Quyết định 04/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
102
lượt xem
7
download

Quyết định 04/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2008/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước

 1. NGANHANG NHA N T6C cqNGnoA xA Hgt cuti ncnin vgr NAM , vrErNeilr Ddc lip - Tu do - Hanh phfc 56:0412008/QD-NHNN Hd NOi,rtgdy2l rhdng02 ndm2008 QUrET EINH Ban hinh Quy ch6 c6p ph6t, quAn lf, srl dUng chii kf s6, chfng thu s6 vh dich vg chfrng thqc chir kf s6 cria Ngin hing Nhi nufc TH6NG DOC NGAN HANC NHA NI/OC C6n cri Luflt Ngnnhing Nhh nu6c ViQtNam ndm 1997vi Lupt sriad6i, b6 sungmQtrO aiAucriaLudt Ng0nh*g Nhi nu6c ViQtNam ndm2003; Cdncir Luflt cdcT6 chftc tin dpng ndm 1997vi Lu6t sta d6i, b6 sungm0t s6 di€u cfia Lu0t cdc Td chric tin dgng ndm2004; Cdn cti Lu$t giao dich ttiQn nbm 2005; tu cdn cu Nehi dinh s6 5212003NE-CP qgel 9/5/2003 cria chinh phir quy ttinh chric ttug, nhigmvU, quydtthpn vh co c6u t6 chfc cta NgdnhangNhh nu6c Vi€t Nam; Cdn cri Nghi ctinhsO 35/2OO7|ND-CP ngey 08103/2007 Chinh phfi vO cila giaodich diQntrl trongho4tclQng nganh*gt C6n cir Nghi dinh sd 26120071NE-CP ngiry 25/0212007 Chinh phri quy cria dinh chi ti6t ttri-trinhLuft giao dich cliQn vA cht kf sOvh dich vp chimg thgc tri ch&k! s6; Theo dAnghi ciraCpc trucrng Cpc C0ngnghetin hgc Ngdnhhng, QUYET D!NH: Di6u 1. Ban hanhkbm theoQuy6tdinh ndy Quy ch€ c6pph6t,qu6nlf, srl dUngchfr kf s6, chfmg thu s.5vir dich vp chimg thUccht kf s6 cfia NgAnhang Nhh nudc. Didu 2. Quy€t dinh niy c6 higu lUc thi hdnhsau 15 ngey,t6 ttr nghy ding C0ngb6o. Didu 3. Ch6nhVin phdng,CUctru&ngCqc COng nghQ hqc Ngin hhng, tin Thri truong cdcdcrnvi thuQcNenn hdng Nhi nudc, Gi6m ddc Ng0n hing Nhb nu6c chi nh6nhtinh, thamh phti trrrc thuQcTrung **g; Chri tich HQi d6ng qu6n tr!, T6ng Gi6m d6c (Gi6md6c)c6ct6 chuctin dgng,Kho b?c Nhh nudc vb c6ctd chirc kh?cc6 tham gia ho4t d6nggiao dich di4n tri crlaNgdnhangNhd nu6c chiu tr6chnhi€mthi henhQuy€t dinhniry.z+-'' Noi nh$nz TH6NGDOC - Nhu Di6u 3 (tl€ thuc hi€n); rndNcnOc - Ban ldnhilao NHNN; - Vin phbngChinh Phn(2 bAn); 'ii 7i: * - B0 Tu ph6P(tlOki€m tra); .il 'al $T - Luu VP, CNTH, rc. \? $j Phing Khic Kd
