o, s a ch a, nâng c p sau ngày có quy t nh thu h i t thì không ư c h tr . Giá tr h tr các kho n chi phí t c i t o, s a ch a, nâng c p nhà thu c s h u nhà nư c theo quy nh trên do H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư xác nh c th và trình c p thNm quy n phê duy t th c hi n. i u 21. B i thư ng di chuy n m m . 1. Vi c b i thư ng di chuy n m m ư c tính theo s lư ng m m ph i di chuy n và ơn giá b i thư ng m m hi n hành do UBND t nh quy nh. Trư ng h p m xây d ng có ki n trúc ph c t p, c bi t chưa có quy nh trong b ng giá thì H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư xu t m c giá b i thư ng c th trình UBND t nh phê duy t th c hi n. 2. Riêng i v i nh ng d án mà ph i di d i m m c a ng bào ngư i dân t c thi u s , vi c di d i có phong t c t p quán riêng thì tùy theo th c t mà H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư xu t phương th c và m c b i thư ng, h tr c th và ư c UBND c p huy n nơi có d án th ng nh t trình UBND t nh xem xét, quy t nh. 3. Trư ng h p t có m m n m trên t m m c a dòng h , không n m trong các nghĩa trang, nghĩa a do Nhà nư c quy ho ch, qu n lý thì ngoài vi c b i thư ng di chuy n m m ư c h tr thêm di n tích t có m m b thu h i. ơn giá t h tr
 14. b ng 70% giá t c a khu dân cư li n k và di n tích t tính h tr không quá 3m2/m . i u 22. B i thư ng i v i cây tr ng, v t nuôi. 1. Vi c b i thư ng cây c i, hoa màu ư c xác nh tương ng theo ơn v tính và ơn giá b i thư ng hi n hành do UBND t nh quy nh. Trư ng h p có các lo i cây c i, hoa màu ít thông d ng, hi u qu ít chưa có quy nh trong b ng giá b i thư ng thì H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư căn c m c giá c a các lo i cây tương ương xác nh m c giá b i thư ng; trư ng h p nh ng cây có giá tr cao, mang tính ph bi n thì xu t m c giá b i thư ng trình UBND t nh phê duy t. 2. Trư ng h p t ch c, cá nhân ư c Nhà nư c giao t có nhu c u gi l i nguyên hi n tr ng r ng cây, vư n cây t o c nh quan, môi trư ng cho d án thì ph i h tr thêm cho ngư i có r ng cây, vư n cây; m c h tr c th do các bên t th a thu n, nhưng t i a không quá 50% m c b i thư ng r ng cây, vư n cây ó; kho n kinh phí h tr thêm này không ư c kh u tr vào ti n s d ng t, ti n thuê t theo quy nh. Riêng các d án ư c u tư t ngu n ngân sách thì m c h tr thêm theo quy nh c a UBND t nh. 3. i v i cây tr ng, v t nuôi, gi ng th y s n, mu i ư c b i thư ng theo quy nh sau: a. i v i cây tr ng, v t nuôi th y s n, mu i mà t i th i i m thu h i t ã n th i kỳ thu ho ch thì không ph i b i thư ng. b. i v i cây tr ng, v t nuôi th y s n, mu i mà t i th i i m thu h i t chưa n th i kỳ thu ho ch nhưng ph i gi i t a trư c th i kỳ thu ho ch thì ư c b i thư ng thi t h i th c t do ph i thu ho ch s m. M c b i thư ng b ng s n lư ng thu ho ch m t năm cao nh t c a ba v li n k nhân v i ơn giá s n phNm t i th i i m thu h i. c. i v i gi ng th y s n (k c nuôi tr ng th y s n), mu i t i ng ru ng và các gi ng cây ươm, n u ã ư c H i ng b i thư ng, h tr và tái nh cư thông báo trư c cho ngư i b thu h i t ít nh t 90 ngày mà n th i i m ki m kê t v n chưa thu ho ch, chưa di d i thì không ư c b i thư ng, h tr . i u 23. X lý b i thư ng i v i tài s n thu c s h u nhà nư c. i v i các công trình h t ng k thu t ( èn ư ng, ư ng i n, cáp i n tho i, ư ng c p và thoát nư c, ...) khi ph i gi i t a di d i thì ơn v qu n lý tr c ti p công trình ó l p k ho ch d toán di d i theo nh m c kinh t k thu t chuyên ngành, thông qua cơ quan có thNm quy n phê duy t theo quy nh. M c b i thư ng thi t h i di d i b ng giá tr xây d ng m i c a công trình có tiêu chuNn k thu t tương ương v i công trình b phá d . N u công trình b tháo d thu c công trình không còn s d ng thì không ư c b i thư ng. Chương IV H TR KHÁC i u 24. H tr ng ng vi c cho ngư i lao ng. T ch c kinh t , h s n xu t kinh doanh có ăng ký kinh doanh, có thuê lao ng theo h p ng lao ng, b ng ng s n xu t kinh doanh khi Nhà nư c thu h i t thì ngư i lao ng ư c áp d ng b i thư ng theo ch tr c p ng ng vi c quy nh t i Kho n 3 i u 62 c a B Lu t Lao ng; i tư ng ư c b i thư ng là ngư i lao ng quy nh t i i m a, i m b Kho n 1 i u 27 c a B Lu t Lao ng trong th i gian 03 tháng; trư ng h p cá bi t do th i gian ng ng s n xu t, kinh doanh kéo dài hơn 03
 15. tháng thì ư c tính t i a không quá 6 tháng. S ti n b i thư ng do ng ng vi c này chi tr tr c ti p cho ngư i lao ng. Riêng các doanh nghi p ư c cơ quan có thNm quy n thông báo trư c th i gian di chuy n a i m s n xu t kinh doanh, m b o th i gian xây d ng t i a i m m i, không ph i ng ng vi c thì không ư c tr c p ng ng vi c. i u 25. H tr di chuy n nhà , di chuy n tài s n và thuê nhà . 1. H gia ình khi Nhà nư c thu h i t ph i di chuy n ch trong ph m vi huy n, thành ph thu c t nh Bình nh ư c h tr như sau: a. i v i h có công trình nhà có mã hi u t nhóm N1 n N4 là 2.800.000 ng/h ; b. i v i h có công trình nhà có mã hi u t nhóm N5 n N14 ho c có các công trình khác tương ư ng v i nhóm mã hi u t N5 n N14 là 1.400.000 ng/h ; c. i v i h ph i di chuy n lùi thì m c h tr b ng 50% c a các trư ng h p trên. 2. H gia ình khi Nhà nư c thu h i t ph i di chuy n ch mà ch nơi m i ngoài ph m vi huy n, thành ph nơi cũ thu c t nh Bình nh thì ư c h tr b ng 1,5 l n m c h tr di chuy n trong ph m vi huy n, thành ph . 3. H gia ình khi Nhà nư c thu h i t ph i di chuy n ch m i sang t nh khác ư c h tr m i h 7.000.000 ng. 4. Trư ng h p vi c di chuy n ch có tháo d , di chuy n ư ng dây i n tho i c nh, cáp truy n hình thì ư c h tr chi phí di d i, l p t l i như sau: a. ư ng dây i n tho i c nh 300.000 ng/h ; b. Cáp truy n hình cáp 500.000 ng/h . 