Quyết định 04/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định 04/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Hải phòng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2001/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 1 năm 2001 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 04/2001/Q -TTG NGÀY 10 THÁNG 01 NĂM 2001 V VI C PHÊ DUY T I U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG THÀNH PH H I PHÒNG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Xét ngh c a U ban nhân dân thành ph H i Phòng t i Công văn s 58/TT-UB ngày 19 tháng 12 năm 2000 và c a B Xây d ng t i Công văn s 2355/BXD-KTQH ngày 20 tháng 12 năm 2000. QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng thành ph H i Phòng n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu: Xác nh v trí, ch c năng c a thành ph H i Phòng trong m i quan h phát tri n kinh t - xã h i toàn qu c và vùng kinh t tr ng i m phía B c nh m góp ph n vào s nghi p Ny m nh công nghi p hoá, hi n i hoá; k t h p gi a xây d ng ô th v i b o m an ninh, qu c phòng; gi a c i t o xây d ng m i t ng bư c xây d ng thành ph H i Phòng tr thành ô th hi n i, m à b n s c dân t c, gi vai trò là m t ô th trung tâm c p qu c gia. 2. Ph m vi nghiên c u và nh hư ng phát tri n không gian: Ph m vi quy ho ch bao g m toàn b ranh gi i hành chính thành ph H i Phòng v i di n tích kho ng 1.520 km2 và nh ng khu v c trong vùng kinh t tr ng i m phía B c có nh hư ng n phát tri n kinh t c a thành ph v i di n tích kho ng 4.000 km2. 3. Tính ch t: a. Thành ph H i Phòng là ô th trung tâm c p qu c gia; là m t trong nh ng trung tâm công nghi p, thương m i, d ch v , du l ch c a c nư c và c a vùng Duyên h i B cB ;
  2. b. Là thành ph c ng, c a ngõ chính ra bi n c a các t nh phía B c; là u m i giao thông quan tr ng c a mi n B c và c nư c; c. Là trung tâm hành chính - chính tr , kinh t , văn hoá, khoa h c k thu t c a thành ph H i Phòng tr c thu c Trung ương, có v trí quan tr ng v m t an ninh và qu c phòng. 4. Quy mô dân s : Quy mô dân s ô th thành ph H i Phòng n năm 2020 kho ng 1.350.000 ngư i, trong ó dân s ô th trung tâm kho ng 1.100.000 ngư i; dân s các ô th v tinh Minh c, Sơn, Núi èo, An Lão, Ki n Thu , Cát Bà và các th tr n khác kho ng 250.000 ngư i. 5. Quy mô t ai: a. n năm 2005: t xây d ng ô th kho ng 7.359 ha v i ch tiêu 103,6 m2/ngư i, trong ó t dân d ng kho ng 3.202 ha v i ch tiêu 70 m2/ ngư i. b. n năm 2020: t xây d ng ô th kho ng 16.000 ha v i ch tiêu 145,4 m2/ngư i, trong ó t dân d ng kho ng 6.875 ha v i ch tiêu 68,5 m2/ngư i. 6. nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan ô th : a. Hư ng phát tri n thành ph : Phát tri n và c i t o khu v c n i thành trên c s khai thác t n d ng các qu t chưa s d ng ho c s d ng kém hi u qu , k t h p m r ng và phát tri n thành ph ra vùng ven ô, c bi t là khu v c B c sông C m, khu Tây B c, khu ông Nam, phía Qu c l 14 và ven bi n phía ông thành ph . b. V phân khu ch c năng: - Các khu dân cư bao g m: + Khu h n ch phát tri n g m các ô ph cũ trong ô th trung tâm ư c xây d ng t trư c năm 1954; gi i h n t ư ng Tô Hi u - Lê L i, Nguy n Trãi n sông C m; m t ph n trung tâm qu n Ki n An. T i các khu v c này c n h n ch xây d ng công trình cao t ng tránh tình tr ng quá t i v cơ s h t ng; t ng bư c di chuy n m t s nhà máy xí nghi p, kho tàng gây ô nhi m môi trư ng; gi m dân s , tăng ch tiêu s d ng t và c i thi n môi trư ng ô th . + Khu phát tri n m r ng bao g m: 7 xã phía Nam thành ph thu c huy n An H i như Tràng Cát, ông H i, Nam H i, ng Lâm, ng H i, Dư Hàng Kênh, Vĩnh Ni m; phía Tây Nam thành ph g m qu n Ki n An, phía Tây B c thành ph g m 2 phư ng thu c qu n H ng Bàng và các xã thu c huy n An H i; khu ô th m i B c sông C m g m các xã thu c huy n Thu Nguyên.
  3. - Các khu công nghi p, kho tàng: T ng di n tích t công nghi p là 2.400 ha, g m các khu: + Khu công nghi p Tây - Tây B c thành ph : Quy mô 363 ha, trong ó: khu Nomura 153 ha, khu công nghi p V t Cách 210 ha, phát tri n công nghi p k ngh cao, thép, cơ khí và d ch v kho tàng. + Khu công nghi p Thư ng Lý - S D u (qu n H ng Bàng): Quy mô 150 ha, phát tri n công nghi p, d ch v c ng và kho tàng, b n bãi, v t li u xây d ng, ch bi n s n phNm xăng d u và công nghi p nh . + Khu công nghi p Quán Tr : Quy mô 30 ha, phát tri n công nghi p ch bi n th c phNm, công nghi p nh , l p ráp i n t , s n xu t bao bì, hàng m ngh , s n phNm cơ khí, d t may. + Khu công nghi p C ng ôi - Văn Tràng: Quy mô 25 ha, phát tri n công nghi p v t li u xây d ng và công nghi p nh . + Khu công nghi p Tiên H i: Quy mô 20 ha, phát tri n công nghi p s n xu t v t li u xây d ng và công nghi p nh . + Khu công nghi p ông H i: quy mô 300 ha, phát tri n công nghi p ch bi n hàng xu t khNu, s n phNm cơ khí, l p r p i n t , hoá ch t. + Khu công nghi p ình Vũ: Quy mô 937 ha, phát tri n công nghi p t ng h p d ch v c ng bi n và kho tàng, b n bãi ph c v c ng. + Khu công nghi p Minh c - Tràng Kênh (huy n Thu Nguyên): Quy mô 100 ha, phát tri n công nghi p s n xu t v t li u xây d ng, công nghi p hoá ch t, s n xu t xi măng. + Khu công nghi p B n R ng: Quy mô 405 ha, phát tri n công nghi p phá d tàu cũ, khí hoá l ng, nhi t i n, công nghi p óng t u và các s n phNm tương t . + Khu công nghi p Vĩnh Ni m: Quy mô 20 ha, phát tri n các xí nghi p công nghi p v a và nh cho các ngành cơ khí, l p ráp i n t , s n xu t hàng tiêu dùng. + Khu công nghi p H i Thành: Quy mô 50 ha, phát tri n công nghi p s ch: s n xu t giày dép, l p ráp i n t , các s n phNm ph c v du l ch, gia d ng. - H th ng các trung tâm: + H th ng trung tâm d ch v : ư c t ch c thành các c p ph c v hàng ngày, nh kỳ và không thư ng xuyên. Các công trình ph c v không thư ng xuyên (c p thành ph ) ư c b trí phân tán, phi t p trung; các công trình d ch v nh kỳ ư c b trí g n v i h th ng trung tâm các khu thành ph (qu n) và các khu ; các công trình ph c v hàng ngày ư c b trí g n v i các ơn v .
  4. + Trung tâm hành chính - chính tr c a thành ph : Trư c m t b trí t i các cơ s ã có thu c qu n H ng Bàng; d c các ư ng Hoàng Văn Th - C u t - L ch Tray; d i trung tâm t c ng - ch S t; trong tương lai b trí t i ô th m i B c sông C m. + Các khu du l ch, ngh ngơi, vui chơi gi i trí: T i khu v c n i thành: G m các công viên trung tâm An Biên quy mô 40 ha; công viên ông Khê quy mô 100 ha; công viên Dư Hàng, công viên B c sông C m (Tân Dương - Vũ Yên) quy mô 600 ha; công viên r ng i Thiên Văn (Ki n An) quy mô 100 ha. Khu v c ven ô: G m 3 khu v c cây xanh - th d c - th thao - di tích l ch s là: khu ình Vũ; khu núi Voi (An Lão) và trung tâm th d c th thao phía Qu c l 14; Làng Văn hoá H i Phòng t i Sơn. Các khu du l ch ngh dư ng và vùng b o v thiên nhiên ngo i thành g m: khu c nh quan B c Thu Nguyên (sông Giá); khu du l ch Sơn; khu du l ch o Cát Bà, k t h p v i r ng nguyên sinh Cát Bà và v nh H Long. - Các trung tâm chuyên ngành: + Khu cho ngư i nư c ngoài: Ngoài các cơ s làm vi c hi n có t i ư ng H Xuân Hương, khi có nhu c u, b trí thêm m t s khu t i ư ng Văn Cao, ư ng L ch Tray, ư ng tr c ngã Năm - sân bay Cát Bi và khu ô th m i B c sông C m. + Các trư ng ào t o, vi n nghiên c u và tr s cơ quan Nhà nư c: Các trư ng i h c ư c b trí t i khu v c t ư ng Nguy n B nh Khiêm t i C u Rào trên ư ng L ch Tray. Các trư ng chuyên nghi p, sư ph m b trí t i Ki n An. Các vi n nghiên c u b trí phía Qu c l 14 t c u Rào i Sơn. Các cơ quan qu n lý Nhà nư c, k c các cơ quan thu c l c lư ng an ninh, qu c phòng c n ư c s p x p, b trí l i nh m kh c ph c tình tr ng phân tán hi n nay trên các tuy n ngã Năm - sân bay Cát Bi, ư ng H Sen kéo dài n c u Rào 2 và t i các khu ô th m i. + Các trung tâm y t , ngh dư ng và dư ng b nh: B nh vi n Vi t - Ti p là trung tâm y t c p thành ph và ch a b nh cho ngư i nư c ngoài, ư c c i t o nâng c p và m r ng sang phía tr i giam. Trong tương lai, B nh viên s ư c chuy n t i a di m thích h p khác vùng ngo i ô. Xây d ng m t s b nh vi n chuyên khoa ngh dư ng, ch a b nh c p vùng. + Các trung tâm th d c th thao: Sân v n ng trung tâm hi n nay t i khu ô th cũ ư c nâng c p và hoàn thi n, có s c ch a t 1,5 n 2 v n ngư i. Hình thành khu liên h p th thao c p vùng t tiêu chuNn qu c t v i quy mô kho ng 70 ha, g n v i tr c ư ng H i Phòng - Sơn. Các trung tâm th d c th thao t ng khu v c có quy mô t 5 n 10 ha ư c b trí trong các khu ô th . + Các khu an ninh, qu c phòng: Trên cơ s các khu v c có công trình thu c l c lư ng an ninh, qu c phòng, B Công an, B Qu c phòng quy ho ch b trí các khu quân s , khu an ninh phù h p v i i u ch nh Quy ho ch chung và v i yêu c u b o m an ninh, qu c phòng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t.
  5. + C n b o v ch t ch vành ai xanh c a thành ph , là vùng t nông nghi p bao quanh ô th trung tâm, có tác d ng b o v môi trư ng, cân b ng sinh thái ô th ; vùng cây xanh phòng h ng p m n ven bi n theo tuy n Qu c l 14 - Sơn; vùng t cây xanh lưu không b o v các công trình h t ng k thu t u m i c a ô th như ven chân c u vư t sông, Qu c l 5, Qu c l 10, ph u bay c a sân bay Cát Bi. c. V ki n trúc và c nh quan ô th : - i v i khu v c h n ch phát tri n (khu v c n i thành cũ): Ph i gi gìn, tôn t o các di s n văn hoá, l ch s , các công trình ki n trúc có giá tr ; c i t o và nâng c p cơ s h t ng; tăng di n tích cây xanh, di n tích các công trình ph c v công c ng; có th xây d ng m t s nhà cao t ng v trí thích h p, nhưng không làm bi n d ng hình nh và môi trư ng văn hoá truy n th ng c a ô th ; di d i ra ngo i thành nh ng cơ s công nghi p, ti u th công nghi p, kho tàng gây ô nhi m; t ng bư c c i t o môi trư ng ô th ; - i v i khu v c m r ng phát tri n ô th : B o v và phát tri n h th ng cây xanh, các h và m t nư c thoáng d c các tr c sông C m, sông L ch Tray, sông B ch ng, ven bi n, d c Qu c l 14, th xã Sơn, núi èo, núi Voi, Cát Bà, nh m t o các hành lang xanh thông thoáng cho thành ph . - Phát tri n các khu ô th m i hi n i có h th ng cơ s h t ng ng b , h p lý v i t l di n tích cây xanh cao, ưu tiên t cho không gian thông thoáng; phát tri n nhà cao t ng t i các khu trung tâm và tr c ư ng chính tăng t l t ng cao, gi m m t xây d ng, ng th i ô th hoá các làng xóm hi n có g n v i cơ c u Quy ho ch chung c a thành ph . - Khu v c ngoài thành: Phát tri n thành vùng s n xu t nông nghi p tiên ti n, k t h p xây d ng các khu vui chơi, gi i trí, áp ng nhu c u c a nhân dân. 6. V quy ho ch giao thông và cơ s h t ng k thu t: a- Quy ho ch giao thông: n năm 2020, t xây d ng cơ s h t ng giao thông, bao g m c giao thông ng và giao thông tĩnh ph i t di n tích bình quân 17 m2/ngư i v i t l 11,6% t xây d ng ô th . -V ư ng b : + C i t o và m r ng các tuy n Qu c l hư ng vào thành ph : Qu c l 5 qua thành ph H i Phòng, t km 77+650 t i ình Vũ, tr thành ư ng ph chính c p I ô th , Qu c l 10 trong tương lai là ư ng c p 2 ng b ng trên toàn tuy n. + C i t o, nâng c p và hoàn thi n các tuy n ư ng vành ai: Vành ai I: Thư ng Lý - B ch ng - Nguy n Tri Phương - Hoàng Di u - Lê Thánh Tông - Lê Lai - Tô Hi u; Vành ai II trùng v i m t o n Qu c l 5: Thư ng Lý - Dư Hàng Kênh - Chùa V ;
  6. Vành ai III: Minh c - V t Cách - Ki n An - Sơn - ình Vũ - Minh c. + Hoàn ch nh m ng lư i ư ng ô th hư ng tâm g m: tuy n ư ng t Khu ô th m i B c sông C m - Núi èo - B n R ng; tuy n H i Phòng - Sơn; tuy n c u Ni m - Ki n An - Vĩnh B o; tuy n Ngã Ba Chùa V - ình Vũ - Cát Bà; tuy n Ngã Ba Xi măng theo Qu c l 5 i Hà N i. + C i t o và xây d ng h th ng ư ng n i th theo quy ho ch. -V ư ng s t: + V cơ b n, th ng nh t v i Quy ho ch chung thành ph H i Phòng ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t năm 1993, g m các tuy n ư ng s t g n v i h th ng c ng: V t Cách, Hoàng Di u, Chùa V , ình Vũ, khu công nghi p Minh c và ô th m i B c sông C m. + Ga l p t u: B trí Cam L ; + Ga hành khách: Gi nguyên a i m hi n nay; + Các tuy n ư ng s t g m: Tuy n ư ng Hà N i - H i Phòng là ư ng ơn dành t m r ng ư ng ôi khi có nhu c u; tuy n hư ng vào n i ô là tuy n i phía B c song song v i ư ng Hoàng Di u, i trên cao, qua hai c u: sông ào Thư ng Lý và Tam B c; tuy n i ô th m i B c sông C m qua sông C m v khu công nghi p Minh c; tuy n i Sơn khi có c ng nư c sâu Nam Sơn -V ư ng thu : + ư ng bi n: Phát tri n c m c ng H i Phòng g n bó ch t ch v i c m c ng ông B c. Nghiên c u xây d ng c ng nư c sâu cho tàu t 3 n 5 v n t n t i v trí thích h p, b o m tính kinh t , k thu t, v sinh môi trư ng và g n bó h p lý v i cơ c u quy ho ch chung thành ph . M m i lu ng tàu bi n cho tàu 10 v n t n vào c ng H i Phòng qua L ch Huy n- kênh Cái Tráp vào sông B ch ng b o m m c nư c sâu 7,7 m. + ư ng sông: u tư n o vét, duy tu sâu, b o m v n t i thông su t theo c p k thu t trên các tuy n sông c p 1 n c p 4; n o vét, kè, làm ư ng ven các tuy n sông ào Thư ng Lý, sông Tam B c, sông C m; quy ho ch chi ti t h th ng giao thông ư ng sông H i Phòng phù h p v i q y ho ch giao thông ư ng sông qu c gia; xây d ng h th ng c ng sông Vĩnh Ni m, Ki n An; c ng khách i Cát Bà, Cát H i, Qu ng Ninh và C ng khách c u Ni m i Thái Bình, Nam Hà. -V ư ng hàng không: + Nâng c p sân bay Cát Bi tr thành sân bay qu c t c p vùng duyên h i v i di n tích 600 ha; quy mô ư ng băng 3.200 m; lư ng khách hơn 2 tri u khách/năm. + Xây d ng sân bay du l ch t i Cát Bà, Sơn; gi nguyên sân bay quân s Ki n An.
  7. b. V chuNn b k thu t, t ai: -B o m d c n n quy ho ch t 0,001 n 0,002 thoát nư c ư c thu n l i; - Cao n n xây d ng: i v i khu ô th cũ t +4,2 n +4,7 m; i v i các khu t ven sông d ki n xây d ng c ng, công nghi p, kho bãi t +5,0 m tr lên. - Thoát nư c mưa: i v i khu ô th cũ, nư c mưa và nư c bNn ch y chung, d n d n tách riêng khi có i u ki n; i v i các khu ô th và khu công nghi p m i, tách riêng m ng lư i th i nư c mưa và th i nư c bNn. c. V c p nư c: - Ngu n nư c c p cho ô th trung tâm là ngu n nư c m t c a h th ng An Kim H i t i V t Cách cung c p t sông S i, sông a và sông Giá. - Ch tiêu c p nư c sinh ho t n năm 2005 là 150 lít/ngư i/ngày v i 90% dân s ô th ư c c p nư c; n năm 2020 là 180 lít/ngư i/ngày v i kho ng 90% n 95% dân s ô th ư c c p nư c. d. V c p i n: Ngu n i n t h th ng i n qu c gia là Nhà máy i n Ph L i, xây d ng các tr m ngu n V t Cách, ình Vũ; c i t o và xây dưng các tr m gi i áp chính 110 kV. e. V thông tin, bưu chính vi n thông: Hi n i hoá m ng thông tin liên l c theo d án c a ngành Bưu i n; hoàn ch nh m ng lư i tr m bưu c c khu v c, m ng i n tho i công c ng; phát tri n các d ch v bưu chính vi n thông tiên ti n; n năm 2020 có kho ng 22 n 24 máy i n tho i/100 dân. f. V thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: - Nư c th i công nghi p ph i ư c x lý cho t ng nhà máy có quy mô và tính ch t c bi t, ho c xây d ng tr m x lý cho m t c m khu công nghi p, b o m t yêu c u v v sinh theo quy nh c a cơ quan qu n lý Nhà nư c m i ư c x ra sông, h . - Nư c th i sinh ho t trong ô th và nư c th i b nh vi n ư c x lý tri t trư c khi x ra kênh, mương và sông, h . - Bãi chôn l p ch t th i r n h p v sinh: + Khai thác s d ng bãi rác Tràng Cát v i quy mô 60 ha cho ô th trung tâm; m r ng bãi rác Sơn hi n nay lên 6 ha; xây d ng m i các bãi chôn l p rác h p v sinh t i Xuân Sơn (huy n An Lão) v i quy mô 10 ha; t i Gia Minh ph c v cho khu ô th B c sông C m; t i xã i B n ph c v cho khu ô th Tây B c; t i v trí g n phà Khu ph c v cho các th tr n Yên Lãng và Vĩnh B o:
  8. - Nghĩa trang: Không ti p t c khai thác m r ng nghĩa trang Ninh H i; M r ng nghĩa trang cát táng Phi Li t huy n Thu Nguyên). i u 2. Giao U ban nhân dân thành ph H i Phòng: - Phê duy t h sơ thi t k i u ch nh Quy ho ch chung thành ph H i Phòng n năm 2020, công b nhân dân bi t, ki m tra và th c hi n; t ch c vi c th c hi n Quy ho ch nêu trên theo quy nh c a pháp lu t; - Ban hành i u l qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng thành ph H i Phòng sau khi có ý ki n tho thu n c a B Xây d ng; - Nghiên c u án hình thành và phát tri n c ng nư c sâu trên a bàn thành ph H i Phòng theo s hư ng d n c a B Giao thông v n t i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân thành ph H i Phòng, B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản