Quyết định 04/2005/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
72
lượt xem
5
download

Quyết định 04/2005/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2005/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Định mức tính vật liệu, nhân công thực hiện công tác trang trí cổ động trực quan ngành Văn hoá -Thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2005/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin

  1. Q uy Õ t  ®Þ nh c ñ a   B é   t r ë n g   B é   V ¨ n   h ã a   ­   T h « n g   t i n   s è   0 4 / 2 0 0 5 / Q § ­ B V H T T  ngµy 31 th¸ng 01 n¨m 2005 ban hµnh b¶n “§Þnh møc  tÝnh vËt liÖu, nh©n c«ng thùc hiÖn c«ng t¸c  trang trÝ cæ ®éng trùc quan ngµnh V¨n hãa ­ Th«ng tin” Bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 63/2003/N§­CP ngµy 11 th¸ng 6 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ   c¬ cÊu tæ chøc cña Bé V¨n hãa ­  Th«ng tin; C¨n   cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   2999/Q§­BVHTT   ngµy   19   th¸ng   9   n¨m 2003 cña Bé trëng Bé V¨n hãa ­  Th«ng tin vÒ viÖc x©y   dùng ®Þnh møc c«ng t¸c trang trÝ cæ ®éng trùc quan; XÐt  ®Ò  nghÞ  cña Côc trëng Côc V¨n hãa ­ Th«ng tin c¬   së. Quy Õ t  ®Þ nh: §i Ò u   1.  Ban hµnh b¶n “§Þnh møc tÝnh vËt liÖu, nh©n  c«ng thùc hiÖn c«ng t¸c trang trÝ cæ ®éng trùc quan ngµnh   V¨n hãa ­ Th«ng tin”. §i Ò u   2.  QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15  ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B¶n “§Þnh møc tÝnh vËt liÖu, nh©n c«ng thùc hiÖn c«ng   t¸c trang  trÝ,  cæ  ®éng  trùc quan ngµnh  V¨n hãa ­ Th«ng  tin” ban hµnh  kÌm  theo  QuyÕt  ®Þnh  nµy   ®îc ¸p dông thùc  hiÖn thèng nhÊt trong ngµnh V¨n hãa ­ Th«ng tin trªn ph¹m   vi   toµn   quèc   ®Ó   lµm   c¨n   cø   lËp   kÕ   ho¹ch   x©y   dùng   hµng  n¨m. §i Ò u   3.  Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô trëng Vô kÕ ho¹ch ­  Tµi chÝnh, Côc trëng Côc V¨n hãa ­ Th«ng tin c¬  së, Gi¸m  ®èc c¸c Së  V¨n hãa ­ Th«ng tin chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh  QuyÕt ®Þnh nµy.
  2. 2 §Þnh møc tÝnh vËt liÖu, nh©n c«ng thùc hiÖn  c«ng t¸c trang trÝ cæ ®éng trùc quan  ngµnh V¨n hãa ­ Th«ng tin (Ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 04/2005/Q§­BVHTT ngµy   31/01/2005  cña Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin) I. §Þnh møc tÝnh vËt liÖu, nh©n c«ng thùc hiÖn  c«ng t¸c trang trÝ cæ ®éng trùc quan  ngµnh V¨n hãa ­ Th«ng tin §Þnh møc tÝnh vËt liÖu, nh©n c«ng thùc hiÖn c«ng t¸c  trang trÝ  cæ  ®éng trùc quan V¨n hãa ­ Th«ng tin lµ   ®Þnh  møc kinh tÕ  ­ kü  thuËt vµ  mü  thuËt x¸c  ®Þnh møc hao phÝ  chÝnh vÒ  vËt liÖu, nh©n c«ng  ®Ó  hoµn thµnh c«ng viÖc c¾t  d¸n ch÷, kÎ  ch÷  vµ  phãng tranh cæ  ®éng  ë  c¬  së  (bao gåm  c¶ nh÷ng hao phÝ cÇn thiÕt nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt,  mü thuËt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc, ®îc tÝnh trªn 1 m2 nÒn). C¨n cø ®Ó lËp ®Þnh møc gåm: ­   NghÞ   ®Þnh   sè   38/1998/N§­CP   ngµy   09/06/1998   cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thùc hµnh  tiÕt kiÖm, chèng l∙ng phÝ; ­   NghÞ   ®Þnh   sè   86/2002/N§­CP   ngµy   05/11/2002   cña  ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  c¬  cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé. ­ NghÞ ®Þnh sè 63/2003/N§­CP ngµy 11/6/2003 cña ChÝnh   phñ  vÒ  chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ  tæ chøc bé  m¸y  cña Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin. ­ C¸c sè liÖu ®iÒu tra, v¨n b¶n chi phÝ thùc tÕ ë mét   sè   ®Þa ph¬ng trong toµn quèc; Sè  liÖu thùc nghiÖm  ë  c¸c  líp tËp huÊn c«ng t¸c cæ  ®éng trùc quan do Côc V¨n hãa ­   Th«ng tin c¬ së tæ chøc. ­   QuyÕt   ®Þnh   sè   2999/Q§­BVHTT   ngµy   19   th¸ng   9   n¨m   2003 cña Bé trëng Bé V¨n hãa ­ Th«ng tin vÒ viÖc x©y dùng   ®Þnh møc c«ng t¸c trang trÝ cæ ®éng trùc quan. ­ QuyÕt  ®Þnh sè  1242/1998/Q§­BXD ngµy 25/11/1998 cña  Bé  X©y dùng vÒ  viÖc ban hµnh “§Þnh møc dù  to¸n x©y dùng  c¬ b¶n”. 1. Néi dung ®Þnh møc gåm: ­   Møc   hao   phÝ   vËt   liÖu   chÝnh:   lµ   sè   lîng   vËt   liÖu  chÝnh cÇn thiÕt (giÊy c¾t ch÷, xèp c¾t ch÷, mÇu bét, s¬n)   cho viÖc thùc hiÖn c«ng viÖc.
  3. 3 ­ Møc hao phÝ vËt liÖu kh¸c: lµ sè lîng vËt liÖu phô,  dông cô  cÇm tay nhá, rÎ  tiÒn.... cÇn thiÕt cho viÖc thùc  hiÖn c«ng  viÖc  (hao phÝ  vËt liÖu phô   ®îc ghi chó  thÝch  theo tõng lo¹i c«ng viÖc). ­ Møc hao phÝ  lao  ®éng: Lµ  sè  ngµy c«ng lao  ®éng cña  häa   sÜ   vµ   lao   ®éng   t¬ng   ®¬ng   cÇn   cã   ®Ó   trùc   tiÕp   thùc  hiÖn   khèi   lîng   c«ng   viÖc   (cô   thÓ   theo   tõng   lo¹i   c«ng  viÖc). 2. KÕt cÊu ®Þnh møc theo tõng lo¹i c«ng viÖc: + C¾t vµ d¸n ch÷ b»ng giÊy, Decan. + C¾t d¸n ch÷ xèp. + QuÐt nÒn: ­ QuÐt nÒn b»ng mÇu bét. ­ QuÐt nÒn b»ng s¬n. + KΠch÷: ­ KΠch÷ b»ng mÇu bét. ­ KΠch÷ b»ng s¬n. + VÏ cã h×nh (vÏ ngêi, ®éng vËt, hoa, l¸... ): ­ VÏ cã h×nh b»ng mÇu bét ­ VÏ cã h×nh b»ng s¬n. Mét   lo¹i   ®îc   x¸c   ®Þnh   ®Þnh   møc   theo   ®¬n   vÞ   tÝnh  riªng,   diÖn   tÝch   thÓ   hiÖn   (quy   theo   m 2)   vµ   hao   phÝ   vËt  liÖu, nh©n c«ng phï hîp ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã. 3. Quy ®Þnh ¸p dông: a) §Þnh møc nµy lµ  c¨n cø lËp kÕ  ho¹ch, dù  to¸n cho  c«ng t¸c trang trÝ  cæ  ®éng trùc quan trong ngµnh V¨n hãa  ­ Th«ng tin  ë  c¬  së. Khi quyÕt to¸n cÇn c¨n cø t×nh h×nh   thùc tÕ vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc ë   c¬ së. b) §Þnh møc c«ng viÖc ®îc tÝnh khi thùc hiÖn ë ®é cao  2m th×  hao phÝ  nh©n c«ng cho mçi  ®é  cao (2m cho mét ®é cao) ®îc tÝnh céng thªm 20%. c) §Þnh møc “kÎ  ch÷” (gåm kÎ  ch÷  b»ng mÇu bét vµ  kΠ ch÷  b»ng s¬n), hao phÝ  nh©n c«ng ¸p dông cho kÎ  ch÷  cã  kÝch thíc ch÷ cao trªn 10cm. §èi víi kÝch thíc ch÷ tõ 5cm  ®Õn   10cm   (chiÒu   cao),   hao   phÝ   nh©n   c«ng   tÝnh   gÊp   ®«i;  kÝch thíc ch÷  0,5cm  ®Õn 5cm, hao phÝ  nh©n c«ng tÝnh gÊp  ba. d) §Þnh møc “vÏ cã h×nh” gåm cã h×nh b»ng nÐt mÇu, vÏ  h×nh b»ng c¸c m¶ng mÇu t¹o thµnh h×nh, vÏ  h×nh b»ng nÐt  mÇu kÕt hîp víi c¸c m¶ng mÇu, ¸p dông cho 1 m 2  nÒn  ®èi 
  4. 4 víi vÏ  cã  h×nh  ®¬n gi¶n (h×nh vÏ  chiÕm tû  lÖ  díi 50% 1m2  nÒn). §èi víi vÏ  cã  h×nh phøc t¹p (h×nh vÏ  chiÕm tû  lÖ  trªn 50% 1m2 nÒn) hao phÝ nh©n c«ng tÝnh gÊp ®«i. e) Møc hao phÝ vËt liÖu chÝnh ®îc tÝnh theo ®¬n vÞ ®o  lêng thèng nhÊt cña Nhµ níc. VÝ dô: s¬n ­ ®¬n vÞ tÝnh = kg (Kilogam); Keo ­ ®¬n vÞ tÝnh = kg (Kilogam) Xèp ­ ®¬n vÞ tÝnh = m2 (MÐt vu«ng) g) Møc hao phÝ vËt liÖu kh¸c ®îc tÝnh chi phÝ b»ng tû  lÖ  % tÝnh trªn gi¸ trÞ  chi phÝ  vËt liÖu chÝnh (trªn 1 m 2  thÓ hiÖn), dïng ®Ó mua bót vÏ, bót ch×, thíc.... h) Møc hao phÝ nh©n c«ng lµ sè thêi gian mµ häa sÜ vµ   lao ®éng t¬ng ®¬ng cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc. Ngµy   c«ng cña hä  (mét ngµy c«ng  ®îc tÝnh lµ  8 giê  lµm viÖc)  tïy  ®iÒu kiÖn cô  thÓ  cã  thÓ  tÝnh møc thï  lao b»ng hoÆc  cao h¬n sè  thï  lao theo ng¹ch, bËc viªn chøc thuéc chøc  danh cña ngµnh V¨n hãa ­ Th«ng tin. VÝ dô trong b¶ng ®Þnh  møc c¾t, d¸n khÈu hiÖu tÝnh: nh©n c«ng ¸p bËc häa sü 5/9,  lµ  tÝnh cho bËc häa sü  5/9 cña thang l¬ng häa sü, lo¹i  viªn chøc A1. Trêng hîp c¸c c¬  quan  ®¬n vÞ  sö  dông nh©n  c«ng thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cã  trong  ®Þnh møc nµy, nÕu  ®¸p øng  ®îc yªu cÇu kü  thuËt, mü  thuËt cña c¸c c«ng viÖc  ®∙ nªu trong  ®Þnh møc, th×  hao phÝ  nh©n c«ng  ®îc tÝnh t­ ¬ng   ®¬ng   theo   quy   ®Þnh   ë   tõng   b¶ng   néi   dung   c«ng   t¸c  trong ®Þnh møc. Ngoµi   quy   ®Þnh   chung   nãi   trªn,   trong   mçi   b¶ng   c«ng   viÖc  ®Òu cã  phÇn thuyÕt minh vµ  híng dÉn ¸p dông cô  thÓ  cho mçi néi dung. Néi dung  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ  C¾t d¸n  C¾t d¸n  c«ng viÖc tÝnh giÊy ®Ò can C¾t   vµ   VËt liÖu chÝnh d¸n ch÷ ­ GiÊy m2 0,6 0,6 ­ Keo d¸n kg 0,2 VËt liÖu kh¸c % 30 30 Nh©n   c«ng:   ¸p   bËc  c«ng 0,2 0,3 häa sü 5/9 ­ VËt liÖu kh¸c bao gåm: dao, kÐo, bót ch×,  ®un keo,  xµ phßng. ­   Hao   phÝ   nh©n   c«ng   ¸p   dông   cho   c¾t   vµ   d¸n   ch÷   cã  kÝch thíc ch÷ cao trªn 10 cm.
  5. 5 §èi víi kÝch thíc ch÷  tõ  5 cm  ®Õn 10 cm (chiÒu cao),  hao phÝ  nh©n c«ng tÝnh gÊp  ®«i; kÝch thíc ch÷  0,5 cm  ®Õn  5 cm hao phÝ nh©n c«ng tÝnh gÊp ba. ­ Nh©n c«ng lµ  c«ng lao  ®éng cña ngêi thùc hiÖn tèt  c«ng viÖc, ¸p bËc häa sü  5/10 hoÆc t¬ng  ®¬ng. Ngµy c«ng  cña   häa   sü   bËc   5/10   tÝnh   theo   thang   l¬ng   ho¹   sü,   lo¹i  viªn chøc A1. Víi chi phÝ  nh©n c«ng møc 0,2 cã  nghÜa lµ  lµm hoµn thiÖn 10m2 chi phÝ 2 c«ng. Trong ®ã c«ng viÖc ng­ êi  ®ã  ph¶i lµm lµ: ChuÈn bÞ  giÊy mÇu,  ®Ò  xuÊt kiÓu ch÷,  thÓ  hiÖn mÉu tr×nh bµy, sau khi  ®îc duyÖt míi tiÕn hµnh  c¾t,   d¸n,   hoµn   thiÖn   vËt   trng   bµy   vµ   ®Æt   ë   vÞ   trÝ   sö  dông. Trong chi phÝ  nh©n c«ng thùc hiÖn bao gåm c¶ thêi  gian   chuÈn   bÞ   vËt   liÖu,   tr×nh   duyÖt,   thi   c«ng,   hoµn  thiÖn. 2. C¾t, d¸n ch÷ xèp trªn 1m2 gç ®ãng khung: Néi dung  Thµnh phÇn hao phÝ §¬n vÞ  C¾t d¸n ch÷  c«ng viÖc tÝnh xèp C¾t vµ  d¸n   VËt liÖu chÝnh ch÷ ­ Xèp m2 0,6 ­ Keo d¸n kg 0,2 VËt liÖu kh¸c % 50 Nh©n   c«ng:   ¸p   bËc   häa  c«ng 0,3 sü 5/9 ­ VËt liÖu kh¸c bao gåm: dao, kÐo, bót ch×,  ®un keo,  xµ  phßng,  ®inh ghim,  ®inh nhá, d©y thÐp m¶nh... Hao phÝ  vËt liÖu kh¸c tÝnh b»ng 50% cña chi phÝ  mua xèp vµ  keo  d¸n (vËt liÖu chÝnh). ­ Hao phÝ gç vµ c«ng ®ãng khung kh«ng tÝnh trong b¶ng   ®Þnh møc nµy. ­ Hao phÝ  nh©n c«ng ¸p dông cho c¾t vµ  d¸n ch÷  b»ng  tay cã kÝch thíc ch÷ cao trªn 10cm. §èi víi kÝch thíc ch÷  tõ  5 cm  ®Õn 10cm (chiÒu cao), hao phÝ  nh©n c«ng tÝnh gÊp  ®«i. 3. QuÐt nÒn: a) QuÐt nÒn b»ng mÇu bét trªn 1m2: Néi  Thµnh phÇn  §¬n  Trªn v¶i Trªn têng Trªn gç dung  hao phÝ vÞ 2 n­ 3 n­ 2 n­ 3 n­ 2 n­ 3 níc c«ng  íc íc íc íc íc viÖc QuÐt  VËt   liÖu  nÒn chÝnh ­ MÇu bét kg 0,3 0,45 0,24 0,36 0,24 0,36
  6. 6 ­ Keo kg 0,3 0,45 0,24 0,36 0,24 0,36 VËt liÖu kh¸c % 30 35 25 35 25 35 Nh©n c«ng: ¸p  c«ng 0,08 0,09 0,08 0,09 0,08 0,09 dông   bËc   häa  sü 5/9 ­ VËt liÖu kh¸c bao gåm: bót l«ng, bót ch×,  ®un keo,  chËu ®ùng mÇu, xµ phßng. ­ Nh©n c«ng 0,08 ®îc hiÓu lµ cÇn quÐt 1 m2 nÒn (quÐt 2  lît) bao gåm chuÈn bÞ  vËt liÖu, dông cô, vÖ  sinh mÆt nÒn  ®Þnh quÐt, pha mÇu, quÐt nÒn, chê  kh« míi quÐt tiÕp lÇn  sau. b) QuÐt nÒn b»ng s¬n trªn 1 m2: Néi  Thµnh phÇn  §¬n  Trªn v¶i Trªn t­ Trªn gç Trªn t«n dung  hao phÝ vÞ êng c«ng  2  3  2  3  2  3  2  3 n­ viÖc níc níc níc níc níc níc níc íc QuÐt  VËt   liÖu  nÒn chÝnh ­ S¬n kg 0,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 6 7 48 20 ­ X¨ng lÝt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 5 5 5 VËt   liÖu  % 20 25 20 25 20 25 10 15 kh¸c Nh©n   c«ng: c«ng 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,07 ¸p bËc häa  72 91 72 91 72 91 51 4 sü 5/9 ­ VËt liÖu kh¸c bao gåm: bót l«ng, bót ch×, giÎ  lau,  xµ phßng. 4. KΠch÷: a) KΠch÷ b»ng mÇu bét (trªn 1m2 nÒn): Néi  Thµnh phÇn  §¬n  Trªn v¶i Trªn têng Trªn gç dung  hao phÝ vÞ 2 níc 3 níc 2 n­ 3 níc 2 n­ 3 n­ c«ng  íc íc íc viÖc KΠch÷ VËt   liÖu  chÝnh:  ­ MÇu bét kg 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 ­ Keo kg 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 VËt liÖu kh¸c % 20 30 20 30 20 30 Nh©n c«ng: ¸p  c«ng 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 bËc   häa   sü 
  7. 7 7/9 ­ VËt liÖu kh¸c bao gåm: bót l«ng, bót ch×, thíc kÎ,  xµ phßng. b) KΠch÷ b»ng s¬n (trªn 1 m2 nÒn): Néi  Thµnh phÇn  §¬n  Trªn v¶i Trªn t­ Trªn gç Trªn t«n dung  hao phÝ vÞ êng c«ng  2  3  2  3  2  3  2  3 n­ viÖc níc níc níc níc níc níc níc íc QuÐt  VËt   liÖu  nÒn chÝnh ­ S¬n kg 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,1 0,2 5 ­ X¨ng lÝt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 5 5 5 VËt   liÖu  % 10 20 10 20 10 20 10 20 kh¸c Nh©n   c«ng: c«ng 0,4 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 ¸p bËc häa  5 5 5 5 sü 5/9 VËt   liÖu   kh¸c   bao   gåm:   bót   l«ng,   bót   ch×,   thíc   kÎ,  giΠlau, xµ phßng 5. VÏ cã h×nh: a) VÏ cã h×nh b»ng mÇu bét (trªn 1 m2 nÒn): Néi  Thµnh phÇn  §¬n  Trªn v¶i Trªn têng Trªn gç dung  hao phÝ vÞ 2 níc 3 níc 2 n­ 3 níc 2 n­ 3 n­ c«ng  íc íc íc viÖc KΠch÷ VËt   liÖu  chÝnh:  ­ MÇu bét kg 0,6 0,9 0,6 0,9 0,5 0,75 ­ Keo kg 0,6 0,9 0,6 0,9 0,5 0,75 VËt liÖu kh¸c % 20 25 20 25 20 25 Nh©n c«ng: ¸p  c«ng 0,8 1 0,8 1,2 0,8 1 bËc   häa   sü  7/9 VËt   liÖu   kh¸c   bao   gåm:   bót   l«ng,   bót   ch×,   thíc   kÎ,  chËu ®ùng mÇu, xµ phßng. b) VÏ cã h×nh b»ng s¬n (trªn 1 m2 nÒn):
  8. 8 Néi  Thµnh phÇn  §¬n  Trªn v¶i Trªn t­ Trªn gç Trªn t«n dung  hao phÝ vÞ êng c«ng  2  3  2  3  2  3  2  3 n­ viÖc níc níc níc níc níc níc níc íc QuÐt  VËt   liÖu  nÒn chÝnh ­ S¬n kg 0,5 0,7 0,6 0,9 0,6 0,9 0,4 0,6 5 ­ X¨ng lÝt 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 5 5 5 VËt   liÖu  % 15 20 15 20 15 20 15 20 kh¸c Nh©n   c«ng: c«ng 0,9 1,2 0,9 1,2 0,9 1,2 0,8 1,1 ¸p bËc häa  sü 5/9 VËt   liÖu   kh¸c   bao   gåm:   bót   l«ng,   bót   ch×,   thíc   kÎ,  giΠlau, xµ phßng. C¨n   cø   B¶n   “§Þnh   møc   tÝnh   vËt   liÖu,   nh©n   c«ng   thùc  hiÖn c«ng t¸c trang trÝ cæ ®éng trùc quan ngµnh V¨n hãa ­  Th«ng tin” trªn, c¸c  ®¬n vÞ  thuéc ngµnh V¨n hãa ­ Th«ng  tin tæ chøc ¸p dông thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  khi cã ph¸t sinh c¸c vÊn ®Ò, cÇn ph¶n ¸nh vÒ Bé V¨n hãa ­  Th«ng tin ®Ó nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung cho hoµn thiÖn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản