Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
37
lượt xem
3
download

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về phân cấp thực hiện các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 04/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 04/2009/Q -UBND Phan Thi t, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V PHÂN C P TH C HI N CÁC NGHN NNH C A CHÍNH PH HƯ NG D N THI HÀNH LU T XÂY D NG I V I CÔNG TRÌNH S D NG V N NHÀ NƯ C TRÊN NA BÀN T NH BÌNH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 c a Chính ph v vi c hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 3827/TTr-SKH T ngày 26 tháng 9 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v phân c p th c hi n các ngh nh c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng i v i công trình s d ng v n Nhà nư c trên a bàn t nh Bình Thu n. ( ính kèm theo). i u 2. 1. Quy t nh này thay th Quy t nh s 28/2007/Q -UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 và Quy t nh s 48/2007/Q -UBND ngày 14 tháng 9 năm 2007 c a UBND
  2. t nh v vi c ban hành và s a i, b sung m t s i u c a quy nh v phân c p th c hi n các ngh nh c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng i v i công trình s d ng v n Nhà nư c trên a bàn t nh Bình Thu n. 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng UBND t nh, giám c và th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph trong t nh, các t ch c và cá nhân có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Huỳnh T n Thành QUY NNH V phân c p th c hi n các ngh nh c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng i v i công trình s d ng v n Nhà nư c trên a bàn t nh Bình Thu n (Ban hành kèm theo Quy t nh s 04/2009/Q -UBND ngày 15 tháng 01 năm 2009 c a UBND t nh Bình Thu n) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. Quy nh này quy nh v phân công, phân c p cho UBND các c p và các cơ quan qu n lý Nhà nư c a phương th c hi n các ngh nh c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng bao g m các Ngh nh: s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004, s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004, s 08/2005/N -CP ngày 24/01/2005, s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005, s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 (sau ây vi t t t là N 126/2004/N -CP, N 209/2004/N -CP, N 08/2005/N -CP, N 16/2005/N -CP, N 112/2006/N -CP) và Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u xây d ng theo Lu t Xây d ng (g i t t là N 58/2008/N -CP) trên a bàn t nh Bình Thu n. Nh ng n i dung không phân c p c th t i Quy nh này, th c hi n theo các ngh nh nói trên và thông tư hư ng d n c a các b có liên quan. 2. UBND t nh qu n lý Nhà nư c i v i t t c các t ch c và cá nhân tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn t nh theo quy nh c a Lu t Xây d ng, theo phân c p c a Chính ph và theo hư ng d n c a các b , ngành Trung ương.
  3. 3. Các cơ quan ch c năng tr c thu c UBND t nh là u m i ch u trách nhi m giúp UBND t nh qu n lý Nhà nư c v quy ho ch xây d ng, qu n lý u tư xây d ng và qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng theo thNm quy n và các n i dung ư c phân công, phân c p t i Quy nh này. 4. Các t ch c, cá nhân s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c (sau ây g i t t là v n Nhà nư c) th c hi n u tư xây d ng cơ b n ph i th c hi n y các n i dung theo Quy nh này. Riêng các quy nh v u th u áp d ng cho các gói th u quy nh t i i u 1 c a Lu t u th u. Chương II PHÂN C P TH C HI N QU N LÝ QUY HO CH XÂY D NG