5. H gia ình có ngư i ang hư ng ch thương binh, gia ình li t sĩ, gia ình có công cách m ng c a Nhà nư c ph i di chuy n ch do b thu h i t, ngoài vi c h tr quy nh t i Kho n 1, 2, 3, 4 i u này ư c h thêm như sau: - H có 3 thân nhân là li t sĩ tr lên; h có M Vi t Nam Anh hùng; h có m t thương binh h ng 1/4 thì ư c h tr 2.800.000 ng/h ; - H có 2 thân nhân là li t sĩ ho c h có m t thương binh h ng 2/4 thì ư c h tr 2.100.000 ng/h ; - H có 01 thân nhân là li t sĩ, ho c h gia ình có 2 thương binh h ng 3; 01 thương binh h ng 4/4; h gia ình có công cách m ng; gia ình cách m ng lão thành; gia ình ch có cán b hưu trí (không có ngư i ương ch c ho c ang i làm); h có hoàn c nh neo ơn, b nh t t, già y u có khó khăn do chính quy n a phương xác nh n ư c h tr thêm 1.400.000 ng/h ; - H gia ình có ngư i ang hư ng ch tr c p xã h i khác c a Nhà nư c ư c h tr 1.400.000 ng/h ; Trư ng h p trong m t h gia ình có nhi u i tư ng chính sách thì ch ư c tính m t m c h tr c a i tư ng có m c h tr cao nh t. 6. H gia ình, cá nhân thu c di n h nghèo theo quy nh c a Nhà nư c khi Nhà nư c thu h i t ph i di chuy n ch thì ngoài vi c b i thư ng, h tr theo Kho n 1, 2, 3, 4, 5 i u này còn ư c h tr thêm các kho n sau: - H tr ít nh t 5 tri u ng/h xây nhà ;
 16. - H tr vư t nghèo trong th i h n 84 tháng (07 năm). M c h tr tính b ng g o 20kg/nhân khNu/tháng, ơn giá g o hi n hành do S Tài chính thông báo; vi c h tr ư c th c hi n m t l n b ng ngu n kinh phí c a d án có thu h i t. 7. H gia ình, cá nhân b thu h i t ph i di chuy n ch m i ho c b tháo d m t ph n nhà mà ph n di n tích còn l i không th s d ng ư c ph i xây d ng m i nhà , không còn ch khác n u không ư c b trí ch t m trong th i gian t o l p ch m i thì ư c h tr ti n thuê nhà là 2.800.000 ng/h . 8. T ch c có i u ki n ư c b i thư ng thi t h i v t và tài s n khi b thu h i t mà ph i di chuy n cơ s thì ư c h tr chi phí th c t tháo d , v n chuy n và l p t máy móc, thi t b , tài s n ph i di chuy n. 9. H gia ình, cá nhân có h khNu thư ng trú t i a phương ho c t m trú dài h n có s h khNu t m trú, có h p ng ang thuê nhà không ph i là nhà thu c s h u nhà nư c, khi Nhà nư c thu h i t ph i di chuy n ch thì ư c h tr di chuy n nhà b ng m c quy nh t i Kho n 1 i u này. i u 26. H tr n nh i s ng. Khi Nhà nư c thu h i t các h gia ình, cá nhân mà ph i tháo d , di chuy n ch thì ư c h tr n nh i s ng tính b ng g o cho s nhân khNu trong h gia ình có m t t i th i i m có quy t nh thu h i t là 30kg/nhân khNu/tháng theo giá g o S Tài chính thông báo; vi c h tr ư c th c hi n m t l n t ngu n kinh phí c a d án có thu h i t. Th i gian tính h tr n nh i s ng ư c quy nh như sau: 1. i v i các h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p khi Nhà nư c thu h i trên 30% di n tích t nông nghi p ư c giao ư c h tr : a. Ba (03) tháng n u không ph i di chuy n ch . b. Sáu (06) tháng n u ph i di chuy n ch . Trư ng h p ph i di chuy n ch n a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c c bi t khó khăn thì ư c h tr 12 tháng. 2. i v i h gia ình, cá nhân ph i tháo d , di chuy n ch nhưng không thu c i tư ng quy nh t i Kho n 1 i u này thì ư c h tr : a. Ba (03) tháng n u ph i di chuy n ch ho c không di chuy n ch m i nhưng ph i tháo d xây d ng l i nhà . b. Sáu (06) tháng n u ph i di chuy n ch n a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn ho c c bi t khó khăn. i u 27. H tr n nh s n xu t, kinh doanh. 1. Khi Nhà nư c thu h i t c a t ch c kinh t , h s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p có ăng ký kinh doanh mà b ng ng s n xu t, kinh doanh thì t ch c kinh t , h s n xu t, kinh doanh ư c h tr n nh s n xu t, kinh doanh b ng 30% thu nh p sau thu c a 01 năm, theo m c thu nh p bình quân c a 03 năm li n k trư c ó do cơ quan thu tr c ti p qu n lý xác nh n. 2. Trư ng h p t ch c kinh t , h s n xu t kinh doanh phi nông nghi p (g i t t là cơ s ) có ăng ký kinh doanh, có n p thu y t i nơi có ăng ký kinh doanh nhưng không th c hi n ch k toán và báo cáo tài chính theo ch Nhà nư c quy nh thì không th c hi n h tr theo quy nh t i Kho n 1 i u này mà h tr theo doanh thu bình quân tính thu như sau: - Doanh thu dư i 2.000.000 ng/tháng, h tr m t l n 700.000 ng/cơ s ;
 17. - Doanh thu t 2.000.000 ng/tháng n 4.000.000 ng/tháng, h tr m t l n 1.400.000 ng/cơ s ; - Doanh thu t trên 4.000.000 ng/tháng n 6.000.000 ng/tháng, h tr m t l n 2.100.000 ng/cơ s ; - Doanh thu t trên 6.000.000 ng/tháng n 8.000.000 ng/tháng, h tr m t l n 2.800.000 ng/cơ s ; - Doanh thu t trên 8.000.000 ng/tháng n 10.000.000 ng/tháng, h tr m t l n 3.500.000 ng/cơ s ; - Doanh thu t trên 10.000.000 ng/tháng thì ư c h tr 4.200.000 ng/cơ s . 3. i v i các t ch c kinh t , h s n xu t kinh doanh phi nông nghi p b gi i t a m t ph n nhà mà không nh hư ng n quá trình s n xu t, kinh doanh ho c b gi i t a ph i ng ng s n xu t nhưng không có gi y phép kinh doanh thì ư c h tr b ng 50% m c h tr so v i m c quy nh t i Kho n 1, Kho n 2 i u này. Các trư ng h p khác ư c xem xét h tr không quá 300.000 ng/h . Không tính h tr i v i trư ng h p ch b thu h i m t ph n di n tích t không có nhà. i u 28. H tr t chuy n i ngh nghi p và t o vi c làm. 1. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i t trên 30% n dư i 70% di n tích t nông nghi p ư c giao nhưng không ư c hoán i b ng t nông nghi p tương ng thì ngoài vi c b i thư ng v t theo quy nh ư c h tr b ng ti n t chuy n i ngh và t o vi c làm theo quy nh t i Ti t a, Ti t b Kho n này ho c ư c h tr 40% giá tr t nông nghi p b thu h i: a. i v i di n tích t tr ng cây hàng năm, t nuôi tr ng th y s n và t làm mu i b thu h i: - T 200m2 n dư i 500m 2 ư c h tr 1 su t; - T 500m2 n dư i 800m2 ư c h tr 2 su t; - T 800m2 n dư i 1.100m 2 ư c h tr 3 su t; - T 1.100m2 n dư i 1.400m 2 ư c h tr 4 su t; - T 1.400m2 n dư i 1.700m 2 ư c h tr 5 su t; - T 1.700m2 n dư i 2.000m 2 ư c h tr 6 su t; - T 2.000m2 n dư i 2.300m 2 ư c h tr 7 su t; - T 2.300m2 n dư i 2.600m 2 ư c h tr 8 su t; - T 2.600m2 n dư i 3.000m 2 ư c h tr 9 su t; - T 3.000m2 n 5.000m2 ư c h tr 10 su t. - Riêng trư ng h p thu h i t 5.000m2 tr lên ư c h tr 11 su t ho c h tr h t s lao ng chính trong s h khNu gia ình n u h gia ình có trên 11 lao ng chính. b. i v i di n tích t tr ng cây lâu năm, t r ng s n xu t, t r ng phòng h b thu h i: - T 2.000m2 n dư i 5.000m2 ư c h tr 1 su t; - T 5.000m2 n dư i 8.000m2 ư c h tr 2 su t; - T 8.000m2 n dư i 11.000m2 ư c h tr 3 su t; - T 11.000m2 n dư i 14.000m2 ư c h tr 4 su t;
 18. - T 14.000m2 n dư i 17.000m2 ư c h tr 5 su t; - T 17.000m2 n dư i 20.000m2 ư c h tr 6 su t; - T 20.000m2 n dư i 23.000m2 ư c h tr 7 su t; - T 23.000m2 n dư i 26.000m2 ư c h tr 8 su t; - T 26.000m2 n dư i 30.000m2 ư c h tr 9 su t; - Riêng trư ng h p thu h i t 30.000m2 tr lên ư c h tr 10 su t ho c h tr h t s lao ng chính trong s h khNu gia ình n u h gia ình có trên 10 lao ng chính. 2. M c h tr cho m t su t ào t o ngh theo quy nh t i Kho n 1 i u này là 1.400.000 ng. 3. H gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i t 70% di n tích t nông nghi p tr lên nhưng không ư c Nhà nư c hoán i b ng t nông nghi p tương ng thì ngoài vi c b i thư ng v t theo quy nh và h tr b ng ti n t chuy n i ngh ho c h tr 40% giá tr t nông nghi p theo quy nh t i Kho n 1 i u này còn ư c giao t, cho thuê t làm d ch v theo giá t tái nh cư (n u có) ho c ư c h tr thêm 10% giá t nông nghi p b thu h i. 4. i v i các trư ng h p h gia ình, cá nhân s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p (có gi y phép ăng ký kinh doanh và n p thu môn bài hàng năm) có di n tích t và di n tích t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p b thu h i t 200m2 tr lên i v i v trí m t ti n các ư ng ph ã có tên ư ng ho c b thu h i t 500m2 tr lên các v trí ư ng h m, ví trí phía sau, v trí các ư ng chưa có tên ư ng thì tùy theo qu t tái nh cư c a t ng d án ư c giao thêm t kèm theo t ho c cho thuê t t i các khu v c d ch v , thương m i có thu ti n s d ng t, thu ti n cho thuê t trong khu tái nh cư làm m t b ng s n xu t, kinh doanh nhưng t ng di n tích t và di n tích t làm m t b ng s n xu t, kinh doanh ư c giao t i khu tái nh cư không vư t quá di n tích t b thu h i. 5. Ch d án có trách nhi m dành t 10% n 30% qu t tái nh cư c a d án (tr nh ng d án không có d án tái nh cư riêng) giao thêm t, cho thuê t làm m t b ng s n xu t, kinh doanh cho các trư ng h p b thu h i t theo quy nh t i Kho n 3, Kho n 4 i u này. 6. Trư ng h p h gia ình, cá nhân tr c ti p s n xu t nông nghi p b thu h i t nông nghi p trong nhi u giai o n c a m t d án ho c nhi u ti u d án trong cùng m t d án ho c nhi u d án ang tri n khai th c hi n thì di n tích t nông nghi p b thu h i ư c c ng d n các giai o n c a d án, các ti u d án c a d án ho c các d án ang tri n khai th c hi n làm căn c xem xét h tr chuy n i ngh và t o vi c làm theo quy nh. i u 29. Thư ng y nhanh ti n gi i phóng m t b ng. i v i các d án có yêu c u Ny nhanh ti n gi i phóng m t b ng, s m giao tr t cho d án thì các h gia ình, cá nhân di chuy n, giao tr m t b ng s m cho d án ư c thư ng thêm theo quy nh sau: - i v i nhà thu c nhóm t N1 n N2 giao tr m t b ng trong vòng 30 ngày k t ngày h gia ình, cá nhân nh n ư c thông báo nh n ti n b i thư ng, h tr thì ư c thư ng 3.000.000 ng. - i v i nhà thu c nhóm t N3 n N4 giao tr m t b ng trong vòng 25 ngày k t ngày h gia ình, cá nhân nh n ư c thông báo nh n ti n b i thư ng, h tr thì ư c thư ng 2.500.000 ng.
 19. - i v i nhà thu c nhóm t N5 n N14 giao tr m t b ng s m trong vòng 20 ngày k t ngày h gia ình, cá nhân nh n ư c thông báo nh n ti n b i thư ng, h tr thì ư c thư ng 2.000.000 ng. - Trư ng h p ch b phá d tư ng rào, c ng ngõ g n li n v i t ; nhà không ph i m c ích ; nhà c a và v t ki n trúc không ư c b i thư ng, h tr giao tr m t b ng trong vòng 10 ngày k t ngày h gia ình, cá nhân nh n ư c thông báo nh n ti n b i thư ng, h tr thì ư c thư ng 500.000 ng. Chương V GIAO T VÀ THU TI N S D NG T TÁI NNH CƯ i u 30: Giao t tái nh cư. 1. Khi Nhà nư c thu h i t ph i b trí t tái nh cư có thu ti n s d ng t cho các trư ng h p sau: a. Các h gia ình, cá nhân b gi i t a tr ng v di n tích t i u ki n b i thư ng ho c m t ph n di n tích t i u ki n b i thư ng nhưng ph n di n tích còn l i không i u ki n theo quy nh c a Nhà nư c xây d ng l i nhà thì ư c giao 01 lô t tái nh cư. b. H gia ình, cá nhân b thu h i t ph i di chuy n ch nhưng không i u ki n b i thư ng v t và h gia ình, cá nhân thuê nhà thu c s h u nhà nư c b thu h i nhà mà không còn ch nào khác trên a bàn (huy n, thành ph ) có t b thu h i thì ư c giao 01 lô t tái nh cư. 2. i v i các h gia ình b thu h i toàn b di n tích t ang i u ki n ư c b i thư ng t nhưng h gia ình có t 2 c p v ch ng tr lên (k c c p v ch ng b m ) th c t ang s ng chung trong cùng m t nhà (xác nh t i th i i m ki m kê l p phương án b i thư ng; không k trư ng h p trong gia ình ch còn l i m t m ho c m t cha v i v ch ng ngư i con duy nh t), n u không có ch nào khác trên a bàn (huy n, thành ph ) có t b thu h i và có nhu c u v t thì m i c p v ch ng tăng thêm (tr c p v ch ng ng tên ch h ã ư c b trí 01 lô t theo quy nh t i Kho n 1 i u này) ư c b trí thêm 01 lô t t i khu tái nh cư có thu ti n s d ng t. 3. i v i các trư ng h p di n tích t i u ki n b i thư ng v t b thu h i l n hơn 50% so v i h n m c giao t thì tùy theo kh năng qu t tái nh cư c a t ng d án, ngoài vi c ư c giao 01 lô t tái nh cư, ư c xét giao thêm t t i khu tái nh cư theo s nhân khNu trong h gia ình nhưng t ng di n tích ư c giao t tái nh cư không vư t quá t ng di n tích t b thu h i: H gia ình có t 6 nhân khNu tr xu ng ư c giao thêm 1/2 lô t; h gia ình có trên 6 nhân khNu ư c giao thêm 01 lô t có thu ti n s d ng t. Di n tích t giao thêm có th ư c giao chung v i lô t trong di n ư c giao t tái nh cư ho c giao v trí khác. 4. Di n tích giao t cho m i lô t tái nh cư, v trí giao t c th trong khu tái nh cư theo quy nh t i các Kho n 1, Kho n 2, Kho n 3 i u này do H i ng B i thư ng và tái nh cư c a d án xem xét, trình c p có thNm quy n quy t nh phù h p v i qu t tái nh cư c a d án, thi t k phân lô t, m c di n tích t b thu h i, v trí thu n l i c a t b thu h i c a các h gia ình. N u h gia ình, cá nhân có nhu c u ư c b trí t t i v trí có giá tr cao hơn v trí ư c c p có thNm quy n xét giao t thì h gia ình, cá nhân ph i n p ph n chênh l ch giá tr t tăng thêm theo v trí.
 20. 5. Trư ng h p các h gia ình i u ki n b i thư ng v t , ư c giao t tái nh cư theo quy nh t i Ti t a Kho n 1 và giao thêm t theo quy nh t i Kho n 2, Kho n 3 i u này nhưng t ng di n tích ư c giao t tái nh cư nh hơn t ng di n tích t b thu h i thì ư c h tr thêm 40% giá tr t tính theo giá t tái nh cư t i v trí t ư c giao i v i ph n chênh l ch gi a di n tích t b thu h i l n hơn di n tích t tái nh cư ư c giao. i u 31. ơn giá t giao t tái nh cư và thu ti n s d ng t tái nh cư. 1. ơn giá t thu ti n s d ng t tái nh cư cho các i tư ng ư c giao t theo quy nh t i Ti t a Kho n 1 i u 30 c a Quy nh này ư c quy nh như sau: - N u ơn giá t ư c b i thư ng th p hơn ơn giá t tái nh cư do UBND t nh quy nh cho d án ó thì ư c thu ti n s d ng t tái nh cư theo ơn giá t ư c b i thư ng i v i ph n di n tích t tái nh cư ư c giao không vư t quá di n tích t ư c b i thư ng; ph n di n tích t tái nh cư ư c giao l n hơn di n tích t ư c b i thư ng ư c thu ti n s d ng t theo giá t tái nh cư. - N u ơn giá t ư c b i thư ng cao hơn ơn giá t tái nh cư do UBND t nh quy nh cho d án ó thì ư c thu ti n s d ng t tái nh cư theo ơn giá t tái nh cư i v i toàn b di n tích t tái nh cư ư c giao. 2. i tư ng giao t tái nh cư theo quy nh t i Ti t b, Kho n 1 i u 30 c a Quy nh này thì thu ti n s d ng t tái nh cư theo ơn giá t do UBND t nh công b hàng năm theo quy nh c a Chính ph . 3. i tư ng giao t tái nh cư là h gia ình thu c di n gia ình chính sách, n u chưa ư c Nhà nư c giao t, hóa giá nhà thu c s h u nhà nư c theo di n chính sách thì vi c thu ti n s d ng t tái nh cư ph i ư c xem xét mi n, gi m theo chính sách c a Nhà nư c quy nh v c i thi n nhà i v i ngư i có công v i Cách m ng; m c mi n gi m t i a không quá 100% giá tr c a lô t ư c giao do H i ng b i thư ng và tái nh cư xem xét trình c p có thNm quy n quy t nh. 4. i v i các i tư ng ư c giao thêm t tái nh cư quy nh t i Kho n 2, Kho n 3 i u 30 thì ti n s d ng t theo ơn giá tái nh cư do UBND t nh quy nh cho t ng d án và ph i n p ti n s d ng t tái nh cư theo t l ph n trăm (%) cho các trư ng h p c th như sau: a. Di n tích t b thu h i nh hơn 150 m2 i v i các phư ng và 250 m2 i v i các xã thu c thành ph Quy Nhơn (không k xã Phư c M ); 300 m2 i v i xã Phư c M thu c thành ph Quy Nhơn, các th tr n, th t ng b ng; 600m2 i v i trung tâm huy n l An Lão,Vĩnh Th nh và th tr n Vân Canh; 500m2 i v i các xã vùng ng b ng và 600m2 i v i các xã mi n núi thì lô t th 2 ư c giao thêm ph i n p 80% ti n s d ng t (riêng i v i ng bào dân t c thi u s t i các xã mi n núi, vùng núi cao có chính sách riêng). b. Di n tích t b thu h i l n hơn t 50% tr xu ng so v i m c quy nh t i Ti t a Kho n này thì lô t th 2 ư c giao thêm t i khu tái nh cư ph i n p 75% ti n s d ng t. c. Di n tích t b thu h i l n hơn 50% n 70% so v i m c quy nh t i Ti t a Kho n này thì lô t th 2 ư c giao thêm t i khu tái nh cư ph i n p 70% ti n s d ng t. d. Di n tích t b thu h i l n hơn 70% n 100% so v i m c quy nh t i Ti t a Kho n này thì lô t th 2 ư c giao thêm t i khu tái nh cư ph i n p 60% ti n s d ng t.
Đồng bộ tài khoản