Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
23
lượt xem
2
download

Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/1998/QĐ-UBCK3

 1. U BAN CH NG KHOÁN NHÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA NƯ C VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1998/Q -UBCK3 Hà N i, ngày 13 tháng 10 năm 1998 QUY T NNH C A CH TNCH U BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C S 04/1998/Q - UBCK3 NGÀY 13 THÁNG 10 NĂM 1998 V VI C BAN HÀNH QUY CH V T CH C HO T NG C A CÔNG TY CH NG KHOÁN CH TNCH U BAN CH NG KHOÁN NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 3 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 75/CP ngày 28 tháng 11 năm 1996 c a Chính ph v vi c thành l p U ban ch ng khoán Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; Theo ngh c a V trư ng V qu n lý kinh doanh ch ng khoán; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V qu n lý kinh doanh ch ng khoán, th trư ng các ơn v thu c U ban ch ng khoán Nhà nư c, Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán, các công ty ch ng khoán ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Lê Văn Châu ( ã ký) QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A CÔNG TY CH NG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/1998/Q -UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 c a Ch t ch U ban ch ng khoán Nhà nư c)
 2. Chương 1 QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh vi c t ch c và ho t ng c a Công ty ch ng khoán trên lãnh th nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam. i u 2. Trong Quy ch này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Công ty ch ng khoán là công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n thành l p h p pháp t i Vi t Nam, ư c U ban ch ng khoán Nhà nư c c p gi y phép th c hi n m t ho c m t s lo i hình kinh doanh ch ng khoán. 2. Ngư i hành ngh kinh doanh ch ng khoán là cá nhân làm vi c trong công ty ch ng khoán ư c U ban ch ng khoán Nhà nư c c p Gi y phép hành ngh kinh doanh ch ng khoán. 3. Gi y phép hành ngh là Gi y phép do U ban ch ng khoán Nhà nư c c p cho cá nhân áp ng i u ki n quy nh t i i u 40 Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11/7/1998 c a Chính ph v Ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán làm vi c v i tư cách là ngư i hành ngh . 4. Bên nư c ngoài là t ch c ho c cá nhân nư c ngoài ư c phép tham gia ho t ng kinh doanh ho c u tư ch ng khoán t i Vi t Nam. 5. Ngày giao d ch là ngày mà Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán th c hi n phiên giao d ch. Chương 2 GI Y PHÉP HO T NG i u 3. 1. Công ty ti n hành kinh doanh ch ng khoán ph i có Gi y phép ho t ng do U ban ch ng khoán Nhà nư c c p và ch ư c phép kinh doanh ch ng khoán theo n i dung gi y phép. 2. Gi y phép ho t ng ch ư c c p cho công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n áp ng i u ki n kinh doanh ch ng khoán theo quy nh t i i u 30 Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11-7-1998 c a Chính ph v Ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. 3. Các ngân hàng thương m i, ngân hàng phát tri n, ngân hàng u tư, các t ch c tín d ng phi ngân hàng, công ty b o hi m ho c các t ng công ty tham gia kinh doanh
 3. ch ng khoán ph i thành l p công ty c ph n ho c công ty trách nhi m h u h n c l p. 4. Các t ch c kinh doanh ch ng khoán nư c ngoài mu n kinh doanh ch ng khoán t i Vi t Nam ph i thành l p công ty liên doanh v i i tác Vi t Nam theo Gi y phép do U ban ch ng khoán Nhà nư c c p. i v i công ty ch ng khoán liên doanh, ngoài các i u ki n quy nh t i kho n 2 trên ây, Bên nư c ngoài d nh tham gia liên doanh ph i là các t ch c kinh doanh ch ng khoán ang ho t ng h p pháp t i nư c các t ch c này óng tr s chính. i u 4. 1. Công ty ch ng khoán ư c th c hi n m t hay m t s các lo i hình kinh doanh ch ng khoán quy nh t i i u 29 Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11/7/1998 c a Chính ph v Ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. 2. U ban ch ng khoán Nhà nư c ch xét c p gi y phép th c hi n ho t ng b o lãnh phát hành cho công ty ch ng khoán ã xin phép ho t ng t doanh. i u 5. 1. Công ty ch ng khoán ph i n p h sơ xin c p Gi y phép ho t ng theo quy nh t i i u 6 c a Quy ch này cho U ban ch ng khoán Nhà nư c. 2. Trong th i h n 90 ngày k t ngày nh n h sơ xin c p Gi y phép ho t ng, U ban ch ng khoán Nhà nư c c p ho c t ch i c p Gi y phép. Trư ng h p t ch i c p gi y phép, U ban ch ng khoán Nhà nư c gi i thích rõ lý do b ng văn b n. 3. Trư ng h p có s a i, b sung h sơ xin c p Gi y phép ho t ng thì th i gian s a i, b sung h sơ không tính vào th i h n c p phép. 4. Sau khi ư c c p Gi y phép ho t ng, công ty ch ng khoán ph i hoàn t t th t c ăng ký kinh doanh theo pháp lu t hi n hành. i u 6. 1. H sơ xin c p Gi y phép ho t ng i v i công ty ch ng khoán Vi t Nam bao g m: a. ơn xin c p Gi y phép ho t ng theo Ph l c s 1 ính kèm Quy ch này; b. Gi y phép thành l p do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p; c. i u l c a công ty; d. Lý l ch tóm t t c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và nh ng ngư i i di n c a công ty theo Ph l c s 2, Quy ch này;
 4. e. Danh sách thành viên ban giám c và các nhân viên kinh doanh c a công ty có kèm b n sao gi y phép hành ngh (không k nhân viên k toán, văn thư, hành chính, th qu ); f. B ng cân i k toán, báo cáo k t qu kinh doanh và báo cáo hàng năm tình hình ho t ng kinh doanh c a các bên là pháp nhân tham gia góp v n c ph n chính trong hai (02) năm g n nh t và t l góp v n c a các bên; g. B n thuy t trình v cơ s v t ch t k thu t và phương ti n ph c v cho vi c kinh doanh ch ng khoán c a công ty; h. D ki n ngu n v n và phương án kinh doanh trong 12 tháng u ho t ng. 2. H sơ xin c p gi y phép ho t ng c a công ty liên doanh ch ng khoán g m các tài li u nêu t i kho n 1 i u này và các tài li u sau: a. i u l c a Bên nư c ngoài tham gia liên doanh; b. Gi y phép ho t ng t i nguyên x c a Bên nư c ngoài tham gia liên doanh; c. Danh sách nh ng ngư i nư c ngoài làm vi c cho liên doanh theo Ph l c s 3, Quy ch này; d. H p ng liên doanh; e. Cơ c u s h u, b ng cân i k toán, báo cáo k t qu kinh doanh và báo cáo hàng năm tình hình ho t ng kinh doanh c a các bên liên doanh trong hai (02) năm g n nh t ư c m t công ty ki m toán c l p xác nh n; f. Trong b h sơ xin phép ho t ng c a công ty liên doanh, các gi y gi là b n sao ph i có xác nh n h p pháp c a cơ quan công ch ng nơi Bên nư c ngoài tham gia liên doanh óng tr s chính và ư c cơ quan công ch ng Nhà nư c Vi t Nam xác nh n b n d ch ra ti ng Vi t. i u 7. 1. Công ty ch ng khoán mu n sáp nh p, chia, tách công ty ph i xin c p l i gi y phép và th c hi n các th t c c n thi t theo quy nh c a pháp lu t. 2. Công ty ch ng khoán ã ư c c p Gi y phép ho t ng ch ng khoán mu n b sung ho c thay i ho t ng kinh doanh ch ng khoán ph i g i h sơ xin c p gi y phép b sung cho U ban ch ng khoán Nhà nư c. 3. H sơ xin c p l i ho c gi y phép b sung g m có: a. ơn xin c p l i, b sung ho c s a i Gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán theo Ph l c s 4, Quy ch này;
 5. b. án t ch c l i công ty sau khi b sung, c p l i Gi y phép ho t ng bao g m các n i dung v cơ c u s h u, huy ng v n, nâng c p cơ s v t ch t - k thu t, tuy n d ng lao ng; c. B ng ch ng h p l ch ng th c công ty áp ng các i u ki n và th t c quy nh t i các i u 3 và 4 c a Quy ch này. 4. Th i h n b sung, c p l i Gi y phép ho t ng t i a là 45 ngày k t ngày nh n h sơ h p l . i u 8. 1. Trư ng h p có nh ng thay i v tr s , tên công ty, s a i i u l , công ty ch ng khoán ph i ư c s ch p thu n c a U ban ch ng khoán Nhà nư c và s a l i Gi y phép ho t ng. Th i h n ch p thu n và s a l i Gi y phép ho t ng t i a là 15 ngày, k t ngày nh n ơn và các tài li u kèm theo. 2. Trư ng h p tuy n d ng ngư i hành ngh , công ty ch ng khoán ph i ti n hành các th t c quy nh t i chương III c a Quy ch này. Trư ng h p thôi tuy n d ng ngư i hành ngh , công ty ch ng khoán ph i báo cáo cho U ban ch ng khoán Nhà nư c b ng văn b n. i u 9. 1. Công ty ch ng khoán mu n m , óng c a chi nhánh ph i ư c U ban ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n. 2. H sơ xin m chi nhánh g m có: a. ơn xin phép m chi nhánh theo quy nh t i Ph l c s 5, Quy ch này; b. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, b ng cân i k toán c a công ty trong hai năm g n nh t trư c khi công ty xin m chi nhánh (n u có); c. Phương án ho t ng c a công ty trong năm ut i a bàn xin m chi nhánh; d. H và tên giám c chi nhánh và danh sách nhân viên t i chi nhánh; e. Gi y phép ch p thu n m chi nhánh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t i a phương công ty xin m chi nhánh. 3. H sơ xin óng c a chi nhánh g m có: a. ơn xin phép óng c a chi nhánh theo quy nh t i Ph l c s 5, Quy ch này; b. Lý do óng c a chi nhánh. 4. Th i h n ch p thu n m , óng c a chi nhánh công ty ch ng khoán t i a là 45 ngày k t ngày nh n h sơ xin phép.
 6. i u 10. Trư c khi chính th c nh n Gi y phép ho t ng ho c Gi y phép ho t ng ư c c p l i, b sung công ty ch ng khoán ph i: 1. N p l phí c p Gi y phép ho t ng cho U ban ch ng khoán Nhà nư c theo m c quy nh t i kho n 2 i u 32 Ngh nh 48/1998/N -CP ngày 11/7/1998 c a Chính ph v Ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán; 2. Chuy n toán b v n i u l , ho c ph n v n i u l b sung vào tài kho n phong to không ư c hư ng lãi t i ngân hàng do U ban ch ng khoán Nhà nư c ch nh. S ti n này ch ư c gi i to sau khi công ty chính th c khai trương ho t ng; 3. Trư ng h p v n i u l có ph n v n b ng hi n v t công ty ch ng khoán ph i xu t trình v i U ban ch ng khoán Nhà nư c gi y t ch ng minh quy n s h u và giá tr hi n v t theo quy nh hi n hành. i u 11. 1. Trư c khi khai trương ho t ng, công ty ch ng khoán ph i công b vi c thành l p và Gi y phép ho t ng trên m t t báo trung ương và m t t báo a phương ra hàng ngày trong năm (05) s liên ti p nơi công ty t tr s chính v i các n i dung cơ b n sau ây: (a) Tên y (ti ng Vi t/ti ng Anh) và tên vi t t t c a công ty; (b) V n i u l ; (c) Các lo i hình ho t ng ư c phép th c hi n; (d) S , ngày c p và th i h n c a Gi y phép ho t ng, Gi y phép thành l p; (e) H và tên Ch t ch H i ng qu n tr , T ng Giám c (ho c Giám c); (f) Ngày khai trương ho t ng; (g) Tr s chính và các chi nhánh, văn phòng i di n (n u có). 2. Trong quá trình ho t ng kinh doanh, công ty ch ng khoán ph i niêm y t Gi y phép ho t ng và Danh sách i di n tr s chính và các chi nhánh c a công ty. 3. Công ty ch ng khoán ph i ghi rõ tên công ty, s Gi y phép trên tiêu thư tín, qu ng cáo và các tài li u giao d ch. 4. Trư ng h p có s a i, b sung, c p l i Gi y phép ho t ng, công ty ch ng khoán ph i th c hi n y vi c công b gi y phép như khi ư c c p Gi y phép ho t ng l n u. 5. Trư ng h p m , óng c a chi nhánh, công ty ch ng khoán ph i công b s , ngày c a quy t nh cho m , óng c a chi nhánh; ho t ng chính c a chi nhánh, tr s và
 7. ngày m ( óng) chi nhánh, h tên giám c chi nhánh trên m t t báo Trung ương và m t t báo a phương ra hàng ngày trong hai (02) s liên ti p nơi công ty t chi nhánh. Chương 3 GI Y PHÉP HÀNH NGH i u 12. U ban ch ng khoán Nhà nư c xét c p gi y phép hành ngh kinh doanh ch ng khoán cho cá nhân áp ng các i u ki n sau ây theo ngh c a công ty ch ng khoán: 1. Có năng l c pháp lu t và năng l c hành vi dân s y ; 2. Không thu c m t trong các trư ng h p sau ây: a. ang b truy c u trách nhi m hình s ; b. ã b k t án v các t i nghiêm tr ng xâm ph m an ninh qu c gia, các t i nghiêm tr ng xâm ph m s h u xã h i ch nghĩa, s h u c a công dân; các t i nghiêm tr ng v kinh t ; c. ã b k t án v các t i ph m khác mà chưa ư c xoá án. 3. Có b ng t t nghi p ph thông trung h c tr lên; 4. Có các ch ng ch chuyên môn v ch ng khoán do U ban ch ng khoán Nhà nư c c p. i u 13. H sơ xin c p Gi y phép hành ngh cho công dân Vi t Nam g m: 1. ơn xin c p Gi y phép hành ngh kinh doanh ch ng khoán theo Ph l c s 6, Quy ch này; 2. Các ch ng ch chuyên môn do U ban ch ng khoán Nhà nư c c p và các văn b ng ch ng ch ch ng th c trình văn hoá; 3. Lý l ch có xác nh n c a cơ quan có thNm quy n v vi c ngư i n p ơn xin Gi y phép hành ngh không thu c di n quy nh t i kho n 2 i u 12 Quy ch này; 4. Nh n xét c a các cơ quan nơi ngư i xin c p Gi y phép hành ngh công tác trư c ây (n u có). i u 14. H sơ xin c p Gi y phép hành ngh cho ngư i nư c ngoài làm vi c Vi t Nam g m có:
 8. 1. ơn xin c p Gi y phép hành ngh cho ngư i nư c ngoài theo Ph l c s 7, Quy ch này; 2. B n ch p h chi u, B n sao có công ch ng Gi y phép cư trú t i Vi t Nam; 3. Gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài do B Lao ng và Thương binh xã h i c p; 4. Các văn b ng, ch ng ch ch ng th c trình h c v n, trình chuyên môn; 5. Gi y ch ng nh n lý l ch tư pháp c a cơ quan có thNm quy n c a nư c mà ngư i n p h sơ có qu c t ch; 6. Gi y phép hành ngh kinh doanh ch ng khoán c a nư c mà ngư i n p h sơ có qu c t ch; 7. Nh n xét c a các cơ quan nơi ngư i xin c p Gi y phép hành ngh công tác trư c ây (n u có). i u 15. Ngư i xin c p Gi y phép hành ngh ph i n p l phí c p phép là 1 tri u ng cho U ban ch ng khoán Nhà nư c trư c khi nh n Gi y phép hành ngh . i u 16. 1. Trong th i h n 30 ngày k t ngày nh n h sơ h p l U ban ch ng khoán Nhà nư c c p ho c t ch i c p Gi y phép hành ngh . Trong trư ng h p t ch i c p gi y phép, U ban ch ng khoán Nhà nư c có văn b n gi i thích rõ lý do. 2. Trư ng h p có s a i, b sung h sơ xin c p Gi y phép hành ngh , thì th i gian s a i, b sung h sơ không tính vào th i h n c p phép. i u 17. Cá nhân có Gi y phép hành ngh không ư c: 1. ng th i làm vi c ho c u tư vào hai hay nhi u công ty ch ng khoán; 2. Làm giám c, ngư i có quy n i u hành hay c ông s h u trên 5% c phi u có quy n bi u quy t c a m t t ch c phát hành khác; 3. Mua, bán, chuy n như ng ho c cho thuê, mư n Gi y phép hành ngh . i u 18. 1. Ngư i i di n theo pháp lu t c a công ty ch ng khoán là T ng Giám c (Giám c). Phó T ng Giám c (Phó Giám c), ngư i ch u trách nhi m chính v ho t ng c a công ty t i Trung tâm giao d ch ch ng khoán. S giao d ch ch ng khoán,
 9. các chi nhánh, văn phòng i di n c a công ty ch ng khoán ư c T ng Giám c (Giám c) u quy n i di n cho công ty trong ho t ng kinh doanh. 2. Ngư i i di n ph i cư trú t i Vi t Nam trong th i gian ương nhi m. 3. Trư c khi c p Gi y phép ho t ng, U ban ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n danh sách i di n theo u quy n c a công ty ch ng khoán. Danh sách i di n theo u quy n là ph l c kèm theo Gi y phép ho t ng c a công ty ch ng khoán và là m t ph n không tách r i c a Gi y phép. 4. Vi c thay i danh sách i di n ph i có s ch p thu n b ng văn b n c a U ban ch ng khoán Nhà nư c. i u 19. Ngư i làm i di n công ty ch ng khoán ph i áp ng các i u ki n sau: 1. Có b ng c nhân Kinh t ho c c nhân Lu t; 2. ã ư c U ban ch ng khoán Nhà nư c c p Gi y phép hành ngh ; 3. Không ph i là thành viên h i ng qu n tr ho c T ng giám c ( Giám c ) c a m t công ty ã phá s n, tr các trư ng h p quy nh t i kho n 2 i u 50 Lu t phá s n doanh nghi p; 4. Không ph i là ngư i hành ngh ã b U ban ch ng khoán Nhà nư c thu h i Gi y phép hành ngh theo qui nh t i kho n 2 i u 43 Ngh nh 48/1998/N -CP ngày 11/7/1998 c a Chính ph v Ch ng khoán và th trư ng Ch ng khoán; 5. Cá nhân gi ch c v T ng giám c ( Giám c ) ph i có thâm niên công tác ít nh t 3 năm trong lĩnh v c tài chính, ngân hàng ho c b o hi m. Chương 4 HO T NG KINH DOANH CH NG KHOÁN i u 20. Công ty ch ng khoán ho t ng theo nguyên t c sau ây: 1. Giao d ch trung th c và công b ng, vì l i ích c a khách hàng; 2. Kinh doanh có k năng, t n tu , có tinh th n trách nhi m; 3. Ưu tiên th c hi n l nh c a khách hàng trư c khi th c hi n l nh c a công ty; 4. m b o ngu n tài chính trong cam k t kinh doanh ch ng khoán v i khách hàng; 5. T ch c và th c hi n công tác thanh tra ki m soát n i b b o m ho t ng c a công ty và nhân viên c a công ty phù h p v i các qui nh c a pháp lu t;
 10. 6. Có các nhân viên kinh doanh ch ng khoán có năng l c, ã qua tuy n ch n và ào t o; 7. Không ti n hành các ho t ng có th làm cho khách hàng và công chúng hi u l m v giá c , giá tr và b n ch t c a ch ng khoán ho c các ho t ng khác gây thi t h i cho khách hàng. i u 21. 1. Vi c m và qu n lý tài s n c a khách hàng ph i ư c th c hiên trên cơ s h p ng gi a công ty ch ng khoán và khách hàng theo Ph l c s 8, Quy ch này. 2. Công ty ch ng khoán ph i qu n lý tài s n ch ng khoán c a khách hàng tách bi t v i tài kho n ch ng khoán c a công ty. 3. Hàng tháng ho c theo yêu c u c a khách hàng, công ty ch ng khoán ph i g i cho t ng khách hàng b n sao kê tài kho n ti n và ch ng khoán trên tài kho n. 4. Công ty ch ng khoán không ư c ti t l các thông tin v tài kho n c a khách hàng n u chưa ư c khách hàng ng ý b ng văn b n. Quy nh này không áp d ng trong trư ng h p nh ng thông tin này ph i báo cáo cho U ban ch ng khoán Nhà nư c, Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán ho c yêu c u c a các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. i u 22. 1. V n kh d ng và t ng v n n ã i u ch nh c a công ty ch ng khoán quy nh t i i u 35 Ngh nh 48/1998/N -CP v ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán ư c xác nh theo Ph l c s 9, Quy ch này. 2. Công ty ch ng khoán ư c c p Gi y phép th c hi n môi gi i, t doanh ph i liên t c duy trì m c v n kh d ng t i thi u 8% trên t ng v n n ã i u ch nh. Trong th i h n t i a là 48 gi k t khi phát hi n m c v n kh d ng xu ng th p hơn m c quy nh, công ty ch ng khoán ph i báo cáo cho U ban ch ng khoán Nhà nư c b ng văn b n và th c hi n t t c các bi n pháp c n thi t tuân th quy nh v m c v n kh d ng t i thi u trong th i h n t i a là 7 ngày giao d ch. 3. Công ty ch ng khoán không kh c ph c ư c tình tr ng thi u h t v n kh d ng b x lý theo quy nh c a Pháp lu t hi n hành. i u 23. Công ty ch ng khoán không ư c: 1. S d ng quá 50% v n i u l mua s m trang thi t b và tài s n c nh. 2. u tư vư t quá 20% t ng s ch ng khoán ang lưu hành c a m t công ty niêm y t;
 11. 3. u tư vư t quá m c 15% t ng s ch ng khoán ang lưu hành c a m t công ty không niêm y t; 4. B o lãnh phát hành ch ng khoán vư t quá 4 l n hi u s gi a giá tr tài s n lưu ng và t ng n ng n h n c a công ty ch ng khoán. i u 24. 1. Trong quá trình kinh doanh, n u công ty ch ng khoán vư t quá các h n m c quy nh t i i u 23, thì ph i kh c ph c theo quy nh sau ây: a. Vư t m c quy nh t i kho n 1 i u 23 thì ph i báo cáo cho U ban ch ng khoán Nhà nư c trong th i h n t i a là 5 ngày làm vi c và áp d ng t t c các bi n pháp c n thi t (tăng v n i u l ho c bán tài s n) tuân th h n m c trong th i h n t i a là 3 tháng; b. Vư t m c quy nh t i kho n 2 i u 23 thì ph i báo cáo cho U ban ch ng khoán Nhà nư c trong ngày giao d ch vư t h n m c và th c hi n vi c bán ch ng khoán tuân th h n m c trong th i h n t i a là 7 ngày giao d ch; c. Vư t m c quy nh t i kho n 3 i u 23 thì ph i báo cáo cho U ban ch ng khoán Nhà nư c trong ngày giao d ch vư t h n m c và i u ch nh s lư ng ch ng khoán s h u tuân th h n m c trong th i h n t i a là 30 ngày giao d ch; d. Công ty ch ng khoán b o lãnh phát hành m t lo i ch ng khoán niêm y t tuân th quy nh t i kho n 4 i u 23 nhưng vi ph m kho n 2 i u 23 thì ph i áp d ng t t c các bi n pháp c n thi t tuân th h n m c trong th i h n t i a là 6 tháng. 2. Công ty ch ng khoán không tuân th các quy nh t i kho n 1 i u này thì b x lý theo i u 23 Quy ch này. i u 25. Công ty ch ng khoán ph i trích 5% lãi ròng hàng năm l p qu b sung v n i u l cho n khi b ng 10% m c v n i u l . Vi c qu n lý và s d ng qu này ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 26. 1. Công ty ch ng khoán ph i th c hi n ch k toán theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Công ty ch ng khoán ph i lưu gi các s sách k toán và t t c các văn b n h p ng thuy t trình và gi i thích các giao d ch ch ng khoán trong th i gian t i thi u là 10 năm tính t ngày giao d ch ư c th c hi n. 3. Công ty ch ng khoán ph i ký văn b n tho thu n v i m t công ty ki m toán c l p ã ư c U ban ch ng khoán Nhà nư c ch p thu n ki m tra và xác nh n các báo cáo tài chính c a công ty theo quy nh t i i u 28 c a Quy ch này.
 12. i u 27. 1. Công ty ch ng khoán có nghĩa v báo cáo U ban ch ng khoán Nhà nư c m t cách trung th c, chính xác, y và úng h n các thông tin liên quan n ho t ng kinh doanh ch ng khoán c a mình. 2. Vi c công b thông tin ra công chúng c a công ty ch ng khoán ư c th c hi n theo Quy ch v công b thông tin ra công chúng do U ban ch ng khoán Nhà nư c quy nh. 3. Ngoài vi c th c hi n các nghĩa v báo cáo U ban ch ng khoán Nhà nư c, Công ty ch ng khoán là thành viên c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán ph i th c hi n các nghĩa v báo cáo Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán theo quy nh t i các i u 28 và 29, Quy ch này. i u 28. 1. Năm tài chính c a công ty ch ng khoán b t u t ngày 01 tháng 1 và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương l ch. 2. ơn v ti n t s d ng trong ghi chép k toán là ng Vi t Nam. Các ơn v ti n t khác v i ng Vi t Nam ư c h ch toán theo quy nh hi n hành. 3. Công ty ch ng khoán ghi chép s sách k toán và quy t toán theo quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê và ch u s ki m tra c a cơ quan qu n lý Nhà nư c v vi c th c hi n ch k toán, th ng kê. 4. Báo cáo hàng năm: Trong th i h n 90 ngày sau khi k t thúc năm tài chính, công ty ch ng khoán ph i g i cho U ban ch ng khoán Nhà nư c và các cơ quan ch c năng có thNm quy n báo cáo tài chính theo quy nh c a Pháp l nh k toán th ng kê. Báo cáo tài chính c a công ty ch ng khoán g m các tài li u sau ây: a. Báo cáo tình hình ho t ng năm; b. Các báo cáo tài chính bao g m: B ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh, báo cáo lưu chuy n ti n t và thuy t minh báo cáo tài chính. Các báo cáo này ph i ư c công ty ki m toán c l p ho t ng h p pháp t i Vi t Nam xác nh n; c. Ngoài vi c n p báo cáo cho U ban ch ng khoán Nhà nư c, công ty ch ng khoán ph i phát hành n phNm báo cáo thư ng niên theo yêu c u c a U ban ch ng khoán Nhà nư c; d. Công ty liên doanh ch ng khoán ph i g i thêm báo cáo tình hình ho t ng năm, b ng cân i k toán và báo cáo k t qu kinh doanh c a t ch c t i nư c nguyên x . 5. Báo cáo hàng quý:
 13. Trong th i h n 15 ngày sau khi k t thúc m t quý, công ty ch ng khoán ph i g i cho U ban ch ng khoán Nhà nư c các tài li u sau ây: a. Báo cáo tình hình ho t ng trong quý; b. B ng cân i k toán trong quý; c. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh trong quý; 6. Báo cáo hàng tháng: Hàng tháng, trong th i h n 5 ngày c a tháng ti p theo, công ty ch ng khoán ph i g i cho U ban ch ng khoán Nhà nư c các báo cáo tháng v tình hình ho t ng, báo cáo v v n kh d ng ư c xác nh theo Ph l c s 9, Quy ch này và các báo cáo khác theo quy nh c a U ban ch ng khoán Nhà nư c. i u 29. Công ty ch ng khoán ph i báo cáo b ng văn b n cho U ban ch ng khoán Nhà nư c, Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán trong th i h n t i a là 24 gi k t khi x y ra s ki n sau ây: 1. Công ty b t n th t l n v tài s n; 2. B ánh c p, m t c p ho c th t l c h sơ, tài li u kinh doanh; 3. Ho t ng c a công ty b tê li t m t ph n hay toàn b ; 4. Công ty phát hi n ch ng khoán gi ; 5. Ngư i i di n c a công ty b b t, b m t tích, b ch t ho c m t kh năng làm vi c; 6. Các trư ng h p b t thư ng khác. i u 30. Nghiêm c m công ty ch ng khoán và ngư i hành ngh tr c ti p hay gián ti p ti n hành các ho t ng quy nh t i chương 8 Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11-7- 1998 c a Chính ph v Ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán. Chương 5 THANH TRA, GIÁM SÁT, X LÝ VI PH M i u 31. Công ty ch ng khoán, cá nhân hành ngh kinh doanh ch ng khoán ph i ch u s thanh tra, giám sát c a Trung tâm giao d ch ch ng khoán, S giao d ch ch ng khoán, U ban ch ng khoán Nhà nư c và các cơ quan có thNm quy n khác theo quy nh c a pháp lu t.
 14. i u 32. 1. Công ty ch ng khoán vi ph m các quy nh trong Gi y phép ho t ng ch ng khoán ho c vi ph m các quy nh trong Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11-7- 1998 c a Chính ph v Ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và Quy ch này, s b áp d ng các m c ph t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 2. Ngư i hành ngh kinh doanh ch ng khoán, ngư i i di n c a công ty ch ng khoán vi ph m các quy nh trong Gi y phép hành ngh kinh doanh ch ng khoán, gi y phép i di n ho c vi ph m các quy nh trong Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11-7-1998 c a Chính ph v Ch ng khoán và th trư ng ch ng khoán và Quy ch này s b áp d ng các m c ph t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 33. Công ty ch ng khoán ph i hoàn t t các giao d ch và th c hi n các h p ng ã giao k t trư c khi b ình ch , thu h i gi y phép, U ban ch ng khoán Nhà nư c có th ch nh công ty ch ng khoán khác thay m t công ty b ình ch , thu h i gi y phép hoàn t t giao d ch theo quy nh trên ây. Trong trư ng h p này quan h u quy n m c nhiên ư c xác l p gi a hai công ty. i u 34. Ngoài các quy nh trong lu t công ty và các văn b n pháp lu t có liên quan, vi c gi i th các công ty ch ng khoán ph i ư c U ban ch ng khoán Nhà nư c ng ý trư c b ng văn b n. i u 35. Vi c phá s n công ty ch ng khoán ư c th c hi n theo th t c phá s n c bi t áp d ng cho các công ty th c hi n d ch v công c ng quan tr ng theo quy nh t i i u 4 Ngh nh 189/CP ngày 23/12/1994 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t phá s n doanh nghi p. Chương 6 I U KHO N THI HÀNH i u 36. Vi c s a i, b sung Quy ch này do Ch t ch U ban ch ng khoán Nhà nư c quy t nh. PH L C S 1: M U ƠN XIN C P GI Y PHÉP HO T NG KINH DOANH CH NG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/1998/Q -UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 c a Ch t ch UBCKNN v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán)
 15. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày.... tháng.... năm ... ƠN XIN C P GI Y PHÉP HO T NG KINH DOANH CH NG KHOÁN Kính g i: Ông Ch t ch U ban ch ng khoán Nhà nư c Căn c Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph nư c CHXHCN Vi t Nam v Ch ng khoán và Th trư ng ch ng khoán. Căn c Quy ch v t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán ban hành kèm theo Quy t nh s 04/1998/Q -UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 c a Ch t ch U ban ch ng khoán Nhà nư c. Chúng tôi ngh U ban ch ng khoán Nhà nư c c p Gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán v i n i dung như sau: 1. Tên y và chính th c c a công ty ch ng khoán (b ng ti ng Vi t và ti ng Anh); 2. Tên g i t t c a công ty ch ng khoán (n u có); 3. a ch chính th c tr s chính c a công ty ch ng khoán; 4. a ch giao d ch, s i n tho i, fax; 5. V n i u l c a công ty ch ng khoán: t ng s v n i u l và t l óng góp c a các bên tham gia b ng ti n Vi t Nam, ngo i t và hi n v t (n u có) c a công ty ch ng khoán; 6. Lo i hình kinh doanh ch ng khoán c a công ty ch ng khoán xin c p phép g m: - ....... 7. Tên, năm sinh, qu c t ch.... c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c (Giám c), Giám c chi nhánh (n u có); 8. S lư ng cán b , nhân viên và cơ c u t ch c nhân s c a công ty ch ng khoán ho c công ty liên doanh ch ng khoán; 9. K ho ch ho t ng kinh doanh trong năm u. 10. Ngày d ki n khai trương ho t ng c a công ty ch ng khoán ho c công ty liên doanh ch ng khoán. Giám c công ty (Ký tên - óng d u) PH L C 2:
 16. M U LÝ LNCH TÓM T T C A CÁC THÀNH VIÊN H QT, BAN KI M SOÁT, BAN I U HÀNH C A CÔNG TY CH NG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/1998/Q -UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 c a Ch t ch UBCKNN v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày... tháng... năm... LÝ LNCH TÓM T T (C a các thành viên trong H i ng qu n tr , Ban ki m soát và nh ng ngư i i di n c a công ty ch ng khoán) 1. H và tên: Bí danh (n u có): 2. Gi i tính: 3. Ngày tháng năm sinh: 4. Nơi sinh: 5. S ch ng minh thư: 6. Qu c t ch: Dân t c: 7. a ch thư ng trú: i n tho i, fax: 8. Tên, a ch ho c s i n tho i c a ngư i thân s d ng liên l c trong trư ng h p khNn c p. 9. Trình chuyên môn: 10. Các ngh nghi p và ch c v ã qua: 11. Khen thư ng: 12. K lu t: 13. Ch c v d ki n trong công ty ch ng khoán: 14. Ch c v hi n nay t i các t ch c khác: 15. Quan h cha m , anh ch em ru t, v /ch ng, con cái (tên, ngày sinh, s ch ng minh thư, a ch , nơi công tác): Xác nh n c a cơ quan có thNm quy n Ngư i khai
 17. (Ký tên) PH L C S 3: M U DANH SÁCH NH NG NGƯ I MANG QU C TNCH NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I CÔNG TY LIÊN DOANH CH NG KHOÁN (Ban hành kèm theo quy t nh s 04/1998/Q -UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 c a Ch t ch UBCKNN v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày... tháng... năm... DANH SÁCH NH NG NGƯ I MANG QU C TNCH NƯ C NGOÀI LÀM VI C T I CÔNG TY LIÊN DOANH CH NG KHOÁN... - Tên i tác nư c ngoài tham gia liên doanh (Công ty nguyên x ): - Tên công ty liên doanh ch ng khoán (ti ng Vi t và ti ng Anh): - a ch công ty: -S i n tho i/telex/fax: - Danh sách nh ng ngư i mang qu c t ch nư c ngoài: S th t H và tên Gi i Qu c S h Trình chuyên Ch c tính t ch chi u môn v 1 2 3 .... Giám c công ty (Ký tên - óng d u) PH L C S 4: M U ƠN XIN C P L I, B SUNG, S A I GI Y PHÉP HO T NG KINH DOANH CH NG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/1998/Q -UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998
 18. c a Ch t ch UBCKNN v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày... tháng... năm... ƠN XIN C P L I, B SUNG, S A I GI Y PHÉP HO T NG KINH DOANH CH NG KHOÁN Kính g i: Ông Ch t ch U ban ch ng khoán Nhà nư c Chúng tôi là: Công ty ch ng khoán:............. Tên giao d ch ti ng Anh là:.............. xin b sung Gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán v i các n i dung sau: (n i dung b sung, s a i) Theo quy nh c a UBCKNN, chúng tôi xin cung c p các thông tin liên quan n công ty như sau: 1. T ng quát: 1.1. a ch hi n t i c a công ty, s i n tho i, fax, s lư ng, a ch c a chi nhánh ho c văn phòng giao d ch (n u có). 1.2. B n tư ng trình quá trình ho t ng và các thay i v cơ c u c ông c a công ty trong 2 năm v a qua (n u có) 1.3. V n i u l 2. Qu n lý, Nhân s và Cơ c u T ch c: 2.1. Tên các thành viên ương nhi m và các thành viên b sung c a H i ng Qu n tr , Ban ki m soát và T ng giám c công ty (danh sách b sung, s a i và các văn b n liên quan n các cá nhân nói trên). 2.2. Tên c a nh ng ngư i ang i u hành chính thay th ho c b thay th (danh sách b sung, s a i và các văn b n liên quan n các cá nhân nói trên). 2.3. Sơ t ch c và gi n mô t ch c năng nghĩa v c a m i phòng ban kinh doanh ch ng khoán (b n s a i n u yêu c u s a i v sơ t ch c). 2.4. S lư ng nhân viên:
 19. S lư ng nhân viên tham gia kinh doanh ch ng khoán, phân lo i theo phòng ban ho c ho t ng. (b n danh sách b sung, s a i, cùng v i b ng c p, tu i, kinh nghi m và th i gian làm vi c t i công ty) 3. ào t o cán b cho b ph n kinh doanh ch ng khoán (quy nh các chương trình ào t o v kinh doanh ch ng khoán, bao g m c các ch ào t o, s lư ng nhân viên tham gia m i chương trình ào t o và chi phí liên quan). 4. Thông tin tài chính 4.1. B ng cân i tài s n ã ư c ki m toán trong năm ho t ng v a qua (ph i nêu rõ các thông tin chi ti t kèm theo). 4.2. V n kh d ng 4.3. Chính sách tài chính c a công ty 4.4. Ngu n tài chính Ph i quy nh v hình th c ngu n v n vay không kỳ h n, vay dài h n ngo i tr ti n g i c a công chúng, tr giá, ngư i cho vay, lãi su t, th i h n hoàn tr , và hình th c th ch p (ph i ính kèm b n copy h p ng hay các i u kho n liên quan n vi c thâu tóm, ch ng h n như các h p ng vay v n hay các văn b n cho vay th u chi c a ngân hàng). 5. C ng tác viên: 5.1. Các bên tham gia h p ng kinh doanh v t ch t, ví d ti p th các h p ng tư v n, các h p ng giúp phân tích ch ng khoán ho c các h p ng ph (n u có ph i ch ra tên c a các bên tham gia h p ng và b n tóm t t v các i u ki n c a b n h p ng). 5.2. Ki m toán viên: (h tên, gi y phép hành ngh ki m toán viên, tên công ty, a ch công ty và s i n tho i công ty). 5.3. Ngân hàng ho c các t ch c tài chính có quan h thư ng xuyên 5.4. C v n pháp lu t h p pháp (h tên, gi y phép hành ngh tư v n pháp lu t, tên công ty và s i n tho i công ty - n u có). 5.5. Chuyên gia ho c nhà tư v n liên quan (h tên, h c v n, tên công ty, s i n tho i công ty và các v n chính s ư c tư v n - n u có). 6. Chính sách m c tiêu và k ho ch v ho t ng trong 3 năm t i. 7. Các i m m nh và i m y u trong ho t ng c a công ty trong năm v a qua. 8. Các lĩnh v c khác
 20. Chúng tôi xin cam oan, sau khi ư c c p B sung Gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán s ho t ng kinh doanh theo úng pháp lu t. Công ty chúng tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung trong ơn và các tài li u kèm theo. Giám c Công ty (ký tên - óng d u) PH L C S 5: M U ƠN XIN M ( ÓNG) CHI NHÁNH C A CÔNG TY CH NG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/1998/Q -UBCK3 ngày 13 tháng 10 năm 1998 c a Ch t ch UBCKNN v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a công ty ch ng khoán) C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Ngày... tháng... năm... ƠN XIN M ( ÓNG) CHI NHÁNH CÔNG TY CH NG KHOÁN Kính g i: Ông Ch t ch U ban ch ng khoán Nhà nư c Căn c Ngh nh s 48/1998/N -CP ngày 11 tháng 7 năm 1998 c a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam v Ch ng khoán và Th trư ng Ch ng khoán; Căn c vào Gi y phép ho t ng và i u l c a công ty. Công ty ch ng khoán ho c công ty ch ng khoán liên doanh.... (tên y và tên vi t t t theo Gi y phép ho t ng) - a ch tr s chính - Gi y phép ho t ng kinh doanh ch ng khoán s ...... ngày.... tháng.... năm.... do U ban ch ng khoán Nhà nư c c p, xin m ( óng) chi nhánh t i ...................... Lý do m ( óng) chi nhánh):.... Chúng tôi xin cam oan, sau khi ư c phép m ( óng) chi nhánh s hoàn t t các th t c m ( óng) chi nhánh và th c ho t ng kinh doanh theo úng pháp lu t. Công ty chúng tôi xin ch u trách nhi m trư c pháp lu t v n i dung trong ơn và các tài li u kèm theo. Giám c công ty (ký tên - óng d u)
Đồng bộ tài khoản