intTypePromotion=1

Quyết định 04/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
99
lượt xem
3
download

Quyết định 04/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc điều chỉnh một số quy định về cước liên lạc sử dụng dịch vụ điện thoại thẻ Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông

  1. QUYÕT §ÞNH CñA Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG Sè 04/2005/Q§-BBCVT NGµY 04 TH¸NG 02 N¡M 2005 §IÒU CHØNH MéT Sè QUY §ÞNH VÒ C¦íC LI£N L¹C Sö DôNG DÞCH Vô §IÖN THO¹I THÎ VIÖT NAM Bé TR¦ëNG Bé B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/2002/N§-CP ngµy 11/11/2002 cña ChÝnh phñ vÒ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 217/2003/Q§-TTg ngµy 27/10/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý gi¸ cíc dÞch vô bu chÝnh, viÔn th«ng; - XÐt ®Ò nghÞ cña Tæng C«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam t¹i c«ng v¨n sè 329/GCTT - H§QT ngµy 30/11/2004 vÒ viÖc ®iÒu chØnh ph¬ng thøc tÝnh cíc ®µm tho¹i néi h¹t vµ cíc phôc vô dÞch vô ®iÖn tho¹i thÎ ViÖt Nam; - Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, QUYÕT §ÞNH: §iÒu 1. §iÒu chØnh mét sè quy ®Þnh vÒ cíc liªn l¹c sö dông dÞch vô ®iÖn tho¹i thÎ ViÖt Nam nh sau: 1. Ph¬ng thøc tÝnh cíc liªn l¹c trong ph¹m vi néi h¹t lµ 1+1. §¬n vÞ tÝnh cíc lµ phót, phÇn lÎ cuèi cïng cña cuéc gäi cha ®Õn 01 phót ®îc tÝnh lµ 01 phót. Cuéc gäi cha ®Õn 01 phót ®îc thu cíc 01 phót. Møc cíc 400 ®ång/phót (®· bao gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng). 2. Cíc liªn l¹c kh¸c: ¸p dông nh cíc liªn l¹c tõ thuª bao ®iÖn tho¹i cè ®Þnh cã cïng vÞ trÝ ®Þa lý cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam. §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/3/2005. C¸c quy ®Þnh tríc ®©y tr¸i víi QuyÕt ®Þnh nµy ®Òu b·i bá. §iÒu 3. Ch¸nh V¨n phßng, Vô trëng Vô KÕ ho¹ch - Tµi chÝnh, Thñ trëng c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc Tæng c«ng ty Bu chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy./.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2