i u 2. i tư ng ph i l p quy ho ch xây d ng T t c các ô th trong t nh, các khu công nghi p, các khu kinh t c thù, các khu ch c năng khác ngoài ô th c n ph i qu n lý xây d ng (khu du l ch, khu di s n văn hóa, b o t n di tích, công nghi p a phương...) và các khu dân cư nông thôn t p trung u ph i l p quy ho ch xây d ng làm cơ s l p d án u tư xây d ng, gi i thi u a i m xây d ng và qu n lý xây d ng theo quy ho ch. i u 3. Phân c p qu n lý v quy ho ch xây d ng 1. UBND t nh qu n lý Nhà nư c v quy ho ch xây d ng trong ph m vi toàn t nh. 2. UBND các huy n, th xã, thành ph trong t nh (sau ây g i t t là UBND c p huy n), UBND xã, phư ng, th tr n (sau ây g i t t là UBND c p xã) qu n lý Nhà nư c v quy ho ch xây d ng trên a bàn mình qu n lý. 3. S Xây d ng là cơ quan chuyên môn giúp UBND t nh qu n lý Nhà nư c v l p, thNm nh và hư ng d n các a phương t ch c th c hi n quy ho ch xây d ng trong ph m vi toàn t nh; ch trì, ph i h p v i các s , ngành liên quan ch u trách nhi m tham mưu, giúp UBND t nh có ý ki n i v i các án quy ho ch xây d ng có liên quan n a phương do Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Phòng Qu n lý ô th ( i v i th xã, thành ph ), Phòng Công thương ( i v i các huy n), Phòng Kinh t ( i v i huy n Phú Quý) là cơ quan chuyên môn giúp UBND c p huy n qu n lý Nhà nư c v l p, thNm nh và qu n lý quy ho ch xây d ng theo phân c p. i u 4. N i dung th m quy n l p, th m nh, phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng 1. ThNm quy n l p, thNm nh, phê duy t nhi m v và án quy ho ch xây d ng ư c th c hi n theo các quy nh t i Chương II c a Ngh nh s 08/2005/N -CP và Thông tư s 15/2005/TT-BXD ngày 19 tháng 8 năm 2005 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng.
  4. 2. i v i các khu ch c năng ngoài ô th có yêu c u ph i l p quy ho ch xây d ng, tùy theo tính ch t c a khu quy ho ch thu c ch c năng c a s , ngành nào thì s , ngành ó t ch c l p nhi m v và án quy ho ch xây d ng, báo cáo S Xây d ng thNm nh và trình UBND t nh phê duy t. 3. Ch t ch UBND t nh phân c p cho Ch t ch UBND thành ph Phan Thi t phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/2000 i v i các trung tâm xã và khu dân cư các xã ngo i thành thu c thành ph Phan Thi t sau khi có th a thu n c a S Xây d ng. 4. Ch t ch UBND c p huy n khi phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng các khu ch c năng trong ô th (theo phân c p) ph i tuân th y nh ng n i dung quy ho ch xây d ng chung ã ư c phê duy t. Trư ng h p có nh ng i u ch nh c n thi t (nhưng chưa n m c ph i i u ch nh quy ho ch chung) thì ph i có ý ki n th a thu n b ng văn b n c a S Xây d ng trư c khi phê duy t. Chương III PHÂN C P TH C HI N QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG i u 5. Th m quy n quy t nh d án u tư xây d ng ThNm quy n quy t nh u tư ư c th c hi n theo i u 11 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP. 1. Ch t ch UBND t nh quy t nh u tư các d án u tư xây d ng công trình dân d ng có t ng m c u tư t 10 t ng tr lên và các d án khác có t ng m c u tư t 20 t ng tr lên. 2. Ch t ch UBND t nh y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư i v i các d án u tư xây d ng công trình dân d ng có t ng m c u tư dư i 10 t ng và các d án khác có t ng m c u tư dư i 20 t ng thu c ngu n v n ngân sách t nh, không thu c i tư ng t i kho n 3 i u này. 3. Ch t ch UBND t nh giao cho Ch t ch UBND c p huy n quy t nh u tư i v i các d án trong ph m vi ngân sách c a a phương mình có t ng m c u tư không l n hơn 5 t ng; tùy theo i u ki n c th c a t ng xã, phư ng, giao cho Ch t ch UBND c p huy n quy nh c th vi c phân c p cho UBND c p xã quy t nh u tư các d án u tư có m c v n t i a không quá 3 t ng (bao g m c các kho n b sung t ngân sách c p trên). 4. Khi quy t nh d án u tư xây d ng ph i m b o úng trình t , th t c, n i dung theo quy nh. i u 6. Th m quy n th m nh d án u tư xây d ng Các d án u tư xây d ng, báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình (g i chung là d án) ư c phân c p thNm nh như sau: 1. Các d án do Ch t ch UBND t nh ho c y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư thì S K ho ch và u tư là cơ quan u m i t ch c thNm
  5. nh, ch u trách nhi m thNm nh ph n thuy t minh c a d án; các S Xây d ng, S Công thương, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Giao thông v n t i ch u trách nhi m thNm nh thi t k cơ s công trình theo chuyên ngành ư c phân công. 2. D án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a Ch t ch UBND c p huy n và c p xã thì Phòng Tài chính - K ho ch là u m i t ch c thNm nh d án u tư, có trách nhi m l y ý ki n c a phòng qu n lý xây d ng chuyên ngành và các cơ quan có liên quan thNm nh d án. 3. i v i công trình xây d ng m i, c i t o, s a ch a, có t ng m c u tư dư i 07 t ng, phù h p quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng thì ư c l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình, tr trư ng h p ngư i quy t nh u tư th y c n thi t và yêu c u ph i l p d án u tư. Ch u tư có trách nhi m t ch c thNm nh thi t k b n v thi công và trình c p có thNm quy n phê duy t báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình. Trư c khi kh i công xây d ng công trình, ch u tư ph i xin gi y phép xây d ng theo quy nh t i Ph n II Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n m t s n i dung v l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình, gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình. 4. i v i công tác s a ch a nh kỳ (s a ch a v a và s a ch a l n) các công trình giao thông, th y l i, thoát nư c có t ng v n u tư dư i 500 tri u ng và các công trình khác có t ng v n u tư dư i 100 tri u ng: sau khi có ch trương u tư c a c p có thNm quy n thì không ph i l p báo cáo kinh t k thu t xây d ng công trình; ngư i s d ng công trình (ch u tư) xác nh n i dung c n s a ch a, t ch c l p, thNm nh và phê duy t thi t k b n v thi công - d toán công trình; quy t nh phê duy t ph i ư c g i cho S K ho ch và u tư ho c Phòng Tài chính - K ho ch huy n (theo phân c p) theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. 5. i v i các d án u tư xây d ng công trình có mua s m trang thi t b chuyên ngành, s qu n lý chuyên ngành thNm nh ph n công ngh trong thi t k cơ s . 6. Quá trình th c hi n u tư c n thi t ph i i u ch nh thi t k cho phù h p, không làm thay i ki n trúc và k t c u ch u l c chính trong công trình, không làm vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ư c phép i u ch nh và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. i u 7. Th m quy n th m nh, phê duy t h sơ thi t k k thu t, thi t k b n v thi công, d toán và t ng d toán công trình Vi c thNm nh và phê duy t h sơ thi t k k thu t (thi t k b n v thi công) - d toán (t ng d toán) công trình ư c th c hi n theo quy nh t i i u 16 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP. 1. i v i công trình ã ư c thi tuy n thi t k ki n trúc thì các bư c thi t k ti p theo ph i phù h p v i thi t k ki n trúc ã ư c tuy n ch n. i v i công trình xây d ng ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành thi t k m u, thi t k i n hình thì có th áp d ng theo m u thi t k ó.
  6. Ch u tư s d ng b ph n chuyên môn c a mình thNm nh ho c thuê ơn v tư v n thNm tra h sơ thi t k k thu t (thi t k b n v thi công) - t ng d toán (d toán) làm cơ s ch u tư quy t nh phê duy t. 2. Các quy t nh phê duy t thi t k k thu t (thi t k b n v thi công) - t ng d toán (d toán) công trình xây d ng ph i ư c g i cho cơ quan quy t nh u tư, S Xây d ng ho c s qu n lý xây d ng chuyên ngành i v i c p t nh; phòng qu n lý xây d ng chuyên ngành i v i c p huy n theo dõi, ki m tra vi c th c hi n. i u 8. Phân công, phân c p qu n lý và th c hi n công tác u th u trong xây d ng 1. Ch t ch UBND t nh: a) Phê duy t k ho ch u th u và k t qu l a ch n nhà th u i v i các gói th u thu c d án do Th tư ng Chính ph y quy n và các d án do Ch t ch UBND t nh quy t nh u tư; b) Có ý ki n b ng văn b n v k ho ch u th u, k t qu l a ch n nhà th u iv i các gói th u thu c d án do Th tư ng Chính ph tr c ti p phê duy t; c) Phê duy t h sơ m i th u i v i các gói th u thu c d án do Th tư ng Chính ph tr c ti p phê duy t; d) y quy n cho ch u tư thNm nh và phê duy t h sơ m i th u t t c các gói th u thu c d án. Tr các gói th u thu c d án do Th tư ng Chính ph tr c ti p phê duy t; e) y quy n quy t nh x lý tình hu ng trong u th u quy nh t i kho n 3, kho n 6, kho n 11 i u 70 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP cho Giám c S K ho ch và u tư i v i gói th u thu c d án do Ch t ch UBND t nh tr c ti p phê duy t; cho Giám c S qu n lý xây d ng chuyên ngành i v i gói th u thu c d án ch l p báo cáo kinh t - k thu t. 2. S K ho ch và u tư: a) ThNm nh k ho ch u th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i gói th u thu c d án do Th tư ng Chính ph y quy n cho Ch t ch UBND t nh phê duy t và các d án do Ch t ch UBND t nh quy t nh u tư; b) ThNm nh h sơ m i th u i v i gói th u thu c d án do Th tư ng Chính ph tr c ti p phê duy t; c) ThNm nh, phê duy t k ho ch u th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i gói th u thu c d án do Ch t ch UBND t nh y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư, tr k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u thu c d án ch l p báo cáo kinh t - k thu t; d) Quy t nh x lý tình hu ng trong u th u i v i gói th u thu c d án do Giám c S K ho ch và u tư phê duy t và quy t nh x lý tình hu ng trong u th u
  7. quy nh t i kho n 3, kho n 6, kho n 11 i u 70 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP i v i gói th u thu c d án do Ch t ch UBND t nh tr c ti p phê duy t. 3. Các s qu n lý xây d ng chuyên ngành: a) Có trách nhi m thNm nh, phê duy t k t qu l a ch n nhà th u c a các gói th u thu c d án ch l p báo cáo kinh t - k thu t do Ch t ch UBND t nh ho c Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư; b) Quy t nh x lý tình hu ng trong u th u quy nh t i kho n 3, kho n 6, kho n 11 i u 70 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP i v i gói th u thu c d án ch l p báo cáo kinh t - k thu t do Ch t ch UBND t nh ho c Giám c S K ho ch và u tư quy t nh u tư. 4. Ch t ch UBND c p huy n, c p xã: a) Phê duy t k ho ch u th u, k t qu l a ch n nhà th u i v i gói th u thu c d án do Ch t ch UBND c p huy n, c p xã quy t nh u tư trên cơ s thNm nh c a Phòng Tài chính - K ho ch; b) Quy t nh x lý tình hu ng trong u th u i v i gói th u thu c d án do Ch t ch UBND c p huy n, c p xã quy t nh u tư. 5. Ch u tư có nhi m v : a) L p k ho ch u th u trình cơ quan thNm nh. Sau khi có k t qu thNm nh, trình c p thNm quy n xem xét, phê duy t; b) ThNm nh và phê duy t k ho ch u th u i v i các gói th u d ch v tư v n ư c th c hi n trư c khi có quy t nh u tư; c) ThNm nh và phê duy t h sơ m i th u các gói th u thu c các d án theo y quy n c a Ch t ch UBND t nh, t ch c u th u theo úng quy nh; d) Báo cáo k t qu l a ch n nhà th u cho cơ quan thNm nh và trình c p thNm quy n k t qu u th u; e) Quy t nh x lý tình hu ng trong u th u theo thNm quy n quy nh t i i m b, kho n 3 và i m b, kho n 11 i u 70 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP. 6. Các gói th u thu c các d án còn l i, ngư i quy t nh u tư t ch c thNm nh, phê duy t các n i dung trong quá trình u th u. 7. Phân c p v công tác ch nh th u: a) Các trư ng h p ư c phép ch nh th u trong ho t ng xây d ng th c hi n theo i u 101 c a Lu t Xây d ng, i u 20 c a Lu t u th u và i u 40 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP. Nghiêm c m vi c tùy ti n chia d án thành nhi u gói th u nh ch nh th u;
  8. b) ThNm quy n phê duy t k t qu ch nh th u i v i gói th u thu c d án quy nh t i kho n 1 và kho n 3 i u 1 c a Lu t u th u: ngư i quy t nh u tư phê duy t k t qu ch nh th u i v i gói th u d ch v tư v n có giá gói th u t 500 tri u ng tr lên, gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, gói th u l a ch n t ng th u xây d ng (tr gói th u l a ch n t ng th u thi t k ) có giá gói th u t 1 t ng tr lên; ch u tư phê duy t k t qu ch nh th u i v i gói th u d ch v tư v n có giá gói th u dư i 500 tri u ng, gói th u mua s m hàng hóa, xây l p có giá gói th u dư i 1 t ng và trư ng h p quy nh t i i m a, kho n 1 i u 20 c a Lu t u th u; c) i v i các gói th u xây l p duy tu, s a ch a thư ng xuyên các công trình giao thông, th y l i, c p thoát nư c có giá tr không l n hơn 01 t ng: các ơn v ang qu n lý như: i Qu n lý giao thông ( i v i công trình giao thông), Công ty Khai thác công trình th y l i ( i v i công trình th y l i), Công ty C p thoát nư c, Trung tâm Nư c sinh ho t và v sinh môi trư ng nông thôn ( i v i công trình c p thoát nư c) ư c t th c hi n theo i u 23 c a Lu t u th u. 8. L a ch n nhà th u tư v n thi t k công trình xây d ng theo i u 45 c a Ngh nh s 58/2008/N -CP. 9. Ch u tư khi l a ch n các nhà th u tư v n xây d ng ph i tuân th i u 48 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP. i u 9. Qu n lý d án u tư xây d ng công trình Hình th c qu n lý d án u tư xây d ng công trình th c hi n theo n i dung quy nh t i các kho n 11, kho n 12 và kho n 13, i u 1 c a Ngh nh s 112/2006/N -CP. 1. Ch u tư ư c xác nh theo ti t 1, kho n 1, i u 1 c a Ngh nh s 112/2006/N -CP: a) i v i các d án do Ch t ch UBND t nh (ho c y quy n cho Giám c S K ho ch và u tư) quy t nh u tư ã có ơn v qu n lý, s d ng thì giao cho m t trong các cơ quan, ơn v s nghi p, doanh nghi p Nhà nư c qu n lý s d ng công trình làm ch u tư; b) i v i các công trình do UBND c p huy n quy t nh u tư thì giao cho cơ quan, ơn v s nghi p và UBND c p xã tr c ti p qu n lý s d ng công trình làm ch u tư; c) Trư ng h p chưa xác nh ư c ơn v qu n lý, s d ng công trình ho c ơn v qu n lý, s d ng công trình không i u ki n làm ch u tư thì ngư i quy t nh u tư l a ch n ơn v có i u ki n làm ch u tư; ơn v s qu n lý, s d ng công trình có trách nhi m c ngư i tham gia v i ch u tư qu n lý u tư xây d ng công trình và ti p nh n qu n lý, s d ng khi công trình hoàn thành. 2. Trư ng h p ch u tư tr c ti p qu n lý i u hành d án, Giám c Ban qu n lý d án do ch u tư thành l p ph i có i u ki n năng l c quy nh t i kho n 2, i u 55 c a Ngh nh s 16/2005/N -CP.
  9. i u 10. Th m quy n th m tra, phê duy t quy t toán v n u tư xây d ng công trình Phân c p thNm tra, phê duy t quy t toán v n u tư: 1. Ch t ch UBND t nh phê duy t quy t toán v n u tư các d án nhóm A, B sau khi ư c S Tài chính thNm tra và trình phê duy t. y quy n cho Giám c S Tài chính phê duy t quy t toán v n u tư các d án nhóm C và các công trình còn l i thu c ngân sách Nhà nư c do c p t nh qu n lý. S Tài chính tham mưu trình UBND t nh quy t nh các công trình ph i thuê t ch c ki m toán c l p th c hi n ki m toán báo cáo quy t toán công trình hoàn thành. 2. i v i các d án do Ch t ch UBND c p huy n, Ch t ch UBND c p xã quy t nh u tư thì Phòng Tài chính - K ho ch c p huy n ch u trách nhi m thNm tra quy t toán và Ch t ch UBND c p huy n, Ch t ch UBND c p xã phê duy t. Các quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư theo phân c p ph i ư c g i cho S Tài chính theo dõi và ki m tra vi c th c hi n. Chương IV QU N LÝ NHÀ NƯ C TRONG HO T NG XÂY D NG i u 11. Phân c p qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng 1. UBND t nh y quy n cho S Xây d ng ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng a phương; nh kỳ ki m tra, t ng h p báo cáo tình hình qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng giúp UBND t nh báo cáo B Xây d ng. Các s qu n lý xây d ng chuyên ngành có trách nhi m ph i h p v i S Xây d ng t ch c qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng các công trình xây d ng chuyên ngành trên a bàn t nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ki m tra, báo cáo UBND t nh (thông qua S Xây d ng t ng h p) theo nh kỳ 6 tháng và c năm theo quy nh. 2. UBND c p huy n ch u trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng do mình quy t nh u tư và tham gia qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng do các c p quy t nh u tư trên a bàn; ki m tra vi c th c hi n các d án u tư xây d ng thu c các ngu n v n khác u tư trên a bàn v vi c ch p hành các quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; báo cáo UBND t nh (thông qua S Xây d ng t ng h p) theo nh kỳ 6 tháng và c năm theo quy nh. 3. Phòng Công thương các huy n, Phòng Qu n lý ô th th xã, thành ph th c hi n giám nh các công trình, v t ki n trúc gi i quy t tranh ch p do cơ quan công an, vi n ki m sát, tòa án và các cơ quan pháp lu t khác trưng c u; ánh giá ch t lư ng còn l i khi các cơ quan liên quan yêu c u i v i các công trình xây d ng trên a bàn huy n, th xã, thành ph trong t nh. 4. N i dung và trách nhi m qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng i v i ch u tư, ơn v tư v n kh o sát xây d ng, ơn v tư v n thi t k xây d ng, ơn v tư v n giám sát thi công xây d ng và ơn v thi công xây d ng th c hi n theo Ngh nh s
  10. 209/2004/N -CP c a Chính ph và Ch th s 12/2006/CT-BXD ngày 11/9/2006 c a B Xây d ng v vi c tăng cư ng ch t lư ng và hi u qu c a công tác kh o sát xây d ng. i u 12. Thanh ki m tra và x lý vi ph m trong ho t ng xây d ng Vi c thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong ho t ng xây d ng th c hi n theo Ngh nh s 126/2004/N -CP ngày 26/5/2004 c a Chính ph v x lý vi ph m hành chính trong ho t ng xây d ng, qu n lý công trình h t ng ô th và qu n lý s d ng nhà. Chương V T CH C TH C HI N VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 13. i u kho n thi hành 1. Giám c các s , ban, ngành thu c t nh, Ch t ch UBND các huy n, th xã, thành ph trong t nh, th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và các t ch c, cá nhân tham gia ho t ng xây d ng trên a bàn t nh Bình Thu n có trách nhi m th c hi n úng Lu t Xây d ng, các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t Xây d ng, các thông tư hư ng d n c a các b , ngành Trung ương và Quy nh này. 2. UBND t nh giao trách nhi m cho S Xây d ng ph bi n tri n khai th c hi n Quy nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh vư ng m c, ngh các cơ quan có ý ki n v UBND t nh thông qua S Xây d ng k p th i xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản