Quyết định 0305/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định 0305/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 0305/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế hàng hoá của Cộng hoà nhân dân Trung Hoa quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 0305/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA QUYÕT  §ÞN H   C ñ A   é   R¦ë N G  B é  T H¦¥ N G  M ¹I  è  0305/2001/Q§~ B T M   B T S n g µy  26 th¸ng 03 n¨ m  2001  a n  h µ n h   u y  c h Õ  v Ò  h µ n g   o¸  B Q h cña  é n g  h o µ   h © n   © n   C N d Trun g  H o a  q u¸ c¶n h   l∙nh  æ  C é n g  h o µ  X∙ héi C h ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m th N B é   R¦ë N G   é  T H¦¥ N G  M¹I T B ­ C¨n  HiÖp    cø  ®Þnh gi÷a ChÝnh    phñ  Céng hoµ  héiChñ  X∙    nghÜa  ViÖt  Nam   ChÝnh  vµ  phñ  Céng hoµ Nh©n  d©n Trung Hoa  qu¸ c¶nh  vÒ    hµng ho¸  ký  ngµy 09/4/1994; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh 57/1998/N§­   CP ngµy  31/7/1998 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh        chi tiÕtthihµnh LuËt  Th¬ng      m¹i vÒ ho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu,giac«ng  ®¹ilýmua        vµ      b¸n hµng        ho¸ víi ngoµi; níc ­ Sau      khitham kh¶o  kiÕn  ý  cña  Giao  Bé  th«ng VËn  , t¶i Tæng  côc H¶i  quan;   Q uy Õt  Þ nh:  ® §iÒu    1­ Ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  nµy  Quy chÕ  hµng    vÒ  ho¸ cña  Céng hoµ  Nh©n  d©n  Trung  Hoa    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ  Céng  hoµ  héiChñ  X∙    nghÜa  ViÖtNam.   Quy chÕ  nµy thay thÕ    cho Quy  chÕ  hµng    vÒ  ho¸ cña Céng  hoµ Nh©n   d©n Trung  Hoa    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ  ViÖt Nam     ban hµnh kÌm  theo QuyÕt ®Þnh  sè 08/TM­XNK   ngµy 25/6/1994 cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    QuyÕt  Bé  m¹i vµ  ®Þnh  sè 1636/TM­XNK   ngµy 29/12/1994  cña  Th¬ng      Bé  m¹i vÒ viÖc  ®iÒu chØnh  mét  ®iÓm   sè  trong Quy  chÕ     vÒ hµng  ho¸ cña Céng  hoµ  Nh©n  d©n  Trung  Hoa    qu¸ c¶nh    l∙nhthæ ViÖt Nam     ban hµnh  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  08/TM­ sè  XNK  ngµy 25/6/1994. §iÒu 2.­QuyÕt    ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy  ký.
  2. 2 Q u y  c h Õ V Ò   µ n g  q u¸ c¶ n h  cé n g  h o µ   h © n  d © n  Trun g  H o a   h n q u¸  n h   c¶ l∙nh th æ  cé n g  h o µ   x∙ h éi  h ñ  n g h Ü a   Öt N a m c Vi (Ban  hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  0305/2001/Q§­ sè  BTM ngµy  th¸ng3  26    n¨m 2001  cña  Th¬ng  bé  m¹i) I. u y  § Þ N H  C H U N G  Q 1.Hµng   nªu    ho¸   trong Quy    chÕ  nµy    lµhµng    ho¸ cña  chñ hµng  thuéc níc     Céng  hoµ Nh©n  d©n Trung  hoa    qu¸ c¶nh qua    l∙nhthæ    níc Céng hoµ  héi X∙    Chñ nghÜa  ViÖt Nam       ®Ó sang    níc thø  hoÆc       ba  tõ níc thø  vÒ    ba  níc Céng  hoµ  Nh©n  d©n Trung Hoa  ®i  cã  qua   l∙nhthæ ViÖtNam.   2. C¸c  i   lo¹ hµng ho¸  îc qu¸  ®   c¶nh qua    l∙nhthæ ViÖt Nam       trõhµng    ho¸ thuéc danh    môc  hµng    ho¸ ViÖtNam     cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu. 3. Hµng ho¸ qu¸ c¶nh    l∙nh thæ ViÖt Nam  ph¶i ® îc Bé      Th¬ng     m¹i níc Céng  hoµ  héiChñ  X∙    nghÜa  ViÖt Nam     cho phÐp    sê  trªnc¬  ®¬n      xinqu¸ c¶nh  cña  chñ  hµng    nícCéng  hoµ  Nh©n  d©n Trung Hoa. 4. ViÖc    vËn chuyÓn  hµng    qu¸ c¶nh cña chñ hµng    níc Céng hoµ Nh©n  d©n  Trung  Hoa    qu¸ c¶nh  ViÖtNam   doanh    do  nghiÖp ViÖtNam     thùc hiÖn.   5. Hµng    qu¸ c¶nh  chÞu  gi¸m    sù  s¸tcña    H¶i quan ViÖt Nam     trong suèt     thêigian u    l chuyÓn      trªnl∙nh thæ ViÖt Nam,    vµo  ra  vµ  khái ViÖt Nam       theo  ®óng  cöa khÈu, tuyÕn  êng    ® quy  ®Þnh, îng hµng  l   xuÊt ra ph¶i®óng        b»ng ­l îng hµng    nhËp vµo,nguyªn ®ai,nguyªn kiÖn.         6. Hµng      qu¸ c¶nh  îcl l¹ trªnl∙nhthæ  ®  u        i ViÖt Nam     trong thêigian tèi®a          30 ngµy      kÓ tõ ngµy hoµn thµnh  thñ    tôc H¶i quan  i t¹ cöa khÈu  nhËp  khÈu.   Thêih¹n    nµy  thÓ  îcCôc    cã  ®   H¶i quan  ®ang  gi¸m      s¸tl«hµng      gia h¹n,mçi  lÇn  giah¹n kh«ng    ngµy  tèi kh«ng    lÇn        qu¸ 30  vµ    ®a  qu¸ 3  giah¹n. 7. Chñ    hµng    qu¸ c¶nh ph¶inép  phÝ      lÖ  h¶iquan  c¸c lo¹  vµ    i phÝ kh¸c ¸p    dông  cho hµng    qu¸ c¶nh theo quy    ®Þnh  hiÖn  hµnh cña Nhµ    nícViÖtNam.   8. Hµng      qu¸ c¶nh kh«ng  îc tiªuthô      ®     trªnl∙nhthæ  ViÖt Nam.    Trêng    hîp ® Æc   biÖtph¶i® îcphÐp        cña  tr Bé  ëng  Th¬ng      Bé  m¹inícCéng  hoµ      X∙ héiChñ  nghÜa  ViÖtNam.   9. Thñ   u    tôc l kho,l b∙ihµng     u    qu¸ c¶nh,thñ tôc sang        m¹n, thay ® æi      ph­ ¬ng tiÖn vËn    chuyÓn  hµng    qu¸ c¶nh,gia h¹n      hµng    qu¸ c¶nh  tõng    l«hµng  îc ®   thùc hiÖn    theo híng dÉn      cña    H¶iquan ViÖtNam.   II. ö A  K H È U  Q U ¸ C ¶ N H  H µ N G  H O ¸  C ViÖc    qu¸ c¶nh hµng    ho¸ qua      biªngií ViÖt ­ Trung  îcthùc hiÖn  i    ®     qua    c¸c cÆp   cöa  khÈu  sau ®©y:   Tªn  cöa  khÈu  ViÖtNam     Tªn  cöa  khÈu  phÝa  Trung  Quèc 
  3. 3 Lµo    Cai Hµ  KhÈu H÷u  NghÞ  H÷u  NghÞ  Quan Mãng    C¸i §«ng  ng H §ång  §¨ng  (cöa khÈu  êng    ® s¾t)   B»ng  Têng (cöa khÈu ® êng  s¾t) Ngoµi ra    hµng qu¸ c¶nh    îc ®i  sÏ ®   qua   c¸c cöa khÈu quèc  mµ     tÕ  hai ChÝnh phñ  ViÖtNam   Trung    vµ  Quèc tho¶ thuËn      më thªm  sau  nµy. III.C¸ C  Q U Y  § Þ N H  V Ò  GI Ê Y  P H Ð P  V µ  V Ë N  C H U Y Ó N     H µ N G  Q U ¸ C ¶ N H 1. Chñ    hµng    qu¸ c¶nh  Trung  Quèc  nhu  cã  cÇu    qu¸ c¶nh  hµng    ho¸ ph¶i  cã ®¬n    xin qu¸ c¶nh    i Thêng      göi tí Bé  m¹i níc Céng  hoµ  héi Chñ  X∙    nghÜa  ViÖt Nam     (theo mÉu   01    sè  ®Ýnh  kÌm Quy  chÕ  nµy) ®Ó   îccÊp    ®   giÊy phÐp  qu¸ c¶nh    hµng    ho¸ (theo mÉu   02    sè  ®Ýnh  kÌm Quy  chÕ  nµy).GiÊy    phÐp    qu¸ c¶nh hµng    ho¸ cÊp mét  cho  lÇn  mét    hîp ®ång  gi¸trÞvËn  cã      chuyÓn  nhiÒu    l« hµng trongmét    n¨m cho  ®Õn  hÕt  theo quy    ®Þnh  tronggiÊy phÐp        qu¸ c¶nh. 2.  Doanh  nghiÖp ViÖt Nam  vËn chuyÓn  hµng ho¸ qu¸ c¶nh cho chñ  hµng    qu¸ c¶nh Trung Quèc ph¶ixuÊt tr×nh cho          H¶i quan  cöa khÈu ViÖt Nam     c¸cv¨n b¶n      sau: a) GiÊy    phÐp    qu¸ c¶nh hµng    ho¸ cña  Th¬ng      Bé  m¹inícCéng  hoµ  héi X∙    Chñ  nghÜa  ViÖtNam     cÊp  cho chñ  hµng  Trung Quèc    qu¸ c¶nh  hµng ho¸. b) C¸c    chøng    tõhµng    li   ho¸ cã  ªnquan  theo  quy  ®Þnh  cña  Tæng  côc    H¶i quan c) Hîp ®ång vËn chuyÓn hµng ho¸ qu¸ c¶nh  víichñ  ký    hµng Trung  Quèc. 3. NÕu     hµng qu¸ c¶nh    lµ ph¬ng  tiÖn vËn  chuyÓn    tù hµnh, th×    ph¬ng  tiÖn vËn chuyÓn    ®ã ph¶icã    biÓn  ®¨ng  t¹m    Së  sè  ký  thêido  C«ng  tØnh, an    thµnh phè    trùcthuéc Trung  ¬ng    cöa  n¬i cã  khÈu  nhËp  hµng  cÊp  cã  vµ  giÊy   chøng  nhËn  thêivÒ  t¹m    kiÓm  ®Þnh  toµn  thuËtvµ  an  kü    b¶o  m«i  êng  vÖ  tr do  ngµnh  Giao th«ng vËn    t¶icÊp  íc khi ® îc tù  tr       hµnh  qu¸ c¶nh    l∙nh thæ  ViÖt  Nam. IV. H ÷ N G  Q U Y  § Þ N H  K H¸ C  N 1. ViÖc    thay ® æi    tuyÕn  êng  ® vËn chuyÓn  hoÆc  cöa khÈu xuÊt khÈu,     nhËp hµng      Bé  ho¸ sÏdo  Th¬ng    m¹ixem       xÐt gi¶iquyÕt    së    trªnc¬  v¨n b¶n    ®Ò nghÞ cña chñ hµng    qu¸ c¶nh  Trung  Quèc. 2. Trong      qu¸ tr×nh vËn    chuyÓn u  l kho      trªnl∙nhthæ  ViÖt Nam     nÕu  hµng  ho¸ qu¸  c¶nh  sù  (®æ     cã  cè  vì,mÊt  m¸t,h háng...    )th× doanh nghiÖp  vËn  chuyÓn  ph¶ikÞp      thêith«ng    b¸o cho    H¶i quan    (n¬inµo  kh«ng  H¶i quan  cã    th×  th«ng b¸o  cho  chÝnh  quyÒn  ®Þa  ph¬ng    n¬i gÇn  nhÊt    tõ cÊp          x∙ trë lªn)n¬i x¶y    cè  biªnb¶n    ra sù  lËp    x¸c nhËn t×nh tr¹nghµng      ho¸.Biªnb¶n      x¸c nhËn  sù 
  4. 4 cè    së      lµ c¬  ®Ó H¶i quan cöa khÈu xuÊt hµng    lµm  tôc xuÊt khÈu  thñ      cho    l« hµng. 3. Tranh    chÊp    ph¸tsinh gi÷a c¸c doanh        nghiÖp  ViÖt Nam   chñ    vµ  hµng  qu¸ c¶nh    Trung Quèc  trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  ®ång          hîp  vËn chuyÓn hµng  qu¸ c¶nh    c¸cbªn      sÏdo    gi¶iquyÕt  th«ng qua  ¬ng îng.NÕu   ¬ng îng kh«ng  th l   th l   ®¹t® îckÕt      qu¶    th× tranh chÊp    Trung    sÏdo  t©m  Träng    tµiQuèc  ViÖt Nam   tÕ    bªn c¹nh Phßng    Th¬ng    C«ng  m¹ivµ  nghiÖp  ViÖtNam       gi¶iquyÕt. 4. C¸c  phÝ  chiphÝ      lÖ  vµ    ph¸tsinh tõ ho¹t®éng          qu¸ c¶nh  îcthanh    ®   to¸n theo nh÷ng quy ®Þnh  cña "HiÖp ®Þnh  thanh    hîp t¸cgi÷a Ng©n  to¸nvµ        hµng  Nhµ    nícViÖt Nam   Ng©n    vµ  hµng  Nh©n  d©n  Trung Quèc" ký    ngµy 26/5/1993  vµ    c¸c quy ®Þnh  hiÖn hµnh    vÒ qu¶n    lý ngo¹ihèi cña      Ng©n  hµng Nhµ    níc ViÖtNam.   5.Tæ     chøc,c¸nh©n        viph¹m    c¸cquy  ®Þnh  cña  Quy  chÕ  nµy    xö    sÏbÞ  lý theo ph¸p luËthiÖn        hµnh  cña  ViÖtNam.  
  5. 5 M É u  s è 1 § ¬ n  xin q u¸ c ¶ n h  h µ n g  h o¸ Sè:.. . .../ . . ... KÝnh    Th¬ng  göi:Bé  m¹i Céng hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam   I.Chñ    hµng... . ......(danh  . ...... . . nghiÖp Trung Quèc        ghirâ tªn,®Þa   chØ,  telÑphonne,Telex,Fax,sè        hiÖu    tµikho¶n    t¹ Ng©n  i hµng). Xin  Th¬ng    Bé  m¹i(Phßng  giÊy phÐp)    cho  phÐp    qu¸ c¶nh  hµng    ho¸ theo  c¸c®iÒu    sau  ®©y: 1.Tªn    hµng:.. . ............................................. . .............................................. 2.Sè îng (ghirâ ®¬n  tÝnh):.. . .............................   l       vÞ    . . ............................. 3.TrÞ  . . ................................................   gi¸: . ................................................ 4.Bao  vµ  m∙    b×  ký  hiÖu:.. . ...................................   . . .................................. 5.Cöa    khÈu  nhËp  hµng:.. . ...................................   . . ................................... 6.Cöa    khÈu  xuÊthµng:.. . ....................................     . . ................................... 7.TuyÕn  êng    ® vËn  chuyÓn: .. . ................................   . . ............................... 8.Ph¬ng    tiÖn vËn    chuyÓn: .. . .................................   . . ................................ 9. Thêi ®iÓm     qu¸ c¶nh (dù kiÕn ngµy hµng ho¸ qu¸ c¶nh ®Õn, ngµy  hµng      ho¸ qu¸ c¶nh    ra kháicöa    khÈu  ViÖtNam).   Trêng hîp    xin qu¸ c¶nh cho  hîp  1  ®ång vËn  chuyÓn thµnh nhiÒu    l« hµng  trong1    n¨m          xinqu¸ c¶nh  . . th× ghirâ thêih¹n      tõ.. .  . ®Õn... . . . .. II­  Hîp ®ång  vËn chuyÓn  hµng ho¸ qu¸ c¶nh ký víi . ..........  . . ........... . (doanh  nghiÖp ViÖtNam       ghi®Çy  nh  ®ñ  phÇn  I). II   ICam   . kÕt.. . ....   . . ..  .(tªnchñ  hµng) xin cam       kÕt tu©n      thñ luËtph¸p ViÖt  Nam   qu¸ c¶nh  vÒ    hµng  ho¸.. . ......    . . ......(tªnchñ  . . hµng). Xin tr©n    trängc¶m  Bé    ¬n  Th¬ng  m¹i. Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu Ghi chó:NÕu     ®¬n  viÕt b»ng    tiÕng Anh, tiÕng    Trung Quèc...th×    ph¶icã    b¶n dÞch  ra tiÕng    ViÖt kÌm    theo B¶n    dÞch  còng  gi¸trÞph¸p lýnh  cã          b¶n  gèc.
  6. 6 M É u  s è 2 GiÊy  phÐp    qu¸ c¶nh  cña  Th¬ng    Bé  m¹iViÖt Nam     cÊp  cho  chñ  hµng    qu¸ c¶nh  Trung Quèc C é n g  h o µ  x∙ héi ch ñ  n g h Ü a  Vi Öt  a m N §éc     do   lËp ­Tù  ­H¹nh  phóc Sè:.. . ... TM­ . . ../ XNK V.v qu¸ c¶nh      hµng  ho¸ KÝnh  göi: . .. . . .(doanh    . nghiÖp  Trung  Quèc      xinqu¸ c¶nh  hµng  ho¸) Tr¶    lêi®¬n      xin qu¸ c¶nh hµng    ho¸ cña.. . .. . ..  (doanh nghiÖp Trung Quèc  ghi râ      tªn,®Þa   chØ,  telephonne, Telex, Fax,  hiÖu        sè  tµikho¶n  iNg©n   t¹  hµng),Bé    Th¬ng      m¹inícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam     cho phÐp... .  ... (doanh nghiÖp Trung  Quèc) qu¸ c¶nh      hµng    ho¸ theo c¸cquy      ®Þnh sau ®©y: 1.Tªn    hµng:.. . ............................................. . .............................................. 2.Sè îng (ghirâ ®¬n  tÝnh):.. . .............................   l       vÞ    . . ............................. 3.TrÞ  . . ................................................   gi¸: . ................................................ 4.Bao  vµ  m∙    b×  ký  hiÖu:.. . ...................................   . . .................................. 5.Cöa    khÈu  nhËp  hµng:.. . ...................................   . . ................................... 6.Cöa    khÈu  xuÊthµng:.. . ....................................     . . ................................... 7.TuyÕn  êng    ® vËn  chuyÓn: .. . ................................   . . ............................... 8.Ph¬ng    tiÖn vËn    chuyÓn: .. . .................................   . . ................................ 9. Thêi ®iÓm     qu¸ c¶nh (dù kiÕn ngµy hµng ho¸ qu¸ c¶nh ®Õn, ngµy  hµng      ho¸ qu¸ c¶nh    ra kháicöa    khÈu  ViÖtNam).   Trêng hîp cho phÐp  qu¸ c¶nh  theo  hîp  1  ®ång vËn chuyÓn nhiÒu lÇn  trong1    n¨m              th× ghirâ thêih¹n qu¸ c¶nh  . . tõ.. .  . ®Õn... . . . .. 10.Tu©n      thñ ph¸p luËtViÖtNam   qu¸ c¶nh        vÒ    hµng  ho¸. V¨n  b¶n  nµy  hiÖu    cã  lùc®Õn   ngµy.. . . . . . th¸ng.. . ..n¨m  . . .  .. 200... Bé  ëng  Th¬ng  tr Bé  m¹i (Ký    ®ãng  tªnvµ  dÊu)
Đồng bộ tài khoản