 2. r\rcANHANGNHANttoc cgNG HOA XA Ut2^t CHU XCUi,l VIpT NAM VTNTNAM D6c lffp - Tu do - Hanh phrlc euy CHEcAp rHAT, QuANL*, S_U -VA DpNg CFII x* so, cnuT.lc rnU so OICHvU cgrlN'C 11rfc CHII rf SOCu,q.NGANHANGNHANIIOC (BanhdnhiA* theoQuy6tdinhsd 04/2008/QD-AIHNN 21/02/2005) ngdy CHI.IONG I QUY DINH CHUNG Di6u 1. Ph4m vi di6u chinh chimg thu euy ch6 nay quy dinh vigc cdp ph6t, quin ly, su dUngchfr ky s6, s6 vir aitrt chfr ky s6 trong giao dich di6n tri cua Ng6n hdng Nhd chtrng-th1rc nudc. "u Di6u 2.Dilitugng 6P dgng thuQcNgdn hdng Nhd euy ch6 niy 6p dgng aOi vOi c6c t6 chric, c6 nhAl ,,*o"la" i5 tin dung, Kho b4c Nhi nu6c vir c6c t6 chirc khfc lira chqn sir "rr,il itirng dfch vg chimg thUc chir ky sA cria NgAnhdngNhi nu6c trong c5c ho4t dQng p;iaodich diQntu do NgAnhing Nhd nu6c t6 chirc' Diiiu 3. GiAi thich ttr ngir Trong euy ch6 ndy, cSctungir du6i ddy dugc hi6u nhu sau: dich 1. ,'Chimg thu s6" ,li mot dang chirng thu dign tu do t6 chric cung cAp vg chimg tnuittit ky s6 cuu NgAn ttattg Nhd nu6c "6p' chirc cung 2. "Dich vg chimg thgc chfr Fy ,6" ld mQt loai hinh dlch vg d3 t6 .,ap ai"rr thu-ccht k1f s6 cira NgAn hirng Nhi nu6c cap' Dich vr; chimg ky "rr*g thuc chir "o sd bao gdm: bao; a) Tao c4p kh6a bao g6m khoa c6ng khai vh khoa bi mtt cho thu6 thu6 bao; b) CAp,gia h4n,t4m drmg, phuc trOiva thu h6i chrmgthu s5 cira c) Duy tri trgc tuy6n co sd dfr ligu vd chringthu s6; d)Nhirngdichvukh6ctheoquydlnhcuaNghidinhchirkys6. ch6 niry; dugc t6 3. "Thu6 bao" ld t6 chric' c6 nhdnquy.dinhtai Didu 2 Quy hang irrha.nu6cc6p chtng ,,nir.-"ung';o?i"n vq chrmginrt""rtt ky;6 criaNgan khai ii* ,a, irri" cqrmg ro vd gifi kho6bi m6ttucrng vdi kho6c6ng trr" rmg "r[ao glhitrdn chringthu s6 dugc cAP'
 3. 4. "T5 chirc quAnlf thu6 bao" li cdc dan vi thufc \gatt hi.ng Nh.hnr.r6c; t6 chirc tfn d\rng, Kho bgc nhh nu6c hofc cdc t6 ch#c khdc dA nghi c6'pclu?ngthu s6 cho t6 ch{rc, cd nhftn thuQc t0 chric minh vb chiu tr6ch nhiQrntheo qr-rydinh cria ph6p luqt vC quAnlf t6 chuc, cd nhAnd6. 5. "Giar: dich diQntfi cria Ng6n hang Nhh ntrirc" lh cii'-'ho4tdQng,nghi$p vtt dugc ti6n Mnh b5ng phuong thirc diQntri cua l{gdn hhng Nhh nusc. 5. ,, Ngh! dinh chir k1is6".la Nghi dinh s6 26/2w7/ND-CP ng)"r-.15!212fiA7 cria Chinh phu quy dinh chi.ti€t thi blnh Lu+t giao dlch cliQntir vS r:hri ky sS i'h dich vu chung thr,rc cht k1i sS. Di6u 4. T6 chftc cung c6p dich vg chftng fhryc ctrfr kf sfi cai* Ng6n hhng Nhh nu'6c 1. T0 chric cung c6p dich vir chimg thlrc cht'kf s0 cira Ng0n tihng Nhb nutvc (gqi tit th tO chric cung c6p ctichvu ch$'ki ;01 Ao Cr;c Cfing ngh$ tin hq* l.{gOn hdng quin lf, diAuhhnh vi lh tO chric duy nh6t cira Ngan hhng Nhh nrrdc oung cd'p dich vq chirng thyc cht ky s6. 2. Tb chuc cung cdp dich vr,rchir kf s6 oua Ng6n han*e Nhi nrtdc thuqc ioiri hinh t6 chuc cung c6p dich vq chrlr:gthirc chfr kf s0 ctruyffrr clr)ng. SiGu 5. Chrirngthu si5 l. NQi dung chung thu s6: a) TCn t6 chfrc cung c6p dich vu chfr kli s6; b) T€n cua thu€ bao; c) T'€nt6 chirc quan If thu€ b;no; d) S6 higu cfra chirng thu s6; d) Thdi hsn c6 hiQulyc cria chung thu s6; e) C6c khod cdng khai cfia thu0 bao; g) Chir kf sOcria t6 ch*c cung c6p dich vu chfi kf s6: h) Cdc han ch€ vA muc dich, phgrnvi sir dUngciia chirng thu s6; i) C6c han ch6 v€ trfch nhigrn phep l'y- cria td cl:irc cung cAp clfchvu chii'k! . so; k) cdc thdng tin khdc cho mlrc dich quan ly, sit dring, an [o],n,bio rnflt do t0 chirc cung c6p dich vu chff kf sOquy clinh. 2. Thali gian c6 hi€u lWccira ch*ng thu s5: a) Kh0ng qud l0 ndrn *Oi vtvi ch#ng thu sd ct'ratd chrlc cung c,4pdich vu chft k:i s6;
 4. ' b) Kh0ng qud05 ndm d6i vryichirngthu s6 criarhu€bao. Ei6u 6. Quy6n vi nghia vg eria cr{cb6n 1. Quy€nvi nghiavg cirat6 chuccungc6pdich vp chf k;i s6: a) Td chriccungcdpdlch vu chfrki sd c6 ckcquydn sau: __c6p ph6t,gia h4n,tam dung., hqii,kh6i phpcchirngthu s6 vi thay d6i thu cppkhodcho rhu€bao khi c6 y6u ciu; - Lr"ru bAnsaokho6bi mpt thuQccpp giir khod m[ hoii cira thuebao vd chi dusc su dr,rng kho6 birnft nay khi dusc ph€p cua Th6ng dd. I-i;; hdng b{hi nudchoic ngucri ducc Th6ngdiic Ng6nhangl,ihi nuocu!!uy€n; "---- b) T'6chirccungcapdich vp chrrkf s6 c6 c6cnghiavu sau: - Qu6niv, 141!a$-hg rh6ngffangthiSthi k! thuatcungc6pdich vp chirng thr,rc kf s6 criaNg0nhbngNtih nuiyc chfr i -!6 phucrng dg phdngdirn b6oduy tri hogrt 6n - dQng cungcdpdich vp chimg thqrc kj s6 criaNgdnhangldhanu6can rodn,li0n tuc; chfr - Luu trft dAydfi, chinhxi{c vh cpp nhqtthOng tin ctrathu€baaphucvq cho viQcqu6nIy chirngrhu s6 hong sudt*roi gian chrdg thu sti co hlqLr i,Jc; - Ph0nphOiicfrOa chfng thu s6 cho rhu0bao; vi - cdng bd danhsiichc6cchrxrgthu s6 d6 c6p,tarn dtmgho{c thu h6i: - E6rnbio an tohn,bi m4tkhdabf rngtcirathu6bao trongtrubnghqp d6ngj nh4nuy quy€nlrru giir bin saokhodbf mflt cdra thu€bao; I - I-,uutrfr cilc th6ng tin chungthu sd cira thu6 bao trong i .- -----c2 hgn ft rrhAt05 thdi namkd t* khi chungthu s5 bi thu iroi; - TOchuc ti€u huy chungthu.sdvi c6c dft li€u 1i0nquan da h6t hpn luu trfr theo quy dinh tpi Di6u 19 Quy ch6 niy n5u khongc6 chi dinh nio kh6c crla co quanNhi nu6c c6 thdmquyiln; Hudng din vd tao di6u kign cho td chric quanl,.fthu€bao, thuebao thgc hiQnctfngc6cquy dinh tai euy ch6niy. c) T6 chirc cungcApdich vp chfr kf s0 khOngc6 nghiavu ki6m ffa rimg giao dich
 5. - f)ugc 5'0ucdu t6 chuc cung c6p ctichvu chir kf sd c6p, gia hqrr.tqrn cfuing, kh6i phpc, thu hOi chimg thu s6 ho{c thay ddi c{p khud cho cdc thui, baCI ininh ctrc qu6nl;i" b) T6 cht?cqu6n lf thu€ bao cri c6c nghTa sau: vu - Chiu trdch nhi€m vA tinh chfnh x6c cira c6c th6ng tin tr$n don dt nghi c*p, gia h4n, tgm dirng, kh0i phpc, thu hOi chimg thu s0 vi thaii r.ifricqiplJrod e{rathu€ bao do minh qudn lf; - Flufng ddn, ki6m tra vir t4o diAu kign chc c6c tFru€ trao tiruQctfi c:hftcrninh quin ly, s{r dgng chring thu sd vi khod bi rnat theo ddng cfrc cluy rlinh tai Qu1'ch6 ndy; - Th6ng b6o kip. thoi bdrig v6n ban cho td chuc cung cAp cllch vri cht kf so tqm dtrng hopc thu hOi chfng thu s0 cua thu€ bao trong c6c tru:turghop: th.riO bac t4rn nghi viQc, nghi vi$c hofc chuydn s,a1g chric kh6c; thu€ bao chuydn cong tQ viQc m6i vd kh6ng str dpng chirng thu sd dfr cOpva cdc trtririrg hi4r khdc xu6t phdt tri nhu cdu cua t6 chdrcqu6n lli thuObao. 3. Quy€n vh nghTa cria thu8 bao: vg a) Thu0traoc:6cdcquyAn sau: - Du
 6. CHUOI.IG II Tr{uf, BAo vA rO crrtlc QuAt{l* ruuft BAr) Di6u 7. Cfi'pchring thu sii 1. C6 nhdn,td chfc dAnghi c6p chimg thu s6 phii th6a mdn c6c di€u kiQn sau: a) ThuQc tuqngtheoquy dinh tai Eidu 2 Quy ch€ndy; ,Jdi ndy' b) ChApthuflncdcquy dinh d6i vdi thuO tqi Quy chtS bao 2. HOsrycIAnghi clp chr?ng sd g6m: thu - V6n b6n dAnghi cApchimg thu s6 cfia tOchric qu6nlf thu6bao gui t0 chfc cungc6pdich vg chu k;i sti,kBmtheo; - Q6r saoho. l9 quy€tdinh.thdnh cfratd chric quin lf thu€bao C6i vOi p l4p hd so dAnghi c6p chimg thu sd lAn dAufthOng rip dung d6i v*l cdc dcmvi thuQc Ngin hlng Nhh nudc); - Gidy d0 nghi cdp chirngthu s6 (theomAusti 1) cda cdc
 7. a) Theo y6u cAu bbng v6n bin tri thuO. bao (theo ni6u sd :i3) rrong cdc truong hsp: kh6a bf mflt bi iQ hoqicnghi bi l0; thi6t bi luu gifr'k*r*6hf nrat tri thAt lpc, bf sac ch6p tr6i ph6p ho{c cdc trutrng hqp mfit an tcin khdc; b) Theo y€u cAubing vdn bAntt phfa c6c co' quan |'lhh nutic r-:d tirarncluyAn; c) Theo yOucAubeng vin bAn tir tOchirc qu6n iy thu€ bar'r; d) Cd dri cin cri x6c dinh thu6 bao vi phpin cdc quy dlnh tai Qui' ch6 niy: d) TO chric cung c6p dich vp chfr kf s0 phdt hiqjnra bAr cir sai srit, sq c6 ndo c6 th€ 6nh huang d6n quy€n lqi ctia thu6 bac ho{c an r;inh. an to;}rn cua hg tirdng cung c6p dich vu chirng ttrpc chii kf s6. 2. Thbi gian tprn dung ch{rngthu sOt6i Calh 05 ttrdng, Ei6u 10. Thu frdl ctrring thu s6 1. Chimg thu s6 cria thu€ bao bi thu hdi trcng cdc tru&ng triqr sau: a) Chring thu s6 hiSthpn st cfi,rng; b) Theo y€u cAubing v5n b6n tu phfa cdc co qLtanNhir nuiy,:: th6rn quy0n; co c) Theo y€u cAubing vdn bin tir td chlrc quAnlli thr:€bacl; d) To chirc qu{n lf thuObao, thu€ bao lh giai thOho,[c trhii s6n rher;quy dinh cfia phdp lupt; d) Co dir c6n cft xdc ctinhthu0 bao vi pham cdc qr.ry dinh ',,4qurinly, su cliing kho6 bi mflt vh thiiStb! luu gif khori tri mitJai quy ch6 nhv; 2. Cht?ngthtr s6 bi thu h6i saulclri h6t thr:i hpn iuu trir clucrcti0u htrf tireri quy dlnh tgi Ei€u.19 Quy ch6 nhy n6u kh0ng cr:'r dinh kldc cua ccyquan Nhh chi nudc cd thAmquyOn. Didiu11. Thay Odi cap kho6 1. Thu€ bao cti y€u cdu thay d6i cpp khod phAi dam hia thiyi trran Cungcdir sir l4i cria ch*ng thu s6 ft nh6t lh 30 ngly. nmi ili qudn thu€baoc6 v11 ar ?..T?rlfr: lf d€nghlcirathuO (theo lar. {e nghirhayd6i orrp k&m" kho6. gidy bao m5us66.ig*i 16chtc cungcAp,J!ch chiiky s6. vti iin rdJ t&I DiAu 12.KiSm tra chir ky s0 1. Trudc khi chdpr*r4nch& kf sOcriangrrcri nguivinhqnphrii ki6rn tr4 ky, nh*ng thdngtin sau; vi.sfi dung,"gi6i trdchnhifm chi.rng sd cuar han rhr"r ngr.ioi i . .n),Tif""1u..'Ph*f ky vh chirkf s0cuat0 chirccungc6pdichvr,r k,f s6; cirir
 8. b) Ch* ky s.6phdi tlugc tao b&i kh6a bi m$t tuong irng vdi kh6a c6ng khai tr€n chirngthu s0 cta ngucrikj. 2. Nguoi nhfn ph6ichiu mgi thiQt x6y ra trongtrunnghqp sau: hai a) Kh6ngtudnthri c6cquy dinh tai khoAnI Di€u ndy; b) DA bitit hopcdugc th6ngb6ovA sg kh6ngcdn tin cfiy cuachringthu sd vh kh6abf m{t crianguoi ky. CHTJ('NG III T6 cHrlc crrNccAPDIcHvV cHu'xf so EiAu 13. Cdp, gia h4n ehrimg sii thu -.^ 1'6 chirc cung c0p dich vu chir kf s0 cd tr6ch rfiigm: l. Cung c6p cho td chirc, cd nhin xin cAp chring thu s6 nhftng th6ng tin sau dav: a) Phamvi, giiri hqn su dUngcria chirng thu s6, y€u c6u b6o mpt vh nhfrng thdngtin kh6cc6 kha ning inli hucrngdtin quydnlgi cira td chfc, cd nhdnxin c6p .. I cnrmgtnrrso; b) YOucdu r$0ivdi thudbaotrong viQctpo, luu gifr r,d su dpngkho6bf mQt; c) Nhirng n$i dung khdc do t6.chric cung c6p dich vs ch* ky sOquy dfnh dd ',,1 dAmbAoan ninh,an toin chohQthdngcungcdpdicir vu chii kj sd, { I ttr 2. Trong vdng 10 ngdy lirm viQc,i
 9. 3. Khi c6 dfi cbn cr?tpm dilrng, hdi chr?ng s0, td chric cungcApdich thu thr-r vp ch& k$ sOphdi l{p tirc ti6n hbnh tprn d*ng ho4c t}ru h0i cirirrrgthu s6" dOng thli thdngtr6ocho thu€bao vi cOngU5 Oantr sdchtprn rlirng,thu h$i rheoguy itinh tai Eidu 18 Quy chO ndy. Didu 15.KhOi phqc chrlmg sd thu Td chirccungc6pdich vp chir kf s0 c6 trrichniriQrn khOiptir,r* chungthu s6 cho thu€bao trong cdctnr&nghqp sau: t. Theoy€ucdubing vdn b&ntu phfacdccri quanNhb nr-r6'c thdmquyAn; cd yOu 2. Thers cAubing vdnbin tir td chircquAn thu* bau,kirn fheod0 nghi lf criathu6bao(theom6usO4) trcngtrudnghqp rhu€trac,id chrScqurfin lj'ttruObacl dd c6 dCnghi tSrndrmgchringthrs0 tnrdcdd; 3. Thdi giant4m dungchimgthu sd theod€nghi tqnrdr.rng hrit; dd 4. Chirngthu.s6 bi tarn dung.theo quy dinh tai ditrn cl kl:crln 1 ili0u g vh nhiingsai stit,sg cd d6 dAdrrgckhacphyc Di6u 16,Tqo vh cung cfp khod 1. MQtcflpkh6actiathu€baoc6 thd ,Suqc r-a tao bcri: a) Bin th6nthu6bao; b) T6-chftccungc6pdich vqrchfrklt sOtheoy€u cAubatg v6n b6rrcirathg€ baoho{c t0 chfc quin lithu€ bao. 2. Trulng hne ,rt tqo cflp kho6,thu€bao phai ti6n hintr theo rtiingcdc quy dinh tao khodcirat6 chriccungc6pclichvr,r kf s6. cht 3. Trudng hnglO chuc cungc6p.dichvU chir ky s,6tilo cap k'h.cia thgd cho bao,kh6a bi rnptphii clugcchuy€nd€n cha thu0traobing ptrrrcnrerhuc an toiu:r vh b6omft. Ei€u 17.Thay Adi cap kh6a thuObao "16chirccungcdpdicir vp chirkyrs6 c6 tr6chnhigm**a.u: 1. Eim b6ok€ntrthdngtin d6pnh{n y€ucAuthaytlOicgpkJr*i{ ho4rdgng24 gid trongnghyvi 7 ngdytrongruAn" -^..?. Tlo"g.yd"rg 03.ngdy lhm viQc, tu nghynh4n.duEc so d€ *ghi rhay kti h,ir d6i khoritqp lq,[q:lT,r cungc,ap dich vg.chuty so kidm h'a,rtrayc16i kha;1 c4p cho thu0bao ndu drl ciiAukiQnvh phAn ph6i khoi rheoqrry,Srrrf. nilu iO quy i*i ch€nhy.
 10. ' 3' Luu trir jh01g^rt: qrian d€n host dQngthay d6i cpp kh6a trong rhdi li:i gian it nhdt05 ndm,kd ttr rhcyi Oi6mthav d6i. DiAu 1S.Cflp nhft vh c6ngb6 thOngrin 1' T6 chuc-cung tfp.dfh vs cht kf so c6 tr6ch'hiQm duy tri 24 giitrrong ngiy vi 7 ngly trong tudntrOntrangtin dicn tri cuarninhnh&ngit ong rin sau: a,\Quy ctrdchungthgc chft kf s6 vh chringthrr s6; b) Danhsfch chirngrhu sd c6 hiQu lgc, bi tpm dtmg,bi thu h6i cfrarhu€bao; c) NhGng fhOng cAnthi6tkh6c, tin 2' Thli gian c{p nh$tco s6 dt li€u chringt-hus6 criat6 chrlrc cungc6p
 11. CHU{'NGtrV DIEU KI{OAN THI HANFI Di6u 20.Vi phpm vi xr?If vi ph4m,khiiiu n4i vir gisliquy$ttranh chdp . Vigc xdc dinh vi phqrnvh xu lf vi phgin,khi6uri.aivi giai qui,0ttranhchdp v€ cht k! s6 vi dich.vpchungth'1rc kf sOc.ria ch*c cr.rng *i"n vp rhu chir tO *d,p kf s6, thuO bao v) t6 chric qu6nly thudbao thpc hi€r:tireoquy 'tit* c{raNghi dinh chft kf sd vh c6cquy dinh lchdc ph6plugt cd li0n quan. cdra Ei6u 21.Tr6ch nhiQm hhnh thi 1. CUcCdngnghQ hgc NgAnhdngcd rrdchnhiprn: tin a) Hucrngd6n,theod6i vh ki6rntra viQcchAphbrrhQuy'c!i6nay cuauiis dmr vi thuQcNgAnhattgNhl nudc, cdc t6 chrlc tin dUngva c6c t6 cii*c klidc cd sir dUngdich vUchringthr,rc kf sd criaNg0nhbnght'hh chii nrr6'c. b) Nghi€nciiu, tri6n khai rfch hqp clit kf s6 vho cdc hoardgng,nghiQpvr.r ngdnhing diQn cfa Ngdnhing Nhdnudc. tir 2. Thanhtra Ngin trhngNhh nudc co tr6ch nhigmph$i tro,p vcri CqicC6ng ngh$tin hpc Ng0nhhngki6m ffa vi*c ehAphdi:hQuy ch€niry r:riacdc td chrictfn dung, - .: 3' VU TAngki€m soi{t trdchnhiQry c6 hiqnhoptdgngkiCIm n6i bQyi thqrc rra ki€m todnngi b0 viQcchAphbnhely ch6nb;v r,'cri don yi thugc;r*g6n d6i csc hhng Nhd nudc. Thrhtrucmgc5c clonvi thu0c.NSan hdng}.vhinudrc, Ci6nreltrcNgfinhhng Nhi nutic chi nh6nh ihinh phi5trgc"thuQctning u$ng,, chu tich [*i co"i _tinh, 1u^* tt!, Tdng gi6m c16c (Gi6mddc) c6c tf, chric ifrr dung,Ki,c bac hr'h*nufc vi thri trucrngcdct(i chirc khdccd srl dr-,mg vu chungrilrp il,ir it rt c:&a dich Ng6n hhngNhh nu6c c6 trdchnhifni t0 chric tri8n khai va r
 12. vrAus6 r ceNGuoA xA ngr cn0 Ncni.l vrpr NAM EQc r0p_-_:T phnc ff":-Ilnrr crAy pp NcHrcAp cHln\rcrrnJ s6 Kfnh gui: Cpc C6ng nghQTin hgc Ngdn hing F { qv h td n :. .Gi6i tfnh. Ngly sinh : ...... . Noi sinh . ...Qudctich : SdCMT/HQchi6u: . . . . .. Ngdy Noi c6p:. "6p:.. Eia chi thulng tni N oi c6ng t6c ;. . . ..DiQntho4i: . .Fax Chricvu:.. . ...B0 phfln: D'i€n (*) thoai ri6ng ... .. ... nhe ...Di (*) clQng . . . ...Email(*).. ... ..... Thoi h4ntt€nghic6p(t6i ttalh 05 ndmtinh tir nghyc6pchr?ng sti):..........ndm thu - TOicam doan nhiing thhng tin khai bdo tr€n h drtng sq thQt, ndu sai tili hodn tc,dnchiu trdch nhiQmtrudc phdp lu$t. - Ndu duqc chtip thuQnctip chung thtr s6,t6i cam doan chdp hdnh nghiAm chinh mpi quy dinh cia Ngdn hdng Nhd nadc vd cila Nhd nu6c vd qudn lf, s* dyng chtr lcy s6, chti t y t6. ch*ng thu sii vd dich vqtch*ng thr,cc TOntd chric quin lf thu6bao: NSdy . ...thdng ........ ............ndm...... X6c nh$n cfrathfr tru&ng tlm vi Ngucri khai kf vi ghi 16 hg, t6n Chri th{ch: 19 td nhirng th\ng tin kh6ng bdt buAc tz
 13. vAu soz ul.0TNAM cQNc HoA xA Hgr cHU wcHi.q. Dsc r$p_-_Il phric jf.:-Y-inh GIA HAN CHTINGTHU SO GIAY Og NCTTI Kinh grii: Cuc C6ng nghQTin hgc Ngdn hdng Hg vd tOn:. .Gidi tinh . Ngiy sinh:,. . . . . c ys i n h . N i ...QuOtich:. .. c CvtrutQ chi6u: S,5 ......Ngiy N
 14. ueu so: soA cQNG xA ugr cH0Ncniarrr-Er NAM DQc r0p_-_1y phnc 3&:_11nh cIAy pE Ncnr rAM DrNc cHLTNG THUso Kfnh grii: Cqc COngnghQTin hgc Ngdn hing Hq vi t6n :. .Gidi tinh . N g i y si n h:..... ... ... N oi sinh. ...Qu6ctich :........ SiiCurygQchi6u: ... . ..Ngny . c6p:. .. Noi c6p: N c r ic 6 n g td c:.. ...DiQn thopi: .. ..Fax...... vu:... Chr?c ...B0 phqn: DiEnthoainhari€ng(*)...... .., .. (*) ...Di
 15. NaAu q so cQNG xA Hgr cHUrucniavIEr NAM noA DOc r4_p-_-_Ii phric #":-l_in_h crAv os xcnr rsOr pHUC cHLNcrHrJso Ktuh grii: CUcCOngnghQTin hgc NgAnhhng H g v d t On :. .Gi6i tfnh . Nghy sinh :...... . . . Noi sinh . ...Qudctich : S0 CMT/HQ chi6u: . . .. .. Nghy c6p:. . Noi c6p: N o i c 6 n gt6 c :.. ...D i gntho4i: ..Fax.......... Chircvu:.. . ...B0 phfn : EiQntho4inheri6ng (*) . . (*) Di clQng ... ..Ernail(*) Ei n7hi tgm kh6i phgc chfing thw s6: S,5chrlngthu s6: Ngby c6p .. ..Ngnyhtit h4n: Thoi giant4m dirng : Tir ngiy..... .....D6n ngey. Lf do kh6i phpc T3n td chric quin lf thu€bao:.. NSdy . .*thcing . . ndm . X6c nhfln cria thfr tru&ng tlcrn vi Ngucri khai kf vi ghi 16 hrp,t6n C,htithich: (*) ld nhftng th6ng tin kh6ng bdt bupc
 16. MAU SO5 CSNGHOA XA HQI CHUNGHIA VI.ETNAM Doc -_ly r4r phric s;":r_ln_h oE THU rnU cIAY rucnl rrbtcrtUlvc s6 Kinh grli: Cgc Cdng nghgTin hqc Ngdn hang H.9vd tOn:. .Gi6i tfnh . .... N.gly sinh :.... .. .... sinh . Noi .. .Qu6ctich :'. ..,.,'. SOCUfnfQ chi6u: ... ...Ngby cilp:.. Noi c6p: Noi cdng t6c :.. ...DiQntho4i:. .Fax.-'.... " C h r ? c u :... v ' .. B0 P$n : D'i0nthoai nhe ri€ng (*) . . . .Di ttqng(*) ... ..Email(*) B,i nghi thu hai ch*ng thu sii: Sdchfng thu s6: .,. . Ngn Ly do thu hdi:.... T€n t0 chfc quin lf thu6bao:,. Ngdy ... ......thcing ',ndm..... ........ X6c nh$n cfra thfr tru&ng tton vi Ngucri khai kf vi ghi 16 h9' t6n Chfi thich: 1x1 nhftngth6ngtin khing bdt bu\c lit
 17. MAU SO6 CQNGHOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM D$c rOp_-_ll phrc #":_T:nh .\A^tvf GIAYDE NGHITHAYDOI CAPKHOA Kfnh gfti: Cr,rc COngnghQTin hgc Ngdn hhng H,pvd t€n :. .Gidi tinh . N g h y s i nh:..... .. , N ry isinh. "..Qu6c tich : Stl CtvlrygQchi€u: .. . . .. Ngiy cilp: . " Noi c6p: Nrri c6ng tilc :.. ...DiQntho4i: ..Fax .. vU:.. . Cht?c ...B0 phfln: D:i$ntho4inheri6ng (*) . (*) Di dQng ... ..Email(x) Di ngh! thay itbi cpp khod thufc chfing thu s6: Sti chimg thu s6: Neiy c6p .. ..Ngdyhrit h4n: Loqi khod thay d6i : I Cpp khod k! n CApkho6 m6 hod Lri do thav ddi T€:nt6 chirc qudnlj thu6bao:. NSdy . ,. .thdng ...........ndm...... X6c nh{n cia thri tru&ng iton vi Nguoi khai ky v}r ghi 16 hg, t€n Chti rhich:(*) ld nhirngth6ngtin kh6ngbqt bu\c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản